• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Ubezpieczenie pracowników w branży... budowlanej
O maksymalizacji ochrony prowadzonej działalności w rozmowie z Kamilem Barą, dyrektorem ds. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej STU ERGO Hestia.Jak wygląda branża budowlana w kontekście ubezpieczeń? Branża budowlana, a ściślej przedsiębiorstwa budowlane na tle innych branż są dobrze ubezpieczone. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Pierwszą z nich jest wysoka świadomość przedsiębiorców prowadzących od wielu już lat firmy budowlane. Właściciele chętnie decydują się na scedowanie na ubezpieczycieli części ryzyk związanych z ich działalnością. Widzą w tym korzyść dla siebie, ponieważ odcięcie się od zagrożeń, które w branży budowlanej mogą dotknąć szeregu obszarów, jest finansowo uzasadnione. Drugą ważną przyczyną są wymagania stawiane im przez inwestorów. Inwestorzy, zamawiając ... więcej»

Czy sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości musi być drogą przez mękę dla wykonawcy prac geodezyjnych? (Witold RADZIO)
Od wielu lat w naszym środowisku geodezyjnym trwa jawny lub ukryty konflikt pomiędzy częścią administracji geodezyjnej a częścią wykonawców prac geodezyjnych, które to prace podlegają obowiązkowi zgłaszania, a część ich rezultatów - obowiązkowi przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest wiele źródeł tego konfliktu. Do głównych, oprócz przyjętego w naszym kraju systemu organizacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (pozbawionej własnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa geodezyjnego) oraz specyficznych relacji pomiędzy tą Służbą a przedsiębiorcami wykonawcami prac geodezyjnych, w mojej ocenie, należy zaliczyć: - niedostateczną wiarygodność i jakość części danych ewidencji gruntów i budynków, w szczególności dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych; - niedostateczną znajomość przepisów prawa, nieumiejętność ich systemowej interpretacji, a w niektórych przypadkach lekceważący stosunek do tych przepisów, szczególnie w sytuacji gdy naruszają one stosowane i utrwalone przez wiele lat stereotypy postępowania, zwyczaje i nawyki. Wiarygodność i jakość danych ewidencyjnych podlega systematycznej poprawie głównie w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, ale także w wyniku wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie różnych zainteresowanych podmiotów, w szczególności właścicieli nieruchomości oraz inwestorów w zakresie budownictwa. Odnośnie do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, to oceny jej przebiegu dokonuje corocznie Główny Geodeta Kraju i przedstawia jej wyniki właściwemu ministrowi. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu środków Unii Europejskiej nastąpiło przyspieszenie tego procesu. Należy jednak stwierdzić, że proces ten nie przebiega w sposób zadowalający, równomiernie w skali całego kraju. Nadal dla części obszaru Polski ewidencję gruntów i budynków prowadzi się w sposób odbiegający od zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. Sądzę, że wyjaśnieniem ... więcej»

Od użytkownika wieczystego do właściciela, czyli historia sylwestrowej nocy (Tomasz Budzyński)
Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok 2019. A wraz z nim obecni użytkownicy i współużytkownicy wieczyści gruntów, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi, staną się odpowiednio ich właścicielami i współwłaścicielami. Podstawą prawną tej rewolucyjnej zmiany jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Ustawa ta dla większości z dwóch i pół miliona obecnych użytkowników i współużytkowników wieczystych jest oczekiwanym rozwiązaniem, pozwalającym na uzyskanie najsilniejszego, a zatem o najwyższej wartości, prawa do gruntu, ale co ważniejsze, zmniejszającym łączne obciążenia finansowe związane z posiadaniem tych gruntów. Przypomnijmy, iż wspomniane osoby będą wnosiły, zgodnie z ogólnymi zasadami, opłatę z tytułu przekształcenia przez lat 20, w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z ... więcej»

Wystawa "4 BIURKA" hołd gdańskich geodetów na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI (Ryszard Rus)
Wystawa "4 BIURKA" jest powrotem do przeszłości… Nasz jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie, w trakcie którego dokonamy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczymy nowe cele i zadania. Jubileusz SGP jest podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich oraz skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło 100 lat od kiedy grupa ludzi pełnych zapału powołała do życia na ziemiach polskich w Warszawie pierwszą organizację zawodową geodetów "Związek Geometrów". W 1914 roku wybucha I WOJNA ŚWIATOWA z udziałem mocarstw rozbiorowych, co dopr... więcej»

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej a użytek B (Artur HORODYSKI)
Wielkość obszaru oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane i zurbanizowane zawsze budziło wiele emocji ze względu na opłaty - podatki od nieruchomości, które są uzależnione od rodzaju użytku, jak i jego wielkości. Określanie zasięgu użytku obszarów zurbanizowanych także sprawia problemy interpretacyjne, ze względu na niespójne przepisy prawa w tym zakresie, jak też różne stanowiska organów centralnych. Zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1034 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem egib, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zaliczamy: ??grunty na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa; ??grunty wyłączone z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Przy określaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych lub leśnych z produkcji oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu. O ile zasięg zurbanizowanych terenów niezabudowanych dość precyzyjnie został określony w rozporządzeniu egib, o tyle cechy użytkowa... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Wysokie odznaczenie Polaka - cd (Ryszard RUS)
Powody niniejszej publikacji są trzy: 1. Kiedy w czerwcu br. przeczytałem wzmiankę o otwarciu wystawy czasowej ze zbiorów Głównego Urzędu Miar pn. "Zwróć uwagę... na wagę" w słupskim Muzeum Pomorza Środkowego, narodził się pomysł na kolejny odcinek HiT_ofonu. Tym bardziej, że z GUMem MY GEODECI jesteśmy związani od lat… od 100 lat. 2. W bieżącym numerze PG, w kalendarium "nie tylko geodezja" bardzo ważna data: 20 maja 1875 roku powstaje Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) - organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI. Mieści się w Sèvres, na zachodnich przedmieściach Paryża, powołane przez międzynarodową Konwencję Metryczną w Paryżu, gdzie powstał wzorzec kilograma i metra [nota bene pierwszy wzorzec METRa na elewacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Paryżu (Plac Vendome) pojawia się w 1796 r.] 3. Jak się okazuje w ostatnim HiT_ofonie zasadnie (celowo? i/lub prowokacyjnie?) postawiono znak zapytania przy przymiotniku niestopniowalnym JEDYNE? [nota bene: znak zapytania w polskiej literaturze pojawił się po raz pierwszy w epoce renesansu w twórczości Jana Kochanowskiego - przyjaciela miernika Grzepskiego]. Dlaczego? Na arenie międzynarodowej inny polski geodeta…, ale po kolei. Przeglądając daty w KALENDARUM 100-lecia POLSKIEJ GEODEZJI (www.sgp100lat.pl), łatwo zwrócić uwagę na zbieżne daty: 16 stycznia 1919 r. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych ("Wykonywanie pomiarów podstawowych kraju i szczegółowe zdjęcia geometryczne dla sporządzenia map katastralnych" powierzono MRP w ustawie z dnia 29.04.1919 r.), a kilka dni później w dniu 8 lutego 1919 r. DEKRET O MIARACH, gdzie m.in. zapisano: "Art. 2. Pods... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Wywłaszczenie z gruntów pod drogę poza podatkiem od towarów i usług - wyrok NSA z 5 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1639/16. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie występuje jako podatnik VAT, gdy na mocy decyzji wojewody zostaje pozbawiony ziemi w zamian za odszkodowanie. Rolnik ten jest czynnym podatnikiem VAT od 2006 r., a w 2014 r. w związku z planowaną budową drogi wojewoda zdecydował o wywłaszczeniu go z części gruntów. Grunty te rolnik otrzymał wcześniej od rodziców i wykorzystywał je wyłącznie do działalności rolniczej. Zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wypłaciła rolnikowi odszkodowanie, jak i dyrektor Izby Skarbowej, stali na stanowisku, iż rolnik jest płatnikiem VAT, zatem winien wystawić fakturę - bo w związku z wywłaszczeniem gruntów dokonał ich odpłatnej dostawy. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w Poznaniu i uchylił interpretację dyrektora Izby Skarbowej. Zwrócił w uzasadnieniu uwagę na to, że zmiana przeznaczenia działek (z rolnych na przeznaczonych na inwestycje drogowe) nie nastąpiła z inicjatywy rolnika. Nie podejmował on też żadnych działań w tym zakresie, a w chwili wywłaszczenia służyły one do działalności rolniczej. Dopiero na mocy decyzji lokalizacyjnej zostały przeznaczone pod budowę drogi. W efekcie rolnik zmuszony był do zaprzestania działalności rolniczej, a grunty te stały się jego majątkiem osobistym. Zatem w momencie dostawy (wywłaszczenia) zbywał swój majątek osobisty, a nie towary handlowe (co wskazuje, że nie działał jako podatnik VAT). WSA na poparcie swoich wniosków powołał się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który potwierdził, że rolnik nie występował w tej transakcji jako podatnik VAT. Uzasadniał, że rolnik nie działał jako handlowiec, nie dążył do przekształcenia formy prawnej gruntów i nie podejmował żadnych innych aktywności, ... więcej»

Potencjał trzeciego wymiaru ze zdjęć lotniczych (Krzysztof BAKUŁA)
Można powiedzieć, że uzyskanie trzeciego wymiaru ze zdjęć lotniczych nie jest niczym nowym. Prawie od początku istnienia fotogrametrii jej celem była stereoskopia umożliwiająca najpierw widzenie zarejestrowanego na stereogramie obrazu w taki sposób, który byłby jak najbardziej podobny do ludzkiego widzenia dzięki parze oczu. Następnie analogowo umożliwiono pomiar przestrzenny na tak stworzonym stereogramie. Rozwój technologii analitycznych, a później cyfrowych, dał z kolei możliwość manualnego pomiaru dowolnego punktu zarejestrowanego na przynajmniej dwóch zdjęciach. Możliwości te rosły wraz z poprawiającymi się: jakością sensorów i wydajnością stacji fotogrametrycznych. Wraz z rosnącą skalą zdjęć (kamera analogowa), a później zmniejszającą się wielkością terenową piksela (kamera cyfrowa), dokładność i możliwości zastosowania manualnie mierzonych punktów rosły, tworząc bazy danych obiektów i numeryczne modele terenu (NMT) z punktów regularni... więcej»

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI GEODETÓW (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - wrzesień 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu wrześniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Mortena Hartvigsena. Artykuł nosi tytuł: "FAO support to land consolidation in Europe and Central Asia from 2000-2018 - Experiences and way forward"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Artykuł zaprezentowano w sesji zorganizowanej wspólnie przez FIG i FAO zatytułowanej "Best Practice for Land Consolidation Legislation in Line ... więcej»

Konstytucja Biznesu w geodezji i kartografii (Michał PELLOWSKI)
Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje pakiet ustaw zwany "Konstytucją Biznesu", w skład której wchodzą: ??Prawo przedsiębiorców; ??Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; ??Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ??Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ??Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wejściu w życie Konstytucji Biznesu towarzyszyły liczne konferencje, publikacje i wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP. Jednoznacznie wyrażano w nich intencje ustawodawcy oraz podkreślano oczekiwania związane z tymi przepisami. 38 Przegląd Geodezyjny nr 11/2018  Rok XC KONSTYTUCJA BIZNESU Art. 12. Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Art. 13. Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 14. Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Wprowadzenie w życie tych kilku zasad oznaczałoby prawdziwą rewolucję w naszej branży. Z tym, że nie mówimy tutaj o koncercie życzeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tylko o obowiązujących przepisach prawa. Zatem rewolucja już się zaczęła. Należy sobie ten fakt uświadomić. Geodezyjne mity na temat Konstytucji Biznesu W rozmowach o Konstytucj... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
11 września 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się V tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Głównych, sekcji i klubów, a także Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zaproszeni goście. Rozpoczynając zebranie, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusz Walo poprosił o uczczenie pamięci zmarłego prof. dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego, Członka Honorowego SGP, minutą ciszy, a także przekazał rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia. Wyrazy współczucia przesłał do Prezydium Zarządu Głównego Członek Honorowy SGP, były Przewodniczący Zespołu opracowującego projekt Kodeksu Etyki kol. Stanisław Górczyński: "Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Profesora dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego dla Redakcji Przeglądu G... więcej»

Gdzie jest środek Polski? (Mariusz MEUS)
WXXI wieku można by sądzić, że przed polską geodezją nie stoją już żadne wyzwania o charakterze poznawczym; że o naszym kraju wiemy już wszystko, a wiedza ta jest kompletna i ostatecznie zweryfikowana. Nic bardziej mylnego! Dowodzę tego licznymi projektami realizowanymi w ramach prowadzonej przez mnie, od 2012 roku, geodezyjnej akcji "Honorowy Południk Krakowski". W związku z obchodami 100-lecia Polski Niepodległej oraz Roku Polskiej Geografii 2018 - której geodezja i kartografia są fundamentalną częścią - wystąpiłem z pomysłem, by także nasza społeczność uczciła ten wyjątkowy czas; rzecz jasna, w geodezyjny sposób. A czy jest na mapie Polski punkt lepiej nadający się do takiego celu niż właśnie środek Polski? Tylko… gdzie on właściwie jest? Od niemal pół wieku, miano środka Polski dzierży wieś Piątek (pow. łęczycki, woj. łódzkie), o czym informują znaki stojące przy drogach wjazdowych, pomnik ustawiony pośrodku rynku oraz niezliczone źródła. Wszystko zaczęło się w 1969 r., gdy na zlecenie ówczesnego prezesa GUGiK Borysa Szmielewa, pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie dr inż. Jan Bronisław Ciesielski wyznaczył środek Polski w Piątku jako punkt przecięcia przekątnych prostokąta złożonego z południków i równoleżników, opisanego na punktach skrajnych Polski. Już w następnym roku zorganizowano pierwszy zlot w środku Polski, zaś 8 sierpnia 1976 roku wzniesiono pomnik geometrycznego środka Polski. Odtąd Piątek niepodzielnie królował w geografii Polski jako powszechnie uznawany środek kraju. Do czasu… Zaczęły się bowiem pojawiać informacje,... więcej»

Będzie zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na stronie Prezesa Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych planowanych na IV kwartał 2018 roku, opublikowano informację o pracach związanych ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Numer projektu UD438 Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rodzaj dokumentu projekty ustaw Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności minimalizacji zidentyfikowanych ograniczeń (wąskich gardeł) w procesie inwestycyjnym, w zakresie prowadz... więcej»

Dzień Geodety w Rzeszowskim Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich (1-2 września 2018 roku) (Zdzisław Obłój)
Obchody "Dnia Geodety" w Oddziale Rzeszowskim odbyły się w dniach 1-2 września 2018 r. w Rymanowie Zdroju w zajeździe "Zacisze". W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu geodetów z rodzinami. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie. Zespół dawnych miejskich piwnic, znajdujących się pod staromiejskim Rynkiem został odremontowany, połączony w trasę turystyczną i oddany do zwiedzania w 2007 r. Długość trasy wynosi 396 metrów. Aktualnie trasa składa się z 40 połączonych ze sobą pomieszczeń, położon... więcej»

Historia Konferencji Technicznych "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK", czyli pięć lat innowacyjności (Zbigniew MALINOWSKI)
Piąta edycja konferencji w Jachrance już za nami. Po pięciu latach zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego konferencja organizowana przez firmę Geo‑System Sp. z o.o. cieszy się taką popularnością? Aby na nie odpowiedzieć, musimy wrócić do początku, czyli do roku 2014. To wtedy, w nocy z 11 na 12 lipca geodezyjna rzeczywistość uległa zmianie - weszły w życie istotne zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Te zmiany zmotywowały w lipcu 2014 roku ówczesnego Prezesa firmy Geo‑System Sp. z o.o. dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego do zorganizowania pierwszej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK". Jak wspomina Waldemar Izdebski: "Wymyśliłem to, leżąc na plaży na jednej z greckich wysp. Następnie kilka telefonów do firmy i zanim wróciłem do Polski wszystko było już ustalone i zarezerwowane". Zorganizowana w ekspresowym tempie konferencja miała na celu przede wszystkim podjęcie publicznej dyskusji w środowisku geodetów, dotyczącej wprowadzonych zmian. Pierwsza konferencja w Jachrance zgromadziła niemal 50 osób, przede wszystkim przedstawicieli powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Podsumowaniem konferencji było wystosowanie, znanego dalej jako "Postulaty z Jachranki", pisma do Głównego Geodety Kraju z wnioskami o zmianę zapisów prawnych dotyczących przede wszystkim likwidacji licencji i przywrócenia opłat zryczałtowanych za zgłoszenie prac geodezyjnych. Ilustracja 1 - uczestnicy I edycji konferencji Omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsługi płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane p... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (wartości atrybutów ZRD, BPP - kiedy? jakie?) (dyskusja )
W ramach działań związanych z ZSiN i RPO przeprowadzane są liczne modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Przy braku wiarygodnych danych w Zasobie odnośnie do granic, ma zastosowanie § 39 rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z tym paragrafem, kolejność czynności odbywa się następująco: 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Zgodnie z przykładowymi zapisami SIWZ w zakresie takich zamówień publicznych, przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych należy nadać wartości atrybutów ZRD, BPP, w zależności od wykonanych prac ustaleniowych: 1. Jeżel... więcej»

Dr inż. Józef Woźniak 8.03.1945 r. - 22.08.2018 r.
"Non omnis moriar" Jakże trafnie ten krótki cytat z III Pieśni Horacego odnosi się do życia Kolegi dr. inż. Józefa Woźniaka. Urodził się 8 marca 1945 r. w Męcinie na, jak sam mawiał, "Śtulkówce", pow. Limanowa woj. małopolskie. Nie było Mu jednak dane nacieszyć się pieczołowicie wyremontowanym domem rodzinnym na "Śtulkówce". W 1969 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej, Wydział Melioracji, Oddział Geodezji i Urządzeń Rolnych. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Przez 45 lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Swoją aktywność zaznaczał równocześnie w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym, n... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa 42 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC geoinformatyka 2) gminy mają obowiązek przekazywać informacje o zmianach w numeracji adresowej do: ?? GUS prowadzącego rejestr TERYT, ?? Głównego Geodety Kraju prowadzącego rejestr PRG. Z powyższego wynika istotny wniosek, że to w jednostkach szczebla samorządowego są źródłowe i zawsze aktualne bazy danych adresowyc... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Zakres postępowania wyjaśniającego przy zaświadczeniu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. Akt I SA/Wa 154/18 Zaświadczenie jest przejawem wiedzy, a nie woli organu administracji publicznej, wydawanym przez niego na podstawie posiadanych rejestrów i ewidencji bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zakres postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przed wydaniem zaświadczenia, jest w konsekwencji takiej konstrukcji ograniczony do analizy posiadanej dokumentacji oraz danych zgromadzonych w ww. zasobach i oceny możliwości ich przeniesienia do treści zaświadczenia. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonywanie w tym trybie ustaleń faktycznych i ocen prawnych niewynikających wprost z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Sąd wskazuje w tym miejscu, że wprawdzie w doktrynie przyjmuje się, że do postępowania w sprawach zaświadczeń mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy o dowodach, to jednak z uwagi na treść art. 218 § 1 i 2 k.p.a. organ może prowadzić postępowanie wyjaśniające jedynie w koniecznym zakresie, a taka regulacja modyfikuje zasady postępowania dowodowego ustalone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Występujący w tym przepisie zwrot "w koniecznym zakresie" wyraźnie wskazuje na ograniczenie ram postępowania dowodowego w stosunku do zakreślonych w art. 75-86 k.p.a. Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości co do zna... więcej»

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski 29.11.1931 r. - 15.08.2018 r.
W dniu 15 sierpnia odszedł tragicznie prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski - nestor polskiej geodezji, redaktor działowy Przeglądu Geodezyjnego, przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wieloletni Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, prorektor Politechniki Warszawskiej, twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych. Urodził się 29 listopada 1931 w Swędowie. Był absolwentem Państwowego Liceum Mierniczego w Łodzi. Studiował w latach 1951-1956 na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 roku został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od roku 1957 był działaczem NOT. W 1960 roku uzyskał uprawnienia zawodowe. Doktorat obronił w 1964, a habilitację w 1971 roku. W 1965 roku otrzymał stypendium rządu Królowej Juliany Holenderskiej na Politechnice w Delft, gdzie odbył półroczny staż naukowy. W Politechnice Warszawskiej przeszedł kolejne stanowiska: od zastępcy asystenta do profesora nauk technicznych. W latach 1970-1973 był dziekanem wydziału Politechniki Warszawskiej, a w latach 1973-1980 prorektorem tejże uczelni. W latach 1973-1974 był kierownikiem projektu i współautorem Systemu Informacji Przestrzennej "Teren", a w 1977 roku kierownikiem i współautorem projektu sieci geodezyjnej Afryki (przyjętego do realizacji przez ONZ i częściowo zrealizowanego przez Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię i Polskę). Od 29 października 1980 do 31 grudnia 1987 roku był podsekretarzem stanu - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974-1980 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia. Od roku 2000 do 2006 był przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Doskonalenia Kadr Federacji NOT, a o... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-07-2018
Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1211 2018-06-25 2018-07-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 1243 2018-06-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach s... więcej»

"Zapomniana kompetencja", czyli kontrola systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez administrację geodezyjną w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DOI:10.15199/50.2018.8.3
(NINARD Grzegorz)

1. Dnia 21 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1 [7]. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu tej ustawy2, miała ona stanowić kolejny krok w kierunku pełnej realizacji tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Generalnie podstawowym założeniem jej przyjęcia miało być utworzenie podstaw normatywnych dla stworzenia tzw. e-goverment (czyli administracji elektronicznej). Jej założeniem było zapewnienie przez organy władzy publicznej zapewnienia powszechnego dostępu "on-line do informacji publicznych oraz umożliwienia obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom załatwianie swoich spraw z zakresu administracji publicznej w sposób interaktywny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych". Ponadto ustawa ta wprowadzała zasadę pełnej i nieodpłatnej wymiany informacji zgromadzonej w rejestrach publicznych pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych. Istotne było tu założenie, że informacja raz wprowadzona do systemu rejestrów publicznych powinna być dostępna każdemu podmiotowi wykonującemu działania w interesie publicznym, niezależnie od płaszczyzny wykonywania tych zadań. Informacja zgromadzona w rejestrach publicznych nie mogła się bowiem marnować poprzez jej dostępność wyłącznie dla pomiotu prowadzącego dany rejestr. Regulacje tej ustawy, z oczywistych względów, miały charakter przekrojowy i dotyczyły całej sfery działalności publicznej. Nic dziwnego, że konsekwencje wejścia w życie tej ustawy dotknęły także prawa geodezyjnego i szeroko rozumianej administracji geodezyjnej. W znaczącej mierze konsekwencje te pojawiły się dopiero po wejściu w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej3 [10], która generalnie przemodelowała system prawa geodezyjnego, w szczególności zmieniając koncepcję (model) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbioru danych dokumentów papierowych na zbiór danych (i... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 34/08/2018 Nieruchomość ABCD, o określonych długościach jej granic i współrzędnych prostokątnych X, Y dwóch punktów granicznych A i C, podzielić na dwie działki o jednakowych polach powierzchni linią graniczną EF, równoległą do granicy AD nieruchomości. Obliczyć też współrzędne X, Y punktów granicznych B, D, E, F. Wyniki obliczeń przedstawić na szkicu ... więcej»

Plan uczestnictwa delegacji SGP w Komisji 6 FIG - Engineering Surveying (Ireneusz WYCZAŁEK)
Wpierwszych dniach maja bieżącego roku odbył się w Istambule (Turcja) Kongres FIG - Międzynarodowej Federacji Geodetów. Oprócz licznych sesji naukowych, głównym celem Kongresu było podsumowanie działalności Federacji w ostatniej czteroletniej kadencji, wybór nowych władz i nakreślenie planów na przyszłość. Delegacje krajowe wskazały też swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji tematycznych. Na nową kadencję 2018-2022 zostałem wskazany jako delegat SGP do Komisji 6, która zajmuje się tematyką geodezji inżynieryjnej. Dotychczasowym przedstawicielem SGP w tej Komisji był kolega Marek Woźniak, obecnie profesor Politechniki Warszawskiej. Jako reprezentant środowiska geodezyjnego postanowiłem się dzielić na łamach Przeglądu Geodezyjnego swoimi doświadczeniami w FIG. Postaram się też przeprowadzić wywiady z delegatami do innych Komisji, aby przybliżać szerokiemu gronu geodetów naszą działalność na niwie FIG. 1. Czym się zajmuje Komisja 6 FIG? FIG jest dobrowolnym stowarzyszeniem geodetów i licznych organizacji narodowych zajmujących się tematyką geodezyjną. Międzynarodowa Federacja Geodetów realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez popularyzowanie dobrych praktyk w zawodzie geodety, nakreślanie trendów rozwojowych geodezji, rozwiązywanie aktualnych problemów i wyzwań stających przed geodezją, promowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów. Ma także na celu promowanie na zewnątrz zawodu geodety i geodezji jako dziedziny działalności gospodarczej i naukowej, jak również poszukiwanie ścieżek współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody pokrewne, takie jak geologia, badania i przemysł kosmiczny, a przede wszystkim szeroko rozumiana inżynieria. Działalność ta jest realizowana w drodze organizacji lub współorganizacji wydarzeń naukowych, popularno- -naukowych i towarzyskich, a także poprzez kontakty indywidualne. FIG jest zarządzany przez Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się co roku podcza... więcej»

Zespoły powołane przez Głównego Geodetę Kraju
Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał 4 Zespoły, których celem jest wypracowanie rozwiązań w obszarach merytorycznych konkretnych zagadnień. Zespoły odbyły pierwsze spotkania i wypracowały pierwsze uwagi i wnioski. 1. Zespół do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W skład Zespołu wchodzą: ??Zbigniew Malinowski - Przewodniczący; ??Krzysztof Borys - Zastępca Przewodniczącego; ??Marcin Grudzień - Sekretarz; Członkowie: Jerzy Biegalski, Jacek Łaguz, Maciej Maciejonek, J... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
FIG Young Surveyors Network - głos Młodych Geodetów w świecie (WIOLETA KRUPOWICZ)
Stambuł, gdzie Europa spotyka się z Azją, w dniach 5-6 maja było miejscem spotkań młodych geodetów z całego świata. To właśnie tam odbyła się Konferencja Młodych Geodetów zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Geodetów (4th FIG Young Surveyors Conference), w której miałam przyjemność uczestniczyć. Konferencja została zorganizowana przez FIG Young Surveyors Network (FIG YSN) - Komisję Młodych Geodetów powołaną w 2006 roku w celu zaistnienia na forum międzynarodowym głosu młodego środowiska geodetów. Komisję tworzą studenci, doktoranci, praktycy zawodowi do 35 roku życia specjalizujący się w zakresie geodezji, kartografi i i naukach pokrewnych. Do głównych celów działalności Komisji należy:  inspirowanie i wzmocnienie pozycji młodych geodetów na forum międzynarodowym i krajowym,  zape... więcej»

Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych DOI:10.15199/50.2018.7.3
(Ludmiła PIETRZAK)

Znak graniczny zdefi niowany jest nie na poziomie ustawy, lecz na poziomie rozporządzenia. W § 2 rozporządzenia ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.1999.45.453) ustanowiono, że: znak graniczny - to znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym (punkt graniczny to punkt określający przebieg granicy nieruchomości) lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. Tym samym znaki graniczne to nie tylko wyprodukowane i zakopane w gruncie słupki betonowe, ale również kopce, kamienie, inne trwałe elementy zagospodarowania w terenie (np. narożnik ogrodzenia, budynku itp.). Obowiązek ochrony znaków granicznych wpisany jest w art. 38 ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi czne, zgodnie z którym właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych. Kodeks cywilny w art. 152. stanowi, że właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Z kolei w art.154 domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów, a korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Sankcję za niszczenie znaków granicznych wpisane są w art. 277 Kodeksu karnego (Dz.U.2017.2204 t.j.), zgodnie z którym, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy odróżnić często mylone dwie defi nicje: znaku granicznego od znaku geodezyjnego. Znak geodezyjny zdefi niowany jest w art.2... więcej»

WYWIAD z Dr hab. inż. Waldemar Izdebski Głównym Geodetą Kraju
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 7 czerwca 2018 r. powołał Waldemara Izdebskiego na stanowisko Głównego Geodety Kraju, Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi i. Jednocześnie zwolnił z pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju Marcina Wójtowicza, który pozostaje na stanowisku Dyrektora Generalnego GUGiK. W dniu 11 czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył Waldemarowi Izdebskiemu nominację na Głównego Geodetę Kraju.Waldemar Izdebski urodził się 21 sierpnia 1964 roku w Trzebieszowie. W roku 1984 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej. W okresie studiów szczególnie interesował się tematyką rachunku wyrównawczego, czego owocem była praca dyplomowa pt. "Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji", napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Adamczewskiego. Pracę na Wydziale Geodezji i Kartografi i PW rozpoczął w 1989 r. od stanowiska asystenta stażysty w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, kontynuując badania naukowe związane z rachunkiem wyrównawczym oraz angażując się w budowę laboratoriów komputerowych do prowadzenia zajęć z informatyki geodezyjnej. W roku 1992 zorganizował pierwszą na wydziale sieć komputerową w oparciu o system Novell, którą zarządzał i wdrażał do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W latach 1993-1994, czynnie uczestniczył w pionierskich pracach Wydziału, związanych z tworzeniem programów nauczania z zakresu systemów informacji przestrzennej. Od chwili zatrudnienia, oprócz wprowadzania do dydaktyki przedmiotów związanych z systemami informacji przestrzennej, zajmował się także tworzeniem oprogramowania dotyczącego geodezji i systemów informacji przestrzennej. Dzisiaj to oprogramowanie, wraz z całym otoczeniem wdrożeniowym, stanowi zaawansowaną technologię geoinformatyczną "GEO-MAP" i znajduje się w krajowej czołówce system... więcej»

XLIII RAJD GEODETÓW na Mazowszu 2018 (Stanisław Grodzicki)
W dniach 15.06. - 17.06.2018 r., w Popowie -Letnisko, odbył się XLIII Rajd Geodetów pod Honorowym Patronatem Głównego Geodety Kraju - dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, cyklicznie organizowany przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie, jako impreza integracyjna, turystyczna i sportowa. W XLIII Rajdzie Geodetów uczestniczyły 102 osoby (w tym i dzieci) z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz Chełma. Gośćmi Rajdu byli: dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, prof. Janusz Walo -... więcej»

Jubileusz Geodety Kazimierza Rychlika - nieprzerwanie 60 lat pracy w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (Marta Wałachowska)
16 lipca 2018 r. w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej będzie miał miejsce niecodzienny jubileusz. 60 lat nieprzerwanej pracy obchodzi Pan Kazimierz Rychlik - Główny Geodeta Oddziału Biura w Radomiu. Wyjątkowość tego faktu polega na tym, że Pan Kazimierz Rychlik nadal pracuje w tej samej instytucji; jest najdłużej pracującą osobą w 62-letniej historii BULiGL. Kazimierz Rychlik urodził się 14 grudnia 1939 r. w miejscowości Miechów- Kolonia, w powiecie zwoleńskim. Po ukończeniu Technikum Drogowego w Radomiu, mając 19 lat, 16 lipca 1958 r. rozpoczął pracę w Oddziale BULiGL w Radomiu i przez cały okres swojej aktywności zawodowej związany jest z tym Oddziałem. Zajmował kolejno następujące stanowiska: technik, starszy asystent geodety, geodeta, starszy geodeta, geodet... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Próba wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988-2010 (Bogusław ŻUKOWSKI)
Duży zasób ewidencji gruntów według gmin na dzień 1 stycznia 2016 roku zainspirował podjęcie próby wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988- 2010. Wynikało to m. in. z następujących przyczyn: ??uczestniczenia w dyskusjach na temat potrzeby aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rpp); ??trwających od wielu lat zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych, polegających m.in. na zmniejszaniu liczby gospodarstw i w przeważającej ich liczbie zwiększania powierzchni; ??sporządzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii po raz pierwszy wykazów ewidencji gruntów kraju, województw, powiatów i gmin według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz danych z rejestru TERYT na ten dzień; ??posiadania komputerowego zapisu wyników terenowych badań przeprowadzonych w 1988 roku przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w celu uzyskania danych do publikacji "Grunty rolnicze w Polsce", obejmującej 167 cech (atrybutów) dla ponad 43 tys. obrębów. W latach 1998 - 2001 przeniesiono dane do aktualnego już systemu Excel, pomijając dane dla miast na prawach gmin, powiatów i województw, ograniczając liczbę cech do 99. Zrezygnowano z przenoszenia 68 nieistotnych lub mało istotnych cech po zmianie ustroju politycznego oraz warunków społeczno-ekonomicznych w rolnictwie; ??możliwości uzyskania wyników Powszechnego Spisu Rolnego GUS z roku 2010 (dotyczących gospodarstw rolnych) w formie elektronicznej. Wieloletnie i różnorodne korzystanie z wyników w/w badań, pomimo ich wykonania poza systemem badań GUS, wykonanego raz pierwszy dla całego kraju od poziomu obrębów ewidencyjnych, skłania do przypuszczenia, że ich wyniki, zwłaszcza od poziomu gmin, są porównywalne z późniejszymi wynikami badań GUS. Należy też zwrócić uwagę, że dane z 1988 r. uzyskano w warunkach poprzedniego ustroju politycznego. Posiadanie wymienionych informacji skłoniło do próby opracowania ... więcej»

Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen DOI:10.15199/50.2018.6.1
(Jacek ZYGA)

Krótko o wycenie w podejściu porównawczym Podejście porównawcze jest jednym z trzech podstawowych podejść w wycenie praw majątkowych do nieruchomości. Zasadza się na koncepcji racjonalnego działania uczestników rynku oraz na ich zorientowaniu, co na danym rynku (tu: na rynku nieruchomości) jest sprzedawane i za ile. Ważnym założeniem jest też rozwaga uczestników rynku i ich świadomość co do wad i zalet nieruchomości będących przedmiotem obrotu. Podmiot dokonujący wyceny nieruchomości, to znaczy antycypujący szacunkową kwotę (według definicji z art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn)), jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w warunkach rynkowych (pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie), zobligowany jest do analogicznego rozeznania i rozwagi. Stanowi o tym art. 153. 1. ugn, który mówi, że: "podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej". Wiedza w zakresie co na danym rynku nieruchomości jest sprzedawane i za ile oraz wiedza o szczegółach opisu nieruchomości, które weszły na ten rynek, stanowi zatem o prawidłowości ewentualnych analiz i estymacji owych szacunkowych kwot, jakie można uzyskać ze sprzedaży przyjętych do rozważań nieruchomości. Z powyższego płynie wniosek, że w imię wiarygodności wyników szacowania wartości nieruchomości, konieczne jest gromadzenie informacji opisujących cechy nieruchomości, którymi posługują się uczestnicy konkretnego rynku we własnych procesach wartościowania [22]... więcej»

Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej 2018 (Rafał Rutkowski)
3 marca b.r. już po raz siódmy odbył się fi nał Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej. Gospodarzem jak zwykle było Technikum Geodezyjne w Warszawie. Konkurs powstał w 2012 roku z inicjatywy naszego kolegi Staszka Grodzickiego. Początkowo był skierowany tylko do uczniów Warszawskiego Technikum. Z założenia składał się z trzech etapów. Uczniowie rozwiązywali 50 pytań testowych (dawniej zamkniętych, a obecnie otwartych) i 3 zadania obliczeniowe. Dziesięciu najlepszych w fi nale odpowiadało na 4 pytania, które oceniała komisja złożona z nauczycieli. ... więcej»

Wykorzystanie modelu 3D do przeprowadzenia analizy zacienienia DOI:10.15199/50.2018.6.2
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) Według J. Gaździckiego [2] systemem informacji przestrzennej nazywamy "system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne i towarzyszące im informacje opisowe o obiektach". Analizując rozwój systemów informacji geograficznej w Polsce, można przypuszczać, że infrastruktura danych przestrzennych dotycząca kraju przeobrazi się w infrastrukturę informacyjną państwa. Nastąpi synchronizacja rejestrów publicznych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr granic, system TERYT i bazy danych topograficznych. W systemach katastralnych swoje miejsce znajdą nie tylko prawa własności, ale także inne prawa i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Można na tej podstawie sądzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na szczegółowe dane 3D. Łącząc takie dane z dokładnymi zobrazowaniami fotogrametrycznymi, będzie można otrzymać wirtualną rzeczywistość. Takie rozwiązanie przyczyni się do przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzennych oraz modelowania zjawisk występujących w rzeczywistości [3]. 2. Kataster wielowymiarowy Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [9] definiuje ewidencję gruntów i budynków jako "system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami". Zamiennie stosuje się również nazwę kataster nieruchomości. Stanowi on pe... więcej»

W ideomonitoring z kosmosu (Krzysztof BAKUŁA)
Fotogrametria w Polsce głównie kojarzy nam się z wykorzystaniem danych lotniczych z samolotów załogowych oraz ostatnio modnych dronów. Gdzieś jednak wyżej są satelity, które swoim "okiem" dostarczają zobrazowań mogących konkurować w niektórych zastosowaniach z danymi lotniczymi. Obecny poziom zaawansowania technologii kosmicznej umożliwił pozyskiwanie wysokiej jakości zobrazowań ukierunkowanych na różne zastosowania, a systemy obrazowania satelitarnego dostarczają coraz to nowych produktów. Satelity teledetekcyjne rejestrują, poza tradycyjnymi obrazami optycznymi w zakresie widzialnym, również dane wielospektralne oraz hiperspektralne. Mamy satelity radarowe, wykorzystujące pomiar laserowy oraz korzystające z wielu innych czujników. Rozdzielczość przestrzenna zobrazowań różni się w zależności od zastosowania, począwszy od satelitów meteorologicznych o kilometrowych rozdzielczościach, przez systemy średniej rozdzielczości o pikselu terenowym rozmiaru setek metrów (np. Modis), satelity środowiskowe wysokiej rozdzielczości (HRS) i kilkudziesięciu metrowej rozdzielczości np. misje amerykańskiego programu Landsat czy otwarte eur... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Odpowiedzialność dyscyplinarna geodetów (Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK)
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. "O zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" wprowadziła wiele istotnych zmian w dotychczasowych regulacjach obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii. Na mocy nowelizacji pgik redefiniowano "wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych", zmieniono i rozbudowano art. 46 ustawy, dodając zapisy określające procedurę przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych. Wprowadzono nowe instytucje - rzecznika dyscyplinarnego i komisje dyscyplinarne, szczegółowo definiując ich kompetencje w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Określono również, kto i w związku, z jakimi zdarzeniami ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i jakim ewentualnym karom podlega. Wydawałoby się, że procedura ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej nie powinna budzić wątpliwości. Jednak poddając szczegółowej analizie przepisy zawarte w ustawie w zakresie odpowiedzialności, nasuwają się uzasadnione wątpliwości dotyczące zagadnień, które nie zostały w Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w dalszej części pgik) jednoznacznie określone. Przede wszystkim brak jasno sprecyzowanego zakresu praw i obowiązków osób fizycznych biorących bezpośredni udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych. Zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialność dyscyplinarna powinna mieć charakter ustawowy. Ustawa powinna określać w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy orzekające środki tej odpowiedzialności, w szczególności kary oraz rodzaje tych środków. Tymczasem z zapisów ustawy wynika, że podmioty, związane z wykonywaniem prac geodezyjnych lub kartograficznych, zostały zdefiniowane jako: ??wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, ??osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, ??osoba pełniąca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Fotogrametria w monitoringu roślinności (Krzysztof BAKUŁA)
Maj w większości kojarzy się nam z dynamicznym rozwojem roślinności. Poszukując tematu do obecnego numeru czasopisma, postanowiłem uciec od wydarzeń i problemów dotyczących naszej branży. W tym numerze chciałem zwrócić uwagę na lekturę czasopism naukowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Do tego tematu powrócę zapewne niejednokrotnie. W Polsce mamy szereg czasopism, które obejmują szeroko rozumianą fotogrametrię i teledetekcję. W związku ze zmianami, które w nauce są wprowadzane w ostatnim dziesięcioleciu, coraz częściej czasopisma te tracą na znaczeniu na rzecz renomowanych czasopism zagranicznych. Coraz częściej też polskie czasopisma zmuszone są do publikowania i nakłaniania autorów do pisania w języku angielskim. Jest to dla niektórych pewne ograniczenie w dostępie do wiedzy, tak jak jest nim również brak otwartego dostępu do niektórych czasopism. Nauka polska musi zdaniem Ministerstwa stać się jednak bardziej umiędzynarodowiona. Polityka w tej kwestii jest chyba niezależna od władzy, bo problem niewątpliwie był i nadal jest. Flagowe czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji - ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (P&RS) jest platformą komunikacji dla naukowców i profesjonalistów, pracujących w wielu dyscyplinach, które wykorzystują fotogrametrię, teledetekcję, systemy informacji przestrzennej, widzenie maszynowe i dziedziny pokrewne. Czasopismo w swoim opisie wskazuje, iż służy jako źródło odniesienia i archiwum postępów w tych dziedzinach. Jego celem jest publikowanie wysokiej jakości, recenzowanych artykułów o charakterze naukowo-badawczym oraz technologicznym i aplikacyjnym.... więcej»

Polska geodezja w krainie płaszczaków alias mierniczych (Zdzisław Adamczewski)
Motto: Zagadnienia pomiarowe, w których za powierzchnię odniesienia można brać płaszczyznę, wchodzą w zakres geodezji niższej, zagadnienia zaś, w których za powierzchnię odniesienia musi być brana kula lub elipsoida obrotowa, stanowią zakres geodezji wyższej. Edward Warchałowski "Geodezja wyższa. Część matematyczna " PWN 1952.Żeby nie było wątpliwości, przywołałem definicje podane przez autorytet. Można dodać, że geodezja niższa jest też nazywana miernictwem, co może czasem prowadzić do nieporozumienia, ponieważ jest też miernictwo elektryczne, warsztatowe i może też być np. krawieckie... Kiedy zaczynałem studia, w Politechnice Warszawskiej były nawet dwie katedry: geodezji niższej I (prof. Jan Piotrowski) oraz geodezji niższej II (prof. Stefan Hausbrandt). Piszę ten tekst przed kolejnym "kongresem polskich geodetów" (a może lepiej - "kongresem mierniczych polskich"?). Nie wiem, jaki tam będzie uzyskany "dorobek". Zresztą, gdybym nawet wiedział, to jestem po udarze i lekarz radził mi unikanie p... więcej»

"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (4) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. W ostatniej części "KWIATKÓW" pragnę przedstawić przykłady nieprawidłowych określeń i nazw, wręcz zapisów żargonowych, powtarzających się w dokumentacji tworzonej przez praktyków geodetów oraz stosowanych w dydaktyce geodezji - zarówno przez nauczycieli jak i uczącą się młodzież. Język techniczny geodezji to nie beletrystyka, w której można tworzyć nowe wyrazy, słowa, określenia na potrzeby aktywizowania i podnoszenia temperatury akcji. Musi on być precyzyjny i opisujący konkretną czynność geodezyjną, zgodnie z wymaganiami standardów technicznych oraz poprawną wiedzą geodezyjną, bez upiększeń żargonowych. Nie powinniśmy się też poddawać i ulegać różnym kastom: budowlańcom, informatykom i prawnikom, którzy nam narzucają swoje słownictwo i rozwiązania. Myślę, że unikniemy tego, jeżeli będziemy dobrze przygotowani merytorycznie zawodowo oraz z przepisów technicznych i prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. 1. Mankamenty dydaktyczne programów komputerowych Bardzo ważnymi narzędziami wspomagającymi dydaktykę i praktykę geodezji są programy i systemy komputerowe - obliczeniowe i graficzne. Nie powinny one jednak zawierać skrótowego i niejednoznacznego nazewnictwa. Przed zastosowaniem ich w dydaktyce powinny być zweryfikowane pod względem terminologii i prawidłowej wiedzy geodezyjnej, nie żargonowe... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Wezwanie wystosowane w trybie art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych pisma wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników - brzmi teza wyroku WSA w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SAB/Lu 169/17. Braki odnoszące się do wad materialnych dokumentacji mogą być - co do zasady - sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania. Z uwagi na to, że pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) nie podlega zaskarżeniu, kontrola tego aktu następuje w ramach skargi na bezczynność organu. Z bezczynnością organu mamy do czynienia nie tylko w przypadku, gdy mimo upływu terminu sprawa nie jest załatwiona, ale również przypadkach, gdy organ odmawia jej rozpoznania lub załatwienia, bo mylnie sądzi, że zachodzą okoliczności, które uwalniają go od obowiązku prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie i zakończenia go wydaniem aktu administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie, który pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 64 § 2 k.p.a., pozostaje w bezczynności. Art. 64 § 2 k.p.a. obejmuje wyłącznie formalne braki pisma, inne niż wskazane w § 1, do których, stosownie do treści art. 63 § 2 i 3 k.p.a., należą: określenie żądania, podpis strony, jeżeli działa przez pełnomocnika - dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania wskazane w przepisach szczególnych. Innymi słowy, art. 64 § 2 k.p.a. dotyczy wyłącznie tego rodzaju formalnych braków pisma, których nieusunięcie nie pozwala na nadanie temu pis... więcej»

"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (3)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. W poprzednich numerach PG zwróciłem uwagę Szanownych Czytelników na niektóre niepoprawnie używane nazwy i określenia w pracach, literaturze i przepisach prawnych z zakresu geodezji i kartografii. W bieżącym numerze PG przedstawiam kolejne określenia i nazwy nie zawsze poprawnie stosowane w dydaktyce i praktyce geodezyjnej. 1. Pomiary sytuacyjne, a nie zdjęcie sytuacyjne W niektórych podręcznikach akademickich jest bardzo często używane określenie zdjęcie: zdjęcie sytuacyjne, zdjęcie szczegółów, punktu zdjętego metodą biegunową, pola wieloboku zdjętego metodą biegunową. To nie jest metoda fotogrametryczna pomiaru zagospodarowania terenu, żeby pisać o zdjęciu. Mamy obecnie standardy pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, a nie zdjęcia z okre... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
W dniach 5-7 kwietnia 2018 roku zostaną przeprowadzone w Lublinie zawody drugiego i trzeciego stopnia, czyli etapy międzyszkolny i centralny XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Organizatorami tej edycji Olimpiady są jej inicjatorzy - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie i lubelski Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Początek Olimpiady, jednego z najdłużej i nieprzerwanie organizowanych przez czterdzieści lat przedsięwzięć Stowarzyszenia, o zasięgu ogólnopolskim, to rok 1979, w którym Komisja ds. Młodej Kadry Zarządu Oddziału SGP w Lublinie wystąpiła z inicjatywą zorganizowania "Konkursu o tytuł przodującego ucznia w ... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - luty 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu lutym 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Grecji w składzie: Bakogiannis Efthimios, Charalampos Kyriakidis, Maria Siti, Nikolaos Kougioumtzidis, Chryssy Potsiou. Artykuł nosi tytuł: "The use of Volunteered Geographic Information (VGI) in noise mapping"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 14 do 15 września 2017 roku w Bukareszcie w Rumunii sympozjum "GeopreVi 2017", którego temat brzmiał: "Smart Solutions for a Secure and Valuable Property". Obecnie na świecie wśród czynników... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 30/04/2018 Obliczyć współrzędne prostokątne x, y punktu S przecięcia dwóch osi ulic, który jest środkiem projektowanego ronda, na podstawie znanych współrzędnych prostokątnych x, y trzech punktów granicznych A, B, C, położonych na obwodzie ronda. W celu właściwego zagospodarowania terenu ronda należy także obliczyć pole powierzchni i długość obwodu ronda oraz długości granic łukowych AB, BC i AC. DANE: Nr punktu x y A 515.70 431.78 B 565.33 474.87 C 534.51 560.90 Krzyżówka geodety 27 1 2 ... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
...UDANA INAUGURACJA?! (Ryszard Rus)
lutego br. w siedzibie Zarządu Głównego SGP odbyło się: Spotkanie z prof. Bogusławem Szmyginem w związku z pracami nad projektem "MONUMENTO" prowadzonymi przez Prof. dr. Petera Waldhäusla z Austrii pod nazwą "Sieć granic i jej zabytków" wraz z państwami uczestniczącymi: Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria. Dla przypomnienia Przegląd Geodezyjny (nr 2 z 2017 roku) w artykule B. Tomaszewskiego pt. "Znaki graniczne na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" przybliżył ideę pomysłu wraz... więcej»

Co z tym systemem? (Władysław BAKA)
W2016 roku własnym sumptem wydałem książkę pt. "Wertepy polskiej geodezji - trudna droga do systemu", w której oprócz opisów stanów istniejących i propozycji rozwiązywania nabrzmiałych w środowisku geodetów problemów, w sposób wyrazisty nakreśliłem, można rzec, fizyczne istnienie systemu zwanego powszechnie geodezją i kartografią jako wielkiego systemu wymiany (tworzenia, ewidencjonowania, przetwarzania i wydawania) danych i informacji geoprzestrzennych. W książce tej, w celu sprawnej prezentacji systemu na użytek poszczególnych artykułów, zastosowałem skrót [ADN]. Prace nad książką wymagały przestudiowania podręczników oraz książkowych i referatowych publikacji z zakresu nie tylko samej geodezji, ale również z takich dziedzin jak: socjologia, etyka, prakseologia, organizacja i zarządzanie, a nawet filozofia i prawo. Pozycje literatury starałem się umieszczać pod tekstami niektórych artykułów. Książkę, o której mówię, ukończyłem, lecz studiowanie tekstów w dziedzinach, które choćby w małym stopniu związane są z geodezją i kartografią, kontynuuję z coraz większym zainteresowaniem, bowiem jako się rzekło, sam system jest wielki, a tyczące go dziedziny to prawie kosmos, czego dowodzi zagadnienie działania owego systemu, które wciąga jak kosmiczna czarna dziura. Po przeczytaniu książki (jeśli ktoś ma tyle cierpliwości) jawi się jaśniej druga część jej tytułu: "trudna droga do systemu". Skrót [ADN] miał dotychczas techniczny, a więc i doraźny charakter, natomiast całe zagadnienie to trwały społeczny system wielu funkcji zawodowych, których działanie w cał... więcej»

Rozbieżności w definiowaniu i oznaczaniu gruntów pokrytych wodami w rozumieniu Prawa wodnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego i skutki z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.3.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wstęp W art. 54 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 zapisano, że nie narusza ona przepisów m. in. ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 230. z póź. zm.)2. Mając na uwadze rato legis przywołanej normy z 1989 r., należałoby stwierdzić, iż odnosi się ona także do ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne3. W przepisie art. 54 pr. geod. i kart. wyrażona została norma kolizyjna wyłączająca zastosowanie unormowań pr. geod. i kart, gdy inne ustawy tam wymienione odmiennie regulują ten sam zakres. Posłużenie się przez ustawodawcę w art. 54 pr. geod. i kart. sformułowaniem "nie narusza" może sprzeciwiać się przyjęciu tezy, iż zamiarem ustawodawcy było nadanie tam wymienionym ustawom charakteru lex specialis, a przepisom pr. geod. i kart. charakteru lex generalis. Jak podkreślił to bowiem Sąd Najwyższy w wyro- 1 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm., [dalej: pr. geod. i kart.]. 2 Ustawa z 1974 r. utraciła moc z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 219 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r Nr 115, poz. 1229); Ustawa z 2001 r. utraciła moc z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 573 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). 3 Dz.U z 2017 r. poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. ku z dnia 21 maja 2004 r.4 dla określenia takiej relacji miedzy przepisami zawartymi w dwóch różnych ustawach właściwe są inne sformułowania. Zastosowany zapis wskazywać może natomiast nadanie ustawie pr. geod. i kart. charakteru regulacji pełniącej funkcje uzupełniające. Zwrot "nie narusza" oznacza w tym wypadku, że obie wymienione ustawy stosuje się równolegle, przy czym pierwszeństwo mają przepisy ustawy Prawo wodne, a w pozostałym nieuregulowanym w nich zakresie przepisy ustawy pr. geod. i kart. Innymi słowy, przepisy ustawy pr. geod. i kart. mają charakter uzupełniający w kwestiach, które nie zostały uregulowane w ustawie Prawo wodne. Zawarte... więcej»

Czy może być jeszcze gorzej? (Robert ŁUCZYŃSKI)
W lutym 2018 roku Pan Andrzej Bylica rozpowszechnił odezwę skierowaną do geodetów powiatowych i miejskich, aby wystąpili z petycją do centralnych władz geodezyjnych, której propozycję również przedstawił. W odezwie "CZAS NA ZMIANY", skierowanej do Geodetów pomagających realizować zadania z zakresu administracji rządowej w powiatach, Pan Andrzej Bylica wymienił zadania, jakie na geodetów powiatowych nakładają wciąż nowe przepisy prawa - m. in.: cyfryzacja materiałów zasobu, rozszerzanie zakresu danych wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie baz danych do wdrożenia funkcjonalności ZSIN, wprowadzenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007- -NH. Wszystkie ww. zadania wymagają znacznych nakładów środków finansowych oraz ogromnego osobistego zaangażowania nie tylko samych Geodetów Powiatowych, ale także często całej (zbyt małej) obsady kadrowej osób zatrudnionych w wydziałach geodezji. Analizy GUGiK w zakresie stopnia realizacji powyższych zadań wskazują, że w większości powiatów nie zostały one zrealizowane, a przewidywany okres realizacji przewidziany jest przeciętnie na 10 lat (maksymalnie ponad 20 lat). Pragnienie Geodetów Powiatowych/ Miejskich w zakresie wywiązania się z zadań nałożonych ww. przepisami, mimo wskazanych obiektywnych ograniczeń, dodatkowo często napotyka na częściowy lub całkowity brak zrozumienia ze strony starostów/prezydentów. Andrz... więcej»

Wróciliśmy z dalekiej, makabrycznej podróży... na jak długo? (Zdzisław Adamczewski)
Motto: 22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy zaskarżonej ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. ulega likwidacji centralny organ administracji rządowej - Główny Geodeta Kraju oraz podległy mu urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przepisy te wprowadzono w drugim czytaniu projektu ustawy. W opinii Prezydenta RP, w trakcie prac ustawodawczych naruszone zostały standardy tworzenia prawa wynikające z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, zgodnie z którymi niedopuszczalne jest podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzenie poprawek, których zakres wykracza poza jej przedmiot. Z powyższych względów Prezydent RP podjął decyzję o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją. www. president. pl serwis informacyjny 22.12.2003 Kiedy z godziny na godzinę, na wstrzelony jak z procy wniosek posła z Gliwic, któremu napisali poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami (!), zlikwidowali centralny organ w sprawach geodezji i kartografii - Głównego Geodetę Kraju oraz jego urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, myślałem, że to jakiś koszmarny sen. Za pierwszej komuny by to w ten sposób nie przeszło. Rzecz bez precedensu. Parę dni budziłem się i szczypałem w pośladek, powtarzając: nie, to niemożliwe - taki idiotyzm?!!! Tak brutalnie wciśnięty! Przecież dopiero co dodali Urzędowi 8 etatów, dopiero co przyjęli projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieco wzmacniający nadzór Główn... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 1 DOI:10.15199/50.2018.2.3
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

1. Wprowadzenie Budynek jako obiekt katastru nieruchomości charakteryzuje się znacząco większą złożonością aniżeli działka ewidencyjna czy wyodrębniony lokal. Potwierdza to choćby liczba danych ewidencyjnych budynku [9], o których mowa w § 63 ust. 1 [11]. Ponadto od 31 grudnia 2013 roku, tj. od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku [12], do zarejestrowania kompletnej informacji przestrzennej o budynku w bazie EGiB, koniecznym może okazać się zaewidencjonowanie aż trzech obiektów: EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie gromadzenia danych ewidencyjnych budynku, zgłaszanymi przez środowisko geodezyjne [5,6,7,8], autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę usystematyzowania poszczególnych aspektów tego zagadnienia. W kolejnych numerach Przeglądu Geodezyjnego omówili problem definicji budynku [1], identyfikacji zasięgu konturu budynku i bloków budynku [2], rozróżniania poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem [3], a także przedstawili najczęstsze wątpliwości towarzyszące pozyskiwaniu danych opisowych budynku [4]. Mimo to, w dalszym ciągu pojawia się wiele niejasności, dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Temat ten wciąż wydaje się być niewyczerpany. 2. Budynek częściowo drewniany częściowo murowany - jaki materiał ścian zewnętrznych? Pierwszym z zagadnień, które zostanie przedstawione w artykule, jest ewidencjonowanie budynków, wzniesionych z wykorzystaniem różnych materiałów. Ustawodawca zgodnie z załącznikiem numer 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [11] przewiduje trzy dopuszczalne wartości atrybutu "materiał ścian zewnętrznych budynku". Są nimi: 1 - mur, 2 - drewno, 3 - inny. Prawidłowe określenie wartości tego atrybutu na ogół nie jest kłopotliwe. Geodeta, w trakcie modernizacji bądź aktualizacji EGiB przep... więcej»

Katalog wytycznych na stronie GUGiK (Robert ŁUCZYŃSKI)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił na swojej stronie internetowej "Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii" (gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/katalog-wytycznych). Katalog podzielono na 16 tematów głównych: 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, materiały zasobu. 2. Rejestry publiczne w pzgik. 3. Operat techniczny. 4. Wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowywanie ich wyników. 5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 6. Udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac. 7. Przekazanie wyników zgłoszonych prac do pzgik, weryfikacja, przyjęcie/ odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik. 8. Licencje. 9. Opłaty za udostępnianie ... więcej»

XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley’a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera ... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany. W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia dyrektywy 95/46/ WE, będącej "matką" obecnych przepisów w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej prezentuję stanowisko GIODO dotyczące udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych: Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru. Zgoda, która dotychczas została pozyskana, jest nadal ważna, o ile jest ona zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Takie stanowisko wynika bezpośrednio z treści motywu 171 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): "jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia". RODO nie przewiduje przepisów przejściowych w stosunku do dyrektywy 95/46/WE. Ważność zachowuje zatem zgoda, która została pierwotnie zebrana w sposób gwarantujący osobie, której dane dotyczą, złożenie oświadczenia spełniającego następujące kryteria: ??dobrowolność - zgoda oznaczać musi możliwość realnego, swobodnego wyboru, nie może być wymuszona; brak wyrażenia zgody nie może również powodować negatywnych konsekwencji dla osoby, której dan... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 28/02/2018 W celu określenia długości mostu, projektowanego przez rzekę, założono i pomierzono długości, na przeciwległych brzegach rzeki, dwóch równych i równoległych odcinków (bazy) AB = CD = a. Ponadto w punktach C i D pomierzono kąty α i β, pod którymi widać punkty końcowe bazy AB (rysunek). Obliczyć spodziewaną długość mostu L, czyli odległość między prostymi równoległymi oraz długości pozostałych boków równoległoboku.tym samym kątem, 5) umowny znak (symbol... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Szanowni Państwo! Z radością, ale i pewnym zatroskaniem przyjąłem propozycję zostania redaktorem tematycznym działu geoinformatyka. Wynika to ze świadomości, że wiedza dotycząca dyscypliny nie jest łatwa do powszechnego przekazu, a ja chciałbym wiele jej elementów uczynić zrozumiałymi dla jak najszerszej części środowiska geodezyjnego, czyli - jak w tytule - uczynić geoinformatykę przyjazną geodecie. Chciałbym także, aby geodeci czerpali jak najwięcej korzyści z osiągnięć geoinformatyki, aby informatyzowali swoją działalność, swoje otoczenie i jednocześnie, jako dostawcy danych i użytkownicy różnych usług, w szerokim zakresie mogli wpływać na rozwój geoinformatyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 28-letnim stażem, wyrażam nadzieję, że posiadana wiedza i doświadczenie będą wystarczające do zrealizowania podjętego wyzwania. Pomocnym w realizacji celu powinno być również to, że od 28 lat jestem także prezesem zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o., którą założyłem zaraz po ukończeniu studiów i w ramach której (wraz ze współautorami Tadeuszem Knapem i Piotrem Jurczakiem) opracowałem System Informacji o Terenie GEO-MAP, a później związaną z nim całą technologię prowadzenia geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z jego nowoczesnymi metodami udostępniania. Zdobyte doświadczenie jest bardzo cenne, ale i dosyć kłopotliwe, bo - obserwując w ostatnich latach działania naszej administracji geodezyjnej - wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się o podejmowanych projektach informatycznych i ustanawianych regulacjach prawnych. Nie może być jednak inaczej, bo inne moje działanie w obliczu nierealnych zamierzeń podejmowanych przez urzędy byłoby czystą hipokryzją. Zresztą czas tylko potwierdza moje wcześniejsze wypowiedzi kolejnymi upadającymi projektami jak ZSIN czy K-GESUT. Duże problemy są także w ustanowionych przepisach prawa, które nafaszerowane zosta... więcej»

Granice w ewidencji gruntów i budynków - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych na zobrazowaniach lotniczych (Witold RADZIO)
Zawsze byłem i nadal jestem przeciwnikiem postulatu części naszego środowiska zawodowego, aby do systemu prawnego dotyczącego nieruchomości wprowadzić pojęcie "granica prawna" bądź "granica według stanu prawnego". Sądzę, że taki postulat jest rezultatem oczekiwania, aby z rejestru publicznego, jakim jest kataster nieruchomości, wynikało wprost, czy dane określające przebieg konkretnej granicy nieruchomości są pewne i wiążące dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla wykonawców prac geodezyjnych, czy też dane te nie posiadają takiej cechy. W swojej wypowiedzi będę starał się udowodnić, że udzielenie odpowiedzi na takie pytanie nie jest w wielu przypadkach możliwe za pomocą jednego prostego atrybutu informacyjnego, a jednocześnie będę starał się wykazać, że istniejące rozwiązania prawne tworzą odpowiednie warunki do gromadzenia w polskim systemie katastralnym informacji, których analiza umożliwia uzyskanie takiej odpowiedzi. Przede wszystkim dostrzegam trudności w logicznym, a jednocześnie precyzyjnym zdefiniowaniu pojęcia "granica prawna" lub "granica według stanu prawnego". Zwracam uwagę, że w świetle definicji nieruchomości, zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, każda nieruchomość gruntowa ma granice, ponieważ jest częścią wydzieloną z całości, jaką jest terytorium naszego kraju. W sensie prawnym każda granica nieruchomości jest elementem sąsiadujących ze sobą nieruchomości, ponieważ określa ona zasięg prawa własności odrębnych podmiotów lub grup podmiotów do gruntów położonych po obu jej stronach. W przypadku, gdy granica nieruchomości oznaczona jest na gruncie za pomocą znaków lub śladów granicznych, jest ona również elementem sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sensie fizycznym; znaki i ślady graniczne należą do obu nieruchomości. Każda granica nieruchomości gruntowych ma bezpośredni związek ze stanem prawnym sąsiadujących ze sobą gruntów. W tym kontekście pojęcia "granica prawna" lub "granica według stanu prawnego",... więcej»

Walka o przetrwanie geodezji jako nauki i dekownicy (Zdzisław Adamczewski)
Wmoim ukochanym kraju, gdzie ludzie się nie kochają (za wyjątkiem mnie, bo ja kocham przynajmniej geodetów (wszystkich jak leci)), umyślono skasować geodezję jako dyscyplinę naukową egzystującą biurokratycznie w naukach o Ziemi jako dziedzinie naukowej. Prowadziłoby to do wypchnięcia jednej z najstarszych nauk z areny naukowej w niebyt. Na tej arenie, podobnie jak na innych arenach socjologicznych (np. politycznej, biurokratycznej, ekonomicznej, kulturalnej, mistycznej i innych), toczy się bezpardonowa walka o zawłaszczanie kompetencji, środków i dóbr wszelakich, a nawet o zwykłe przetrwanie. Formy aktywności ludzkiej, określane w encyklopediach jako nauki, pojawiały się w sposób naturalny w miarę ciągłego, racjonalnego poznawania otaczającego nas świata. Najpierw powstały te, które opisywały rozmiary przestrzeni, w której człowiek egzystował, a więc Ziemię i Przestworza. Tak powstały geodezja i astronomia. Potem pojawiały się jak grzyby po deszczu następne, przyjmując (jeżeli były związane silnie z Ziemią lub Przestworzami) identyfikator-przedrostek "g... więcej»

Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w terenie zabudowanym (Stanisław LISIEWICZ)
Skonstruowanie tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia przemieszczeń we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach, wyszczególnionych na końcu tego opracowania, zaproponowałem sposób łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilny... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-12-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2168 2017-11-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2183 2017-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochron... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577