• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej a użytek B (Artur HORODYSKI)
Wielkość obszaru oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane i zurbanizowane zawsze budziło wiele emocji ze względu na opłaty - podatki od nieruchomości, które są uzależnione od rodzaju użytku, jak i jego wielkości. Określanie zasięgu użytku obszarów zurbanizowanych także sprawia problemy interpretacyjne, ze względu na niespójne przepisy prawa w tym zakresie, jak też różne stanowiska organów centralnych. Zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1034 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem egib, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zaliczamy: ??grunty na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa; ??grunty wyłączone z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Przy określaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych lub leśnych z produkcji oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu. O ile zasięg zurbanizowanych terenów niezabudowanych dość precyzyjnie został określony w rozporządzeniu egib, o tyle cechy użytkowa... więcej»

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z WINGiK-ami i Geodetami Powiatowymi (Ludmiła Pietrzak)
W trakcie spotkania Geodetów Powiatowych oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Waldemarem Izdebskim, Głównym Geodetą Kraju, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 27-29 listopada 2018 roku, najgorętszym tematem były projektowane zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w przepisach wykonawczych. W spotkaniu wziął udział Wiceminister Artur Soboń. Wspólnie z GGK wręczyli wyróżnienia dla 13 powiatów za szczególną współpracę w ramach tworzenia i rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Wyróżnione powiaty to: miński, pruszkowski, słubicki, łęczycki, łowicki, skierniewicki, wieluński, ciechanowski, sochaczewski, turecki, bytowski, legionowski, niżański. Główny Geodeta Kraju przedstawił istotne planowane zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednocześnie zastrzegając, że nie jest to ostateczny kształt propozycji, które w wyniku konsultacji ze środowiskiem geodezyjnym i kartograficznym ulegają zmianom. Zarówno GGK Waldemar Izdebski, jak i Wiceminister Artur Soboń podkreślali, że ich celem jest doprowadzenie do takiej postaci propozycji zmian w prawie, która spotka się z jak najmniejszą ilością uwag, co nie jest procesem prostym. Wiceminister zadeklarował termin wprowadzenia zmian w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z czego do końca roku 2018 planowane jest wprowadzenie zmian na Komitet Stały Rady Ministrów.GGK jest zgrupowanie w portalu wszelkich informacji przestrzennych, co wpłynie również na podnoszenie świadomości społecznej np. o lokalizacji własnego domu i potencjalnych zagrożeniach związanych z lokalizacją. Żywą dyskusję wywołało udostępnienie księgi wieczystej dla konkretnej działki. Z poziomu elektronicznej księgi wieczystej istnieje możliwość przejścia na działkę ewidencyjną. W drugą stronę - przejście z działki ewidencyjnej na numer księgi wieczystej jest możliwy, narzędzia przygotowane, pisma skierowane do ministra i od niego zależy uruchomienie ... więcej»

Wystawa "4 BIURKA" hołd gdańskich geodetów na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI (Ryszard Rus)
Wystawa "4 BIURKA" jest powrotem do przeszłości… Nasz jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie, w trakcie którego dokonamy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczymy nowe cele i zadania. Jubileusz SGP jest podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich oraz skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło 100 lat od kiedy grupa ludzi pełnych zapału powołała do życia na ziemiach polskich w Warszawie pierwszą organizację zawodową geodetów "Związek Geometrów". W 1914 roku wybucha I WOJNA ŚWIATOWA z udziałem mocarstw rozbiorowych, co dopr... więcej»

Styk postępowania administracyjnego i sądowego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości DOI:10.15199/50.2018.12.2
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wprowadzenie Stosownie do określonego w rozdziale 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 dwuetapowego administracyjno-sądowego modelu postępowania, sprawa o rozgraniczenie nieruchomości może być rozpoznana przez sąd powszechny z uwzględnieniem wymaganego procesowego następstwa czasowego jedynie w przypadku: 1) gdy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy w postępowaniu administracyjnym zażąda w terminie czternastu dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi (art. 33 ust. 3 p.g.k.); 2) gdy właściwy organ umorzył postępowanie administracyjne i przekazał sprawę sądowi do rozpatrzenia (art. 34 ust. 2 p.g.k.). Oznacza to, że złożenie w sądzie wniosku o rozgraniczenie z pominięciem trybu administracyjnego skutkować musi jego odrzuceniem na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.2 z uwagi na czasową niedopuszczalność drogi sądowej. Kognicja sądu w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości może być wyłączna jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 36 p.g.k., gdy przed tym sądem toczy się sprawa o własność lub wydanie nieruchomości albo jej części. Sprawa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości jest rozstrzygana wówczas przez sąd, w trybie właściwym dla roszczenia głównego (najczęściej w procesie) niejako przy okazji prowadzenia sprawy głównej, jaką jest "sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości". 1 Tekst jedn. Dz.2017 r. poz. 2101 ze zm., [dalej: p.g.k.]. 2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), [dalej: k.p.c.]. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pr. geod. i kart., sądowe postępowanie rozgraniczeniowe toczy się w trybie nieprocesowym, do którego mają zastosowanie art. 506-525 k.p.c. oraz przepisy ogólne dotyczące spraw z zakresu prawa rzeczowego (art. 606-608 k.p.c.), a przekazaną sprawę sąd rozpoznaje na rozprawie (art. 608 k.p.c.) na podstawie kryteriów określonych w art. 153 k.c.3 Z chwilą przekazania spra... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie Znaczenie standaryzacji powiatowych usług sieciowych dotyczących danych EGiB (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim numerze PG opisałem ogólnie proces standaryzacji i walidacji (sprawdzenia poprawności) powiatowych usług sieciowych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. W obecnym numerze chciałbym jeszcze raz wyraźnie zaakcentować potrzebę standaryzacji tych usług i dodatkowo wyjaśnić kilka istotnych szczegółów z nimi związanych. Potrzeba taka istnieje, gdyż ze spotkań, które ostatnio odbyłem i z otrzymanej korespondencji urzędowej wynika, że problem jeszcze nie do końca jest zrozumiały i niektórzy geodeci powiatowi patrzą na dane EGiB jak na dane o charakterze lokalnym, nie dostrzegając potrzeby widoczności tych danych na poziomie krajowym. Chciałbym więc zwrócić uwagę, że aktualne i wiarygodne dane ewidencji gruntów i budynków znajdują się jedynie w jednostkach samorządowych szczebla powiatowego. To starosta na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi ewidencję gruntów i budynków (art. 7d pkt 1 lit. a korzystatiret pierwsze). W zaso-bach danych zgromadzonych w GUGiK nie... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Potencjał trzeciego wymiaru ze zdjęć lotniczych (Krzysztof BAKUŁA)
Można powiedzieć, że uzyskanie trzeciego wymiaru ze zdjęć lotniczych nie jest niczym nowym. Prawie od początku istnienia fotogrametrii jej celem była stereoskopia umożliwiająca najpierw widzenie zarejestrowanego na stereogramie obrazu w taki sposób, który byłby jak najbardziej podobny do ludzkiego widzenia dzięki parze oczu. Następnie analogowo umożliwiono pomiar przestrzenny na tak stworzonym stereogramie. Rozwój technologii analitycznych, a później cyfrowych, dał z kolei możliwość manualnego pomiaru dowolnego punktu zarejestrowanego na przynajmniej dwóch zdjęciach. Możliwości te rosły wraz z poprawiającymi się: jakością sensorów i wydajnością stacji fotogrametrycznych. Wraz z rosnącą skalą zdjęć (kamera analogowa), a później zmniejszającą się wielkością terenową piksela (kamera cyfrowa), dokładność i możliwości zastosowania manualnie mierzonych punktów rosły, tworząc bazy danych obiektów i numeryczne modele terenu (NMT) z punktów regularni... więcej»

Modularno-trilateracyjna sieć tunelowa z eliminacją wpływu zjawiska refrakcji horyzontalnej DOI:10.15199/50.2018.11.1
(Henryk BRYŚ)

Innowacyjne rozwiązania technologiczne są motorem postępu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Wdrażanie współczesnych technik i technologii w geodezji inżynieryjnej odgrywa w pomiarach sieci realizacyjnych nadrzędną rolę. Geodezja tunelowa wymaga precyzyjnych, niezawodnych i funkcjonalnych osnów, których punkty na konsolach ściennych służą do wyznaczania za pomocą wcięcia "wstecz" do 4 punktów, swobodnych stanowisk (Free station) tachimetru do sterowania maszyną budowlaną TBM (Tunnel Bohr Maschine) zgodnie z azymutem topograficznym. W pomiarach tunelowych stosowane są od dawna znane metody geodezji inżynieryjnej. Pomiary te mają długą tradycję, od budowy tunelu EUPALINOS, na wyspie Samos w VI wieku p.n.e., do Bazowego Tunelu Kolejowego Gotthard na początku XXI wieku. Do najstarszych metod geodezyjnych należą osnowy w postaci ciągów poligonowych, zarówno w pomiarach inwentaryzacyjnych, jak również realizacyjnych. Z uwagi na ich właściwości, znalazły one szczególne zastosowanie w budownictwie tunelowym oraz w tyczeniu wyrobisk w górnictwie podziemnym. Do lat 90. ubiegłego wieku, jednostronnie dowiązane, długie, prostoliniowe ciągi poligonowe stanowiły jedyne osnowy dla przenoszenia kierunku wzgl. azymutu oraz współrzędnych dla wyznaczania położenia sytuacyjnego osi tuneli komunikacyjnych. Jednak z uwagi na problem niezawodności oraz precyzji zbitki, ciągi otwarte zaliczyć należy do szczególnie krytycznych metod geodezyjnych. Oprócz błędów stochastycznych, występują znaczne odchyłki systematyczne wywoływane zjawiskiem refrakcji bocznej. Osnowy te, swoje wyjątkowe znaczenie zachowują - z ekonomicznych i metodycznych względów - w terenach dolin górskich, wąskich uliczkach staromiejskich, do renowacji starych tuneli [5], w długich kolektorach kanalizacyjnych, w eksploatacji górnictwa podziemnego itp. [16]. Szczególną istotność zachowują powyższe osnowy w pracach realizacyjnych super długich, podwodnych i lądowych budowli tun... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 37/11/2018 W celu określenia długości projektowanego, kolejowego tunelu AB, przebiegającego pod wzniesieniem, założono między punktami wlotu A i wylotu B ciąg poligonowy ADCB, w którym pomierzono trzy boki i dwa kąty. A oto uzyskane wyniki pomiarów: długości boków: AD = 320.00 m, CD = 180.00 m, BC = 460.00 m, wartości kątów: α = ADC = 125g.2222, β = DCB = 107g.0000. Krzyżówka geodety 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 POZIOMO: 3) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie ato... więcej»

KONFERENCJE
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Kataster Nieruchomości" na temat: "GRANICE W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI" Ostrów Wielkopolski, 20-21 września 2018 r. WNIOSKI: 1. Dokonać zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków określających zasady ustalania granic działek ewidencyjnych odpowiednio: a) § 38 ust. 1 - (zmienić) doprecyzować przepis poprzez jednoznaczne wskazanie, iż adres podmiotów ewidencyjnych ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jest wiążący dla jednostki wykonawstwa geodezyjnego, a w przypadku jego braku lub gdy dane te są nieaktualne nałożyć na starostów obowiązek ich ustalenia na podstawie danych pozyskiwanych z innych rejestrów publicznych (w zw. z art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego), b) § 38 - (dodać ust. 3b) - wprowadzić możliwość wstrzymania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych (na analogicznych zasadach jak w art. 32 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), c) § 38 - dodać ust. 3c ustalający zasady dokonywania doręczeń zawiadomień i skutków z tym związanych poprzez odwołanie do przepisów rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, d) § 38 ust. 4 - doprecyzować istniejący przepis poprzez jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia "nieruchomości ... więcej»

Reforma nauki a nasza naukowa niepodległość (Tomasz Budzyński)
Gdy 1 października br. zainaugurowany został kolejny rok akademicki, a wraz z nim rozpoczęła się wielka reforma szkolnictwa wyższego i nauki, stało się jasne, że już nigdy nie będzie tak samo jak kiedyś. Co prawda, jeszcze nie słychać wyraźnych odgłosów nadciągającej rewolucji, ale to jest tylko cisza przed burzą. Do końca listopada br. każdy pracownik prowadzący działalność naukową na uczelni (w instytucie) ma przypisać się do nowej dyscypliny (maksymalnie dwóch), a dokładnie złożyć oświadczenie o reprezentowanej przez niego dziedzinie i dyscyplinie. Jest to niezwykle ważne dla uczelni i samych pracowników, gdyż aby dana dyscyplina mogła być rozwijana, powinno ją reprezentować co najmniej 12 pracowników. Rozwój danej dyscypliny będzie zależał między innymi od jej finansowania, a z kolei wysokość ministe... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - sierpień 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu sierpniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Carlosa Brett z Wenezueli i Isaaca Boateng z Wielkiej Brytanii. Artykuł nosi tytuł: "Alternative Approach and toolkits for Economic Valuation of Ecosystem Services of Wetlands: An Application to Farlington Marshes, UK"1. Artykuł zaprezentowano po... więcej»

Gdzie jest środek Polski? (Mariusz MEUS)
WXXI wieku można by sądzić, że przed polską geodezją nie stoją już żadne wyzwania o charakterze poznawczym; że o naszym kraju wiemy już wszystko, a wiedza ta jest kompletna i ostatecznie zweryfikowana. Nic bardziej mylnego! Dowodzę tego licznymi projektami realizowanymi w ramach prowadzonej przez mnie, od 2012 roku, geodezyjnej akcji "Honorowy Południk Krakowski". W związku z obchodami 100-lecia Polski Niepodległej oraz Roku Polskiej Geografii 2018 - której geodezja i kartografia są fundamentalną częścią - wystąpiłem z pomysłem, by także nasza społeczność uczciła ten wyjątkowy czas; rzecz jasna, w geodezyjny sposób. A czy jest na mapie Polski punkt lepiej nadający się do takiego celu niż właśnie środek Polski? Tylko… gdzie on właściwie jest? Od niemal pół wieku, miano środka Polski dzierży wieś Piątek (pow. łęczycki, woj. łódzkie), o czym informują znaki stojące przy drogach wjazdowych, pomnik ustawiony pośrodku rynku oraz niezliczone źródła. Wszystko zaczęło się w 1969 r., gdy na zlecenie ówczesnego prezesa GUGiK Borysa Szmielewa, pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie dr inż. Jan Bronisław Ciesielski wyznaczył środek Polski w Piątku jako punkt przecięcia przekątnych prostokąta złożonego z południków i równoleżników, opisanego na punktach skrajnych Polski. Już w następnym roku zorganizowano pierwszy zlot w środku Polski, zaś 8 sierpnia 1976 roku wzniesiono pomnik geometrycznego środka Polski. Odtąd Piątek niepodzielnie królował w geografii Polski jako powszechnie uznawany środek kraju. Do czasu… Zaczęły się bowiem pojawiać informacje,... więcej»

Czy to kres geodezji i kartografii? (Janusz WALO)
Gdy niespełna miesiąc temu żegnaliśmy na Powązkach Wojskowych Profesora Zdzisława Adamczewskiego, jeden z kolegów powiedział mi w zadumie: "Dziś żegnamy Profesora, a niebawem całą geodezję". Zaprzeczyłem mu, mając nadzieję, że sprawy dotyczące naszej dyscypliny naukowej przyjmą jeszcze pozytywny obrót. Niestety, z dniem 20 września br. "geodezja i kartografia" zniknęła z wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych. Nim przejdę do historii naszych zmagań o samodzielną dyscyplinę, kilka słów dotyczących realiów ustawowych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), zwaną dalej ustawą 2.0, badania naukowe oraz prowadzenie studiów odbywa się w dziedzinach i dyscyplinach nauki (art. 5). Jakkolwiek w mediach przedstawia się problem klasyfikacji dziedzin i dyscyplin jako mało ważny element wymagań biurokratycznych, jest on zasadniczy dla rozwoju zarówno kadr, jak i samej nauki. Zgodnie z ustawą 2.0, będą kształtowane trzy kluczowe kwestie istnienia każdej dyscypliny nauki: ??finanse uczelni i instytutów ba... więcej»

Dzień Geodety w Rzeszowskim Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich (1-2 września 2018 roku) (Zdzisław Obłój)
Obchody "Dnia Geodety" w Oddziale Rzeszowskim odbyły się w dniach 1-2 września 2018 r. w Rymanowie Zdroju w zajeździe "Zacisze". W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu geodetów z rodzinami. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie. Zespół dawnych miejskich piwnic, znajdujących się pod staromiejskim Rynkiem został odremontowany, połączony w trasę turystyczną i oddany do zwiedzania w 2007 r. Długość trasy wynosi 396 metrów. Aktualnie trasa składa się z 40 połączonych ze sobą pomieszczeń, położon... więcej»

Metoda wyznaczania rzeczywistych kątów refrakcji w tunelowej sieci modularnej DOI:10.15199/50.2018.10.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie i postawienie problemu Propagacja fal świetlnych w atmosferze ziemskiej wskutek różnych niż w próżni oraz zmiennych w czasie i przestrzeni czynników meteorologicznych, jak również zmiennego składu powietrza, ulega zakłóceniom wyrażającym się zmianami prędkości, częstotliwości, intensywności i kierunku. Zakłócona zostaje prostoliniowość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Efekty tych zmian obniżają w istotny sposób możliwe do osiągnięcia współczesnymi instrumentami geodezyjnymi dokładności wyznaczania kierunku i odległości. Wartości pojedynczych kierunków poziomych, bez wpływu heterogenicznego ośrodka pomiarowego, wyznaczane są aktualnie z odchyleniem standardowym 0,15 mgon, natomiast odległości z błędem względnym 10-7 (dalmierze Terrameter LDS 2 oraz CR 2014 Geomensor) tj. 0,1 mm/ km [4]. Podniesienie wewnętrznej dokładności pomiarów kątowych tachimetrami elektronicznymi ostatniej generacji, od czasu wprowadzenia najnowszych osiągnięć optoelektroniki, przy równocześnie wysokim stopniu automatyzacji procesu pomiarowego, spowodowało, że największym źródłem błędów pomiarów tunelowych są systematyczne wpływy refrakcji poziomej. Realne warunki meteorologiczne i klimatyczne naturalnego ośrodka pomiarowego powodują bowiem, że wyniki obserwacji kierunków obarczone są błędami o jeden rząd większymi od odchyleń standardowych podawanych przez renomowane firmy sprzętu geodezyjnego. Wartość efektów refrakcji jest funkcją takich czynników jak: współczynnik załamania powietrza, długość celowej, długość stref pola temperatury, usytuowanie stanowiska instrumentu i celu względem otaczającej zabudowy, topografia terenu, intensywność insolacji, prędkość wiatru, stopień zachmurzenia nieba, ale przede wszystkim - wartość gradientów współczynnika załamania powietrza w kierunku prostopadłym do linii celowej. Głównymi czynnikami kształtującymi pole refrakcyjne są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prężność pary wodne... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Dr inż. Józef Woźniak 8.03.1945 r. - 22.08.2018 r.
"Non omnis moriar" Jakże trafnie ten krótki cytat z III Pieśni Horacego odnosi się do życia Kolegi dr. inż. Józefa Woźniaka. Urodził się 8 marca 1945 r. w Męcinie na, jak sam mawiał, "Śtulkówce", pow. Limanowa woj. małopolskie. Nie było Mu jednak dane nacieszyć się pieczołowicie wyremontowanym domem rodzinnym na "Śtulkówce". W 1969 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej, Wydział Melioracji, Oddział Geodezji i Urządzeń Rolnych. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Przez 45 lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Swoją aktywność zaznaczał równocześnie w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym, n... więcej»

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski 29.11.1931 r. - 15.08.2018 r.
W dniu 15 sierpnia odszedł tragicznie prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski - nestor polskiej geodezji, redaktor działowy Przeglądu Geodezyjnego, przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich, wieloletni Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, prorektor Politechniki Warszawskiej, twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych. Urodził się 29 listopada 1931 w Swędowie. Był absolwentem Państwowego Liceum Mierniczego w Łodzi. Studiował w latach 1951-1956 na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 roku został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od roku 1957 był działaczem NOT. W 1960 roku uzyskał uprawnienia zawodowe. Doktorat obronił w 1964, a habilitację w 1971 roku. W 1965 roku otrzymał stypendium rządu Królowej Juliany Holenderskiej na Politechnice w Delft, gdzie odbył półroczny staż naukowy. W Politechnice Warszawskiej przeszedł kolejne stanowiska: od zastępcy asystenta do profesora nauk technicznych. W latach 1970-1973 był dziekanem wydziału Politechniki Warszawskiej, a w latach 1973-1980 prorektorem tejże uczelni. W latach 1973-1974 był kierownikiem projektu i współautorem Systemu Informacji Przestrzennej "Teren", a w 1977 roku kierownikiem i współautorem projektu sieci geodezyjnej Afryki (przyjętego do realizacji przez ONZ i częściowo zrealizowanego przez Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię i Polskę). Od 29 października 1980 do 31 grudnia 1987 roku był podsekretarzem stanu - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974-1980 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia. Od roku 2000 do 2006 był przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Doskonalenia Kadr Federacji NOT, a o... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Zakres postępowania wyjaśniającego przy zaświadczeniu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. Akt I SA/Wa 154/18 Zaświadczenie jest przejawem wiedzy, a nie woli organu administracji publicznej, wydawanym przez niego na podstawie posiadanych rejestrów i ewidencji bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zakres postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przed wydaniem zaświadczenia, jest w konsekwencji takiej konstrukcji ograniczony do analizy posiadanej dokumentacji oraz danych zgromadzonych w ww. zasobach i oceny możliwości ich przeniesienia do treści zaświadczenia. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonywanie w tym trybie ustaleń faktycznych i ocen prawnych niewynikających wprost z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Sąd wskazuje w tym miejscu, że wprawdzie w doktrynie przyjmuje się, że do postępowania w sprawach zaświadczeń mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy o dowodach, to jednak z uwagi na treść art. 218 § 1 i 2 k.p.a. organ może prowadzić postępowanie wyjaśniające jedynie w koniecznym zakresie, a taka regulacja modyfikuje zasady postępowania dowodowego ustalone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Występujący w tym przepisie zwrot "w koniecznym zakresie" wyraźnie wskazuje na ograniczenie ram postępowania dowodowego w stosunku do zakreślonych w art. 75-86 k.p.a. Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości co do zna... więcej»

Bez tematu... (Dariusz Pręgowski)
Tym razem "Okiem powiatowego" bez tematu merytorycznego. Do przygotowania materiału do wrześniowego numeru usiadłem nieco zadumany 16 sierpnia. Tak właśnie - 16 sierpnia - dzień po uroczystościach związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Dzień po tragicznej śmierci Profesora. W dniu, w którym społeczność geodezyjną obiegła wiadomość o Jego śmierci. Jaki więc wybrać temat w taki dzień. Nie ma wyboru - no raczej! Szczerze mówiąc, jak pewnie większość czytelników, nie znałem Go dobrze. Nie miałem z Nim zajęć podczas studiów. Nie byłem zaangażowany również w stowarzyszeniowe życie studentów Politechniki Warszawskiej, a zatem tematy "bardziej polityczne" były mi obce. W czasach, gdy był prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dopiero raczkowałem w zawodzie i nie interesowałem się tym "co na górze". Trochę lepiej poznałem Profesora dopiero w czasach "współczesnych". Podczas kilku wydarzeń (Profesor użyłby tu w ośmieszającym tonie słowa - eventów), w których uczestniczyłem i jego zazwyczaj krótkich wypowiedzi. A już najlepiej od czasu mojej społecznej pisaniny dla Przeglądu Geodezyjnego, w trakcie spotkań zespołu redakcyjnego. I oczywiście - z felietonów. Podczas naszych kilku krótkich, bezpośrednich rozmów, zawsze intrygował mnie Jego przenikliwy wzrok, lekki uśmiech (który według mnie, rzadko schodził mu z twarzy) i swoboda wypowiedzi na każdy niemal temat. Te i inne spostrzeżenia powodowały, że będąc przeświadczony o wyjątkowej osobowości Profesora i Jego daleko odbiegającej nawet od oceny "wysoka" inteligencji, w czasie tych rozmów czułem się maluczki. Zazwyczaj jednak, po kilku chwilach, ośmielany nieco zainteresowaniem rozmówcy, który okazywał się być z krwi i kości człowiekiem, słowa zaczynały układać się w zdania. I później już jakoś szło... Nie chciałbym być tu zrozumiany, że to będzie pean na Jego cześć. Bo nie będzie. A będzie przede wszystkim o jego profesorskim, szerokim widzeniu problemów tego świata i co powinn... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 35/09/2018 Dwa proste odcinki PW i WA osi trasy drogowej są określone przez współrzędne prostokątne dwóch punktów. Załamanie tych odcinków należy wyokrąglić łukiem kołowym, wiedząc, że punkt początkowy P łuku kołowego jest punktem początkowym odcinka PW. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego: długość stycznej T, wartość promienia R, kąt środkowy łuku α i długość łuku kołowego L, a ponadto obliczyć długość DT trasy drogowej PSKA i współrzędne X, Y punktów S, K, O. DANE: współrzędne prostokątne punktów P, W, A: Nr punktu X Y P 618.00 215.00 W 821.00 780.00 A 106.00 327.00 Krzyżówka geodety 32 1... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2
(Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS)

Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble... więcej»

Spotkanie przy Ognisku
Niezwykle ważną sprawą dla Naszego Zarządu od wielu już lat jest podejmowanie działań zmierzających do integrowania środowiska geodezyjnego. Jedną z flagowych inicjatyw są organizowane corocznie ogniska w Lesie Łagiewnickim, na terenie udostępnianym przez Leśnictwo Miejskie Łódź. W tym roku impreza odbyła się 15 czerwca pod hasłem "Na sportowo". Jak co roku koleżanki i koledzy nie zawiedli, przybyli wraz z rodzinami i przyjaciółmi. We wspólnej zabawie udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w wieku od 1 do 17 lat.Spotkanie rozpoczęła prezes oddz... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Przymiotu strony w postępowaniu objętym dyspozycją art. 29 ust. 3 Prawa wodnego nie można przyznać podmiotowi, który utracił status właściciela nieruchomości i na rzecz którego ustanowiono służebność obejmującą korzystanie z części nieruchomości, względem której dokonano szkodliwej zmiany stanu wody na gruncie - stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Rz 1344/17. Posiadanie interesu prawnego, którego pochodną jest legitymacja procesowa, może być rozumiane wyłącznie jako obiektywna, rzeczywiście istniejąca potrzeba ochrony prawnej. Interes ten musi być osobisty, własny, indywidualny i konkretny, dający się obiektywnie stwierdzić oraz aktualny, a nie ewentualny. Musi także wynikać z prawa materialnego, tzn. z konkretnej normy prawnej. Podmiot, dla którego z przepisów Prawa wodnego nie wynikają żadne uprawnienia ani obowiązki, nie będzie miał w rozumieniu art. 28 k.p.a. przymiotu strony, a tym samym nie będzie legitymowany do żądania wszczęcia i prowadzenia postępowania na podstawie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego oraz kwestionowania zapadłych w jego toku rozstrzygnięć. 2.Przedsiębiorca z CEIDG też musi wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych. Z motywu nr 14 RODO wynika, że ochrona zapewniana tym aktem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych (niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania) w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. RODO nie dotyczy natomiast przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi (czyli tych wpisanych do KRS, np. spółek prawa handlowego, spółek z o.o.), w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. ... więcej»

Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-07-2018
Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1211 2018-06-25 2018-07-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 1243 2018-06-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach s... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Miesiąc na stanowisku Głównego Geodety Kraju? Upłynął już ponad miesiąc odkąd pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju i chciałbym przedstawić Państwu krótki raport ze swojej działalności. Oczywiście w zasadniczych sprawach niewiele się jeszcze zmieniło, ale mam nadzieję, że niektóre zmiany zostały już zainicjowane i w najbliższym czasie należy spodziewać sie pierwszych efektów. Szczególnie dotyczy to zmian w prawie, których niestety szybko nie da się wprowadzić. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w wykazie prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju znajdują się obecnie 4 nasze (geodezyjne) rozporządzenia tj.: 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodow... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Międzynarodowa dyskusja o innowacjach w geodezji i nie tylko... (Przemysław Leń, Żanna Stręk, Agnieszka Listosz)
W dniach 6-8 czerwca br. odbyła się cykliczna, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacje w geodezji i kartografi i, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych", organizowana przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedrę Geodezji Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Miejscem konferencji był Hotel DUO**** SPA w Janowie Lubelskim. Przybyłych gości uroczyście przywitał dr inż. Przemysław Leń, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Konferencję otworzył dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. UP, kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwe... więcej»

Modele refrakcji geodezyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynieryjnych - problematyka nie tylko dla uczonych! DOI:10.15199/50.2018.7.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie Refrakcja atmosferyczna jest odwiecznym fenomenem optycznym, występującym od epoki kształtowania się atmosfery ziemskiej w archaiku tj. w okresie od 4,0 do 2,5 miliardów lat temu. Obserwowana jest jako naturalne zjawiska atmosferyczne: fatamorgana, widoki statków oraz dalekich portów nad powierzchnią mórz, lustrzany obraz samochodów nad gorącym asfaltem szosy, falowanie powietrza nad łanem zbóż, eliptyczny kształt tarczy Słońca i Księżyca nad horyzontem przed zachodem itp. Naukowe badania teoretyczne i doświadczalne nad refrakcją sięgają początków XIX wieku (Gauss-1800, Bessel-1838, Bruhns-1861, Bauernfeind-1880, Jordan-1897, Bendemann-1895 (triangulacja Dolnej Nadrenii), Lällemand-1898) [1], [2], [9]. Niemal przez ponad 200 lat był stosowany powszechnie w niwelacji trygonometrycznej, w pomiarach sieci triangulacyjnych o długich celowych, średni współczynnik refrakcji atmosferycznej k=0,13, dzisiaj już nieaktualny w związku ze stosowaniem technologii pomiarowej GNNS. Aktualnie refrakcję geodezyjną dzielimy na:  kosmiczną (tj. efekt soczewkowania grawitacyjnego przewidziany przez EINSTEINA, występujący w przestrzeni kosmicznej, gdy promień światła, przebiegając przez szereg dużych galaktyk oraz obok ciał niebieskich, ulega kolejnym zakrzywieniom, a znajdujące się w jego pobliżu obiekty - powiększeniu. Ten geometryczny fenomen kosmiczny był obserwowany przez wielu astronomów i kosmonautów, a ostatecznie obserwowany, potwierdzony i udowodniony w roku 2018) [15],  astronomiczną,  fotogrametryczną,  jonosferyczną (85 - 200 km n.p.m.),  troposferyczną (do 10-13 km n.p.m. - w zależności od szerokości geograficznej na kuli ziemskiej,  trygonometryczną,  niwelacyjną,  elektrooptyczną w otoczeniu płasko-równoległego pola wokół przewodu prądu stałego,  tunelową,  kopalnianą (zmienne położenie wiązki lasera przy różnych prędkościach powietrz... więcej»

Od nauki do prawa (Tomasz BUDZYŃSKI)
Drodzy Czytelnicy, w lipcowej rubryce Nieruchomości, piszę o tym, co wydarzyło się jeszcze przed wakacjami, a działo się wiele, a zatem wyjątkowo w numerze podejmuję dwa tematy. Zaczynam od spraw naukowych, ale w klimatach już lekko wakacyjnych. 26-28 maja br., piękny Kazimierz Dolny nad Wisłą to czas i miejsce spotkania pasjonatów nieruchomości, organizowanego przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Tegoroczną już XXVI Konferencję Naukową TNN miał zaszczyt współtworzyć również Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej, którego pracownikiem jestem również i ja. W konferencji uczestniczyło blisko 90 osób, głównie z polskich uczelni, między innymi Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk... więcej»

Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Od daty, którą zapamiętała większość obywateli Europy, tj. od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO. Rozporządzenie to nałożyło na podmioty przetwarzające dane osobowe (administratora lub przedstawiciela administratora) m.in. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestrowanie czynności przetwarzania zostało uregulowane w art. 30 RODO. Należy podkreślić, że przedmiotowa norma prawna wyróżnia dwa rodzaje rejestrów: 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych - jest on prowadzony przez każdego administratora lub jego przedstawiciela. 2. Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania - ten rejestr są zobowiązani prowadzić podmioty przetwarzające lub przedstawiciele podmiotu przetwarzającego. Przez czynności przetwarzania rozumie się zaś "zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, wykonywanych przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane"1. W tym miejscu należy także podnieść, że nie są zobowiązani do prowadzenia ww. rejestru przedsiębiorcy lub podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób, chyba że: 1) przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą; 2) nie ma charakteru sporadycznego lub; 3) obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; 4) lub dane osobowe dotyczą wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 R... więcej»

Ze Zbigniewem Jaszczukiem - Starostą Żnińskim, Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
LUDMIŁA PIETRZAK: W wywiadzie w Przeglądzie Geodezyjnym 6/2017 zapowiedział Pan, że Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego będzie ubiegać się o kolejne dofi nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięcia, jakim jest przejście z analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej z uwzględnieniem BDOT500 i GESUT oraz cyfryzację zasobu geodezyjno-kartografi cznego. Obecnie pojawiły się zamówienia publiczne pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Ile powiatów przystąpiło do projektów? ZBIGNIEW JASZCZUK: Tak jak zapowiedziałem w wywiadzie w ubiegłym roku, Związek Powiatów złożył stosowne dokumenty, podpisane zostały umowy na realizację przedsięwzięcia, jakim jest przejście z analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej tj. założenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjno-kartografi cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Do projektu przystąpiły wszystkie ziemskie powiaty województwa. Od 2012 roku do Związku należy 19 powiatów, czyli wszystkie w województwie. Po zrealizowaniu pierwszego projektu w latach 2013 - 2015, koledzy starostowie przekonali się, że było warto. Marszałek Województwa, doceniając dobrą robotę, zwiększył dofi nansowanie z RPO z 75% w poprzednim projekcie do 85% w aktualnie realizowanym. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowana jest w trochę innym układzie, Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a jednym z Partnerów jest Związek Powiatów. Łącznie w tym projekcie uczestniczy 110 jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczą też gminy, które chcą poszerzyć zakres cyfrowych usług dla ludności. L.P.: Przewodniczący Związku Powiatów w różnych stronach kraju narzekają ... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Każdy pracownik odczuje na własnej skórze RODO (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
RODO ma na celu ujednolicenie i uporządkowanie wszystkich kwestii w zakresie ochrony danych osobowych w UE. Mając jednak na uwadze obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, RODO znacznie zaostrza dotychczasowe regulacje. Chociaż RODO nakłada obowiązki przede wszystkim na decydentów, to aby owe zasady prawidłowo funkcjonowały, należy wyegzekwować nowy styl pracy od każdego szeregowego pracownika. Tylko spójne działanie na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa zagwarantuje osiągnięcie zakładanego w RODO celu. Rewolucja RODO polega więc na tym, że każdy z nas musi być świadomy, jak aktywnie chronić cudze dane osobowe, z którymi stykamy się w pracy każdego dnia. Podstawową zasadą ochrony danych jest zasada czystego biurka. N... więcej»

Próba wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988-2010 (Bogusław ŻUKOWSKI)
Duży zasób ewidencji gruntów według gmin na dzień 1 stycznia 2016 roku zainspirował podjęcie próby wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988- 2010. Wynikało to m. in. z następujących przyczyn: ??uczestniczenia w dyskusjach na temat potrzeby aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rpp); ??trwających od wielu lat zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych, polegających m.in. na zmniejszaniu liczby gospodarstw i w przeważającej ich liczbie zwiększania powierzchni; ??sporządzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii po raz pierwszy wykazów ewidencji gruntów kraju, województw, powiatów i gmin według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz danych z rejestru TERYT na ten dzień; ??posiadania komputerowego zapisu wyników terenowych badań przeprowadzonych w 1988 roku przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w celu uzyskania danych do publikacji "Grunty rolnicze w Polsce", obejmującej 167 cech (atrybutów) dla ponad 43 tys. obrębów. W latach 1998 - 2001 przeniesiono dane do aktualnego już systemu Excel, pomijając dane dla miast na prawach gmin, powiatów i województw, ograniczając liczbę cech do 99. Zrezygnowano z przenoszenia 68 nieistotnych lub mało istotnych cech po zmianie ustroju politycznego oraz warunków społeczno-ekonomicznych w rolnictwie; ??możliwości uzyskania wyników Powszechnego Spisu Rolnego GUS z roku 2010 (dotyczących gospodarstw rolnych) w formie elektronicznej. Wieloletnie i różnorodne korzystanie z wyników w/w badań, pomimo ich wykonania poza systemem badań GUS, wykonanego raz pierwszy dla całego kraju od poziomu obrębów ewidencyjnych, skłania do przypuszczenia, że ich wyniki, zwłaszcza od poziomu gmin, są porównywalne z późniejszymi wynikami badań GUS. Należy też zwrócić uwagę, że dane z 1988 r. uzyskano w warunkach poprzedniego ustroju politycznego. Posiadanie wymienionych informacji skłoniło do próby opracowania ... więcej»

Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej 2018 (Rafał Rutkowski)
3 marca b.r. już po raz siódmy odbył się fi nał Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej. Gospodarzem jak zwykle było Technikum Geodezyjne w Warszawie. Konkurs powstał w 2012 roku z inicjatywy naszego kolegi Staszka Grodzickiego. Początkowo był skierowany tylko do uczniów Warszawskiego Technikum. Z założenia składał się z trzech etapów. Uczniowie rozwiązywali 50 pytań testowych (dawniej zamkniętych, a obecnie otwartych) i 3 zadania obliczeniowe. Dziesięciu najlepszych w fi nale odpowiadało na 4 pytania, które oceniała komisja złożona z nauczycieli. ... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 28-05-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 798 2018-04-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 799 2018-04-27 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz... więcej»

POROZUMIENIE organizacji geodezyjnych o WSPÓŁPRACY
W dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie sześć organizacji geodezyjnych i kartograficznych spotkało się w Gmachu Politechniki Warszawskiej, żeby podpisać porozumienie o współpracy. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo. Poniżej tekst porozumienia. 1. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowane przez: Janusza Walo i Ludmiłę Pietrzak; 2. Polska Geodezja Komercyjna KZPFG-K reprezentowana przez: Waldemara Klocka i Roberta Rachwała; 3. Polskie Towarzystwo Geodezyjne reprezentowane przez Barbarę Twardowską i Agnieszkę Zabłocką—Gasek; 4. Stowarzyszenie Kartografów Polskich reprezentowane przez: Agnieszkę Buczek i Grzegorza Kurzeja; 5. Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów reprezentowane przez: Władysława Bakę, Jakuba Lechowskiego i Krzysztofa Szczepanika; 6. Geodezyjna Izba Gospodarcza reprezentowana przez: Bogdana Grzechnika, Jakuba Krawczak... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - marzec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu marcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Briana Couttsa z Nowej Zelandii. Artykuł nosi tytuł: "A case for Geospatial Surveyors"1. W latach osiemdziesiątych w wielu krajach zaczęto w odniesieniu do pomiarów (ang. "surveying") używać terminu "geomatyka". Termin ten najpierw zaczęto używać w Kanadzie, a potem rozprzestrzenił się on na inne anglojęzyczne kraje. Autor artykułu podaje trzy tego powody: po pierwsze termin ten (geomatyka) obejmuje szerszy zakres niż same pomiary geodezyjne, po drugie termin pomiary geodezyjne ni... więcej»

Materialnoprawna podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów DOI:10.15199/50.2018.5.2
(Artur Biela)

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Szczególne znaczenie geodety w procesie inwestycyjnym oraz doniosłość prawna czynności z zakresu opisu nieruchomości powodują, że od geodetów uprawnionych wymaga się niezwykłej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne1 osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, nie dochowując należytej staranności lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Należy rozróżnić odpowiedzialność dyscyplinarną - związaną z realizacją funkcji publicznych, od odpowiedzialności porządkowej - wynikającej z cech stosunku pracy i odpowiedzialności zawodowej - związanej z wykonywaniem odpowiedniego zawodu. W związku z tym, że gwarantowanie należytego wykonywania zawodów uznanych przez ustawodawcę za zawody zaufania publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu2 wiąże się właśnie z odpowiedzialnością zawodową, to wydaje się, że w przypadku zawodu geodety tego typu odpowiedzialność (zawodowa, a nie dyscyplinarna) winna być wskazana przez ustawodawcę3. Mimo wskazanych wątpliwości, w dalszej części artykułu autor będzie posługiwał się określeniem ustawowym. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za czyny związane z funkcjonowaniem właściwej organizacji publicznej4. Specyfika prawa dyscyplinarnego i rozproszony charakter jego źródeł utrudniają formułowanie twierdzeń o charakterze kategorycznym5. Odpowiedzialność dyscyplinarna ma charakter ustawowy, ustawa nie tylko ją przewiduje, ale określa też w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki - nie ma jednak charakteru powszechnego, zakres podmiotowy zostaje ograniczony tylko do pewnych kategorii osób. Generalnie są to osoby pełniące ważne funkcje w państwie czy funkcj... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

Cele systemu (3) (Władysław BAKA)
Gdy zapalamy lampkę nocną, nie myśląc o tym, wchodzimy do systemu, który oświetla nam chociażby wiedzę o położeniu przedmiotu, którego bez światła nie moglibyśmy zobaczyć. Oto przykład mający modelowy wręcz związek z systemem geoinfologii, którego końcowym celem jest również danie pewnego rodzaju światła. Kontynuując podobieństwa poprzez wstępną analizę struktury systemu "oświetlenia", stwierdzamy, że mamy źródło, w którym powstaje prąd, mamy infrastrukturę przesyłową i komercyjną i mamy wreszcie cel przesyłu, którym jest umożliwienie odbiorcy pozyskania potrzebnej mu wiedzy zawsze w postaci jakiejś informacji lub energii. Analizując dalej przykład systemu elektroenergetyki, lampka nocna stanowi końcowy (docelowy) element tego systemu. Tak też się ma sprawa geoinformacji w systemie geoinfologii, bowiem geoinformacja to właśnie końcówka (terminal) systemu geoinfologii, zadajmy sobie pytanie: co w geoinfologii jest odpowiednikiem elektrowni jako źródło prądu elektrycznego nazywanego energią elektryczną, co zaś jest infrastrukturą przesyłu i jego komercją? Odpowiedź jest prosta. W geoinfologii źródłem (prądu), które wytwarza i kształtuje dane służące g... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Wezwanie wystosowane w trybie art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych pisma wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników - brzmi teza wyroku WSA w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SAB/Lu 169/17. Braki odnoszące się do wad materialnych dokumentacji mogą być - co do zasady - sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania. Z uwagi na to, że pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) nie podlega zaskarżeniu, kontrola tego aktu następuje w ramach skargi na bezczynność organu. Z bezczynnością organu mamy do czynienia nie tylko w przypadku, gdy mimo upływu terminu sprawa nie jest załatwiona, ale również przypadkach, gdy organ odmawia jej rozpoznania lub załatwienia, bo mylnie sądzi, że zachodzą okoliczności, które uwalniają go od obowiązku prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie i zakończenia go wydaniem aktu administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie, który pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 64 § 2 k.p.a., pozostaje w bezczynności. Art. 64 § 2 k.p.a. obejmuje wyłącznie formalne braki pisma, inne niż wskazane w § 1, do których, stosownie do treści art. 63 § 2 i 3 k.p.a., należą: określenie żądania, podpis strony, jeżeli działa przez pełnomocnika - dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania wskazane w przepisach szczególnych. Innymi słowy, art. 64 § 2 k.p.a. dotyczy wyłącznie tego rodzaju formalnych braków pisma, których nieusunięcie nie pozwala na nadanie temu pis... więcej»

PUZZLE (Ryszard RUS)
Tytułowe PUZZLE to zapewne znana wszystkim łamigłówka. Możemy ją lubić albo niespecjalnie za nią przepadać, ale raczej jakąś ogólną wiedzę na ten temat mamy. PUZZLE to wynalazek dość stary, ale nie aż taki stary, jak pewnie większość z nas mogłaby się spodziewać… i do tego z "kartografem w tle". W Europie łamigłówki stały się popularne dopiero w XIX wieku. Jako pierwszy do ich zbudowania przystąpił angielski kartograf i grawer noszący nazwisko John Spilsbury [nota bene najstarsza łamigłówka to TANGRAM pochodzący z Chin, znany od ponad 3000 lat pod nazwą "chichiao-tu", co w tłumaczeniu na język polski brzmi "pomysłowa łamigłówka figurowa z siedmiu części". Jest to kwadrat podzielo... więcej»

Foto-Monitor (Krzysztof BAKUŁA)
Wiosna nie zaowocowała jeszcze zbytnio w fotogrametryczne wydarzenia. Wraz z marcową pogodą rozpoczął się jednak sezon fotolotniczy. Firmy fotogrametryczne rozpoczynają najbardziej intensywny okres w ciągu roku. Zmienna pogoda nie ułatwia działalności. Czy rok ten przyniesie równie dużo niezrealizowanych prac spowodowanych pogodą co zeszły, kiedy wiosenna pogoda była długo nieprzychylna, aż nagle szybko rozwijająca się roślinność uniemożliwiła zebranie danych przed rozwojem sezonu wegetacyjnego? Zobaczymy… Długo poszukiwałem tematu na obecny miesiąc. Wiele się przecież działo ostatnio w branży geodezyjnej. Szczególnie, jeżeli spojrzeć na temat projektów i problemów ogólnokrajowych. W związku z realizacją projektów unijnych GUGIK pojawiły się na przykład niefortunnie nazwane "oszczędności" Urzędu w związku ze zmianą zakresu realizowanych projektów ZSIN, K-GESUT, CAPAP. Odnosząc się do tego ostatniego projektu, w którym fotogrametria ma swój udział, nie doczekamy się niestety modeli 3D budynków dla województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, gdyż nie wyłoniono tu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, a na dalsze ogłoszenia o zamówieniu publicznym brak już czasu. Również część prac związanych z aktualizacją danych skanowania laserowego dużych miast (7 tys. km2) ni... więcej»

Zdobywamy Amsterdam (Albert WÓJCIK)
Wielkimi krokami zbliża się termin, do którego można stosować układ wysokości PL-KRON86-NH (Kronsztadt’86). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych w art. § 24 ust. 1 określa to w sposób następujący: Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Termin jak termin, wiele terminów mamy zawartych w naszych przepisach, w tym trzy szczególnie "gorące" dotyczące analogowej mapy zasadniczej, cyfrowych baz EGIB na terenach wiejskich i ZSIN. W chwili publikacji rozporządzenia wydawał się odległy, dzisiaj czuć już jego oddech na karku Geodety Powiatowego. W ostatnim czasie pojawiło się kilka artykułów w naszych pismach branżowych, które raczej skupiały się na metodologii przeliczania Bazy Danych Osnów Szczegółowych (BDSOG). Podczas przygotowań do projektu RPO "e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" stanęliśmy przed zadaniem opracowania jednolitego podejścia do zamówień publicznych na bazy BDOT500 i GESUT, w których występują obiekty posiadające rzędne wysokościowe. Projekt zgodnie z harmonogramem ma się kończyć 31 grudnia 2019 r., więc minimalne opóźnienie w odbiorze jednej z setek zamawianych baz BDOT500, GESUT skutkowałoby ich niezgodnością z przepisami prawa już w dniu odbioru. Ciekawa perspektywa zarysowałaby się przed różnej maści kontrolerami wydatków unijnych… Z tego też względu na starcie odrzuciliśmy model przyjęty przez GUGiK w ramach projektu ZSIN Faza II/K-GESUT, tj. możliwość uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą prac a Geodetą Powiatowym układu wysokościowego PL-KRON86-NH (Kronsztadt’86) lub PL-EVRF2007-NH (Amsterdam). Z tego powodu we wszystkich OPZ-tach do przetargów wpisany mamy układ PL-EVRF2007-NH. Wróćmy jeszcze na chwilę do GUGiK-owskiego projektu. Załącznik nr 5 do OPZ zawiera szczegó... więcej»

Specustawa mieszkaniowa - rewolucja, jakiej jeszcze nie znamy (Tomasz Budzyński)
Ku rewolucji w inwestycjach mieszkaniowych uczyniony został kolejny krok. Rewolucji, która pozwoli zbudować więcej mieszkań, prawdopodobnie niszcząc przy tym planowanie przestrzenne. W marcowym PG pisałem o założeniach do specustawy mieszkaniowej, a miesiąc później przychodzi mi zająć się już projektem tegoż aktu prawnego tj. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szybkie przygotowanie tegoż projektu i przesłanie go do konsultacji publicznych świadczy o wielkiej determinacji ministra Jerzego Kwiecińskiego i jego współpracowników, aby zgodnie z zapowiedziami ustawa ta została uchwalona przez Sejm jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które mają skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z kilku lat do nawet sześciu miesięcy. Od razu należy zaznaczyć, że inwestycja ta ma spełniać określone warunki. Przede wszystkim ma obejmować co najmniej dwa budynki mieszkalne... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Zbyt piękne, by było prawdziwe, czyli o nadziejach związanych ze specustawą mieszkaniową (Tomasz Budzyński)
Każdy rząd chciałby odnosić sukcesy, obecny kierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, w szczególności w sferze gospodarczej i społecznej. Po pierwszych miesiącach jego funkcjonowania widać, iż "oczkiem w głowie" nowego rządu jest program Mieszkanie Plus. Program ten, szumnie ogłoszony przez poprzednią ekipę rządzącą i mozolnie przez nią wdrażany, złapał zadyszki. Ledwie dwa tysiące mieszkań w budowie jest kroplą w morzu potrzeb mieszkaniowych młodych Polaków. Ma to się zmienić i to już niebawem za sprawą powołanej 29 stycznia br. Rady Mieszkalnictwa, na czele której stanął Premier, a członkami zostali między innymi ministrowie: inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz finansów Teresa Czerwińska, a także prezesi: Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz BGK Nieruchomości Mirosł... więcej»

Spotkanie Noworoczne Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi
W dniu 22 stycznia 2018 roku z inicjatywy Zarządu Oddziału SGP w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie noworoczne zorganizowane w restauracji "Satyna". Na wstępie Prezes Zarządu Teresa Rżanek-Kmiecik powitała przybyłych wszystkich członków naszego oddziału i wraz z nimi powitała zaproszonych gości: Artura Dunina - Posła na Sejm VI, VII, VIII kadencji, Członków Honorowych Stowarzyszenia Geodetów Polskich: Profesora Zdzisława Adamczewskiego oraz Piotra Fabiańskiego - równocześnie Prezesa Oddziału Łódzkiego poprzednich kadencji, Janusza Walo - Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Wojciecha Dyakowskiego - Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjneg... więcej»

Czy może być jeszcze gorzej? (Robert ŁUCZYŃSKI)
W lutym 2018 roku Pan Andrzej Bylica rozpowszechnił odezwę skierowaną do geodetów powiatowych i miejskich, aby wystąpili z petycją do centralnych władz geodezyjnych, której propozycję również przedstawił. W odezwie "CZAS NA ZMIANY", skierowanej do Geodetów pomagających realizować zadania z zakresu administracji rządowej w powiatach, Pan Andrzej Bylica wymienił zadania, jakie na geodetów powiatowych nakładają wciąż nowe przepisy prawa - m. in.: cyfryzacja materiałów zasobu, rozszerzanie zakresu danych wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie baz danych do wdrożenia funkcjonalności ZSIN, wprowadzenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007- -NH. Wszystkie ww. zadania wymagają znacznych nakładów środków finansowych oraz ogromnego osobistego zaangażowania nie tylko samych Geodetów Powiatowych, ale także często całej (zbyt małej) obsady kadrowej osób zatrudnionych w wydziałach geodezji. Analizy GUGiK w zakresie stopnia realizacji powyższych zadań wskazują, że w większości powiatów nie zostały one zrealizowane, a przewidywany okres realizacji przewidziany jest przeciętnie na 10 lat (maksymalnie ponad 20 lat). Pragnienie Geodetów Powiatowych/ Miejskich w zakresie wywiązania się z zadań nałożonych ww. przepisami, mimo wskazanych obiektywnych ograniczeń, dodatkowo często napotyka na częściowy lub całkowity brak zrozumienia ze strony starostów/prezydentów. Andrz... więcej»

"Dwuetapowość" prac geodezyjnych nakładana na wykonawców przez administrację powiatową (PIETRZAK Ludmiła)
Geodeta (wykonawca z art.11 PGiK), podejmując się opracowania geodezyjnego, umawia się ze zleceniodawcą na określony termin i liczy na zakończenie pracy w tym terminie. Przy przeciętnej wielkości działce budowlanej (w tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową - trzecią definicję działki budowlanej, jaka weszła w życie w dniu 1.01.2018 r.), geodeta spędza jeden dzień na analizie materiałów (od momentu ich uzyskania od starosty), jeden dzień w terenie, jeden dzień na obliczeniach i sporządzeniu operatu technicznego wraz z przekazaniem go do weryfikacji. Trzy dni intensywnej pracy geodety. Chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia prac związanych z granicami na mapie do celów projektowych (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych) - wtedy określony czas zajmują procedury zawiadomienia stron o tych czynnościach. Przy podziale nieruchomości (klasyczny podział nieruchomości gruntowej na dwie działki gruntu) wykonawca prawie zawsze potrzebuje znacznie więcej czasu (stan idealny - znaki w terenie w układzie 2000, z błędem położenia punktu granicznego nieprzekraczającym 0,30 m w stosunku do osnowy 1 klasy jest raczej bardzo rzadki), albowiem musi o czynnościach zawiadomić strony (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości do podziału). Coraz częstszym przypadkiem jest wymuszanie na geodetach przez starostę dwuetapowości tych prac. W przypadku mapy do celów projektowych, nawet gdy przedmiotem opracowania nie są również granice, starosta wymaga, aby najpierw dokonano czynności aktualizacji mapy zasadniczej, a dopiero po tej czynności pobranie aktualnych materiałów zasobu i danych i na ich podstawie sporządzenie mapy do celów projektowych i przedstawienie jej do weryfikacji (drugiej w ramach jednego... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim numerze przedstawiłem Państwu ideę zbiorczych usług WMS i informacje o trzech funkcjonujących usługach zbiorczych, które integrują w sobie dane przestrzenne pochodzące z rożnych jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Omawianymi usługami były: 1. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - usługa prezentująca aktualne dane ewidencji gruntów i budynków z powiatów (obecnie 325 powiatów). 2. Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu - usługa prezentująca aktualne dane o uzbrojeniu terenu z powiatów (obecnie 51 powiatów). 3. Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Gdzie ta nasza GEODEZJA?
W dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 29 w Monitorze Polskim opublikowano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów, gdzie na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 stycznia 2018 r. Prezydent powołał w skład Rady Ministrów Jerzego Stanisława Kwiecińskiego na urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Andrzeja Mieczysława Adamczyka na Urząd Ministra Infrastruktury. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 94 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, gdzie zarządzono, że minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rozporządzenie weszło 9 stycznia 2018 roku. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 103 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 101 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane to m.in. Główny Geodeta Kraju. W środowisku geodezyjnym zadawano sobie pytanie - gdzie jesteśmy i kto jest naszym ministrem? W dniu 22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 175 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwo... więcej»

W nowym roku - nowe budynki - po nowemu, czyli zmiany w zasadach projektowania (Tomasz Budzyński)
Przełom roku to czas wielu zmian, w nieruchomościach również. W związku z rekonstrukcją rządu z dniem 22 stycznia br. kierowanie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w tym także nadzór nad Głównym Geodetą Kraju przejął od Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministra Infrastruktury) nowo powołany Minister Inwestycji i Rozwoju. O jego działaniach, mam nadzieję, że nie raz jeszcze będę miał okazję napisać, również w związku z rozwojem polskiej geodezji. Póki co, w tym miesiącu, wrócę jeszcze do efektów działalności ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp... więcej»

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Joanna Krzyszkowska)
Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyło się 9 stycznia 2018 roku, poprowadził Prezes Zarządu Głównego SGP Janusz Walo. Wśród gości powitał: posła Józefa Rackiego, Roberta Kowalczyka, który przybył w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela, Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Ewę Janczar - z-cę Geodety ... więcej»

Katalog wytycznych na stronie GUGiK (Robert ŁUCZYŃSKI)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił na swojej stronie internetowej "Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii" (gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/katalog-wytycznych). Katalog podzielono na 16 tematów głównych: 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, materiały zasobu. 2. Rejestry publiczne w pzgik. 3. Operat techniczny. 4. Wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowywanie ich wyników. 5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 6. Udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac. 7. Przekazanie wyników zgłoszonych prac do pzgik, weryfikacja, przyjęcie/ odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik. 8. Licencje. 9. Opłaty za udostępnianie ... więcej»

"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (1) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. Przekazywanie wiedzy geodezyjnej w szkołach średnich i wyższych, która zawiera niepoprawne nazwy i określenia, powoduje, że absolwenci szkół średnich i wyższych posługują się w swej praktyce zawodowej nazewnictwem żargonowym. W ten sposób oraz przy bardzo liberalnych wymaganiach kadry nauczającej w zakresie opanowania wiedzy przez uczących się, wypuszcza się na rynek pracy nie najlepiej wykształconych geodetów. To stwierdzenie wynika z mojego wieloletniego doświadczenia dydaktycznego, oceny wiedzy merytorycznej osób zdających na uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz recenzowania treści zadań egzaminacyjnych, które opracowują nauczyciele różnych szkół w Polsce i zgłaszają je do Centralnej Komisji Edukacyjnej. Przykłady nieprawidłowych określeń, podawane w tej publikacji i w następnych numerach PG nie są jednostkowymi, a powtarzającymi się w różnych dokumentach, publikacjach oraz w opisie dokonań zawodowych osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe. Przepisy prawne w geodezji i kartografii oraz opracowane normy polskie z tej dziedziny mają między innymi ... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Ewidencja gruntów i budynków - rejestrem aktualnym? (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz PRĘGOWSKI)
Ewidencja gruntów i budynków, określana w wielu przepisach katastrem nieruchomości, jest tematyką powszechnie znaną wśród specjalistów, wokół której miało miejsce już wiele konferencji, powstało w tym zakresie wiele opracowań, publikacji i artykułów. Pokazuje to, jak obszernym tematycznie zadaniem jest prowadzenie związanych z tą ewidencją zbiorów danych. Zgodnie z podstawowymi regulacjami zawartymi w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: ustawa Pgik), ewidencja gruntów i budynków jest systemem informacyjnym zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie zgromadzonych danych w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Jako rejestr publiczny pełni istotną rolę, dostarczając informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oraz dla potrzeb oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Wskazuje to na szeroki wachlarz zastosowań zgromadzonych przez starostów w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków informacji. W dobie XXI wieku istotnym jest szybki dostęp do wielu różnych informacji, ale takich, które cechując się wiarygodnością oraz aktualnością, mogą posłużyć dla potrzeb zainteresowanych. Dlatego też obszar artykułu ogranicza się do tej problematyki w zakresie zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, aspektów związanych z utrzymaniem ich aktualności oraz jej znaczenia dla odbiorców udostępnianej informacji. Przystępując do analizy tematyki związanej z aktualnością danych ewidencyjnych, na wstępie, dla usystematyzowania pewnych stosowanych w dalszej części skrótów myślowych, warte przypomnienia pozostaje, że zgodnie z ustawą Pgik, organem właściwym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jako części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są starostowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin z zakresu funkcjonowania gospodarczego gmin, powiatów, województw... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Czy dokumenty obcojęzyczne mogą być dopuszczone jako dowód w postępowaniu administracyjnym? - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2017 r. (III SA/Lu 242/17). Dopuszczalne jest uznanie obcojęzycznych dokumentów jako dowodów w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej i nie jest to sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kodeksu) oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Powoływany przepis art. 4 pkt 3 ustawy o języku polskim stanowi, że język polski jest językiem urzędowym terenowych organów administracji publicznej. Z kolei z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie w sprawie prowadzone było w języku polskim. Przepisy art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim nie zostały zatem naruszone. Z powołanych wyżej przepisów nie można również wywodzić zakazu dopuszczenia nieprzetłumaczonego dokumentu obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Dopuszczenie takiego dowodu nie jest sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przy wykładni tego przepisu należy wziąć pod uwagę, że czym innym j... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Szanowni Państwo! Z radością, ale i pewnym zatroskaniem przyjąłem propozycję zostania redaktorem tematycznym działu geoinformatyka. Wynika to ze świadomości, że wiedza dotycząca dyscypliny nie jest łatwa do powszechnego przekazu, a ja chciałbym wiele jej elementów uczynić zrozumiałymi dla jak najszerszej części środowiska geodezyjnego, czyli - jak w tytule - uczynić geoinformatykę przyjazną geodecie. Chciałbym także, aby geodeci czerpali jak najwięcej korzyści z osiągnięć geoinformatyki, aby informatyzowali swoją działalność, swoje otoczenie i jednocześnie, jako dostawcy danych i użytkownicy różnych usług, w szerokim zakresie mogli wpływać na rozwój geoinformatyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 28-letnim stażem, wyrażam nadzieję, że posiadana wiedza i doświadczenie będą wystarczające do zrealizowania podjętego wyzwania. Pomocnym w realizacji celu powinno być również to, że od 28 lat jestem także prezesem zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o., którą założyłem zaraz po ukończeniu studiów i w ramach której (wraz ze współautorami Tadeuszem Knapem i Piotrem Jurczakiem) opracowałem System Informacji o Terenie GEO-MAP, a później związaną z nim całą technologię prowadzenia geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z jego nowoczesnymi metodami udostępniania. Zdobyte doświadczenie jest bardzo cenne, ale i dosyć kłopotliwe, bo - obserwując w ostatnich latach działania naszej administracji geodezyjnej - wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się o podejmowanych projektach informatycznych i ustanawianych regulacjach prawnych. Nie może być jednak inaczej, bo inne moje działanie w obliczu nierealnych zamierzeń podejmowanych przez urzędy byłoby czystą hipokryzją. Zresztą czas tylko potwierdza moje wcześniejsze wypowiedzi kolejnymi upadającymi projektami jak ZSIN czy K-GESUT. Duże problemy są także w ustanowionych przepisach prawa, które nafaszerowane zosta... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-12-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2168 2017-11-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2183 2017-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochron... więcej»

Z historii Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Na marginesie tekstu "Interpelacja poselska w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach" zamieszczonego w numerze 11/2017 PG, zawierającego odpowiedź na tę interpelację sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, przekazuję in extenso mój list do pierwszego z kilku pełnomocników rządu ds. ZSIN Jana Kurylczyka (pełnił tę funkcję w czasie 15.12.2004 - 7.11.2005). W tym czasie byłem społecznym (bez honorarium) doradcą GGK Jerzego Albina. Z etatu doradcy zrezygnowałem w listopadzie 2003, by móc działać jako niezależny obywatel-geodeta w obronie GUGiK-u, który usiłowano zlikwidować "wrzutką" poselską do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tę bezprecedensową "operację" polityczno-biurokratyczną, podjętą dla uratowania przeznaczonego do likwidacji z dniem 31.12.2003 Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uchylił Trybunał Konstytucyjny. "Operacja" powyższa i jej klęska została opisana w geofelietonie "Wróciliśmy z dalekiej podróży… na jak długo?" (PG 1/2004). Daję też na koniec krótki komentarz, zawierający uzupełnienie jednostronnej z natury rzeczy odpowiedzi na interpelację. Oto wspomniany list: »Zdzisław Adamczews... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577