• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2019-5

zeszyt-5854-przeglad-geodezyjny-2019-5.html

 
W numerze m.in.:
Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego dotyczące projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Barbara Kosińska)
26 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie środowiska geodezyjnego z Głównym Geodetą Kraju, na którym Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wyjaśnił szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podczas otwarcia wydarzenia Minister Jerzy Kwieciński przekazał Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izdebskiemu upoważnienie do przeprowadzania konsultacji społecznych nowelizacji ustawy.W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli ze środowiska geodezyjnego reprezentujących różne organizacje geodezyjne, przedsiębiorców i wykonawców oraz administrację samorządową. Ze strony administracji rządowej w spotkaniu uczestn... więcej»

KNG 'Dahlta' (Anna Lisowska)
Już po raz XIV, w dniach 25-26 kwietnia w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, gdzie spotkają się studenci kierunków geodezyjnych z polskich uczelni. Tegorocznym gospodarzem tego wydarzenia będzie KNG ‘Dahlta’ działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Konferencja organizowana jest w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), który istnieje od 2002 roku przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich i zrzesza wiele organizacji naukowych funkcjonujących w całym kraju. W tegorocznej edycji konferencji będziemy mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prace reprezentantów następujących kół naukowych: ??Koło Naukowe Geodetów ‘Dahlta’ Akademii Górniczo-... więcej»

Korespondencja pomiędzy organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków a wydziałem ksiąg wieczystych o zmianach danych objętych działem I ksiąg wieczystych (Ewa SIKORA)
Nieruchomości stanowią obiekt zainteresowania wielu osób. Są one przedmiotem prac geodetów, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak i urzędników. Co mamy na myśli, mówiąc o nieruchomościach? Kodeks cywilny definiuje, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot ustanawianych praw. Prawo własności, w tym własności gruntów i budynków, jest bardzo silnie umocowane w polskim systemie prawa. O jego randze świadczy art. 21 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Do systemowego chronienia prawa własności nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 z późn. zm.) powołana jest instytucja ksiąg wieczystych. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). Księ... więcej»

Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw – stan na dzień 30-04-2019
Nazwa 2019 Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni 619 2019-04-02 2019-07-02 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej 649 2019-04-08 Obwieszczenie... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało nową wersję projektu (z 14 marca 2019 r.) sporych zmian w ustawie Prawo wodne. Ich głównym założeniem jest odebranie uprawnień właścicielskich w zakresie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej - i przeniesienie ich do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. Jakie jeszcze modyfikacje są między innymi proponowane? Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 217 ust. 17 Prawa wodnego, z chwilą złożenia przez starostę oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu grunt staje się własnością Skarbu Państwa, a oświadczenie to notariusz doręcza sprzedającemu. Projektodawcy wskazują po pierwsze, że przedmiot prawa pierwokupu powinien zostać określony w omawianym przepisie jako "nieruchomość", a nie "grunt" bądź "działka gruntu". Ponadto projektodawcy wskazują, że obecne brzmienie przepisów Prawa wodnego należy dostosować do mechanizmu doręczania oraz publikacji oświadczenia uprawnionego w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego do aktualnie obowiązanych rozwiązań przyjętych w innych przypadkach ustawowego prawa pierwokupu, to jest w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zapomnieli jednak przy tym rozszerzyć katalog z art. 217 ust. 20, który to określa zadania starosty z zakresu administracji rządowej - o dokonywanie przywołanego doręczania oraz publikacji. Zakładane jest również uzupełnienie katalogu źródeł danych z art. 331 ust. 1 Prawa wodnego o ewidencję gruntów i budynków - w zakresie nieruchomości - które trzeba czytać łącznie z art. 331 ust. 2. Wedłu... więcej»

2019-4

zeszyt-5825-przeglad-geodezyjny-2019-4.html

 
W numerze m.in.:
Spotkanie GGK z WINGiK-ami i Geodetami Powiatowymi (Ludmiła Pietrzak)
W dniach 25-26 marca 2019 roku w Warszawie Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju spotkał się z WINGiK-ami oraz Geodetami Powiatowymi. W spotkaniu brało udział około 370 osób. W spotkaniu brali też udział członkowie powołanych przez GGK Zespołów do propozycji zmian w przepisach prawa.GGK przedstawił propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z propozycjami: 1. Wprowadza się nowe definicje Art. 2 pkt 2a - czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa - rozumie się przez to wykonywanie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów lub elementów obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej; Art. 2 pkt 7a - mapa do celów projektowych - rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, a także wybrane informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz klauzulę właściwego organu, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych w oparciu, o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie geodety złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji; Art. 2 pkt 7b - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych - rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych dany... więcej»

Cyfrowa Ziemia 20 lat później DOI:10.15199/50.2019.4.4
(Szymon Ilczuk)

Pochodzenie i podstawowe założenia idei cyfrowej Ziemi 31 stycznia 1998 roku w California Science Center (Los Angeles) wiceprezydent USA Al Gore, późniejszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla, wygłosił referat pod tytułem: "The Digital Earth: Understanding our planet in the 21st Century". Omówił w nim podstawy idei stworzenia cyfrowego modelu Ziemi (ang. Digital Earth), który zawierałby nie tylko szczegółowe informacje o geometrii planety, lecz także procesach zachodzących w środowisku, w którym żyje współczesny człowiek. Wykonaniu tego zadania, połączenia w cyfrowym modelu Ziemi informacji geometrycznych z opisowymi, miał sprzyjać obserwowany ciągły rozwój w obszarze innowacji technologicznych, a szczególności IT (ang. information technology). Warunkami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji wizji cyfrowej Ziemi według Al Gore były przede wszystkim: dalszy rozwój technik obliczeniowych - związany z optymalizacją algorytmów oraz unowocześnianiem podzespołów bazowych komputerowych jednostek obliczeniowych - co pozwoliłoby na tworzenie lepszych modeli zjawisk obserwowanych na Ziemi, poprawa jakości produkowanych pamięci masowych oraz zwiększanie ich pojemności - dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych i metadanych, poprawa jakości i szczegółowości satelitarnych zobrazowań powierzchni Ziemi oraz budowa komercyjnych systemów satelitarnych, rozwój szybkich szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, opracowanie ogólnych standardów wymiany informacji geograficznej oraz szczegółowych, technicznych standardów dla tworzenia metadanych (ang. metadata) - czyli "danych o danych". Al Gore zakładał, że w przyszłości realizacja idei cyfrowej Ziemi, wsparta przez ciągły rozwój najnowocześniejszych technologii, ograniczona będzie jedynie ludzką wyobraźnią. Potencjalne jej zastosowanie widział przede wszystkim w: prowadzeniu międzynarodowej dyplomacji wirtualnej, np. podczas ustalania stref zdemilitaryzowanych na terenach ogarniętych wo... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim odcinku opisałem szczegółowo zbiorczą usługę WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która zapewnia możliwość wygenerowania mapy ewidencji gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju. Aby jednak efektywnie korzystać z danych ewidencji gruntów i budynków na poziomie kraju, należy jeszcze zapewnić możliwość zlokalizowania dowolnej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących jej granice. Mając współrzędne punktów opisujących działkę, można już określić przestrzennie obszar zainteresowania, pobrać odpowiedni fragment mapy (usługą KIEG) i... więcej»

Technologia lotniczego skanowania - krok naprzód w Europie (Krzysztof BAKUŁA)
Po kilku latach znaczących, ale stopniowych postępów technologicznych w sektorze skanowania laserowego, obecnie obserwuje się potencjalnie rewolucyjną zmianę poprzez wprowadzenie technologii pojedynczego fotonu (ang. Single Photon LiDAR - SPL) i technologii LiDAR Geigera (ang. Geiger-mode). Tryb SPL lub Geiger zapewniają bardziej wydajne podejście do wykonywania mapowania 3D w wysokiej rozdzielczości. Oferują one wyższą wydajność w stosunku do tradycyjnego liniowego LiDAR i dodatkowe możliwości pozyskiwania danych 3D w zakresie szerokości terenowej pasa skanowania, rozdzielczości przestrzennej, czasu akwizycji i gęstości chmury punktów. Zmiany te doprowadziły do tego, że krajowe agencje mapujące i katastralne (NMCA) rozważają zmianę swoich linii technologicznych, jeśli same pozyskują dane do narodowych repozytoriów lub rozważają dopuścić produkty nowego rodzaju technologii LIDAR, jeśli prace realizuje się w ramach zamówień publicznych. Tematyka skanowania fotonowego ... więcej»

...protoplaści jubileuszu? \* (Ryszard RUS)
Długo zastanawiałem się nad niniejszą publikacją, związaną z jubileuszem 100-lecia POLSKIEJ niepodległej GEODEZJI. Doszedłem do wniosku, że należy oddać hołd "protoplastom" [wg SJP: najstarszy znany przodek, od którego wywodzi się jakiś ród] Poniżej subiektywny wybór 4 osób, które w moim przekonaniu wniosły znaczący wkład… Z lutowego HiT_ofonu: W Poznaniu 13 lutego 1857 roku odbyło się pierwsze zebranie korporacji, nazwanej pierwotnie "Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie", jako niezwykle istotny element w walce o zachowanie polskości. We Lwowie powstaje 6 grudnia 1862 roku Stowarzyszenie Ukończonych Techników (od 1878 roku Polskie Towarzystwo Politechniczne). Założycielem jest m.in. mierniczy Michał Hołejko... - to pierwszy z tytułowych… Niestety nie znalazłem źródeł, na podstawie których można przybliżyć jego sylwetkę… Jan DOŁĘGA-ZAKRZEWSKI (ur. 7.11.1866 r. w Białyszewie, zm. 3.12.1936 r. w Ostrowi Mazowieckiej) - geometra, działacz społeczno-polityczny, publicysta. Urodził się w majątku ziemskim należącym do jego rodziców Szczepana i Józefy ze Smoleńskich. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, władającej licznymi posiadłościami ziemskimi na północnym Mazowszu. Dziadek Jan był dziedzicem Sokołowa, Łęgu, Kosmaczewa i Petrykozów, ojciec Szczepan - Białyszewa, Szczepanek, Ważyna Kmiecego, Piasków Białyszewskich i Mlic Koster. Z rodzinnego domu wyniósł gorący patriotyzm - ojciec wziął udział w powstaniu styczniowym, matka prowadziła działalność społeczno-oświatową na terenie powiatu sierpeckiego. Pierwsze nauki pobierał od zatrudnianych do białyszewskiego dworu guwernerów. Następnie rozpoczął edukację w Gimnazjum Klasycznym w Płocku, które ukończył w 1884 roku. Jako uczeń tej szkoły, a zarazem członek tajnego Koła Młodzieżowego Miłośnik... więcej»

2019-3

zeszyt-5793-przeglad-geodezyjny-2019-3.html

 
W numerze m.in.:
Skanujemy - aktualizacja danych LiDAR (Krzysztof BAKUŁA)
Lotnicze skanowanie laserowe jest już znane większości geodetów. Dane te od 2010 zasilają zasób danych wysokościowych i są dziś podstawowym źródłem danych wysokościowych. Obecny stan zasobu w odniesieniu do najbardziej dokładnych danych o terenie, których źródłem jest pułap lotniczy, pokazany został na rysunku 1. Widzimy na nim mozaikę zasięgów bloków danych archiwalnych, z których najstarsze pochodzą z 2010 roku. Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że zwykło się przyjmować, że typowa aktualizacja danych fotogrametrycznych w postaci zdjęć lotniczych odbywa się co ok. 3 lata. Taka jest też "żywotność" w rozumieniu aktualności, danych geoprzestrzennych. Oczywiście nie jest to regułą, a zależy od krajobrazu. Szybciej zmianie ... więcej»

Własność gruntów coraz tańsza (Tomasz Budzyński)
Problematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nadal budzi duże zainteresowanie i wywołuje emocje, stąd też ponownie do niej wracam. Kończąc lutowy artykuł, dotyczący kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, napisałem: czy opisywany projekt ustawy miał wejść w życie, czy tylko stanowić oręż w bieżącej walce politycznej, dowiemy się zapewne niebawem, śledząc prace Sejmu. I to niebawem, w tym przypadku, oznaczało bardzo szybko. Nim lutowy numer Przeglądu Geodezyjnego trafił w Państwa ręce, 31 stycznia br. Sejm zdążył uchwalić nowelizację ww. ustawy. Podstawową zmianą jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z k... więcej»

Podmioty prawa posiadające legitymację procesową w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości DOI:10.15199/50.2019.3.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wprowadzenie Prawo geodezyjne i kartograficzne1 nie definiuje na swój użytek pojęcia "strony" w postępowaniu rozgraniczeniowym. Ustalając krąg podmiotów, którym służy prawo złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości (legitymacja procesowa czynna) i bycia jego stroną (legitymacja procesowa bierna), należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do innych przepisów rozdziału 6 p.g.k. odwołujących się do ogólnego pojęcia "strony", w art. 33 ust. 1 p.g.k. ustawodawca doprecyzowuje jego znaczenie, zawężając grono podmiotów uprawnionych do zawarcia ugody granicznej jedynie do "zainteresowanych właścicieli nieruchomości"2. Gramatyczna wykładnia tego przepisu skłaniałaby do przyjęcia stanowiska, że tylko właściciel nieruchomości może być stroną postępowania rozgraniczeniowego. Przepis art. 33 ust. 1 p.g.k. można także interpretować, nie jako zawężający krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego i bycia jego stroną, ale ewentualnie jako normę o charakterze lex specialis uzależniającą możliwość wydania decyzji rozgraniczeniowej jedynie w przypadku, gdy zainteresowani właściciele nieruchomości (a nie inne ewentualne strony tego postępowania) nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Przyjętą interpretację komplikuje jednak zapis art. 31 ust. 4 p.g.k., w którym ustawodawca nakłada na upoważnionego geodetę obowiązek "nakłaniania stron do zawarcia ugody", a nie właścicieli nieruchomości. Brak konsekwencji ustawodawcy w tym zakresie powoduje, że przepis art. 33 ust.1 p.g.k. nie może być interpretowany ściśle i jednoznacznie jako zawężający pojęcie strony w tym postępowaniu. W kontekście prezentowanego zagadnienia rodzą się pytania o ratio legis przyjętego w art. 33 ust. 1 p.g.k. rozwiązania zawężającego krąg podmiotów uprawnionych do zawarcia ugody granicznej jedynie do właścicieli nieruchomości. Dokonując ... więcej»

Oświadczenie składane przed geodetą w postępowaniach granicznych DOI:10.15199/50.2019.3.2
(Artur Biela)

WSTĘP Określenie w trybie pozasądowym zasięgu prawa własności przez wydzielenie z przestrzeni punktów i linii granicznych odbywa się na podstawie przepisów prawa geodezyjnego. W zależności od procedury, w jakiej to następuje, skutki prawne takiego "ustalenia" będą różne. Podstawową formą określenia prawnego zasięgu własności nieruchomości jest przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości1. Składa się ono z reguły z dwóch stadiów: administracyjnego i sądowego2. Zasadniczy tryb rozgraniczenia normują przepisy rozdziału 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne3. Postępowanie to jest wszczynane na wniosek lub z urzędu, a organem je prowadzącym - właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) danej gminy. Koniecznych czynności w postępowaniu administracyjnym dokonuje upoważniony przez ten organ geodeta. O przebiegu granic decyduje przede wszystkim możliwość ustalenia granicy na podstawie znaków i śladów granicznych, map i innych dokumentów, w tym wymienionych w § 3 i 5 rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości4 oraz punktów osnowy geodezyjnej. Natomiast w razie sprzeczności lub braku jednoznaczności dowodów, geodeta nie może samodzielnie określić tego przebiegu, dając pierwszeństwo jednym dowodom przed drugimi. W takiej bowiem sytuacji o przebiegu granicy decyduje zgodne oświadczenie stron albo ugoda stron5. Należy zwrócić uwagę, że zawarte w ugodzie porozumienie co do istniejącego między stronami stosunku prawnego również 1 Pojęcia "granica nieruchomości" oraz "granica działki ewidencyjnej" będą w niniejszym tekście stosowane zamienne, gdyż w zakresie poruszanego tematu różnice pomiędzy tymi terminami są bez znaczenia. 2 W. Jarzębowski. "Cywilistyczne problemy postępowania rozgraniczeniowego w związku z wejściem w życie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne". Nowe Prawo 1990, nr 7-9, poz. 17. 3 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), [dalej: p.g.i... więcej»

"Żółte słupki" - mit o prawidłowym oznaczeniu pasa drogowego (Witold ZALEWSKI)
Kiedyś na pewnej konferencji geodezyjnej, w luźnej rozmowie na temat granic nieruchomości, jako dobry przykład dbałości o ich stan jako przykład podano sposób oznaczania pasów drogowych dodatkowymi, żółtymi słupkami z napisem "pas drogowy". Żaden z rozmówców nie miał wówczas wątpliwości, że jest to dobre działanie ze strony zarządcy drogi.Z pewnością każdy poruszający się drogami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że wzdłuż drogi osadzone są betonowe żółte słupki. Czasami jest ich tak dużo, zwłaszcza na zjazdach, że aż oczy bolą. O ile sam słupek mógłby być różnie interpretowany przez użytkowników drogi, to po odczytaniu umieszczonego na nich napisu "Pas Drogowy" wszystko staje się jasne - to granice oddzielające drogę od pozostałych gruntów. Ileż to pracy i pieniędzy kosztowało oznaczenie długich na dziesiątki kilometrów dróg. Sprawdzenie, weryfikacja, wznowienie czy ustalenia granic, a następnie oznaczenie ich dodatkowymi "żółtymi słupkami". Tylko podziwiać i brać przykład, jak dbać w terenie o stany prawne granic nieruchomości. I faktycznie tak powinno być, ale niestety nie jest. Pewnego dnia przyszedł do mnie załamany klient (gospodarz), który na skutek oznaczenia "Pasa Drogowego" musiał się cofnąć od faktycznego pasa drogi w głąb swojej działki o ok. 8 m. Opowiadał mi: Któregoś dnia, idąc rano na m... więcej»

2019-2

zeszyt-5761-przeglad-geodezyjny-2019-2.html

 
W numerze m.in.:
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
26 stycznia 2019 r. w Warszawie w budynku NOT, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, pierwszy w nowym stuleciu Stowarzyszenia i jak zdołaliśmy ustalić, chyba trzeci w całym okresie istnienia SGP. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nad... więcej»

Seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych Kraków, 10.-11.01.2019 r. (Jacek Pijanowski)
W dniach 10-11.01.2019 r. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zorganizował na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. W seminarium udział wzięło ok. 130 osób - pracowników urzędów marszałkowskich, wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych, starostw powiatowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także uczelni wyższych.Seminarium otworzyli: prof. dr hab. Krzysztof Gawroński - Dziekan WIŚiG, Jarosław Wiśniewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz dr inż. Ludmiła Pietrzak - Członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Nastę... więcej»

Nie ma to jak własność! (Tomasz Budzyński)
Grunt to własność. Być może takimi słowami powitali rok 2019 co niektórzy dotychczasowi użytkownicy i współużytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi. Stając się właścicielami czy współwłaścicielami gruntu, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, odnieśli wymierne korzyści. Przede wszystkim uzyskali silniejsze prawo do gruntu na atrakcyjnych warunkach finansowych. Będą wnosili oni opłatę z tytułu przekształcenia jedynie przez lat 20, w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Co prawda możliwy jest niewielki wzrost rocznych opłat przekształceniowych, waloryzowanych wskaźnikiem zmian cen nieruchomości ogłaszanym przez Prezesa GUS, ale i tak prawdopodobnie będzie on niższy niż w przypadku zmian opłat rocznych wywołanyc... więcej»

Kilka różnic między wyznaczaniem a wyznaczaniem... (Michał PELLOWSKI)
... a ściślej rzecz ujmując - między wyznaczaniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków a wyznaczaniem i utrwalaniem na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Na wstępie chciałbym podkreślić, iż mam świadomość, że dla większości naszych Czytelników są to kwestie oczywiste. Do poruszenia tego tematu zainspirowały mnie jednak osobiste, dość zaskakujące doświadczenia. Naruszony przepis prawa (?) i krótka historia wprowadzająca Wykonując klasyczny podział nieruchomości "na decyzję" w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1, zgłosiłem właściwemu miejscowo staroście pracę geodezyjną, której celem było sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości (cel: mapa z projektem podziału nieruchomości) oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku tego podziału (cel: wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów/ustalenie przebiegu granic działek)2. Z uwagi na swoją specyfikę (zleceniodawca był zainteresowany trwałą "stabilizacją" nowych punktów granicznych), praca była wykonywana w dwóch częściach. Co oczywiste, pierwsza część dotyczyła sporządzenia mapy z projektem podziału wraz z niezbędnymi czynnościami towarzyszącymi (nie wchodząc w szczegóły). Po jej wykonaniu zawiadomiłem starostę o wykonaniu przedmiotowej pracy geodezyjnej w części, przekazując powstałe zbiory danych oraz dokumenty wymagane przepisami. Proces przyjęcia do pzgik dokumentacji z pierwszej części pracy przebiegł bez zakłóceń 1 Zwanej dalej ustawą GN. 2 Oba cele określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - listopad 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu listopadzie 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Panów Guanqing Li i Shengxiang Huang z Chin. Artykuł nosi tytuł: "Control Survey for a 6.7 km Immersed Tunnel in Chinese Lingding Ocean"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Autorzy w artykule zajmowali się problematyką geodezyjnej obsługi budowy tunelu, tzw. "The HZMB Immersed Tunnel", który łączy kluczową czę... więcej»

2019-1

zeszyt-5737-przeglad-geodezyjny-2019-1.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Z okazji jubileuszu stulecia SGP Redakcja PG zdecydowała, aby przygotować zadanie związane z historią geodezji. W poszukiwaniu przykładowego zadania zbadałem treści Przeglądu mierniczego, który był wydawany w latach 1924-1939. Redakcja Przeglądu mierniczego nie prezentowała zadań geodezyjnych na swoich łamach, ale znalazłem w numerze 6. Przeglądu Mierniczego z 1926 r. zadanie geodezyjne jako recenzję, w dziale BIBLJOGRAFJA (pisownia oryginalna), przykładu zadania z niwelacji, który zawierała Instrukcja niwelacyjna dla pomiarów miast, wydana przez ministerstwo Robót Publicznych w roku 1924. Przykład zadania dotyczy "przybliżonego wyrównania punktu węzłowego" i jak pisze recenzent (podpisany literą k.) jest on też powtórzonym przykładem z instrukcji niwelacyjnej wydanej w 1920 r. Recenzent pisze, że w rozwiązaniu popełniono gruby błąd, gdyż za wagi ciągów niwelacyjnych przyjęto wprost długości ty... więcej»

140 LAT FIG - 100 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich i przynależność SGP do FIG
W roku 2018 Międzynarodowa Federacja Geodetów FIG obchodziła swoje 140 lat istnienia. Ustępująca Prezydent FIG Chryssy Potsiou (wybrana na lata 2015-2018) i Prezydent Elekt FIG Rudolf Staiger z tej okazji zorganizowali obchody 140-lecia FIG, które odbyły się 8 grudnia 2018 roku w Atenach w Grecji, czyli kraju, z którego pochodzi obecna Prezydent FIG. Obchody te połączono z Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencją TUFE2018, której tematyka skupiała się wokół zagadnień ekonomicznych, społecznych i związanych ze zmianami klimatu. FIG został założony 18 lipca 1878 r. w Paryżu przez delegatów ze stowarzyszeń z siedmiu krajów: Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Szwajcarii. Nazwana została z języka francuskiego: Fédération Internationale des Géomètres, stąd skrót FIG. Swoją obecnością obchody te zaszczycili trzej Honorowi Prezydenci FIG: Juha Talvitie z Finlandii (Prezydent FI... więcej»

Z Prezesami Stowarzyszenia Geodetów Polskich rozmawia Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego dr inż. Ludmiła Pietrzak
LUDMIŁA PIETRZAK: Jak Pan postrzega rolę SGP w Kraju w ciągu ostatnich 100 lat? JANUSZ WALO: Rola Stowarzyszenia zmieniała się na przestrzeni ostatniego stulecia, aczkolwiek zmiany te nie były aż tak zasadnicze. Stowarzyszenie zawsze pełniło ważną rolę w kształtowaniu standardów zawodowych, krzewieniu kultury technicznej, obronie interesów zawodowych, współpracy z władzami, współpracy z zagranicą i w końcu rolę platformy integracyjnej środowiska. Jak zerkniemy na cele Związku Mierniczych Polskich zapisane w statucie z 1923 roku i te z obecnego statutu, to w istocie poza językiem niewiele się one od siebie różnią. Oczywiście na przestrzeni lat zmieniały się wyzwania stawiane przed naszym środowiskiem. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, podstawowym problemem był problem związany z ujednoliceniem standardów wykonywania robót geodezyjnych w kraju oraz zadbanie o kształcenie kadry na właściwym poziomie. Podobnie było po drugiej wojnie światowej, kiedy to straciliśmy niemal połowę kadry geodezyjnej, a kształcenie nowej trzeba było zaczynać niemal od początku. W latach powojennych dwukrotnie zmieniał się sposób organizacji wykonawstwa geodezyjnego, a w latach 70. rozpoczęła się trwająca do dziś rewolucja technologiczna. Zawsze Stowarzyszenie stawało na wysokości zadania i wspomagało procesy zmian, angażując się w przygotowanie nowych standardów, dokształcanie kadry oraz dbanie o ochronę interesów zawodowych wszystkich geodetów . L.P.: Jak na przestrzeni ostatniego wieku zmieniło się postrzeganie zawodu mierniczego/geodety? Czy są to zmiany pozytywne czy negatywne? Czy można coś zmienić i w jaki sposób? J.W.: Postrzeganie zawodu w ostatnim stuleciu zmieniło się oczywiście. Przed wojną mierniczy cieszył się dużym szacunkiem i autorytetem w społeczeństwie. Zresztą podobnie było też w pierwszych latach po wojnie. Później, wraz ze zmianą organizacji wykonawstwa geodezyjnego, rola geodety rozumianego jako instytucja nieco spadła, więc... więcej»

WYKAZ GEODETÓW, pracowników Biura Pomiarów Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy, którzy zginęli, zostali zamordowani lub polegli podczas II Wojny Światowej
Stuletnia rocznica odzyskania niepodległości Polskiej Rzeczypospolitej skłania do zadumy i refleksji nad ludźmi, którzy walczyli o tę niepodległość i bronili jej w chwilach zagrożenia. Wśród ludzi różnych zawodów byli też geodeci, którzy ofiarnie bronili kraju przed najeźdźcami niemieckimi podczas II Wojny Światowej oraz w czasie okupacji w Powstaniu Warszawskim. Z okazji zbliżających się uroczystości 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich pragniemy uczcić stosowną publikacją i tablicą pamięci geodetów poległych w obronie ojczyzny. Prosimy więc Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego, rodziny i kolegów geodetów osób wymienionych w WYKAZIE G... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
Po I wojnie światowej ustrój sądów w Polsce pozostał oparty na przepisach państw zaborczych. W 1919 r. utworzono jeden dla całego państwa Sąd Najwyższy. Organizacja innych sądów pozostała do 1929 r. na obszarze każdego z byłych zaborów odrębna; dokonywane zmiany w organizacji sądów były odmienne w poszczególnych częściach kraju. Na obszarze byłego zaboru rosyjskiego najważniejsze zmiany wprowadzono już w czasie I wojny światowej. W 1915 r., po opuszczeniu przez wojska rosyjskie Królestwa Polskiego, powołano samorzutnie sądy obywatelskie, rozwiązane wkrótce przez okupanta niemieckiego. Od 1917 r. za zgodą okupacyjnych władz niemieckich i austriackich rozpoczęło działalność sądownictwo polskie, utworzone na podstawie przepisów wydanych przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego. Powołano wówczas sądy pokoju, sądy okręgowe i sądy apelacyjne (w Warszawie i Lublinie) oraz Sąd Najwyższy. Wprowadzony początkowo dość szeroki udział ławników w orzecznictwie sądów został następnie ograniczony, a 1927 r. zniesiony. Na obszarze byłego zaboru austriackiego dawna organizacja sądownictwa została prawie bez zmiany; działały sądy powiatowe, okręgowe (jako sądy I instancji w sprawach poważniejszych i jako odwoławcze od orzeczeń sądów powiatowych) oraz apelacyjne (jako odwoławcze od orzeczeń sądów okręgowych). W sprawach o przestępstwa polityczne, prasowe i najcięższe zbrodnie pospolite utrzymano sądy przysięgłych. Na obszarze byłego zaboru pruskiego działalność sądów przysięgłych została 1919 r. zawieszona i później jej nie przywrócono. Do 1929 r. funkcjonowały sądy powiatowe i zbliżone do nich sądy pokoju oraz sądy okręgowe i apelacyjne. Pewne odrębności zachowała do 1929 r. organizacja sądownictwa w województwie śląskim. Prace nad unifikacją sądownictwa, rozpoczęte wkrótce po odzyskaniu niepodległości, trwały do 1928 r. i zostały zakończone wydaniem jednolitego dla całego państwa prawa o ustroju sądów powszechnych, które weszło w życie 1 s... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577