• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2019-6

zeszyt-5883-przeglad-geodezyjny-2019-6.html

 
W numerze m.in.:
Połączenie i ponowny podział nieruchomości DOI:10.15199/50.2019.6.1

Wstęp Stosownie do art. 98b u.g.n., właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Ustawodawca, tworząc normę prawa określającą szczególny tryb postępowania podziałowego, w ramach którego może dojść do "połączenia" co najmniej kilku nieruchomości stanowiących przedmiot odrębnej własności, a następnie wyodrębnienia działek gruntu, które tworzyć mają docelowo nowe nieruchomości (w tej samej liczbie), wskazał jednoznacznie przesłanki procesowe, od spełnienia których zostało ono uzależnione. Należą do nich: 1) złożenie zgodnego wniosku przez właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, 2) wnioskodawcom muszą przysługiwać jednorodne prawa do nieruchomości, 3) do wniosku powinno być dołączone, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany nieruchomości i wzajemnego przeniesienia praw do części nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek. W trakcie postępowania realizowanego w tym trybie zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1-2, art. 98, art. 98a oraz art. 99. Podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, iż właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. W razie nierównej wartości zamienianych części nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości (art. 15 u.g.n.). W przypadku braku dołączonego do wniosku złożonego oświadczenia w formie aktu notarialnego o treści, o której mowa w art. 98b ust. 3 u.g.n., organ powinien wezwać wnioskodawców o jego uzupełnienie, w trybie art. 64 § 2 k.p.a. W rozumieniu art. 63 § 2 in fine k.p.a., w... więcej»

Krótki kurs geodezji
1. Niwelacja Można niwelację wykonywać niwelatorem, tylko że to trochę dyskomfort dla wykonawcy. Po pierwsze to było dawno - na pierwszym roku. Ktoś to - już nie pamiętam mierzył i liczył, a ja tylko trzymałem łatę, a tamten od instrumentu jeszcze wołał, aby łatę odwrócić zerem na dół i jeszcze trzymać prosto. Pokazywali niwelator optyczny, libellowy - trzeba było ustawiać za każdym razem libellę. Potem pokazali samopoziomujący. Mówili, że jest automatyczny, ale kazali go ustawiać. Okazało się szybko, że można było czytać na łacie bez ustawiania. Potem pokazali niwelator kodowy, też podobno samopoziomujący, ale z tym więcej roboty, bo nie chce mierzyć, jak się go nie spoziomuje. A może by tak bez niwelatora. Potrzebne będą jednak łaty. Ustawiamy łaty na żabkach (Anglicy żabkę nazywają żółwiem). Robimy tak: stoimy plecami do łaty wstecz. "Zaraz, zaraz - co powiedziałeś? - "do tyłu?!" Słowo "wstecz" jest określeniem fachowym. Jeżeli jeszcze raz powiesz "do tyłu" zamiast "wstecz", to ja ci nakopię wstecz! Stoimy zatem plecami do łaty wstecz: odwracamy się gwałtownie i pierwszy odczyt na łacie, który nam się rzuci w oczy jest prawidłowy. Podobnie wykonuje się odczyt "w przód" - koncentracja - obrót - odczyt. Przekonani o własnej nieomylności nie wykonujemy drugiego pomiaru, liczymy różnicę wysokości i idziemy dalej z ciągiem. Ostatnio ciąg zamknął się w... izbie wytrzeźwień. Przedstawiono opis metody - wyniki testów praktycznych, porównania, analizy czytelnik otrzyma wkrótce. Ważne jest pionowe trzymanie łat. Tylko jak obserwator płci żeńskiej ma spytać pomiarowego czy stoi mu... łata? Wyższy etap rozwoju to wykorzystanie w opisanej procedurze łat kodowych… Jak ustawić libellę. Prosta sprawa - pęcherzyk ma być w górowaniu. Kiedyś trzy bardziej kochliwe studentki siedzące obok siebie na egzaminie napisały o "szczytowaniu libelli". Wiedziały, że coś jest na rzeczy. Sprzęt do niwelacji powinien być sprawdzony. Oto opowie... więcej»

Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych - cd. Prezes firmy Geobid Sp. z.o.o. Prezes firmy
PIETRZAK Ludmiła.Kontynuujemy ważny temat e-operatu i internetowego zgłaszania prac oraz internetowego pobierania materiałów, bo przecież dążymy do sytuacji, w której geodeta ze swojego biura, o dowolnej porze dnia i nocy, zamówi materiały, opłaci je i otrzyma internetowo. Tak już się dzieje, ciągle w bardzo małej ilości starostw. Tym razem zadaliśmy ekspertom 5 pytań i dziękujemy tym, którzy się z tymi pytaniami zmierzyli, co nie było łatwe. 1. Dla jakich prac geodezyjnych możliwe jest przekazanie kompletnego elektronicznego operatu technicznego do zasobu z zawiadomieniem o zakończeniu pracy geodezyjnej? 2. Jaką powinien mieć formę i jak być kompletowany operat techniczny (w kontekście operatu elektronicznego) z pracy geodezyjnej, w której po zawiadomieniu (wezwaniu) o czynnościach na gruncie spisywane są protokoły i sporządzane szkice graniczne? 3. Jak powinien być realizowany zapis § 71.4.2) rozporządzenia "standardy" w kontekście jednego zgłoszenia pracy geodezyjnej i jednego operatu technicznego? 4. Jakim rodzajem podpisu czy środka identyfikacji elektronicznej i czyim powinien zostać opatrzony operat techniczny lub dokumenty operatu elektronicznego? 5. Jakich zmian w przepisach prawa należałoby oczekiwać, aby wystarczająco unormować kwestie posługiwania się operatem elektronicznym? BORYS Krzysztof Operat elektroniczny jest utożsamiany z klasycznym operatem papierowym, w którym treść operatu jest w postaci elektronicznej, a podpisy także mają tę postać. Operat (zarówno klasyczny, jak i elektroniczny) zasadniczo spełnia dwie funkcje: 1. Materiału zasobu do udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych. 2. Dokumentu prawnego potwierdzającego rzetelne i zgodne ze sztuką wykonanie pracy geodezyjnej. Te dwie funkcje w dosyć odmienny sposób podchodzą do formy operatu, jego zawartości czy sposobu przechowywania. Operat jako materiał zasobu Pierwsza funkcjonalność bazuje na założeniu, że operat został przyjęty do zasobu i je... więcej»

"Libijskie peregrynacje" - fragment książki
8. Budowa drogi Molga - Sugh Al- Ahad - cd. Były i przypadki z większym ładunkiem emocji. Pewnego razu przy dłuższym postoju, pewien brodaty, przystojny operator równiarki, nazywany Zbig, znudzony bezczynnością i zainteresowany okolicznym krajobrazem, wybrał się zwiedzić płaskowyż. Chciał zobaczyć co też to za horyzontem, gdzie wzrok przy robocie nie sięga, za tą krawędzią poziomych, poukładanych jak warstwy ciasta, żółtawo rudych skał, się mieści i co, na tym hipotetycznym pustkowiu, dziać się może. Wyobraźnia wprawdzie mówiła, że co najwyżej niewiele, ale ciekawość i chęć powędrowania w jakieś górki zwyciężyła. Nasz globtroter wdrapał się mozolnie, trochę na czworakach, na te dwieście, dwieście pięćdziesiąt metrów powyżej poziomu drogi i zniknął. Tam okazało się jednak, że coś się dzieje. Zobaczył stado kóz i pasące je kobiety. Nie podejrzewając problemu, szedł w ich kierunku, kiedy zza wzgórza wyszło kilku Arabów, wrzeszcząc i wymachując do niego rękami. Zanim dotarło to do świadomości naszego globtrotera, stało się niebezpiecznie. "Napastnik" Ziga zaczął uciekać, a Arabowie za nim. Jakiś czas był niewidoczny, aż nagle zziajany jak maratończyk, wymachując rękami, prawie sturlał się ze stromej skarpy, na którą dopiero co się wdrapał. Dobiegł do drogi. Wpadł do kabiny, szczęśliwie stojącej obok beczki i używając, widocznie istotnych dla sytuacji, argumentów, zmusił kierowcę do natychmiastowego odjazdu. Zaraz też, na szczycie skarpy, pojawiło się kilku Arabó... więcej»

kILOgRAM przestał ważyć kilogram? ...czyli jak "schudł" po latach
Od 20 maja br. kg waży 50 mikrogramów (trochę więcej niż waży jedna rzęsa) mniej - zmiana definicji kilograma - na 26. Generalnej Konferencji Miar (Wersal, 13-16 listopada 2018 r.) zdecydowano, że do pomiaru masy wykorzystywane będą trzy wartości: stała Plancka, częstotliwość promieniowania cezu-133 i prędkość światła. W ten sposób kilogram, podobnie jak metr i sekundę, będzie mógł sobie z taką samą dokładnością zmierzyć każdy, w każdym miejscu na świecie...Król Ludwik XVI w 1790 roku zobowiązał francuskich uczonych do stworzenia spójnego systemu jednostek wag i miar - systemu metrycznego. W marcu 1791 roku Francuska Akademia Nauk przyjęła definicję jednostki masy opartej na ściśle określonej objętości (1 dm3, czyli praktycznie jednego litra) destylowanej wody w temperaturze, w której ma ona największą gęstość, tj. ok. 4oC, a 22 czerwca 1799 roku w Archives de la R´epublique w Paryżu zdeponowano dwa platynowe wzorce: metra oraz kilograma (tzw. Kilogramme des Archives). Kilogramme des Archives miał kształt walca i wykonany był z czystej platyny. Szybko uświadomiono sobie jednak, że czysta platyna nie jest najlepszym materiałem do budowy wzorców miar, przede wszystkim z powodu małej odporności na czynniki zewnętrzne. Dlatego przyjęto radę francuskiej sekcji międzynarodowej komisji metra CIM (Commission Internationale du M`etre), aby użyć wytworzonego przez francuskiego chemika Henriego Sainte-Claire Deville’a i jego ucznia Henriego Debray stopu platyny z irydem. Stop ten był zdecydowanie twardszy od czystej platyny i miał dodatkowe pożądane właściwości (większą odporność na ... więcej»

2019-5

zeszyt-5854-przeglad-geodezyjny-2019-5.html

 
W numerze m.in.:
Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) - cd. (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim miesiącu opisałem historię powstania usługi ULDK i szczegółowo jedną z dwóch podstawowych funkcji udostępnianych w usłudze, tj. możliwość zlokalizowania dowolnej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących granice działki (geometrii działki), co schematycznie przedstawiono na rys. 1. Od przedstawionej powyżej funkcjonalności pochodzi nazwa całej usługi ULDK, ale usługa posiada jes... więcej»

Post scriptum, czyli dopisek do artykułów zamieszczonych w PG 2 i 3/2019 (Jerzy GAJDEK)
Bez wątpienia część ustaleń Zespołu kierowanego przez Dorotę Pawłowską- Baszak dotycząca zmian w rozporządzeniu w sprawie "standardów technicznych" [1] będzie uwzględniona przez inny Zespół kierowany przez Pawła Hanusa zajmujący się udoskonaleniem zapisów w rozporządzeniu ws. EGiB [2]. Natomiast niewielki, ale bardzo istotny, jak na razie hipotetyczny zakres zmian związanych z [1] jest przedmiotem moich rozważań w [4] i [5] z przekonaniem o konieczności uwzględnienia propozycji w znowelizowanych rozporządzeniach. Szczególnie na sercu leży mi zagadnienie dokładności i metod pomiaru sytuacyjnego, co jest związane immamentnie z poprawą jakości i wiarygodności danych. Zagadnienie to było między innymi poruszane na spotkaniu GGK z geodetami powiatowymi w dniach 25-26 marca w Warszawie. Właśnie na tym spotkaniu prof. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa zaprezentował dotychczasowe efekty pracy Zespołu, którego jest szefem. Proponując w [5-tabela1] zawyżenie kryteriów dokładnościowych w zakresie pomiarowych osnów sytuacyjnych (POS) na mPOS ≤ 0,05 m i szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej na mP ≤ 0,05 m, nie miałem wątpliwości, że ta... więcej»

Eksperymentalne badania wpływu przesłonięcia wiązki pomiarowej dalmierza elektrooptycznego na wyniki precyzyjnych pomiarów odległości w pomieszczeniu zamkniętym DOI:10.15199/50.2019.5.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI, Izabela WILCZYŃSKA)

1. Wstęp W przypadku wykonywania pomiarów, których zadaniem jest określenie warunków geometrycznych elementów obiektów inżynierskich, dokładność pomiarów często powinna kształtować się na poziomie dziesiętnych części milimetra. Uzyskanie takich dokładności pomiaru współczesnymi instrumentami geodezyjnymi możliwe jest jedynie, gdy na mierzonym obiekcie nie występują: ograniczona przestrzeń obserwacyjna, słabe oświetlenie, zapylenie, zróżnicowane temperatury otoczenia, drgania podłoża i inne czynniki. Wspomniane powyżej uwarunkowania w równym stopniu odnoszą się do pomiarów kątowych, jak i odległościowych. Niewątpliwą zaletą metod geodezyjnych jest możliwość odniesienia wykonanych obserwacji do osnowy geodezyjnej utrwalonej punktami w pewnym otoczeniu obiektu. Takie postępowanie pozwala na niezależne określenie w czasie i przestrzeni każdego elementu konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, stosownymi normami lub wytycznymi. Podstawową zasadą prowadzenia obserwacji jest zapewnienie "czystej" wizury na drodze pomiędzy stanowiskiem obserwacyjnym a mierzonym celem. Pomiary przeprowadzane na obiektach inżynierskich często wykonywane są w warunkach, w których wiązka pomiarowa instrumentów przebiega w pobliżu różnego rodzaju przedmiotów i elementów obiektów jak: krawędzie ścian, wystające pręty, druty, belki, deski, zwisające liny itp. W przypadku pomiarów lunetowych wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki pomiarów niwelacyjnych omówiono w pracy [7]. W odniesieniu do pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy elektrooptycznych w procesie pomiarowym, występują także błędy przypadkowe i systematyczne niepochodzące od instrumentu (dalmierza), ale mające swe źródło w różnych operacj... więcej»

Geodezja, geoturystyka i polityka Znaki geodezyjne, czyli refleksje ze stanu wojennego 1981-1983
Na Turbaczu, górze, która jeszcze jakieś sto lat temu nosiła nazwę Kluczki, stoi obelisk w kształcie ostrosłupa ściętego. W roku 1850 hauptmann (kapitan) von Rueber z Wojskowego Instytutu Geograficznego (MGI) w Wiedniu wykonał pomiar kierunków ze stanowiska o konstrukcji drewnianej o wysokości 1,32 m na następujące cele: Babia Góra, Łysina, Mogilnica (obecnie Mogielica), Lubień (obecnie Lubań) i Baranec w słowackiej części Tatr Zachodnich. Pomiar wykonano teodolitem z Reichenbachu z limbusem o średnicy 12 cali (ok. 30 cm) zaopatrzonym w cztery noniusze. Wyobraźcie sobie limbus o średnicy winylowej płyty gramofonowej. Pomiar powtórzył w 1875 roku kapitan Tuma, ale już ze stanowiska podwyższonego o wysokości 2,96 m, teodolitem G. Starke o średnicy limbusa 26 cm. Można z pozoru sądzić, że sieć mierzona takim sprzętem miała niską dokładność. Nic bardziej mylnego. Błąd Ferrero w tej sieci wynosił 0.698"! Punkt Kluczki należał do północnego wieńca sieci I rzędu monarchii austro-węgierskiej biegnącej wzdłuż równoleżnika 49 stopni przez całą Galicję. Czym wytłumaczyć sentyment do dawnych pomiarów wykonyw... więcej»

Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych (PIETRZAK Ludmiła)
W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne słowo "elektroniczne" w różnych odmianach występuje 43 razy, a w rozporządzeniu w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego występuje 47 razy. Zapisy te w różnych ustawach i aktach zainicjowała w rejestrach publicznych głównie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Cyfryzacja materiałów zasobu ma się zakończyć do 31.12.2020 r., a bazy danych do 31.12.2023 r., natomiast do zgłoszeń materiały zasobu już od stycznia 2021 wykonawcy powinni dostawać w formie cyfrowej. Geodeci mierzą urządzeniami elektronicznymi, z elektroniczną rejestracją danych, liczą elektronicznie w posiadanych programach, po czym najczęściej wszystko drukują i przekazują formę papierową do PZGiK. Starosta z kolei w ramach zamówień publicznych zasób ten zamienia na postać elektroniczną. Terminami raczej się nie przejmujemy, bo już niejeden termin w akcie w randze ustawy czy rozporządzenia był wpisany i nikt się jego dotrzymaniem specjalnie nie przejmował, to jednak świat się zmienia. Operat po zakończeniu pracy geodezyjnej chcielibyśmy przekazać zza biurka w firmie i potrzebne do pracy geodezyjnej operaty chcielibyśmy otrzymać, siedząc przy biurku. GGK na spotkaniu z WINGiK-ami i geodetami powiatowymi w dniu 25.03.2019 roku ogłosił, że cenniki będą dostosowane do wydawania materiałów tylko w postaci elektronicznej, więc starostowie, którzy o taką postać nie zadbają w terminach, będą ponosić finansowe konsekwencje wytwarzania formy papierowej. Do coraz powszechniej stosowanego elektronicznego kontaktu pomiędzy geodetami i administracją geodezyjną dochodzi ostatnio jeszcze jeden brakujący element. Wydaje się, że internetowe zgłaszanie prac i pozyskiwanie danych do zgłaszanej pracy staje się powoli normą. W marcowym Przeglądzie Geodezyjnym ukazały się dwa artykuły związane z elektronicznym operatem, pokazujące tę problematykę z różn... więcej»

2019-4

zeszyt-5825-przeglad-geodezyjny-2019-4.html

 
W numerze m.in.:
Technologia lotniczego skanowania - krok naprzód w Europie (Krzysztof BAKUŁA)
Po kilku latach znaczących, ale stopniowych postępów technologicznych w sektorze skanowania laserowego, obecnie obserwuje się potencjalnie rewolucyjną zmianę poprzez wprowadzenie technologii pojedynczego fotonu (ang. Single Photon LiDAR - SPL) i technologii LiDAR Geigera (ang. Geiger-mode). Tryb SPL lub Geiger zapewniają bardziej wydajne podejście do wykonywania mapowania 3D w wysokiej rozdzielczości. Oferują one wyższą wydajność w stosunku do tradycyjnego liniowego LiDAR i dodatkowe możliwości pozyskiwania danych 3D w zakresie szerokości terenowej pasa skanowania, rozdzielczości przestrzennej, czasu akwizycji i gęstości chmury punktów. Zmiany te doprowadziły do tego, że krajowe agencje mapujące i katastralne (NMCA) rozważają zmianę swoich linii technologicznych, jeśli same pozyskują dane do narodowych repozytoriów lub rozważają dopuścić produkty nowego rodzaju technologii LIDAR, jeśli prace realizuje się w ramach zamówień publicznych. Tematyka skanowania fotonowego ... więcej»

Spotkanie GGK z WINGiK-ami i Geodetami Powiatowymi (Ludmiła Pietrzak)
W dniach 25-26 marca 2019 roku w Warszawie Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju spotkał się z WINGiK-ami oraz Geodetami Powiatowymi. W spotkaniu brało udział około 370 osób. W spotkaniu brali też udział członkowie powołanych przez GGK Zespołów do propozycji zmian w przepisach prawa.GGK przedstawił propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z propozycjami: 1. Wprowadza się nowe definicje Art. 2 pkt 2a - czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa - rozumie się przez to wykonywanie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów lub elementów obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej; Art. 2 pkt 7a - mapa do celów projektowych - rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, a także wybrane informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz klauzulę właściwego organu, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych w oparciu, o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie geodety złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji; Art. 2 pkt 7b - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych - rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych dany... więcej»

Z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewem Gryglasem rozmawia Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego dr inż. Ludmiła Pietrzak
LUDMIŁA PIETRZAK: Panie Pośle, jest Pan członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, zapewne słyszał Pan, że nowa dyscyplina naukowa - inżynieria lądowa i transport - objęła swoim zakresem dotychczasowe budownictwo, transport oraz geodezję i kartografię. Sytuacja ta jest niezrozumiała dla tysięcy geodetów. Zlikwidowano geodezję, pozostawiając niektóre tak małe dyscypliny jak leśnictwo. Poza tym niektóre dyscypliny naukowe mają bardzo rozbudowane nazwy, tak jak np. inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka. Co Pan o tym sądzi? ZBIGNIEW GRYGLAS: Witam Państwa, jestem jednym z dwóch geodetów zasiadających w Polskim Sejmie, absolwentem Wydziału Geodezji na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie - obecnie Uniwersytet Warmińsko- Mazurski. Zanim trafiłem do polityki, krótko pracowałem w zawodzie i także jako nauczyciel akademicki. Nigdy nie zapomnę nieodżałowanej Profesor Marii Krystyny Szacherskiej - córki przedwojennego oficera, która była przez lata moim mentorem. Geodezja nauczyła mnie konkretnego podejścia do życia i rozwiązywanych problemów. W tym kontekście ze smutkiem przyjąłem regulacje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego odbierające geodezji miano odrębnej dyscypliny nauki. Wspólnie z Panem prof. Januszem Walo interweniowaliśmy w tej sprawie u Wicepremiera, Ministra Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina. Choć uzyskaliśmy zrozumienie Premiera, nasze starania nie zakończyły się sukcesem, ale nie składamy broni. L.P.: Co mogą jeszcze zrobić geodeci, naukowcy i przedsiębiorcy prowadzący badania i prace rozwojowe w obszarze geodezji i kartografii, aby przynajmniej mieć geodezję w nazwie szerszej dyscypliny? Z.G.: Myślę, że geodezja i geodeci obronią się sami. Historyczne zasługi naszego środowiska dla obrony suwerenności i integralności Rzeczypospolitej są powszechnie znane i były publicznie podkreślane, choćby podczas Jubileuszu 100-lecia... więcej»

Wniosek o podział nieruchomości i jego załączniki DOI:10.15199/50.2019.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wstęp Postępowanie wnioskowe w sprawie o zatwierdzenie ewidencyjnego podziału nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1 zostało przez ustawodawcę sformalizowane i charakteryzuje się m.in. tym, iż osoba uprawniona, o której mowa w art. 97 ust. 1 i 2 u.g.n., występująca z wnioskiem do właściwego organu (art. 96 ust. 1 u.g.n.) o zatwierdzenie podziału nieruchomości zobowiązana jest do sprecyzowania sposobu jego dokonania oraz celu, którym ma on służyć (§ 2 ust. 3 r.p.n.)2. Informacje tego rodzaju stanowią podstawę dokonania oceny przedłożonego projektu podziału w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz możliwości zagospodarowania projektowanych do wydzielenia działek gruntu na wskazany cel (art. 93 ust. 2 u.g.n.). Złożony przez uprawnionego (art. 97 ust. 1 i 2 u.g.n.) wniosek wszczyna postępowanie administracyjne o wydanie decyzji zatwierdzającej ewidencyjny podział nieruchomości na zasadach określonych w art. 61 § 3 k.p.a.3, w przypadku gdy jest on kompletny w rozumieniu art. 97 ust. 1a i 2 u.g.n. Zgodnie z art. 97 ust. 1a u.g.n. do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty: 1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 u.g.n.4, 1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. - dalej u.g.n. 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) - dalej r.p.n. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) - dalej k.p.a. 4 Odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbio... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim odcinku opisałem szczegółowo zbiorczą usługę WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która zapewnia możliwość wygenerowania mapy ewidencji gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju. Aby jednak efektywnie korzystać z danych ewidencji gruntów i budynków na poziomie kraju, należy jeszcze zapewnić możliwość zlokalizowania dowolnej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących jej granice. Mając współrzędne punktów opisujących działkę, można już określić przestrzennie obszar zainteresowania, pobrać odpowiedni fragment mapy (usługą KIEG) i... więcej»

2019-3

zeszyt-5793-przeglad-geodezyjny-2019-3.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 41/03/19 Dwaj spadkobiercy otrzymali po ojcu ogrodzony dookoła plac w kształcie trójkąta. Uzgodnili między sobą, że podzielą go na dwie równe części (działki) wzdłuż linii prostej tak, aby na wspólnej granicy można było postawić jak najkrótszy parkan. Długości granic ogrodzonego placu wynoszą: AB = 60.00 m, AC = 80.00 m, BC = 40.00 m. Obliczyć długość najkrótszej wspólnej granicy MN oraz pozostałe długoś... więcej»

Problemy ze stabilizacją po podziale z UGN - wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów znakami granicznymi (rozporządzenie "podziały") czy też wyznaczenie, a następnie stabilizacja punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib (PGiK i "standardy") - ZRD1 czy ZRD5? (PIETRZAK Ludmiła, BAŁA Sebastian, KRUPIŃSKI Jarosław, PALUCH Danuta, PUZIA Mirosław, RADZIO Witold)
PIETRZAK Ludmiła Otrzymujemy liczne sygnały o ogromnej przydatności Panelu ekspertów, który porządkuje w wielu starostwach oraz w wykonawstwie geodezyjnym stosowanie często trudnych i niejednoznacznych przepisów. Jeżeli chcielibyście Państwo, żeby poruszyć konkretny temat, którego potrzebujecie w codziennej pracy, a przepisy nie są jednoznaczne, prosimy o e-maila na adres p.geo@sigma-not.pl Tym razem temat dotyczący stabilizacji po podziale z UGN. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o m.in. podziale nieruchomości, a dokumenty te przekazuje się staroście w terminie 14 dni od dnia, w którym wywołują skutki prawne. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24. 2a. informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z dokumentów, o których mowa powyżej. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Tak wyglądają przytoczone przepisy. Ale jak zwykle problem jest i to duży. Jeżeli starosta wyprzedzi geodetę i ujawni decyzję "podziałową", to w zależności od staro... więcej»

Kultura techniczna gwarantem szacunku dla geodetów i owoców ich pracy (Jerzy GAJDEK)
Wstęp Organizację w dniu 7 I 2019 r. seminarium eksperckiego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nt. "Problemy prawne w obszarze praktyki geodezyjno-ewidencyjnej", opisanego w [1], trzeba uznać za sygnał wręcz alarmowy. Należy jednak zauważyć i podkreślić, że problemy natury "geodezyjno- ewidencyjnej" zostały wcześniej dostrzeżone przez niedawno mianowanego Głównego Geodetę Kraju, który zareagował na nie wcześniej w sposób bardzo konkretny, powołując w okresie od 22 VI 2018 r. do 21 IX 2018 r. aż 5 zespołów mających rozwiązać wiele nurtujących obywateli problemów, w tym również poruszone na wspomnianym seminarium w Biurze RPO. Kultura techniczna będąca awangardą postępu technicznego jest w geodezji obszarem rozległym. Niejako z definicji pozwala oferować "produkty" geodezyjne na wysokim poziomie. Ja skupię się na kulturze technicznej związanej z punktami, a konkretnie z ich pomiarami i obliczeniami. Zwiększanie dokładności pomiaru punktów, w szczególności materializujących znaki i punkty graniczne, powinno być dla nas geodetów zadaniem priorytetowym, w efekcie prowadzącym do okresowej korekty zapisów w obowiązujących przepisach prawa. Punkty, wokół nich kręci się cała geodezja Punkt jest jednym z podstawowych pojęć w matematyce. Jest pojęciem pierwotnym, posiada określone położenie, lecz nie posiada wymiarów [2]. W geodezji położenie punktów materializowane jest jednak poprzez wybrane elementy szczegółów terenowych. Wykorzystujemy też w geodezji punkty niematerialne - a więc w pełni zgodne z pojęciem pierwotnym - posiadające tylko współrzędne. Funkcjonuje też w naszej branży ważne pojęcie piksela, najmniejszego elementu (czyli punktu) obrazu cyfrowego. Zwiększanie dokładno... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - grudzień 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu grudniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Panów: Davida Goodwin i Jamesa Berghan z Nowej Zelandii. Artykuł nosi tytuł: "A planning model to incorporate socially-based tenure principles into mainstream planning". Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Autorzy w artykule zajmowali się problematyką planowania przestrzennego uwzględniającego system własności obowiązujący w Nowej Zelandii. Większość gruntów podlega tzw. communal tenure lub inaczej socially-based tenure i charakteryzuje się tym, że grunty są własnością gmin i nie są otwarte na obrót rynkowy, ponieważ indywidualne prawa użytkowania do nich nie są spisane w żadnym rejestrze, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi gruntów, na których prowadzone są gospodarstwa rolne. Prawo użytkowania tych gruntów przysł... więcej»

KOBIETY \* zjawisko Matyldy i efekt haremu...czyli HiTofonista na 8 marca w hołdzie GEO_kobietom (Ryszard RUS)
Zjawisko Matyldy to systematyczne pomijanie udziału kobiet naukowców w pracy badawczo-naukowej i przypisywania ich osiągnięć naukowcom- mężczyznom. Ze zjawiskiem Matyldy wiąże się też tzw. efekt haremu tzn. kobiety są słabiej opłacane, mają mniejszą skłonność do rywalizacji i większą do współpracy - często naukowcy zatrudniają całe grupy kobiet, jako współpracowniczki. W starożytności przykładem kobiety objętej zjawiskiem Matyldy była zapewne Hypatia z Aleksandrii (gr. , Yπατία, ur. ok. 355 lub 370 r., zm. w marcu 415 r. w Aleksandrii). To aleksandryjska filozofka neoplatońska, matematyczka, astronom. Córka Teona z Aleksandrii, zwana również "męczennicą nauki". Do historii przeszło niezwykle brutalne morderstwo Hypatii, która została zabita przez tłum chrześcijan - możliwe z inicjatywy sa... więcej»

2019-2

zeszyt-5761-przeglad-geodezyjny-2019-2.html

 
W numerze m.in.:
13 lutego 1857/ 6 grudnia 1862 \* ...czy to POCZĄTEK RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO polskich MIERNICZYCH? (Ryszard RUS)
Na przełomie XVIII/ XIX wieku powstało wiele towarzystw naukowych i organizacji zawodowych (na przykład Towarzystwo Królewskie i Towarzystwo Prawnicze). Grupy nazywające siebie inżynierami cywilnymi spotykały się od kilku lat pod koniec XVIII wieku, w szczególności z Towarzystwa Inżynierów Budownictwa, utworzonego w 1771 roku przez Johna Smeatona (przemianowanego po jego śmierci na Smeatonian Society). W Polsce rozbiorowej pierwsze publiczne zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się w dniu 23 listopada 1800 roku w Warszawie. Pierwszą światową inicjatywę powołania instytucji, w duchu samopomocy i do skupiania się "cywilnej inżynierii" podjęli w 1818 roku trzej młodzi inżynierowie: Henry Robinson Palmer (23 lat), James Jones (28 lat) i Joshua Field (32 lata), którzy zorganizowali spotkanie inauguracyjne 2 stycznia 1818 roku w londyńskim Kendal Coffee House na... więcej»

Wspomnienia o Panu Bolesławie Wolnym (Henryk Musiatowicz, Maciej Zięba, Wiesław Osik, Jacek Borzymowicz, Zbigniew Mechliński, Wojciech Wnuk, Agnieszka Majewska)
Kolega Bolesław Wolny urodził się w dniu 5.01.1935 r. we Lwowie. Był szczecinianinem od roku 1946, a z geodezją szczecińską związał się w roku 1955, gdy rozpoczął zbieranie materiałów i pisanie pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH pt. "Inwentaryzacja urządzeń portowych". Po ukończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskaniu tytułu: mgr inż. geodeta, rozpoczął z dniem 1.08.1957 r. pracę zawodową w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Pierwsze poważne prace polegały na wykonaniu pomiarów i sporządzeniu map pasa technicznego wybrzeża morskiego, administrowanego przez Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, a więc na terenie ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego. W roku 1962 przeszedł do pracy w administracji geodezyjnej i nadzoru, podjął pracę w Delegaturze GUGiK, by z dniem 1.07.1972 zostać Kierownikiem Delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W roku 1974 powstało Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii w Szczecinie, którego dyrektorem został Bolesław Wolny, z tytułem głównego geodety województwa aż do roku 1984. Prezes GUGiK powołał w 1977 r. kolegę Bolesława Wolnego na członka Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, której był członkiem do 1987 roku. W latach 1985-1990 pracował w OPGK w Szczecinie jako kierownik Zakładu Inżynierii i Wydawnictwa i szef Wojewódzkiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W roku 1991 przeszedł do pracy w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko Kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W latach 1985 do 1996 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej złożył wniosek o przyjęcie w poczet członków SGP, a Zarząd Oddziału swoją decyzją z dnia 13.09.1957 r. przyjął Go w poczet członków Stowarzyszenia Geo... więcej»

Spotkanie Noworoczne 2019 - ZO SGP w Legnicy (Włodzimierz Chytry)
Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy organizuje Geodezyjne Spotkanie Noworoczne. W tym roku w dniu 18 stycznia, spotkaliśmy się w Legnicy w sympatycznej kawiarni hotelu "Kamieniczka". Wszystkich uczestników spotkania serdecznie przywitał Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy kol. Włodzimierz Chytry. W ubiegłym roku do Stowarzyszenia Geodetów Polskich przyjęto dziewięcioro nowych członków: Katarzynę Krupiarz, Aleksandrę Wilk, Izabelę Nowak, Sylwię Jelec, Patrycję Skalską, Grzegorza Kurpińskiego, Marcina ... więcej»

Scalenia gruntów w ujęciu historycznym. Scalenia kiedyś i dziś. Historia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Polsce - cd. DOI:10.15199/50.2019.2.3
(Jarosław TASZAKOWSKI, Gustaw KORTA)

3. Scalenia dziś Wzrost ilości realizowanych scaleń gruntów w Polsce nastąpił dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Scalenia wykonywane w Polsce w latach 2004- 2006 były finansowane głównie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (Dz.U. 2004 r. Nr 197, poz. 2032, z późn. zm.) Priorytet 2. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", Działanie 2.2. "Scalanie gruntów". Po raz pierwszy program ten umożliwił dofinansowanie scalenia gruntów z funduszy unijnych. Możliwość realizacji scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.). Ustawa uściśliła listę zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w tym działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Natomiast na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009 r., Nr 48, poz. 388 z późn zm.), na scalanie gruntów w Polsce została przyznana kwota 152 mln euro. Kolejny okres finansowania i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. (Dz.U. z 2015 r., poz. 349), w kwestii scaleniowej definiując działanie: 4. Inwestycje w środki trwałe oraz poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Warunki aplikowania o środki zostały ujęte w ... więcej»

Czy geodeta, wchodząc na grunt bez zgody właściciela, narusza prawo? DOI:10.15199/50.2019.2.4
(Artur Biela)

Rozpatrując odpowiedzialność karną dowolnego czynu, należy w kolejności: wyodrębnić zachowanie, które będzie przedmiotem analizy, ustalić wstępną kwalifikację czynu - czyli ustalić, czy zachowanie to jest zgodne z typem czynu zabronionego z ustawy karnej - wykazać, czy doszło do realizacji wszystkich znamion opisanych w rozpatrywanej normie (w tym ocenić stronę podmiotową tj. umyślność bądź nieumyślność), na koniec zweryfikować, czy do czynu doszło w okolicznościach wyłączających winę lub karalność. W takiej konwencji poddany zostanie analizie czyn, jakim jest wykonywanie pomiaru terenowego na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, bez jej zgody. Aby zachowanie stanowiło przedmiot zainteresowania prawa karnego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy posiada ono łącznie następujące cechy: jest społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy, o ustawowych znamionach, bezprawne, zawinione i karalne lub jest społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia ze zbrodnią lub występkiem, w drugim - z wykroczeniem. Pojęcie czynu zabronionego zdefiniowane jest w art. 115 § 1 k.k.1 i oznacza zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że "nie całość zachowania człowieka w określonym czasie i przestrzeni oceniana jest jako «czyn zabroniony», a tylko fragmenty tego zachowania wyodrębnione znamionami czynności sprawczej"2. Aby stwierdzić, czy dane zachowanie człowieka stanowi czyn zabroniony, należy porównać cechy tego zachowania z zawartym w ustawie karnym opisem typu (wzorca) czynu zabronionego. Jeżeli w stanie faktycznym wystąpiły wszystkie elementy opisu składającego się na ujęty w ustawie wzorzec, to mamy do czynienia z czynem zabronionym3. Rozważmy więc następujący stan faktyczny: geodeta dokonuje pomi... więcej»

2019-1

zeszyt-5737-przeglad-geodezyjny-2019-1.html

 
W numerze m.in.:
subiektywne KALENDARIUM na 100-lecie ruchu społeczno-zawodowego POLSKIEJ niepodległej GEODEZJI 10 naj... wydarzeń na 100 lat
ROK Miesiąc Dzień OPIS wydarzenia 1916 maj 6 Powstaje pierwsza, samodzielna or ganizacja zawodowa geodetów na ziemiach polskich w Warszawie przy ul. Wspólnej 19, pod nazwą "Związek Geometrów" - inicjatywa geometrów przysięgłych: J. Kostrzębskiego oraz Z. Majewskiego 1 1919 styczeń 4-6 Pierwszy (I) Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich pod has... więcej»

Refleksje nt. historii rozwoju dyscypliny naukowej Geodezja i Kartografia z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:10.15199/50.2019.1.1
(Alina MACIEJEWSKA)

Motto Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów Stanisław Staszic 1. Wprowadzenie Prezentowanie dorobku geodezji w szczególności rozwoju dyscypliny naukowej "Geodezja i Kartografia" utrudnia jej dwoista natura. Od strony badawczej jest to część nauk o Ziemi wyznaczająca wymiary, kształt oraz rozkład pola siły ciężkości naszego globu. Na arenie międzynarodowej ten aspekt geodezji reprezentuje International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Od strony utylitarnej geodezja zwykle kojarzyła się z miernictwem wyspecjalizowanym w pomiarach lokalnych, związanych z prowadzeniem mapy zasadniczej i katastralnej (surveying engineering, surveying and maping, cadaster) reprezentowane przez Fédération Internationale des Géomètres (FIG). Prezentując polskie dokonania w dyscyplinie naukowej, jaką stanowi geodezja i kartografia, odwołuję się do przytoczonego powyżej motta Stanisława Staszica. Jest to skrajnie pragmatyczny ogląd nauki, której osiągnięcia nie zawsze przecież dają bezpośrednie efekty. Ze względu na ograniczoną objętość tego artykułu mogę przedstawić tylko osiągnięcia wybranych profesorów tytularnych na tle ówczesnych uwarunkowań. Celem pomiarów geodezyjnych jest określenie położenia w przestrzeni - względem zdefiniowanych układów odniesienia - zmaterializowanych poprzez związane z bryłą ziemską, punkty osnów geodezyjnych. W definicji Helmertowskiej geodezji celem było jedynie wyznaczenie pozycji, ale współcześnie, geodezja to również nauka o zmianach położenia punktów, ich interpretacji i niekiedy nawet analizie przyczyn wraz z geologami, geofizykami i innymi przedstawicielami nauk o Ziemi. Niegdyś problematyką geodezji globalnej zajmowano się jedynie przy pomiarach dużych obszarów (sieci krajowe, kontynentalne), podczas których trzeba uwzględniać kształt Ziemi i jej pola ciężkości - jest to zadanie ge... więcej»

ORGANIZACJA MIERNICTWA i KARTOGRAFJI ze strony 16 "Przeglądu Mierniczego” nr 2 - luty 1925 rok - skrót
Polski Przegląd Kartograficzny Nr 6, w arty-kule T. Niedzielskiego podaje organizację mier-nictwa i kartografj i niektórych państw europej-skich orazw zmiankuje o robotach prowadzonych w tych krajach. Następnie autor przechodzi do organizacji miernictwa w Polsce. P o l s k a . W naszem państwie odziedziczyliśmy wszystkie instytucje trzech państw zaborczych i te prowadzone są nadal bez zmian or ganizacyjnych. Pomiarami zajmują się: Ministerstwo Robót Publicznych, prowadzące pomiary triangulacyjne i niwelacyjne, pomiary miast, granic Państwa i częściowo agendy katastru byłej dzie... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie Wykorzystanie funkcjonalności ZSIN do komunikacji systemów EGiB z EKW (Waldemar Izdebski)
W poprzednim numerze PG opisywałem szczegóły związane z walidacją powiatowych usług sieciowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków i zachęcałem powiaty, nieposiadające tych usług, do ich szybkiego utworzenia. Prowadzone działania przyniosły oczekiwane efekty i od 13 grudnia 2018 r. usługi sieciowe wszystkich powiatów są już dostępne i włączone do prowadzonej przez GUGiK usługi zbiorczej Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, funkcjonującej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencji- Gruntow. Wśród 380 usług powiatowych, ponad 200 jest zgodnych pod względem prezentacji i funkcjonalności ze specyfikacją opracowaną przez Zespół ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W mniejszej liczbie usług (ok. 40), dostępne są także numery KW, a mniejsza liczba wynika z niejednoznacznych interpretacji zapisów prawa w tej kwestii. W związku z tym Główny Geodeta Kra... więcej»

Przegląd przepisów prawa - 100 lat Geodezji i Kartografii
Przepisy dostępne m.in. na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa Rodzaj aktu Autor Data uchwalenia Data wejścia w życie Data uchylenia/ utraty aktualności Przepisy tymczasowe o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej Dekret Naczelnik Państwa 7 lutego 1919 r. 8 lutego 1919 r. 31 stycznia 1952 r. Statut Urzędów Miar Rozporządzenie Minister Przemysłu i Handlu 7 sierpnia 1919 r. 24 września 1919 r. 31 sierpnia 1951 r. Wykonywanie przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich Rozporządzenie Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego 8 czerwca 1920 r. 19 lipca 1920 r. 20 maja 1927 r. Wykonywanie w b. Królestwie Polskiem robót mierniczych w górnictwie przez mierniczych przysięgłych Rozporządzenie Minister Przemysłu i Handlu 3 czerwca 1921 r. 25 czerwca 1921 r. 24 września 1925 r. Postępowanie przy parcelacji posiadłości ziemskich, prowadzonej przez osoby prywatne Rozporządzenie Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego 27 kwietnia 1921 r. 15 czerwca 1921 r. 9 stycznia 1926 r. Opłaty za czynności urzędów miar Rozporządzenie Minister Przemysłu i Handlu 13 maja 1922 r. 1 czerwca 1922 r. 20 maja 1923 r. Scalanie gruntów Ustawa Sejm 31 lipca 1923 r. 21 września 1923 r. 27 stycznia 1968 r. Upoważnienie niektórych kategorii mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego Rozporządzenie Minister Reform Rolnych 14 grudnia 1923 r. 22 grudnia 1923 r. 20 maja 1927 r. Instrukcja, dotycząca warunków oraz trybu wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, przez mierniczych upoważnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r. Rozporządzenie Minister Reform Rolnych 11 kwietnia 1924 r. 31 maja 1924 r. 20 maja 1927 r. Mierniczy przysięgli Ustawa Sejm 15 lipca 192... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577