• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Ubezpieczenie pracowników w branży... budowlanej
O maksymalizacji ochrony prowadzonej działalności w rozmowie z Kamilem Barą, dyrektorem ds. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej STU ERGO Hestia.Jak wygląda branża budowlana w kontekście ubezpieczeń? Branża budowlana, a ściślej przedsiębiorstwa budowlane na tle innych branż są dobrze ubezpieczone. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Pierwszą z nich jest wysoka świadomość przedsiębiorców prowadzących od wielu już lat firmy budowlane. Właściciele chętnie decydują się na scedowanie na ubezpieczycieli części ryzyk związanych z ich działalnością. Widzą w tym korzyść dla siebie, ponieważ odcięcie się od zagrożeń, które w branży budowlanej mogą dotknąć szeregu obszarów, jest finansowo uzasadnione. Drugą ważną przyczyną są wymagania stawiane im przez inwestorów. Inwestorzy, zamawiając ... więcej»

Konferencja HxGN Local Poland 2018
W dniach 25-26 października 2018 r., w hotelu Hilton, w Gdańsku, odbyła się kolejna edycja konferencji HxGN Local Poland 2018, pod hasłem "Kształtujemy Inteligentne Zmiany". Organizatorami wydarzenia byli Hexagon Safety & Infrastructure, Hexagon PPM, Hexagon Geospatial oraz Leica Geosystems.W ciągu intensywnych dwóch dni konferencji odbyło się ponad osiem sesji wykładowych oraz cztery bloki warsztatowe, podczas których zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania geoinformatyczne dla administracji publicznej, służb mundurowych, transportu, przedsiębiorstw ... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 38/12/2018 Między dwa proste odcinki AW i WB osi trasy drogowej, przecinające się w wierzchołku W niedostępnym do bezpośredniego pomiaru kąta wierzchołkowego β, należy zaprojektować łuk kołowy o promieniu R = 400.00 m. Odcinki proste AW i WB osi trasy są określone odpowiednimi równaniami ogólnymi. Punkty A i B, o znanych współrzędnych prostokątnych X, Y, są położone na odpowiednich odcinkach prostych o znanych kierunkach. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego, długość odcinka trasy AB, współrzędne X, Y punktów głównych P, S, K łuku kołowego oraz współrzędn... więcej»

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z WINGiK-ami i Geodetami Powiatowymi (Ludmiła Pietrzak)
W trakcie spotkania Geodetów Powiatowych oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Waldemarem Izdebskim, Głównym Geodetą Kraju, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 27-29 listopada 2018 roku, najgorętszym tematem były projektowane zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w przepisach wykonawczych. W spotkaniu wziął udział Wiceminister Artur Soboń. Wspólnie z GGK wręczyli wyróżnienia dla 13 powiatów za szczególną współpracę w ramach tworzenia i rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Wyróżnione powiaty to: miński, pruszkowski, słubicki, łęczycki, łowicki, skierniewicki, wieluński, ciechanowski, sochaczewski, turecki, bytowski, legionowski, niżański. Główny Geodeta Kraju przedstawił istotne planowane zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednocześnie zastrzegając, że nie jest to ostateczny kształt propozycji, które w wyniku konsultacji ze środowiskiem geodezyjnym i kartograficznym ulegają zmianom. Zarówno GGK Waldemar Izdebski, jak i Wiceminister Artur Soboń podkreślali, że ich celem jest doprowadzenie do takiej postaci propozycji zmian w prawie, która spotka się z jak najmniejszą ilością uwag, co nie jest procesem prostym. Wiceminister zadeklarował termin wprowadzenia zmian w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z czego do końca roku 2018 planowane jest wprowadzenie zmian na Komitet Stały Rady Ministrów.GGK jest zgrupowanie w portalu wszelkich informacji przestrzennych, co wpłynie również na podnoszenie świadomości społecznej np. o lokalizacji własnego domu i potencjalnych zagrożeniach związanych z lokalizacją. Żywą dyskusję wywołało udostępnienie księgi wieczystej dla konkretnej działki. Z poziomu elektronicznej księgi wieczystej istnieje możliwość przejścia na działkę ewidencyjną. W drugą stronę - przejście z działki ewidencyjnej na numer księgi wieczystej jest możliwy, narzędzia przygotowane, pisma skierowane do ministra i od niego zależy uruchomienie ... więcej»

Czy geodeta może przeskoczyć przez ogrodzenie w celu wykonania pomiaru, pod nieobecność właściciela nieruchomości?
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie: § 4.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej; § 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. Podobnie, wykonując modernizację ewidencji gruntów i budynków, geodeta musi pomierzyć budynki w terenie, często ogrodzonym, do którego nie ma dostępu. Również dokonując wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib czy też ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - istnieje potrzeba wejścia na ogrodzony teren. W zasadzie w wielu pracach geodezyjnych mamy do czynienia z taką sytuacją. Jednocześnie w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ustanowiono, że: Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; 2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; 3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki; 4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają: 1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych; 2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz inny... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Reforma nauki a nasza naukowa niepodległość (Tomasz Budzyński)
Gdy 1 października br. zainaugurowany został kolejny rok akademicki, a wraz z nim rozpoczęła się wielka reforma szkolnictwa wyższego i nauki, stało się jasne, że już nigdy nie będzie tak samo jak kiedyś. Co prawda, jeszcze nie słychać wyraźnych odgłosów nadciągającej rewolucji, ale to jest tylko cisza przed burzą. Do końca listopada br. każdy pracownik prowadzący działalność naukową na uczelni (w instytucie) ma przypisać się do nowej dyscypliny (maksymalnie dwóch), a dokładnie złożyć oświadczenie o reprezentowanej przez niego dziedzinie i dyscyplinie. Jest to niezwykle ważne dla uczelni i samych pracowników, gdyż aby dana dyscyplina mogła być rozwijana, powinno ją reprezentować co najmniej 12 pracowników. Rozwój danej dyscypliny będzie zależał między innymi od jej finansowania, a z kolei wysokość ministe... więcej»

Przyjęcie granic nieruchomości - granice w EGiB a granice w KW i innych dokumentach
W numerze 11/2018 Przeglądu Geodezyjnego zaprosiliśmy do dyskusji w kontekście przyjęcia granic nieruchomości do podziału. Zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym; 2) w celu podziału nieruchomości; 3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; 7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji; 8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. Art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z § 6.1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości - do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania: 1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; 2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa... więcej»

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
100 lat geodezji w służbie Łodzi 48 Przegląd Geodezyjny nr 11/2018  Rok XC Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH ??Marcin Obijalski - Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ - "Rewitalizacja Łodzi - kompleksowe obszarowe podejście do przemian w mieście". Gali towarzyszyły wystawy archiwalnych map, innych dokumentów kartograficznych, fotografii i starodruków. Stoisko przybliżające gościom działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału w Łodzi uświetniały oryginalne, historyczne instrumenty geodezyjne wykorzystywane w czasach międzywojennych przez Oddział Pomiarów Miejskich. Obecnie stanowią one stałą ekspozycję w siedzibie Stowarzyszenia. W foyer prezentowane były ponadto grafiki autorstwa Jarosława Wiktorowskiego trafnie komentujące geodezyjną rzeczywistość. Gala Stulecia zawierała w programie dodatkowo niezwykle udaną uroczystą kolację oraz porywający swingowymi rytmami koncert Big Bandu "Fabryka Wełny". Organizatorom należą się niewątpliwie ukłony i podziękowania za zacne ugoszczenie przedstawicieli środowiska geodezyjnego oraz gratulacje - za trafione i należyte uczczenie jakże szacownego Jubileuszu. Joanna Bojko Trzecią prezentacją w tej sesji było wystąpienie Jana Schnercha - Geodety Miejskiego na temat: "Geodezja w służbie Łodzi". Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji przybliżył proces ewolucji (czy raczej rewolucji) mapy zasadniczej i ewidencyjnej: od mapy analogowej - do mapy numerycznej jako łącznego raportu graficznego z baz danych BDOT500, GESUT, EGiB, PRG, BDSOG. Modernizowane i tworzone w latach 2000 - 2012 bazy danych stanowią obecnie podstawę efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania miastem. Rastrowe i wektorowe informacje przestrzenne, których źródłem jest zasób geodezyjny, prezentowane są poprzez us... więcej»

Poziom kar umownych rodzajem represji względem wykonawcy (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
W celu uzyskania narzędzia dla pozyskiwania dodatkowych dochodów - za przyzwoleniem różnych organów państwowych - zamawiający gremialnie zaczęli wpisywać do umów w sprawie zamówienia publicznego regulacje dotyczące kar, po pierwsze na wygórowanym poziomie, czasami rażąco wygórowanym, po drugie za "opóźnienie". Takie rozwiązanie uprawnia zamawiającego do nałożenia kar umownych na wykonawcę na zasadzie ryzyka, a nie winy, co ewidentnie odrywa takie rozwiązanie od funkcji odszkodowawczej kary umownej. Zamawiający powinni sobie zdawać sprawę, że w sytuacji gdy zamówienie zostanie wykonane należycie i w terminie, to powinni spotkać się z wytykiem, ... więcej»

Nieodpłatne udostępnianie danych z rejestrów publicznych (Hanna MIERZWIAK, Dariusz Pręgowski)
Od Redaktora: W związku z wyraźnym trendem, dodatkowo inspirowanym przez Głównego Geodetę Kraju, do szerokiego i bezpłatnego udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, warto zwrócić uwagę na niuanse zawarte w obowiązujących przepisach prawa. W nich to bowiem zawarto mniej lub bardziej wyraźne ramy dotyczące zasad udostępniania tych danych. Oprócz nakreślenia procedur udostępniania danych, z przepisów tych wynikają również, mniej lub bardziej jednoznacznie, ograniczenia związane z tym udostępnianiem. Pomimo więc trendów i inspiracji, administracja publiczna, działająca co do zasady zgodnie z prawem, musi te ograniczenia respektować. Ujęcie tych ograniczeń winno być umożliwione poprzez zmianę lub doprecyzowanie przepisów. Hanna Mierzwiak, w kolejnym już artykule opublikowanym na łamach "Przeglądu Geodezyjnego", wskazuje na istotne szczegóły, które powinny być uwzględniane przy dokonywaniu decyzji co do formy, zakresu i zasad udostępniania danych dla realizacji zadań publicznych w obecnym stanie prawa, posiłkując się orzecznictwem i niejednokrotnie własną oceną regulacji w tym zakresie. Dariusz Pręgowski Tendencja do pełnego wykorzystania potencjału zawartego w gromadzonych przez administrację publiczną rejestrach i uwalniania danych, w szczególności tych zawartych w zasobach geodezyjnych i kartograficznych, w dzisiejszych czasach nikogo już nie powinna dziwić. Dane te niewątpliwie są motorem napędowym postępu gospodarczego i ułatwiają wszelkie decyzje inwestycyjne, czym przyczyniają się do rozwoju naszych lokalnych samorządów oraz całego państwa. O tym jednak, że nie wszystkie dane mogą być udostępnione nieodpłatnie zdajemy sobie jako urzędnicy sprawę. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne wciąż budzą wątpliwości w kwestii: zakresu, formy czy podmiotu, któremu można udostępnić dane. Brak pewności przy interpretowaniu przepisów prawa z tym związany wynika również z niestabilnej linii orzeczniczej. W ... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Metoda wyznaczania rzeczywistych kątów refrakcji w tunelowej sieci modularnej DOI:10.15199/50.2018.10.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie i postawienie problemu Propagacja fal świetlnych w atmosferze ziemskiej wskutek różnych niż w próżni oraz zmiennych w czasie i przestrzeni czynników meteorologicznych, jak również zmiennego składu powietrza, ulega zakłóceniom wyrażającym się zmianami prędkości, częstotliwości, intensywności i kierunku. Zakłócona zostaje prostoliniowość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Efekty tych zmian obniżają w istotny sposób możliwe do osiągnięcia współczesnymi instrumentami geodezyjnymi dokładności wyznaczania kierunku i odległości. Wartości pojedynczych kierunków poziomych, bez wpływu heterogenicznego ośrodka pomiarowego, wyznaczane są aktualnie z odchyleniem standardowym 0,15 mgon, natomiast odległości z błędem względnym 10-7 (dalmierze Terrameter LDS 2 oraz CR 2014 Geomensor) tj. 0,1 mm/ km [4]. Podniesienie wewnętrznej dokładności pomiarów kątowych tachimetrami elektronicznymi ostatniej generacji, od czasu wprowadzenia najnowszych osiągnięć optoelektroniki, przy równocześnie wysokim stopniu automatyzacji procesu pomiarowego, spowodowało, że największym źródłem błędów pomiarów tunelowych są systematyczne wpływy refrakcji poziomej. Realne warunki meteorologiczne i klimatyczne naturalnego ośrodka pomiarowego powodują bowiem, że wyniki obserwacji kierunków obarczone są błędami o jeden rząd większymi od odchyleń standardowych podawanych przez renomowane firmy sprzętu geodezyjnego. Wartość efektów refrakcji jest funkcją takich czynników jak: współczynnik załamania powietrza, długość celowej, długość stref pola temperatury, usytuowanie stanowiska instrumentu i celu względem otaczającej zabudowy, topografia terenu, intensywność insolacji, prędkość wiatru, stopień zachmurzenia nieba, ale przede wszystkim - wartość gradientów współczynnika załamania powietrza w kierunku prostopadłym do linii celowej. Głównymi czynnikami kształtującymi pole refrakcyjne są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prężność pary wodne... więcej»

Dzień Geodety 2018 "Prze-mierzyliśmy Polskę Niepodległą" to hasło tegorocznych obchodów Dnia Geodety, które odbyły się 9 września na Kopcu Kościuszki w Krakowie.
Małopolscy geodeci z Krakowa i okolic przybyli przed południem na Kopiec Kościuszki. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ tegoroczne obchody nawiązywały do przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym ważnym dla polskiej historii miejscu mogliśmy poczuć zarówno patriotyczną dumę z bycia Polakiem, jak również cieszyć się ze wspólnego świętowania w gronie Geodetów. Rejestracja uczestników przebiegała niezwykle sprawnie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu kol. Wojciecha Wiechy, kol. Mar... więcej»

XXXII Dzień Geodezji w Legnickim Oddziale SGP (Włodzimierz Chytry)
Już po raz trzydziesty drugi na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, w dniu 7 września 2018 roku spotkali się geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W corocznym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy uczestniczyło 118 kolegów i koleżanek. Pogoda dopisała i otwarcie Dnia Geodezji nastąpiło na dziedzińcu zamkowym,... więcej»

"Czwarty narożnik" budynku - jak mierzyć?
Po wejściu w życie rozporządzenia z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powszechnie uważa się, że nie jest możliwy pomiar tzw. "czwartego narożnika" w oparciu o inne pomierzone narożniki budynku. Zagadnienie jest o tyle ważne, że często brakuje dostępu do nieruchomości zabudowanej, np. przy sporządzaniu mapy do celów projektowych (30 m) czy w procesach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca prac geodezyjnych bardzo często nie ma możliwości bezpośredniego pomiaru budynku z powodu braku dostępu. Jest w stanie pomierzyć dwa lub trzy narożniki tego budynku. Uważa się, że mając na uwadze obowiązujące obecnie przepisy w tym zakresie, musi pomierzyć bezpośrednio z jednorzędowej osnowy pomiarowej wszystkie "cztery narożniki" (a może nawet 10 lub 15). Wejść na nieruchomość bez zgody jej właściciela (np. przeskoczyć przez ogrodzenie) nie może. Nie pozwalają na to przepisy (np. art. 193 Kodeksu karnego - kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Warto przytoczyć art. 25 § 2a Kodeksu karnego - Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Przepisy srogie, a pomierzyć, dla potrzeb sporządzenia mapy do celów projektowych czy też w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, trzeba. Patrząc na przepisy, niestety niewiele pomiarów można wykonać zgodnie z nimi zza ogrodzenia, bez możliw... więcej»

Dane przestrzenne pozyskiwane przy pomocy BSL i ich zastosowanie w leśnictwie DOI:10.15199/50.2018.10.3
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Bezzałogowy statek latający (BSL) Bezzałogowym statkiem latającym (unmanned aerial vehicles, UAV) jest urządzenie sterowane "manualnie, półautomatycznie, autonomicznie lub też w kombinacjach wymienionych wyżej wariantów". W literaturze przedmiotu, obok pojęcia bezzałogowego statku latającego, można odnaleźć takie określenia jak: dron, platforma latająca oraz model latający. Pomimo, że wszystkie te pojęcia są stosowane zamiennie, nie mają do końca tego samego znaczenia. Przykładowo według definicji wojskowej dronami są wyłącznie urządzenia samodzielnie wykonujące zadania - autonomicznie [10]. Pojęciem szerszym ukazującym możliwości użytkowania tej technologii jest bezzałogowy system powietrzny (unmanned aerial system, UAS). Według definicji NATO jest to system, na który składają się takie elementy jak: bezzałogowy statek powietrzny, system wsparcia, a także całość wyposażenia i osoby niezbędne do kierowania bezzałogowym statkiem latającym. Definicja ta pokazuje, iż w przypadku dronów bezzałogowych niezbędnym elementem działania "statku" jest operator. Odstępstwo stanowią systemy autonomiczne, które działają w oparciu o przygotowane wcześniej algorytmy [5, 12]. Schemat obok przedstawia najważniejsze, czyli podstawowe elementy składowe multiwirnikowca. Jest to jeden z rodzajów bezzałogowych statków latających. Głównymi systemami napędowymi ww. platformy latającej są silniki oraz śmigła i to na nich spoczywa cały... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Zakres postępowania wyjaśniającego przy zaświadczeniu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. Akt I SA/Wa 154/18 Zaświadczenie jest przejawem wiedzy, a nie woli organu administracji publicznej, wydawanym przez niego na podstawie posiadanych rejestrów i ewidencji bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zakres postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przed wydaniem zaświadczenia, jest w konsekwencji takiej konstrukcji ograniczony do analizy posiadanej dokumentacji oraz danych zgromadzonych w ww. zasobach i oceny możliwości ich przeniesienia do treści zaświadczenia. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonywanie w tym trybie ustaleń faktycznych i ocen prawnych niewynikających wprost z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Sąd wskazuje w tym miejscu, że wprawdzie w doktrynie przyjmuje się, że do postępowania w sprawach zaświadczeń mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy o dowodach, to jednak z uwagi na treść art. 218 § 1 i 2 k.p.a. organ może prowadzić postępowanie wyjaśniające jedynie w koniecznym zakresie, a taka regulacja modyfikuje zasady postępowania dowodowego ustalone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Występujący w tym przepisie zwrot "w koniecznym zakresie" wyraźnie wskazuje na ograniczenie ram postępowania dowodowego w stosunku do zakreślonych w art. 75-86 k.p.a. Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości co do zna... więcej»

Cena wyszczególniona w ofercie stanowi samodzielny przedmiot oceny zamawiającego (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Zamawiający, badając cenę ofertową danego wykonawcy, ma za zadanie ustalić w sposób maksymalnie obiektywny, a zarazem jednoznaczny i trzeba dodać - analizując złożone dowody, czy cena ofertowa jest, czy nie jest ceną rażąco niską. Identyczne zasady obowiązują zamawiającego, gdy żąda w formularzu oferty wskazania ceny danego elementu zamówienia. Taki wyodrębniony element oferty także musi być rzetelnie, więc rynkowo wyceniony. Niezależnie jednak, jakie zajmie stanowisko, to twierdzenia zamawiającego w żadnym przypadku nie mogą być ogólnikowe i gołosłowne, ale głęboko osadzone w materiałach sprawy. Znowelizowane przepisy dają podstawę do żądania od wykonawcy wykazania rzeczywistego, tj. znajdującego potwierdzenie w realiach rynkowych, wyliczenia ceny jednostkowej nawet, co trzeba podkreślić - przy wynagrodzeniu ryczałtowym. Tym bardziej więc cena jednostkowa powinna być oddzielnie badana, gdy zamawiający wymagał w formularzu oferty jej osobnego podania lub wyliczenia. Niezastosowanie się do wymagań zamawiającego zawsze będzie obciążać wykonawcę, zarówno jeśli idzie o zgodność z postanowieniami S... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 35/09/2018 Dwa proste odcinki PW i WA osi trasy drogowej są określone przez współrzędne prostokątne dwóch punktów. Załamanie tych odcinków należy wyokrąglić łukiem kołowym, wiedząc, że punkt początkowy P łuku kołowego jest punktem początkowym odcinka PW. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego: długość stycznej T, wartość promienia R, kąt środkowy łuku α i długość łuku kołowego L, a ponadto obliczyć długość DT trasy drogowej PSKA i współrzędne X, Y punktów S, K, O. DANE: współrzędne prostokątne punktów P, W, A: Nr punktu X Y P 618.00 215.00 W 821.00 780.00 A 106.00 327.00 Krzyżówka geodety 32 1... więcej»

Bez tematu... (Dariusz Pręgowski)
Tym razem "Okiem powiatowego" bez tematu merytorycznego. Do przygotowania materiału do wrześniowego numeru usiadłem nieco zadumany 16 sierpnia. Tak właśnie - 16 sierpnia - dzień po uroczystościach związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Dzień po tragicznej śmierci Profesora. W dniu, w którym społeczność geodezyjną obiegła wiadomość o Jego śmierci. Jaki więc wybrać temat w taki dzień. Nie ma wyboru - no raczej! Szczerze mówiąc, jak pewnie większość czytelników, nie znałem Go dobrze. Nie miałem z Nim zajęć podczas studiów. Nie byłem zaangażowany również w stowarzyszeniowe życie studentów Politechniki Warszawskiej, a zatem tematy "bardziej polityczne" były mi obce. W czasach, gdy był prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dopiero raczkowałem w zawodzie i nie interesowałem się tym "co na górze". Trochę lepiej poznałem Profesora dopiero w czasach "współczesnych". Podczas kilku wydarzeń (Profesor użyłby tu w ośmieszającym tonie słowa - eventów), w których uczestniczyłem i jego zazwyczaj krótkich wypowiedzi. A już najlepiej od czasu mojej społecznej pisaniny dla Przeglądu Geodezyjnego, w trakcie spotkań zespołu redakcyjnego. I oczywiście - z felietonów. Podczas naszych kilku krótkich, bezpośrednich rozmów, zawsze intrygował mnie Jego przenikliwy wzrok, lekki uśmiech (który według mnie, rzadko schodził mu z twarzy) i swoboda wypowiedzi na każdy niemal temat. Te i inne spostrzeżenia powodowały, że będąc przeświadczony o wyjątkowej osobowości Profesora i Jego daleko odbiegającej nawet od oceny "wysoka" inteligencji, w czasie tych rozmów czułem się maluczki. Zazwyczaj jednak, po kilku chwilach, ośmielany nieco zainteresowaniem rozmówcy, który okazywał się być z krwi i kości człowiekiem, słowa zaczynały układać się w zdania. I później już jakoś szło... Nie chciałbym być tu zrozumiany, że to będzie pean na Jego cześć. Bo nie będzie. A będzie przede wszystkim o jego profesorskim, szerokim widzeniu problemów tego świata i co powinn... więcej»

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Granice i użytki na mapie do celów projektowych. Uprawnienia geodezyjne przy sporządzaniu MDCP
W tej dyskusji poruszamy liczne problemy związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, w tym z uprawnieniami geodezyjnymi, granicami na MDCP i aktualizacją użytków, a przecież czasami zmiana użytków prowadzi do zmiany klasyfikacji - i co wtedy? Czy wtedy nie są aktualizowane użytki na MDCP? Przepis jest bardzo wysoce sprzeczny w poszczególnych zapisach i sprzeczny z rozporządzeniem w sprawie "uprawnień" oraz gleboznawczej klasyfikacji. Stosowany różnie w zależności od powiatu. Zagadnienia w różnych starostwach traktowane różnie, a geodeta wykonawca miota się pomiędzy starostwami i wymaganiami w konkretnym starostwie. Zadaliśmy następujące pytania: 1. Czy mapę do celów projektowych może wykonać osoba z uprawnieniami nr 1, w sytuacji, gdy opracowanie MDCP wymaga prac związanych z granicą działki budowlanej (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych)? 2. Co to jest granica działki budowlanej? Gdzie jest zdefiniowana? Z jakiego powodu utożsamiana jest z granicą działki ewidencyjnej? 3. Co należy rozumieć w przytoczonym przepisie jako aktualizację mapy do celów projektowych w zakresie użytków? Mapę do celów projektowych ma prawo wykonać osoba z uprawnieniami nr 1. Czy taki geodeta uprawniony ma prawo zaktualizować użytki? Czy powinien mieć uprawnienia nr 2. CIESZYŃSKI Robert Mapa do celów projektowych jest jednym z najistotniejszych dokumentów w procesie budowlanym i nabierającym ostatnio coraz większego znaczenia, w szczególności gdy chodzi o lokalizację projektowanych obiektów budowlanych względem granic działek ewidencyjnych. Niestety dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie zawsze dokonywana jest stosowna analiza dokładnościowa danych dotyczących granic działek, co naraża inwestorów na znaczne koszty (np. usunięcie wybudowanej sieci wodociągowej, zapłaty zasądzane przez sąd itp.). Stąd przy tej sztandarowej usłudze nie mo... więcej»

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Krzysztof BAKUŁA)
W dniu 20 marca 2013 r., podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, powiadomiono ówczesnego Głównego Geodetę Kraju o zamiarze wystosowania wniosku do GUGIK z prośbą o powołanie zespołu do spraw analizy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu pod kątem wprowadzenia takich zmian, aby dokument był bardziej odporny na postęp technologiczny, m. in. poprzez koncentrację na cechach produktu i metodach kontroli. Byłaby to także okazja do usunięcia niedoskonałości ww. rozporządzenia, wyartykułowanych podczas seminarium w rok po obowiązywaniu tegoż dokumentu. W czasie seminarium, w którym udział wzięło ponad 50 osób, swój punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele wykonawców prac geodezyjnych, służby geodezyjnej i kartograficznej oraz środowiska naukowego. Podzielono się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami nabytymi przez rok obowiązywania nowego przepisu. Już wtedy dyskusje prowadzone w trakcie seminarium wykazały wiele braków i nieścisłości w aktualnie obowiązującej wersji rozporządzenia. Wymagało to, zdaniem uczestników seminarium, nowelizac... więcej»

Adam Mickiewicz - syn mierniczego - co napisałby dziś? (Zdzisław Adamczewski)
Edward Redliński przesłał mi kolejną "lekturę obowiązkową" i pozwolił mi ją spożytkować ku pokrzepieniu naszych skołatanych serc w czasie okrutnym dla polskiej geodezji, co niniejszym uczynię. Mały fragment tej lektury przytoczę: Stefan Breyer w książce Spór Horeszków z Soplicami: studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" (Wydawnictwo Prawnicze 1955) pisze tak: Autor "Pana Tadeusza" - syn Mikołaja Mickiewicza, komornika mińskiego - (czyli geometry, mierniczego) i zarazem adwokata subseliów nowogródzkich - nasiąkł we wczesnej młodości atmosferą prawną, poznał różne ówczesne terminy prawnicze, dowiedział się o wielu ciekawych procesach omawianych w domu rodzinnym. Odbiciem tego jest np. fraza: "Dzielą słusznie jak wystarczy, i grosiwo, i śpiżarnię, i oborę, i owczarnię, i nabytek gospodarczy. - Potem z obu stron namowy, pan komornik przez zagony ciągnie sznurem na dwie strony, i wydziela dwie połowy." Jest to wspaniała poetycka synteza pracy dzisiejszych specjalistów: rzeczoznawcy majątkowego, geodety i - w razie szczególnej potrzeby - prawnika. Warto też na marginesie dodać, że nasz wieszcz, podczas egzaminó... więcej»

Zintegrowana gospodarka przestrzenna w Comarch ERGO
Gospodarka przestrzenna Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i jej racjonalne kształtowanie poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Ustawy kompetencyjne precyzują obszary gospodarki przestrzennej, w których jednostki samorządu terytorialnego muszą realizować zadania publiczne, wydając decyzje prawne, administracyjne i gospodarcze. Ich źródłem są informacje o stanach lub faktach zachodzących w przestrzeni, prowadzone w rejestrach publicznych przez różne samorządy. Platforma Comarch ERGO umożliwia prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej przez gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie.Podział zadań pomiędzy różne jednostki samorządu terytorialnego Polski system samorządowy charakteryzuje wyraźny podział zadań i kompetencji w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej. Wspólne są natomiast cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Gmina odpowiada m.in. za budowę i utrzymanie dróg gminnych, planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i zabytków. Powiat jest odpowiedzialny m.in. za budowę i utrzymanie dróg powiatowych, geodezję i kartografię, budownictwo, ochronę środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Podstawowym zadaniem województwa jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego, w tym planowanie przestrzenne i infrastrukturę o znaczeniu wojewódzkim. W procesach decyzyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej samorządy mogą pełnić różne role: regulacyjne, koordynacyjne, inwestycyjne czy też kontrolne. Wzajemne przenikanie się tych ról wymaga ścisłej współpracy samorządów, zapewniając sprawne wydawanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych, będących wynikami tych procesów. Problem sprawnego wydawania decyzji jest szczególnie istotny w przypadku decyzji administracyjnych, których wydanie wymaga dostępu do aktualnych... więcej»

Metodyka wyznaczania geometrii ustawiania kół jezdnych mostu suwnicy wielkogabarytowej DOI:10.15199/50.2018.8.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI, Janusz KUCHMISTER)

1. Wprowadzenie oraz postawienie problemu Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń urządzeń mechanicznych oraz budowli inżynierskich są aktualnie wyznaczane z submilimetrową dokładnością. Dotyczy to m.in. geodezyjnego wyznaczania geometrii szyn torów oraz mostów suwnicowych [8]. Ten asortyment pomiarów eksploatacyjnych należy do częstych i odpowiedzialnych zadań geodezji inżynieryjnej. Dla zapewnienia sprawności eksploatacyjnej konstrukcji transportowych spełnione muszą być odpowiednie warunki geometryczne oraz tolerancje wymiarowe [2], [3], [4]. Podstawowym kryterium zapewniającym długookresową, bezawaryjną i niezawodną współpracę zespołu: tory podsuwnicowe - most suwnicy, jest spełnienie wymagań geodezyjnych instrukcji branżowych oraz normy PN-89/M-45453: "DŹWIGNICE. SUWNICE POMOSTOWE. WYMAGANIA I BADANIA" [1]. Fundamentalnym warunkiem geometrycznym jest właściwa regulacja - ustawienie poszczególnych kół napędzanych i tocznych w stosunku do główki szyny toru suwnicowego [6], [7]. Deformacje systemu nośnego suwnic mostowych oraz niespełnianie wymogów geometrycznych prowadzą do częstych awarii oraz postojów produkcyjnych. Wykrywanie jednocześnie występujących odkształceń plastycznych (stałych) oraz elastycznych (powracających) jest jednym z najodpowiedzialniejszych zadań geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń, ich interdyscyplinarnej analizy oraz kryterium oceny bezpieczeństwa eksploatacyjnego tych konstrukcji transportowych. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji w zakresie niewłaściwej współpracy zespołu: koła jezdne - szyny toru suwnicowego, wyznaczone muszą być następujące parametry geometryczne: ??ustawienie kół napędzanych i pędzonych w płaszczyźnie poziomej i pionowej, ??identyczność wymiarów średnic kół napędzanych , ??sztywność konstrukcji mostu suwnicy w stanach odkształceń chwilowych i stałych, ??techniczna sprawność zespołu ... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
IN MEMORIAM Stanisław Edward Różanka 26.10.1927 r. - 26.05.2018 r. (Małgorzata Augustowska, Stanisław Grodzicki, Stanisław Przybyłek)
W dniu 6.06.2018 r. pożegnaliśmy mszą świętą w Kaplicy Pogrzebowej pw. Św. Ignacego Loyoli w Warszawie oraz na Cmentarzu Północnym wspaniałego człowieka, śp. Stanisława Edwarda Różankę, oddanego całym sercem polskiej geodezji oraz edukacji wielu pokoleń geodetów. Mgr inż. Stanisław Różanka urodził się 26.10.1927 r. w Gorlicach. Tam też w 1948 r. ukończył szkołę średnią, a w 1951 r. obronił pracę dyplomową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskał stopień inżyniera geodety. Tytuł magistra uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1975 r., po odbyciu dwuletnich studiów uzupełniających. W latach 1964-1965 odbył studia pedagogiczne, uzyskując tytuł nauczyciela. Po zakończeniu nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej dostał nakaz pracy do wojska i został skierowany do Ofi cerskiej Szkoły Topografów w Jeleniej Górze. W 1952 r. po zakończeniu szkolenia i złożeniu przysięgi, został skierowany do Warszawy do Sztabu Generalnego WP w stopniu podporucznika. W Zarządzie Topografi cznym Sztabu Generalnego pracował na stanowisku kierownika selekcji Toponomastyki. Po niespełna 4 latach, pod koniec 1955 r., został zwolniony w stopniu kapitana. W okresie od 1956 r. do 1960 r. pracował w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i na stanowisku inspektora kontroli i nadzoru. Była to, jego zdaniem, praca niedająca satysfakcji, bezsensowna, cenzorska. Na własną prośbę został przeniesiony do Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego. Można powiedzieć, że w tym przedsiębiorstwie wykazał się wysokimi umiejętnościami redagowania i nadzorowania pracy nad mapami wielkoskalo... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - maj 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu maju 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Abdulvahita Torun z Turcji. Artykuł nosi tytuł: "Geodata Enabled Hierarchical Blockchain Architecture for Resolving Boundary Confl icts in Cadastre Surveys and Land Registration". Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) - zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsc... więcej»

Międzynarodowa dyskusja o innowacjach w geodezji i nie tylko... (Przemysław Leń, Żanna Stręk, Agnieszka Listosz)
W dniach 6-8 czerwca br. odbyła się cykliczna, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacje w geodezji i kartografi i, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych", organizowana przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedrę Geodezji Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Miejscem konferencji był Hotel DUO**** SPA w Janowie Lubelskim. Przybyłych gości uroczyście przywitał dr inż. Przemysław Leń, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Konferencję otworzył dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. UP, kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwe... więcej»

Zabór rosyjski w polskiej geodezji (Zdzisław ADAMCZEWSKI)
Fala oburzenia w ścisłym kierownictwie PTG oraz OZZG wezbrała na Facebooku po geofelietonie majowym z powodu owych "płaszczaków". Krótki akapit, a taka awantura. Jeden autor wpisu w postaci wklejki jest tak wzburzony, że chińskim przysłowiem daje mi sygnał, żebym się do niego nie zbliżał, co też uczynię. Wyjaśniłem miesiąc temu, że to nie obraza, bo np. sam jestem primo voto płaszczakiem (ukończyłem na PW geodezję rolną). A siebie bym przecież nie obrażał… Spekulowano jednak, że tu chodzi o mentalność. Cóż, jeżeli ktoś to tak odczytuje, nie będę na siłę prostował. Wszystkiemu jest jednak winien zabór rosyjski, który ukształtował naszą geodezyjną mentalność po 1918 roku. A stało się tak dlatego, że organizacją zrębów tego, co dziś nazywamy Służbą Geodezyjną i Kartografi czną, zajęli się głównie geodeci z tego zaboru. Gdyby to byli geodeci z zaboru np. pruskiego, sprawa mogłaby wyglądać zgoła inaczej. Na Pierwszym Powszechnym Zjeździe Mierniczych Polskich 4-6 stycznia 1919 roku "zabór rosyjski" dominował. Wśród 250 uczestników tylko 18 było z zaboru austriackiego, a 13 zaboru pruskiego. Prawdopodobnie geodeci z tych zaborów uznali, że u nich jest katastralny porządek, osn... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich, nie można również zmieniać stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2017 r., I OSK 3251/15. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wielokrotnie stwierdzono, iż z przepisów art. 20, 22 i 24 ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi czne wynika, że ewidencja gruntów jest tylko specjalnie prowadzonym i wywierającym określone skutki prawne zbiorem informacji o gruntach, który pełniąc funkcje informacyjno-techniczne, nie rozstrzyga sporów o prawa ani nie nadaje tych praw. Ewidencja spełnia jedynie funkcje rejestrujące stanów prawnych ustalonych w innym trybie i przez inne organy. Stąd też poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich, nie można również zmieniać stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych. Deklaratoryjny charakter wpisów oznacza, że ewidencja nie kształtuje nowego stanu prawnego, a jedynie potwierdza stan prawny nieruchomości: gruntowych, budynkowych, lokalowych wynikający z dokumentów. W świetle powyższego uznaje się, że przepisy ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi czne nie dają podstaw do kształtowania stosunków własnościowych i związanymi z tymi stosunkami uprawnień i obowiązków, a organy prowadzące ewidencje nie mogą samodzielnie w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego czy też przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ustalać i rozstrzygać o bycie prawa własności nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Przepis ten wyraża zasadę jawności materialnej, która polega na tym, że księga wieczysta ujawnia stan prawny nieruchomości,... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji (Włodzimierz Chytry)
W dniach 24-26 maja 2018 roku, w stolicy Czech, Pradze odbyły się XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji. Od wielu lat Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Cesky Svaz Geodetu a Kartografu oraz Slovenska Spolecnost Geodetov i Kartografov organizują naprzemiennie, tradycyjne Międzynarodowe Dni Geodezji. Organizacja tych dni, w roku 2018, przypadła kolegom z Czech, którzy przygotowali Konferencję w Pradze, w hotelu DUO, ul. Teplicka 492.Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowała liczna grupa koleżanek i kolegów, pod przewodnictwem kol. Prezesa SGP prof. Janusza Walo, który był jednocześnie jednym z prowadzących obrady. Program konferencji XXIV Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskich Dni Geodezji został podzielony na następujące bloki tematyczne: Blok 1. Aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezji w poszczególnych krajach. Blok 2. Osnowa geodezyj... więcej»

Informacje o użytkach gruntowych oraz klasach bonitacyjnych w ewidencji gruntów i budynków (Witold RADZIO)
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) treścią ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) są między innymi informacje dotyczące użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów. Z art. 20 ust. 3 tej ustawy wynika ponadto, że gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się wyłącznie grunty rolne oraz grunty leśne. Użytki gruntowe, które nie są zaliczane do gruntów rolnych lub gruntów leśnych nie podlegają tej klasyfikacji. Systematyka użytków gruntowych Systematykę użytków gruntowych, wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), ustalają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie EGiB". Zgodnie z § 67 tego rozporządzenia, użytki gruntowe, wykazywane w EGiB, dzielą się na 6 następujących grup: - grunty rolne, - grunty leśne, - grunty zabudowane i zurbanizowane, - użytki ekologiczne, - grunty pod wodami, - tereny różne oznaczone symbolem - Tr. Przepisy § 68 rozporządzenia w sprawie EGiB ustalają podział gruntów rolnych, gruntów leśnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów pod wodami na użytki gruntowe oraz określają oznaczenia tych użytków. Użytki ekologiczne oraz tereny różne nie podlegają dalszemu podziałowi; nazwy tych grup użytków gruntowych są jednocześnie nazwami użytków gruntowych. Grunty rolne dzielą się na: 1) użytki rolne, do których zalicza się: a) grunty orne, oznaczone symbolem - R, b) sady, oznaczone symbolem - S, c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł, d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps, e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br, f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr, g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W, h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczon... więcej»

Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen DOI:10.15199/50.2018.6.1
(Jacek ZYGA)

Krótko o wycenie w podejściu porównawczym Podejście porównawcze jest jednym z trzech podstawowych podejść w wycenie praw majątkowych do nieruchomości. Zasadza się na koncepcji racjonalnego działania uczestników rynku oraz na ich zorientowaniu, co na danym rynku (tu: na rynku nieruchomości) jest sprzedawane i za ile. Ważnym założeniem jest też rozwaga uczestników rynku i ich świadomość co do wad i zalet nieruchomości będących przedmiotem obrotu. Podmiot dokonujący wyceny nieruchomości, to znaczy antycypujący szacunkową kwotę (według definicji z art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn)), jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w warunkach rynkowych (pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie), zobligowany jest do analogicznego rozeznania i rozwagi. Stanowi o tym art. 153. 1. ugn, który mówi, że: "podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej". Wiedza w zakresie co na danym rynku nieruchomości jest sprzedawane i za ile oraz wiedza o szczegółach opisu nieruchomości, które weszły na ten rynek, stanowi zatem o prawidłowości ewentualnych analiz i estymacji owych szacunkowych kwot, jakie można uzyskać ze sprzedaży przyjętych do rozważań nieruchomości. Z powyższego płynie wniosek, że w imię wiarygodności wyników szacowania wartości nieruchomości, konieczne jest gromadzenie informacji opisujących cechy nieruchomości, którymi posługują się uczestnicy konkretnego rynku we własnych procesach wartościowania [22]... więcej»

Smrodzenie przy jubileuszu SGP (Zdzisław Adamczewski)
Kocham geodezję, co uroczyście deklarowałem. Kocham też całe nasze środowisko zawodowe. Jednak to, co wyczyniają poniektórzy liderzy różnych lokalnych, zwykle kanapowych organizacji, które w ostatnich latach objawiły króliczą zdolność prokreacyjną, wystawia tę moją miłość na ciężką próbę. Aktywność części naszego środowiska, będącej w zasięgu indoktrynacji wspomnianych organizacji, przypomina obecnie przypowieść, jak to prowadził ślepy kulawego, wzięli do towarzystwa niemowę, żeby pytał o drogę, a na dodatek każdy z nich miał zdanie odrębne co do kierunku ich wędrówki. Przesłanie ideowe tych organizacji jest różnorodne, lecz podszyte merkantylizmem. Jednakże pojawiła się możliwość "integracji" działań. Mianowicie - jednoczenie się w walce z SGP i próby odbierania mu zasług, a nawet dobrego imienia. Jest to gryzienie po kostkach, ale utrudnia walkę z politbiurokratami o polską geodezję. Przypomniałem sobie jak obecny prezes PTG, zaproszony na zebranie Zarządu Głównego SGP, wygłosił dramatyczną mowę oskarżycielską, zarzucając naszej organizacji, że nie dba o interesy środowiska geodezyjnego i o rangę zawodu. Jaskrawie wbrew faktom. Było to wystąpienie wręcz wredne. Ale to było i przeszło. Mamy oto znowu nieświeży pasztet. Pan Władysław Baka kwestionuje prawo Stowarzyszenia Geodetów Polskich do samodzielnych obchodów jubileuszu stulecia. Że też w tej mojej Ojczyźnie wszystko musi być inaczej. Jesteśmy inaczej patriotyczni, inaczej inteligentni, inaczej solidarni itp., a więc nawet jubileusz SGP ma być obchodzony inaczej. Meritum sprawy zajmę się dalej, lecz najpierw muszę z przykrością odnotować nie najwyższej próby zachowanie tego autora. Pa... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Prawo do prywatności i prawo do informacji publicznej - wyrok NSA z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt: I OSK 657/16. W świetle art. 61 ust. 3 Konstytucji, ograniczenie prawa do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Realizację konstytucyjnego ograniczenia prawa do informacji w zakresie ochrony prawa do prywatności stanowi m.in. art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że informacja o środkach wydatkowanych ze źródeł publicznych, m.in. na wynagrodzenia pracowników, ale również na wynagrodzenia osób niebędących pracownikami podmiotu publicznego, stanowi informację publiczną. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym udzielenie informacji publicznej w postaci danych o wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach finansowanych ze środków publicznych (zarówno pełniących funkcje publiczne, jak też personelu pomocniczego) zazwyczaj nie musi się wiązać z koniecznością ingerencji w ich prawnie chronioną sferę prywatności. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy w danym podmiocie na określonym stanowisku zatrudnionych jest kilka osób. Udostępnienie informacji publicznej polega bowiem wówczas na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania dan... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (4) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. W ostatniej części "KWIATKÓW" pragnę przedstawić przykłady nieprawidłowych określeń i nazw, wręcz zapisów żargonowych, powtarzających się w dokumentacji tworzonej przez praktyków geodetów oraz stosowanych w dydaktyce geodezji - zarówno przez nauczycieli jak i uczącą się młodzież. Język techniczny geodezji to nie beletrystyka, w której można tworzyć nowe wyrazy, słowa, określenia na potrzeby aktywizowania i podnoszenia temperatury akcji. Musi on być precyzyjny i opisujący konkretną czynność geodezyjną, zgodnie z wymaganiami standardów technicznych oraz poprawną wiedzą geodezyjną, bez upiększeń żargonowych. Nie powinniśmy się też poddawać i ulegać różnym kastom: budowlańcom, informatykom i prawnikom, którzy nam narzucają swoje słownictwo i rozwiązania. Myślę, że unikniemy tego, jeżeli będziemy dobrze przygotowani merytorycznie zawodowo oraz z przepisów technicznych i prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. 1. Mankamenty dydaktyczne programów komputerowych Bardzo ważnymi narzędziami wspomagającymi dydaktykę i praktykę geodezji są programy i systemy komputerowe - obliczeniowe i graficzne. Nie powinny one jednak zawierać skrótowego i niejednoznacznego nazewnictwa. Przed zastosowaniem ich w dydaktyce powinny być zweryfikowane pod względem terminologii i prawidłowej wiedzy geodezyjnej, nie żargonowe... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Metadane dla danych przestrzennych i usług danych przestrzennych W poprzednim numerze przedstawiono ogólnie pojęcie metadanych, a teraz zgodnie z obietnicą przechodzimy do istoty metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych do najistotniejszych informacji należy zaliczyć przede wszystkim zakres przestrzenny zbioru danych, który dla ułatwienia korzystania zapisuje się w postaci prostokąta ograniczającego - rys. 1. Do pozostałych najważniejszych informacji ... więcej»

Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

Rynia w Falentach z niespodzianką (Dariusz Pręgowski)
Tegoroczne, dziesiąte już cykliczne seminarium "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", organizowane przez Zarząd Oddziału SGP w Warszawie przy współpracy z Główną Komisją Kształcenia Zawodowego SGP, rozpoczęło się od sporej i miłej niespodzianki. 25 kwietnia, w dniu rozpoczęcia trzydniowego seminarium, do publicznej wiadomości podane zostały rezultaty konkursu na stanowisko Głównego Geodety Kraju. Wybrany na to stanowisko dr hab. inż. Waldemar Izdebski miał wziąć udział w spotkaniu w charakterze uczestnika panelu dyskusyjnego otwierającego seminarium, a także w następnym dniu zreferować temat podczas seminaryjnej sesji. Organizatorzy i uczestnicy, przybyli wcześniej do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego 4 Żywioły w Falentach k/Warszawy (tym razem tam impreza przeniosła się z tradycyjnej Ryni), dyskutowali już nad tym wyborem, a jednocześnie niepokoili się, czy Prezes-elekt będzie mógł wziąć udział w spotkaniu w tak ważnym dla niego i dla naszego środowiska dniu. Nie zawiedli się jednak, a rangi imprezie dodała obecność również innych ważnych osób, mających wpływ na kształtowanie dziedziny geodezji i kartografii. Przede wszystkim, oprócz wytypowanego kandydata na Głównego Geodetę Kraju, w seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministra Inwestycji i Rozwoju: Artur Soboń - Sekretarz Stanu, Bartłomiej Stecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury,... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 31/05/2018 Osie dwóch tras drogowych o1 i o2 należy połączyć łukiem kołowym przy spełnieniu następujących warunków. Oś drogi o1 jest określona równaniem x = 200.00, a projektowany łuk kołowy osi trasy ma przebiegać przez punkty A i B o znanych współrzędnych prostokątnych x, y, przy czym punkt B jest położony w osi drogi o2 i jest punktem końcowym łuku kołowego. Obliczyć współrzędne x, y punktu P (początek łuku), promień łuku kołowego R, kąt środkowy α (kąt zwrotu stycznych do łuku) i długość łuku kołowego L. Współrzędne punktów A i B wynoszą:Nr punktu x y A 300.00 500.00 B 700.00 700.00 Krzyżówka geodety 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 POZIOMO: 1) przekształcenie współrzędnych przestrzennych, 7) w złożeniach: góra, w... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
PUZZLE (Ryszard RUS)
Tytułowe PUZZLE to zapewne znana wszystkim łamigłówka. Możemy ją lubić albo niespecjalnie za nią przepadać, ale raczej jakąś ogólną wiedzę na ten temat mamy. PUZZLE to wynalazek dość stary, ale nie aż taki stary, jak pewnie większość z nas mogłaby się spodziewać… i do tego z "kartografem w tle". W Europie łamigłówki stały się popularne dopiero w XIX wieku. Jako pierwszy do ich zbudowania przystąpił angielski kartograf i grawer noszący nazwisko John Spilsbury [nota bene najstarsza łamigłówka to TANGRAM pochodzący z Chin, znany od ponad 3000 lat pod nazwą "chichiao-tu", co w tłumaczeniu na język polski brzmi "pomysłowa łamigłówka figurowa z siedmiu części". Jest to kwadrat podzielo... więcej»

Ad vocem do niektórych tez dr. inż. Dariusza Felcenlobena (Witold RADZIO)
Ad vocem do niektórych tez dr. inż. Dariusza Felcenlobena zawartych w artykułach: - "Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego" (Przegląd Geodezyjny 2/2018), - "Rozbieżności w definiowaniu i oznaczaniu gruntów pokrytych wodami w rozumieniu Prawa wodnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego i skutki z tego wynikające" (Przegląd Geodezyjny 3/2018) Z uwagą zapoznaję się zawsze z wypowiedziami dr. inż. Dariusza Felcenlobena publikowanymi w Przeglądzie Geodezyjnym. Wysoko cenię sobie jego dociekliwość oraz wiedzę prawniczą połączoną z wiedzą techniczną z zakresu geodezji i kartografii. Z sentymentem wspominam rozmowy telefoniczne na tematy fachowe, jakie prowadziłem z Panem Dariuszem w ostatnim okresie mojej pracy w GUGiK, mimo że nie zawsze kończyły się one uzgodnionym stanowiskiem. W wielu przypadkach były one dla mnie inspiracją w mojej działalności zawodowej, związanej w dużej mierze z opracowaniem projektów aktów prawnych. Obecnie jako emeryt mam szczęście i przywilej, aby kontynuować rozmowę z Panem Dariuszem, wykorzystując do tego łamy Przeglądu Geodezyjnego, z nadzieją na jej pozytywne efekty dla naszej dziedziny zawodowej, jaką jest geodezja i kartografia. Przy okazji pragnę podziękować redakcji Przeglądu Geodezyjnego, a w szczególności jej redaktorowi naczelnemu Pani dr inż. Ludmile Pietrzak, za inicjowanie na łamach czasopisma rozmowy na ważne tematy dotyczące naszego środowiska zawodowego z udziałem wielu osobistości tego środowiska. Największe osiągnięcia ludzkości wydarzyły się dzięki rozmowie, a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy (Stephen Hawking). Do niniejszej wypowiedzi skłoniły mnie artykuły Dariusza Felcenlobena, opublikowane w Przeglądzie Geodezyjnym 2/2018 oraz 3/2018, gdyż w mojej ocenie niektóre zawarte w nich tezy są co najmniej kontrowersyjne. W artykule "Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia p... więcej»

Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu Stosownie do art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne1 linię brzegu ustala się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych2. Określając zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu, należy w szczególności odwołać się do pojęć zdefiniowanych na potrzeby tego aktu normatywnego, zgodnie z którymi ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami - art. 16 pkt 5 pr. wod.; 2) gruntach pokrytych wodami - rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących - art. 16 pkt 16 pr. wod.; 3) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu - art. 16 pkt 21 pr. wod.; 4) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu - art. 16 pkt 47 pr. wod.; 1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. 2 Art. 220 ust. 1 pr. wod. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 5) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów3 - art. 16 pkt 65 pr. wod.; 6) wodach pow... więcej»

Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii - Zespołu nie ma - i co dalej?
Ludmiła Pietrzak Zarządzeniem nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. powołano Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii jako organ pomocniczy Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Do zadań Zespołu należało w szczególności: 1) analiza przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie: a) standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, b) funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, c) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 2) przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii; opracowanie propozycji brzmienia przepisów prawa zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań systemowych; 3) przedstawianie opinii do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do procedowanych projektów aktów prawnych przygotowanych w związku z pracami Zespołu. W skład Zespołu weszli: 1) przewodniczący Zespołu - Tomasz Żuchowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; 2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Bartłomiej Stecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; 3) koordynator prac Zespołu - Karol Ziółkowski - Główny Specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; 4) członkowie - zaproszeni przedstawiciele: a) Głównego Geodety Kraju, b) Stowarzyszenia Geodetów Polskich, c) Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, d) Geodezyjnej Izby Gospodarczej, e) Polskiej Geodezji Komercyjnej - Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, f) lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych, g) Stowarzyszenia Kartografów Polskich, h) uczelni, i) instytutów badawczych prowadzących badania naukowe ... więcej»

Specustawa mieszkaniowa - rewolucja, jakiej jeszcze nie znamy (Tomasz Budzyński)
Ku rewolucji w inwestycjach mieszkaniowych uczyniony został kolejny krok. Rewolucji, która pozwoli zbudować więcej mieszkań, prawdopodobnie niszcząc przy tym planowanie przestrzenne. W marcowym PG pisałem o założeniach do specustawy mieszkaniowej, a miesiąc później przychodzi mi zająć się już projektem tegoż aktu prawnego tj. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szybkie przygotowanie tegoż projektu i przesłanie go do konsultacji publicznych świadczy o wielkiej determinacji ministra Jerzego Kwiecińskiego i jego współpracowników, aby zgodnie z zapowiedziami ustawa ta została uchwalona przez Sejm jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które mają skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z kilku lat do nawet sześciu miesięcy. Od razu należy zaznaczyć, że inwestycja ta ma spełniać określone warunki. Przede wszystkim ma obejmować co najmniej dwa budynki mieszkalne... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim numerze przedstawiłem Państwu ideę zbiorczych usług WMS i informacje o trzech funkcjonujących usługach zbiorczych, które integrują w sobie dane przestrzenne pochodzące z rożnych jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Omawianymi usługami były: 1. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - usługa prezentująca aktualne dane ewidencji gruntów i budynków z powiatów (obecnie 325 powiatów). 2. Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu - usługa prezentująca aktualne dane o uzbrojeniu terenu z powiatów (obecnie 51 powiatów). 3. Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ... więcej»

Peak XV/ K2\* (Ryszard RUS)
Narodowa, zimowa wyprawa na K2 [2017/2018] oraz rocznica pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięczniki [17 lutego 1980 Mount Everest (8848 m) - geodeta Leszek Cichy (absolwent Politechniki Warszawskiej) i elektronik Krzysztof Wielicki (absolwent Politechniki Wrocławskiej)] to powód poszukiwań "geodezyjnych korzeni"… Podczas Kampanii Wschodnioindyjskiej w 1802 roku Brytyjczycy rozpoczęli "The Great Trigonometrical Survey" Indii, aby ustalić m.in. lokalizacje, wysokości i nazwy najwyższych gór świata. Zaczynając od południowych Indii, zespoły badawcze pracowały przy pomocy gigantycznych teodolitów, każdy o masie 500 kg (1100 funtów) i wymagając... więcej»

System zamówień, jaki znamy wkrótce odejdzie do lamusa, a mało kto jest na to przygotowany, zwłaszcza dotyczy to MŚP (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r., powoduje po stronie wykonawców, że składanie dokumentu JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Innymi słowy, złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r., będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Zatem wykonawca nie może do oferty dołączyć... więcej»

Czy może być jeszcze gorzej? (Robert ŁUCZYŃSKI)
W lutym 2018 roku Pan Andrzej Bylica rozpowszechnił odezwę skierowaną do geodetów powiatowych i miejskich, aby wystąpili z petycją do centralnych władz geodezyjnych, której propozycję również przedstawił. W odezwie "CZAS NA ZMIANY", skierowanej do Geodetów pomagających realizować zadania z zakresu administracji rządowej w powiatach, Pan Andrzej Bylica wymienił zadania, jakie na geodetów powiatowych nakładają wciąż nowe przepisy prawa - m. in.: cyfryzacja materiałów zasobu, rozszerzanie zakresu danych wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie baz danych do wdrożenia funkcjonalności ZSIN, wprowadzenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007- -NH. Wszystkie ww. zadania wymagają znacznych nakładów środków finansowych oraz ogromnego osobistego zaangażowania nie tylko samych Geodetów Powiatowych, ale także często całej (zbyt małej) obsady kadrowej osób zatrudnionych w wydziałach geodezji. Analizy GUGiK w zakresie stopnia realizacji powyższych zadań wskazują, że w większości powiatów nie zostały one zrealizowane, a przewidywany okres realizacji przewidziany jest przeciętnie na 10 lat (maksymalnie ponad 20 lat). Pragnienie Geodetów Powiatowych/ Miejskich w zakresie wywiązania się z zadań nałożonych ww. przepisami, mimo wskazanych obiektywnych ograniczeń, dodatkowo często napotyka na częściowy lub całkowity brak zrozumienia ze strony starostów/prezydentów. Andrz... więcej»

Wróciliśmy z dalekiej, makabrycznej podróży... na jak długo? (Zdzisław Adamczewski)
Motto: 22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy zaskarżonej ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. ulega likwidacji centralny organ administracji rządowej - Główny Geodeta Kraju oraz podległy mu urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przepisy te wprowadzono w drugim czytaniu projektu ustawy. W opinii Prezydenta RP, w trakcie prac ustawodawczych naruszone zostały standardy tworzenia prawa wynikające z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, zgodnie z którymi niedopuszczalne jest podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzenie poprawek, których zakres wykracza poza jej przedmiot. Z powyższych względów Prezydent RP podjął decyzję o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją. www. president. pl serwis informacyjny 22.12.2003 Kiedy z godziny na godzinę, na wstrzelony jak z procy wniosek posła z Gliwic, któremu napisali poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami (!), zlikwidowali centralny organ w sprawach geodezji i kartografii - Głównego Geodetę Kraju oraz jego urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, myślałem, że to jakiś koszmarny sen. Za pierwszej komuny by to w ten sposób nie przeszło. Rzecz bez precedensu. Parę dni budziłem się i szczypałem w pośladek, powtarzając: nie, to niemożliwe - taki idiotyzm?!!! Tak brutalnie wciśnięty! Przecież dopiero co dodali Urzędowi 8 etatów, dopiero co przyjęli projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieco wzmacniający nadzór Główn... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niniejszy materiał ma na celu przybliżenie dużego przedsięwzięcia realizowanego przez ostatnie półtora roku przez poznański Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. W chwili obecnej GEOPOZ wkracza w ostatni etap realizacji projektu, który zakończy się w czerwcu 2018, zatem sytuacja jest mocno dynamiczna: część zadań zostało ukończonych, niektóre trwają, w innych testowane są dostarczone rozwiązania. Cele projektu Celem strategicznym projektu jest zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i obywateli, a w szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców, projektantów i komorników - poprzez uruchomienie dedykowanych e-usług. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: ??ucyfrowieniu, podniesieniu jakości i uzyskaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ??zwiększeniu dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z pzgik obejmującego obszar Poznania przez wykonawców prac geodezyjnych i innych przedsiębiorców oraz obywateli (w tym właścicieli, władających nieruchomościami lub posiadających interes prawny), poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości. Wśród celów pośrednich projektu możemy wymienić: wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim, poprawę efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zmniejszenie obciąże... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na ważne zmiany. W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia dyrektywy 95/46/ WE, będącej "matką" obecnych przepisów w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej prezentuję stanowisko GIODO dotyczące udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych: Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru. Zgoda, która dotychczas została pozyskana, jest nadal ważna, o ile jest ona zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Takie stanowisko wynika bezpośrednio z treści motywu 171 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): "jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia". RODO nie przewiduje przepisów przejściowych w stosunku do dyrektywy 95/46/WE. Ważność zachowuje zatem zgoda, która została pierwotnie zebrana w sposób gwarantujący osobie, której dane dotyczą, złożenie oświadczenia spełniającego następujące kryteria: ??dobrowolność - zgoda oznaczać musi możliwość realnego, swobodnego wyboru, nie może być wymuszona; brak wyrażenia zgody nie może również powodować negatywnych konsekwencji dla osoby, której dan... więcej»

Problematyka refrakcji horyzontalnej w realizacyjnych sieciach podziemnych. Tunel kolejowy Polska-Słowacja "WYSOKIE TATRY" - studium geodezyjne DOI:10.15199/50.2018.2.1
(Henryk BRYŚ, Edward Preweda )

1. Wstęp i postawienie problemu W ostatnim 50-leciu budowane są w świecie coraz dłuższe i głębsze (do 2,5 km głębokości) tunele komunikacyjne. Ich sumaryczna długość podwaja się z każdym dziesięcioleciem. Aktualnie (styczeń 2018), najdłuższymi tunelami świata są: Beying Subway (19 linii Metra) - 577 000 m (Chiny), 2016 rok - Guangzhou Metro Line 3 - 67 300 m (Chiny) - 2005 rok - Gotthard Basistunnel - 57 000 m (Szwajcaria-Włochy), (rys. 1) 2015 rok - Seikan, podwodny tunel kolejowy pomiędzy wyspami Honsiu i Hokkaido - 53 859 m (Japonia), 1988 rok - Eurotunel pod kanałem La Manche - 49 849 m (Francja-Wielka Brytania), 1994 rok - Tunel Simplon w Wysokich Alpach (Italia): prawa linia 19 822 m, 1905 rok, (Skibiński 1909), lewa linia 19 730 m (szlak kolejowy ORIENT-EXPRESS), (Szwajcaria- -Włochy), 1921 - Tunel linii METRA M1 w Warszawie - 23 100 m, 1995 rok. Na etapie wstępnego projektu powstaje najdłuższy w historii inżynierii lądowej tunel kolejowo-drogowy pomiędzy chińskimi miastami Daili’an oraz Yantai o łącznej długości 123 km! Prezydenci: Polski - Andrzej Duda i Słowacji - Andrej Kiska, na spotkaniu w dniu 29 lutego 2016 roku, zgodnie zadeklarowali gotowość budowy tunelu kolejowego pod masywem Wysokich Tatr, pomiędzy Zakopanem-Kuźnicami (1068 m n.p.m.) a Strbskem Pleso (1305 m n.p.m.), o łącznej długości 22,8 km (rys. 2), [http://portaltatrzanski.com...] Należy nadmienić, że problem budowy linii kolejowej ZAKOPANE-POPRAD dyskutowany był już szeroko w prasie w okresie II Rzeczypospolitej Polski, w latach 30. XX wieku. Realizacja tego typu megabudowli komunikacyjnej w granitowym górotworze stanowi od zawsze szczególne wyzwanie logistyczne o najwyższym stopniu trudności oraz milionowych nakładach finansowych. W praktyce budowy tuneli wymagana jest prognoza a priori dokładności wzajemnego spotkania punktów końcowych podziemnych sieci realizacyjnych, zależna od geometrii i konfiguracji sieci, niejednorodnego i zmiennego w cza... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 1 DOI:10.15199/50.2018.2.3
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

1. Wprowadzenie Budynek jako obiekt katastru nieruchomości charakteryzuje się znacząco większą złożonością aniżeli działka ewidencyjna czy wyodrębniony lokal. Potwierdza to choćby liczba danych ewidencyjnych budynku [9], o których mowa w § 63 ust. 1 [11]. Ponadto od 31 grudnia 2013 roku, tj. od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku [12], do zarejestrowania kompletnej informacji przestrzennej o budynku w bazie EGiB, koniecznym może okazać się zaewidencjonowanie aż trzech obiektów: EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie gromadzenia danych ewidencyjnych budynku, zgłaszanymi przez środowisko geodezyjne [5,6,7,8], autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę usystematyzowania poszczególnych aspektów tego zagadnienia. W kolejnych numerach Przeglądu Geodezyjnego omówili problem definicji budynku [1], identyfikacji zasięgu konturu budynku i bloków budynku [2], rozróżniania poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem [3], a także przedstawili najczęstsze wątpliwości towarzyszące pozyskiwaniu danych opisowych budynku [4]. Mimo to, w dalszym ciągu pojawia się wiele niejasności, dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Temat ten wciąż wydaje się być niewyczerpany. 2. Budynek częściowo drewniany częściowo murowany - jaki materiał ścian zewnętrznych? Pierwszym z zagadnień, które zostanie przedstawione w artykule, jest ewidencjonowanie budynków, wzniesionych z wykorzystaniem różnych materiałów. Ustawodawca zgodnie z załącznikiem numer 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [11] przewiduje trzy dopuszczalne wartości atrybutu "materiał ścian zewnętrznych budynku". Są nimi: 1 - mur, 2 - drewno, 3 - inny. Prawidłowe określenie wartości tego atrybutu na ogół nie jest kłopotliwe. Geodeta, w trakcie modernizacji bądź aktualizacji EGiB przep... więcej»

Gdzie ta nasza GEODEZJA?
W dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 29 w Monitorze Polskim opublikowano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów, gdzie na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 stycznia 2018 r. Prezydent powołał w skład Rady Ministrów Jerzego Stanisława Kwiecińskiego na urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Andrzeja Mieczysława Adamczyka na Urząd Ministra Infrastruktury. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 94 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, gdzie zarządzono, że minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rozporządzenie weszło 9 stycznia 2018 roku. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 103 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 101 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; a obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane to m.in. Główny Geodeta Kraju. W środowisku geodezyjnym zadawano sobie pytanie - gdzie jesteśmy i kto jest naszym ministrem? W dniu 22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 175 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwo... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygnięty
W dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium podsumowujące XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Główny Sąd Konkursowy został powołany dla oceny założeń do projektu scaleń gruntów obiektów, wpisanych na zatwierdzoną listę operacji realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dla oceny założeń do projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady. Główny Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Jarosław Wiśniewski wraz z zespołem w składzie: Kamil Baćkowski, Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Robert Kowalczyk, Jacek Wincenciak, kierując się zasadami określonymi Regulaminem Konkursu, zatwierdzonym w dniu 8 września 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, dokonał oceny i wyboru prac. Przy wyborze kierowano się: ??wynikami szczegółowego zbadania przedstawionych operatów scaleniowych, ??opiniami poszczególnych Oddziałowy... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Czy dokumenty obcojęzyczne mogą być dopuszczone jako dowód w postępowaniu administracyjnym? - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2017 r. (III SA/Lu 242/17). Dopuszczalne jest uznanie obcojęzycznych dokumentów jako dowodów w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej i nie jest to sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kodeksu) oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Powoływany przepis art. 4 pkt 3 ustawy o języku polskim stanowi, że język polski jest językiem urzędowym terenowych organów administracji publicznej. Z kolei z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie w sprawie prowadzone było w języku polskim. Przepisy art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim nie zostały zatem naruszone. Z powołanych wyżej przepisów nie można również wywodzić zakazu dopuszczenia nieprzetłumaczonego dokumentu obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Dopuszczenie takiego dowodu nie jest sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przy wykładni tego przepisu należy wziąć pod uwagę, że czym innym j... więcej»

Fotogrametryczne podsumowanie roku 2017 i plany na kolejny (Krzysztof BAKUŁA)
Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejny rok. Styczniowy numer Przeglądu Geodezyjnego to chyba odpowiednie miejsce na tego typu rozważania… Zeszłoroczna wiosna była bardzo udanym sezonem fotolotniczym. Mnogość realizowanych projektów sprawiła, że w minionym roku do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłoszono ok. 400 tysięcy zdjęć lotniczych z pikselem różnej wielkości - od 5 do 25 cm. Oczywiście zdjęcia te są dużo większej rozdzielczości oraz pozyskiwane są dla obszarów całych województw, co przekłada się na ich liczebność porównywalną z sumą zdjęć pozyskanych w ostatnich trzech sezonach fotolotniczych razem wziętych. Wiele przetargów na prace fotolotnicze jednak nie zostało rozwiązanych w minionym roku albo podpisane umowy zostały rozwiązane w późniejszym terminie. Spowodowane to było zarówno zbyt wysokimi cenami ofert (mnogość zamówień wygenerowała popyt podnoszący ceny w sezonie, szczególnie wiosennym), jak i zapisów w warunkach technicznych, które niekiedy uniemożliwiały wykonywanie nalotów po zadeklarowanym terminie. W kwietniu zeszłego roku pogoda nieco się popsuła, stąd z racji późno rozpoczętego okresu wegetacyjnego, bez widocznego, znaczącego rozwoju roślinności, istniała chęć wykonywania zdjęć jeszcze na początku maja. Uniemożliwiły to jednak w niektórych przypadkach wspomniane zapisy. W wyniku powyższych okoliczności m.in. samorząd Wrocławia odstąpił od wykonania umowy na ortofotomapę o pikselu 5 cm, a śląskie samorządy zrezygnowały z zamówienia zbyt drogich zdjęć lotniczych o rozdzielczościach 5, 10 i 25 cm. W tym roku wiele polskich miast pozyskało i opubli... więcej»

Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym - kiedy można? Czy można ponownie rozgraniczyć nieruchomość rozgraniczoną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym?
Tym razem zadaliśmy autorytetom pytania: 1. Kiedy można przeprowadzić rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym, a kiedy należy odmówić przeprowadzenia takiego rozgraniczenia? 2. Czy można ponownie przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości rozgraniczonej w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowym - jeżeli tak to kiedy? Do zadania właśnie takich pytań skłoniły mnie rozmowy z różnymi autorytetami, gdzie na tak zadane pytanie otrzymywałam zupełnie skrajne odpowiedzi. Jako, że dyskusja dotyka rozgraniczeń, o których ostatnio jest głośno, z powodu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, jakie odbyło się w dniu 19.12.2017 r. w Sejmie, chciałam wypowiedzieć się w temacie weryfikacji dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia w aspekcie orzecznictwa sądowego w tym zakresie. W zakresie weryfikacji przez starostę w kontekście dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia dochodzi do wielu konfliktów, albowiem weryfikator wkracza często w kompetencje wójta/burmistrza/prezydenta, do czego, zgodnie z przepisami, takiego prawa nie posiada. W trakcie rozgraniczenia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, powstają dwie dokumentacje: Oceniana przez wójta/burmistrza/prezydenta dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (§ 19), która obejmuje: 1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, 3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji, 4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie, 5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony, 6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł, 7) protokół graniczny (załącznik - szkic graniczny) lub akt ugody, 8) opinię geodety dotyczącą... więcej»

Walka o przetrwanie geodezji jako nauki i dekownicy (Zdzisław Adamczewski)
Wmoim ukochanym kraju, gdzie ludzie się nie kochają (za wyjątkiem mnie, bo ja kocham przynajmniej geodetów (wszystkich jak leci)), umyślono skasować geodezję jako dyscyplinę naukową egzystującą biurokratycznie w naukach o Ziemi jako dziedzinie naukowej. Prowadziłoby to do wypchnięcia jednej z najstarszych nauk z areny naukowej w niebyt. Na tej arenie, podobnie jak na innych arenach socjologicznych (np. politycznej, biurokratycznej, ekonomicznej, kulturalnej, mistycznej i innych), toczy się bezpardonowa walka o zawłaszczanie kompetencji, środków i dóbr wszelakich, a nawet o zwykłe przetrwanie. Formy aktywności ludzkiej, określane w encyklopediach jako nauki, pojawiały się w sposób naturalny w miarę ciągłego, racjonalnego poznawania otaczającego nas świata. Najpierw powstały te, które opisywały rozmiary przestrzeni, w której człowiek egzystował, a więc Ziemię i Przestworza. Tak powstały geodezja i astronomia. Potem pojawiały się jak grzyby po deszczu następne, przyjmując (jeżeli były związane silnie z Ziemią lub Przestworzami) identyfikator-przedrostek "g... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577