• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 35/09/2018 Dwa proste odcinki PW i WA osi trasy drogowej są określone przez współrzędne prostokątne dwóch punktów. Załamanie tych odcinków należy wyokrąglić łukiem kołowym, wiedząc, że punkt początkowy P łuku kołowego jest punktem początkowym odcinka PW. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego: długość stycznej T, wartość promienia R, kąt środkowy łuku α i długość łuku kołowego L, a ponadto obliczyć długość DT trasy drogowej PSKA i współrzędne X, Y punktów S, K, O. DANE: współrzędne prostokątne punktów P, W, A: Nr punktu X Y P 618.00 215.00 W 821.00 780.00 A 106.00 327.00 Krzyżówka geodety 32 1... więcej»

Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych (Tomasz Budzyński)
Dnia 22 sierpnia br. rozpoczęła się nowa era, a konkretnie nowa dekada w inwestycjach mieszkaniowych. Tak długo bowiem będzie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana powszechnie specustawą mieszkaniową. Zawiera ona rozwiązania, które pozwolą szybciej przeprowadzić proces inwestycyjny, w szczególności poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego. Aby móc skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, inwestor, a właściwie inwestycja powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi stanowić przedsięwzięcie, polegające na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie, w wyniku którego powstaną budynki lub budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych co najmniej 25-ciu lub liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie mniejszej niż 10. Ponadto inwestycja musi spełniać standardy lokalizacyjne oraz urbanistyczne określone w ustawie lub lokal... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa 42 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC geoinformatyka 2) gminy mają obowiązek przekazywać informacje o zmianach w numeracji adresowej do: ?? GUS prowadzącego rejestr TERYT, ?? Głównego Geodety Kraju prowadzącego rejestr PRG. Z powyższego wynika istotny wniosek, że to w jednostkach szczebla samorządowego są źródłowe i zawsze aktualne bazy danych adresowyc... więcej»

Bez tematu... (Dariusz Pręgowski)
Tym razem "Okiem powiatowego" bez tematu merytorycznego. Do przygotowania materiału do wrześniowego numeru usiadłem nieco zadumany 16 sierpnia. Tak właśnie - 16 sierpnia - dzień po uroczystościach związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Dzień po tragicznej śmierci Profesora. W dniu, w którym społeczność geodezyjną obiegła wiadomość o Jego śmierci. Jaki więc wybrać temat w taki dzień. Nie ma wyboru - no raczej! Szczerze mówiąc, jak pewnie większość czytelników, nie znałem Go dobrze. Nie miałem z Nim zajęć podczas studiów. Nie byłem zaangażowany również w stowarzyszeniowe życie studentów Politechniki Warszawskiej, a zatem tematy "bardziej polityczne" były mi obce. W czasach, gdy był prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dopiero raczkowałem w zawodzie i nie interesowałem się tym "co na górze". Trochę lepiej poznałem Profesora dopiero w czasach "współczesnych". Podczas kilku wydarzeń (Profesor użyłby tu w ośmieszającym tonie słowa - eventów), w których uczestniczyłem i jego zazwyczaj krótkich wypowiedzi. A już najlepiej od czasu mojej społecznej pisaniny dla Przeglądu Geodezyjnego, w trakcie spotkań zespołu redakcyjnego. I oczywiście - z felietonów. Podczas naszych kilku krótkich, bezpośrednich rozmów, zawsze intrygował mnie Jego przenikliwy wzrok, lekki uśmiech (który według mnie, rzadko schodził mu z twarzy) i swoboda wypowiedzi na każdy niemal temat. Te i inne spostrzeżenia powodowały, że będąc przeświadczony o wyjątkowej osobowości Profesora i Jego daleko odbiegającej nawet od oceny "wysoka" inteligencji, w czasie tych rozmów czułem się maluczki. Zazwyczaj jednak, po kilku chwilach, ośmielany nieco zainteresowaniem rozmówcy, który okazywał się być z krwi i kości człowiekiem, słowa zaczynały układać się w zdania. I później już jakoś szło... Nie chciałbym być tu zrozumiany, że to będzie pean na Jego cześć. Bo nie będzie. A będzie przede wszystkim o jego profesorskim, szerokim widzeniu problemów tego świata i co powinn... więcej»

Dr inż. Józef Woźniak 8.03.1945 r. - 22.08.2018 r.
"Non omnis moriar" Jakże trafnie ten krótki cytat z III Pieśni Horacego odnosi się do życia Kolegi dr. inż. Józefa Woźniaka. Urodził się 8 marca 1945 r. w Męcinie na, jak sam mawiał, "Śtulkówce", pow. Limanowa woj. małopolskie. Nie było Mu jednak dane nacieszyć się pieczołowicie wyremontowanym domem rodzinnym na "Śtulkówce". W 1969 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej, Wydział Melioracji, Oddział Geodezji i Urządzeń Rolnych. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Przez 45 lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Swoją aktywność zaznaczał równocześnie w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym, n... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Adam Mickiewicz - syn mierniczego - co napisałby dziś? (Zdzisław Adamczewski)
Edward Redliński przesłał mi kolejną "lekturę obowiązkową" i pozwolił mi ją spożytkować ku pokrzepieniu naszych skołatanych serc w czasie okrutnym dla polskiej geodezji, co niniejszym uczynię. Mały fragment tej lektury przytoczę: Stefan Breyer w książce Spór Horeszków z Soplicami: studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" (Wydawnictwo Prawnicze 1955) pisze tak: Autor "Pana Tadeusza" - syn Mikołaja Mickiewicza, komornika mińskiego - (czyli geometry, mierniczego) i zarazem adwokata subseliów nowogródzkich - nasiąkł we wczesnej młodości atmosferą prawną, poznał różne ówczesne terminy prawnicze, dowiedział się o wielu ciekawych procesach omawianych w domu rodzinnym. Odbiciem tego jest np. fraza: "Dzielą słusznie jak wystarczy, i grosiwo, i śpiżarnię, i oborę, i owczarnię, i nabytek gospodarczy. - Potem z obu stron namowy, pan komornik przez zagony ciągnie sznurem na dwie strony, i wydziela dwie połowy." Jest to wspaniała poetycka synteza pracy dzisiejszych specjalistów: rzeczoznawcy majątkowego, geodety i - w razie szczególnej potrzeby - prawnika. Warto też na marginesie dodać, że nasz wieszcz, podczas egzaminó... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Przymiotu strony w postępowaniu objętym dyspozycją art. 29 ust. 3 Prawa wodnego nie można przyznać podmiotowi, który utracił status właściciela nieruchomości i na rzecz którego ustanowiono służebność obejmującą korzystanie z części nieruchomości, względem której dokonano szkodliwej zmiany stanu wody na gruncie - stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Rz 1344/17. Posiadanie interesu prawnego, którego pochodną jest legitymacja procesowa, może być rozumiane wyłącznie jako obiektywna, rzeczywiście istniejąca potrzeba ochrony prawnej. Interes ten musi być osobisty, własny, indywidualny i konkretny, dający się obiektywnie stwierdzić oraz aktualny, a nie ewentualny. Musi także wynikać z prawa materialnego, tzn. z konkretnej normy prawnej. Podmiot, dla którego z przepisów Prawa wodnego nie wynikają żadne uprawnienia ani obowiązki, nie będzie miał w rozumieniu art. 28 k.p.a. przymiotu strony, a tym samym nie będzie legitymowany do żądania wszczęcia i prowadzenia postępowania na podstawie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego oraz kwestionowania zapadłych w jego toku rozstrzygnięć. 2.Przedsiębiorca z CEIDG też musi wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych. Z motywu nr 14 RODO wynika, że ochrona zapewniana tym aktem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych (niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania) w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. RODO nie dotyczy natomiast przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi (czyli tych wpisanych do KRS, np. spółek prawa handlowego, spółek z o.o.), w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. ... więcej»

Miliony użytkowników wieczystyc (Tomasz Budzyński)
1 styczeń 2019 roku dla wielu obecnych użytkowników i współużytkowników wieczystych stanie się datą wyjątkową - wprost historyczną. Tego dnia na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, uchwalonej przez Sejm 20 lipca 2018 r., staną się oni odpowiednio właścicielami i współwłaścicielami tych gruntów. Przekształcenie będzie dotyczyło nieruchomości zarówno wyłącznie zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, jak i tych, na których oprócz wspomnianych budynków znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków mieszkalnych. Podstawą wpisu prawa własności gru... więcej»

Z Pawłem Szmajdą - Product Managerem Platformy Comarch ERGO, rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
LUDMIŁA PIETRZAK: Z wykształcenia jest Pan inżynierem budowlanym w specjalności konstrukcyjnej po Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jak to się stało, że zaistniał Pan w środowisku geodezyjnym. I jak to się zaczęło? PAWEŁ SZMAJDA: Po skończeniu studiów, w celu zdobycia uprawnień budowlanych, rozpocząłem swoją dwuletnią przygodę zawodową w wykonawstwie budowlanym. Po zakończeniu tego okresu wiedziałem, że chciałbym swoją przyszłość zawodową związać z projektowaniem konstrukcji lub zagadnieniami z nim pokrewnymi. W tamtych latach, po zniesieniu embarga technologicznego przez USA, dużym zainteresowaniem cieszyło się oprogramowanie CAD/GIS mające zastosowanie w przemyśle. OPGK w Bydgoszczy poszukiwało inżyniera posiadającego kwalifikacje w zakresie modelowania i dokumentowania w 3D konstrukcji budowlanych. L.P.: Pracował Pan w latach 1995-2004 w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym OPGK w Bydgoszczy. Czym się Pan tam zajmował? P.S.: Na początku wykonywałem modele 3D obiektów inżynieryjnych, które OPGK w Bydgoszczy obsługiwało od strony geodezyjnej (np. most na A1 pod Toruniem). Zrealizowałem również kilka planów generalnych dla zakładów przemysłowych (np. Zakłady Azotowe we Włocławku). Wdrażaliśmy dojrzałe środowisko GIS o nazwie MGE (Modular GIS Environment). Zreali... więcej»

Recenzja \* (Ryszard RUS)
W Przeglądzie Technicznym (rok 1911 nr 14) na 179 stronie znalazłem "PIŚMIENNICTWO TECHNICZNE POLSKIE - II. Inżynierya z miernictwem", gdzie znajduje się m.in. taka recenzja: "Inż. WŁADYSŁAW [Włodzimierz - przyp. autora] DZIAKIEWICZ, profesor wyższej szkoły przemysłowej w Krakowie, opisywał w Przegl. Techn. "Zdjęcie metodą punktów pośrednich" (1905) [wytrwały czytelnik znajdzie w zasobach Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej - przyp. autora]. Pragnąc wypełnić "brak krótkiego, przystępnego i ściśle praktycznego podręcznika do nauki miernictwa, takiego jednak, któryby uwzględniał najświeższe rezultaty nauki i ułatwiał zawodowym technikom korzystanie z nich", wydał w r.1906 "Miernictwo"10. Po krótkich wiadomościach wstępnych, opisuje prace polowe, wytykanie linii prostych, pomiar długości, wyrównanie błędów, sprawdzanie łat i taśm, zdjęcia małych obszarów, niwelacyę, teodolit, tachymetryę, pomiar trygonometryczny wysokości, tryangulacyę, zdjęcia "Polygonowe", zdjęcia za pomocą kompasu, wytykania łuków. Pomija zupełnie stolik mierniczy, niwelacyę i tachymetryę opisuje nie dość jasno, treści nie dzieli na wydatne części, ale na długi szereg paragrafów, słownictwo nie dobrane starannie; książka wszakże i przy tych us... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Obowiązek informacyjny z RODO Co to jest i jak go stosować w geodezji? (Maria OSIERDA)
Od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wiele podmiotów informowało nas na różne sposoby o tym, że przetwarza nasze dane osobowe. W ten sposób był realizowany w praktyce obowiązek informacyjny. O zasadności tych działań można dyskutować. Dlaczego? Bo żaden z przepisów RODO nie obligował do tego administratora (patrz wyrok SA z 11.04.2003 R. II SA 1578/02). Obowiązek informacyjny nie jest niczym nowym. Jego spełnienie było obowiązkiem od 20 lat, czyli od czasu, gdy zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. Być może Ci, którzy tak intensywnie rozsyłali klauzule informacyjne 25 maja nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Kiedy należy informować? Obowiązek informacyjny należy spełnić w momencie zbierania danych (gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą) albo co do zasady w terminie do 1 miesiąca od momentu pozyskania danych (gdy dane pozyskujemy z innych źródeł niż osoba, której one dotyczą). Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy do geodety przychodzi osoba fi zyczna i zl... więcej»

Od nauki do prawa (Tomasz BUDZYŃSKI)
Drodzy Czytelnicy, w lipcowej rubryce Nieruchomości, piszę o tym, co wydarzyło się jeszcze przed wakacjami, a działo się wiele, a zatem wyjątkowo w numerze podejmuję dwa tematy. Zaczynam od spraw naukowych, ale w klimatach już lekko wakacyjnych. 26-28 maja br., piękny Kazimierz Dolny nad Wisłą to czas i miejsce spotkania pasjonatów nieruchomości, organizowanego przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Tegoroczną już XXVI Konferencję Naukową TNN miał zaszczyt współtworzyć również Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej, którego pracownikiem jestem również i ja. W konferencji uczestniczyło blisko 90 osób, głównie z polskich uczelni, między innymi Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk... więcej»

Zabór rosyjski w polskiej geodezji (Zdzisław ADAMCZEWSKI)
Fala oburzenia w ścisłym kierownictwie PTG oraz OZZG wezbrała na Facebooku po geofelietonie majowym z powodu owych "płaszczaków". Krótki akapit, a taka awantura. Jeden autor wpisu w postaci wklejki jest tak wzburzony, że chińskim przysłowiem daje mi sygnał, żebym się do niego nie zbliżał, co też uczynię. Wyjaśniłem miesiąc temu, że to nie obraza, bo np. sam jestem primo voto płaszczakiem (ukończyłem na PW geodezję rolną). A siebie bym przecież nie obrażał… Spekulowano jednak, że tu chodzi o mentalność. Cóż, jeżeli ktoś to tak odczytuje, nie będę na siłę prostował. Wszystkiemu jest jednak winien zabór rosyjski, który ukształtował naszą geodezyjną mentalność po 1918 roku. A stało się tak dlatego, że organizacją zrębów tego, co dziś nazywamy Służbą Geodezyjną i Kartografi czną, zajęli się głównie geodeci z tego zaboru. Gdyby to byli geodeci z zaboru np. pruskiego, sprawa mogłaby wyglądać zgoła inaczej. Na Pierwszym Powszechnym Zjeździe Mierniczych Polskich 4-6 stycznia 1919 roku "zabór rosyjski" dominował. Wśród 250 uczestników tylko 18 było z zaboru austriackiego, a 13 zaboru pruskiego. Prawdopodobnie geodeci z tych zaborów uznali, że u nich jest katastralny porządek, osn... więcej»

W Ustroniu o aktualizacji rejestrów publicznych i nie tylko (Alicja Kulka)
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Prowadzenie i aktualizacja rejestrów publicznych". Uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:  istotnych zmian w przepisach prawa mających bezpośrednie przełożenie na geodezję,  problematyki bieżącego prowadzenia rejestrów publicznych,  wdrażania e-usług. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Była to pierwsza konferencja po nominacji. Wszyscy uczestnicy serdecznie przyjęli nowego Głównego Geodetę Kraju, przed którym stoi szereg zadań. W swoim expose GGK wspomniał o konieczności nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartografi czne. W imieniu organizatorów przywitała wszystkich obecnych Alicja Kulka, Prezes Honorowy SGP Oddział w Katowicach. Na sesjach plena... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
25 czerwca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Gościem Zarządu Głównego SGP był dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, który złożył ofi cjalną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę, a także nakreślił kierunki swojej działalności jako Głównego Geodety Kraju.Jak powiedział, na chwilę obecną uporządkowania wymaga wiele spraw, począwszy od organizacji pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i, gdzie zatrudnionych jest obecnie na etatach 192 pracowników łącznie z przyłączonym CODGiK-iem. Należy rozwinąć politykę informacyjną Urzędu, a także przystąpić do zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartografi czne. Jak wiadomo, Główny Geodeta Kraju nie ma możliwości prowadzenia prac legislacyjnych, jednakże będą podejmowane działania zmierzające do zmiany ustawy PGiK, na które środowisko geodezyjne czeka już od dłuższego czasu. Obecnie w procesie legislacyjnym jest rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jednakże przewidywane są jedynie zmiany wynikające ze zmian niektórych innych ustaw. Zasadnym wydaje się więc jednoczesne podjęcie prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie egib, w zakresie dotyczącym "odchudzenia" rejestru egib z wielu nadmiarowy... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej 2018 (Rafał Rutkowski)
3 marca b.r. już po raz siódmy odbył się fi nał Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej. Gospodarzem jak zwykle było Technikum Geodezyjne w Warszawie. Konkurs powstał w 2012 roku z inicjatywy naszego kolegi Staszka Grodzickiego. Początkowo był skierowany tylko do uczniów Warszawskiego Technikum. Z założenia składał się z trzech etapów. Uczniowie rozwiązywali 50 pytań testowych (dawniej zamkniętych, a obecnie otwartych) i 3 zadania obliczeniowe. Dziesięciu najlepszych w fi nale odpowiadało na 4 pytania, które oceniała komisja złożona z nauczycieli. ... więcej»

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz Pręgowski)
Tematyka zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jest znana każdemu geodecie. Jednak pomimo wielu lat styczności z tym zagadnieniem, nadal powstają wątpliwości interpretacyjne, dotyczące właściwego oznaczenia użytku gruntowego dla danego obszaru terenu. Niebagatelne znaczenie mają zmiany przepisów prawa - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) oraz jego związek z innymi przepisami prawa, dotyczącymi nie tylko geodezji i kartografii. Najczęstszym źródłem problemów związanych z zaliczeniem gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych pozostaje kwestia ich późniejszego opodatkowania. Zgodnie z regulacjami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Dlatego też, zmiany dokonane w ewidencji gruntów i budynków z zakresu zaliczenia gruntów do odpowiednich kategorii użytków gruntowych, wprowadzane przy modernizacji ewidencji czy też w ramach bieżącej aktualizacji danych ewidencyjnych budynków wielokrotnie powodują, że u starostów, w wydziałach związanych z geodezją, interweniują płatnicy podatku od nieruchomości. Sprawy, które w tym zakresie są prowadzone, skutkują rozmaitymi orzeczeniami sądowymi, których rozstrzygnięcia wielokrotnie można uznać za oczywiste, ale niekiedy za zaskakujące. Z uwagi na rozległość problemu, w dalszych rozważaniach główna uwaga zostanie poświęcona problemom związanym z wprowadzaniem danych o użytkach gruntowych dotyczących gruntów zainwestowanych - w zakresie gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych. Niewłaściwe rozróżnienie tych rodzajów użytków powoduje powstawanie problematycznych sytuacji dla starostów, a co jest tego następstwem, także dla wykonawców prac geodezyjnych. Przybliżając problematykę zagadn... więcej»

Smrodzenie przy jubileuszu SGP (Zdzisław Adamczewski)
Kocham geodezję, co uroczyście deklarowałem. Kocham też całe nasze środowisko zawodowe. Jednak to, co wyczyniają poniektórzy liderzy różnych lokalnych, zwykle kanapowych organizacji, które w ostatnich latach objawiły króliczą zdolność prokreacyjną, wystawia tę moją miłość na ciężką próbę. Aktywność części naszego środowiska, będącej w zasięgu indoktrynacji wspomnianych organizacji, przypomina obecnie przypowieść, jak to prowadził ślepy kulawego, wzięli do towarzystwa niemowę, żeby pytał o drogę, a na dodatek każdy z nich miał zdanie odrębne co do kierunku ich wędrówki. Przesłanie ideowe tych organizacji jest różnorodne, lecz podszyte merkantylizmem. Jednakże pojawiła się możliwość "integracji" działań. Mianowicie - jednoczenie się w walce z SGP i próby odbierania mu zasług, a nawet dobrego imienia. Jest to gryzienie po kostkach, ale utrudnia walkę z politbiurokratami o polską geodezję. Przypomniałem sobie jak obecny prezes PTG, zaproszony na zebranie Zarządu Głównego SGP, wygłosił dramatyczną mowę oskarżycielską, zarzucając naszej organizacji, że nie dba o interesy środowiska geodezyjnego i o rangę zawodu. Jaskrawie wbrew faktom. Było to wystąpienie wręcz wredne. Ale to było i przeszło. Mamy oto znowu nieświeży pasztet. Pan Władysław Baka kwestionuje prawo Stowarzyszenia Geodetów Polskich do samodzielnych obchodów jubileuszu stulecia. Że też w tej mojej Ojczyźnie wszystko musi być inaczej. Jesteśmy inaczej patriotyczni, inaczej inteligentni, inaczej solidarni itp., a więc nawet jubileusz SGP ma być obchodzony inaczej. Meritum sprawy zajmę się dalej, lecz najpierw muszę z przykrością odnotować nie najwyższej próby zachowanie tego autora. Pa... więcej»

XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE
17 i 18 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się XIV i ostatnie już Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, zorganizowane przez Województwo Małopolskie, Wojewodę Małopolski, Miasto Kraków, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- -Kartograficzne w Krakowie. Tegorocznym tematem przewodnim była "Jedna przestrzeń - różne spojrzenia". Podczas dwudniowego sympozjum, uczestnicy mogli wysłuchać oraz dyskutować m.in. o nowych wyzwaniach stojących przed geoportalami regionalnymi, innowacyjnych rozwiązaniach i funkcjonalności regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, międzybranżowych problemach związanych z zasilaniem baz danych o budynkach oraz o opracowaniu modeli 3D budynków. - Kompetentna informacja przestrzenna jest kluczem do zarządzania przestrzenią - podkreśliła na wstępie Elżbieta Koterba, która reprezentowała Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zabierając głos, Jerzy Gaździcki, Prezes Polskiego Towarzystwa Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wyraził niepokój, że geodezja i kartografia oraz informacja geoprzestrzenna stają się przedmiotami w rozgrywkach politycznych, dlatego tak istotna jest współpraca między tymi dziedzinami. Pierwszą sesję pt. "Nowe wyzwania przed geoportalami regionalnymi" rozpoczęli Maria Wojtacha i Rafal Bletek, którzy omówili MIIP-2, czyli Małopolską Infrastrukturę Info... więcej»

Jan z Czarnolasu... z miernikiem w tle! \* (Ryszard RUS)
Kochanowski, Jan Kochanowski zwany Janem z Czarnolasu urodził się w Sycynie, w ziemi radomskiej, w roku 1530, czyli 488 lat temu. Dokładna data urodzin nie jest znana. Większość badaczy wskazuje na 1530 rok, a 6 czerwca to dzień umowny. Nauki początkowe pobierał według wszelkiego prawdopodobieństwa w Sieciechowie, u Benedyktynów, a następnie kształcił się w Akademii Krakowskiej, skąd powróciwszy na czas krótki do domu, udał się w 1552 roku do Padwy, gdzie studiował filozofię. Po ukończeniu nauk w Akademii Padewskiej, podróżował w ciągu dwóch lat po Włoszech, powrócił potem do kraju, aby go wkrótce znów opuścić. Tym razem udał się powtórnie do Włoch i Francji. Po śmierci matki, odziedziczył połowę Czarnolasu i folwark Rudę. W 1564 roku otrzymał miejsce sekretarza w kancelar... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Sporne kwestie na tle prawnokarnej ochrony znaków granicznych (Adam SYGIT)
Problematyka prawnokarnej ochrony znaków granicznych jest postponowana w naszym piśmiennictwie. Poza artykułami przyczynkarskimi Wójcika1 i Stefańskiego2, problem ten podejmowano co najwyżej w komentarzach kolejnych kodeksów karnych3, opracowaniach systemowych4 lub monografiach dotyczących przestępstw przeciwko dokumentom5. Nie była też przedmiotem poważniejszych badań empirycznych6. Usprawiedliwienia takiej sytuacji można doszukiwać się w stosunkowo małej liczbie stwierdzanych w praktyce naruszeń przepisów chroniących znaki graniczne (art. 277 obecnego k.k.), skoro np. od 1999 r. ich roczna ilość nie przekracza dwustu przypadków7. W efekcie marginesowego traktowania przez naukę tego zjawiska - czeka na rozwiązanie wiele kwestii spornych, jakie rodzi nie tylko samo brzmienie art. 277 k.k. (o czym mowa w dalszej części artykułu), ale i jego miejsce w części szczególnej kodeksu karnego. Sytuacja taka jest tym bardziej niepokojąca, gdy uwzględnić, że przepisy penalizujące tego rodzaju zachowania, o niezmiennym w zasadzie brzmieniu, należą do najstarszych przestępstw w historii ustawodawstwa karnego8. Stan taki wymaga podjęcia 1 L. Wójcik, Ochrona prawna znaków granicznych, Głos Sądownictwa 1938, nr 3, s. 192-199. 2 R. A. Stefański, Przestępstwo niszczenia znaków granicznych - art. 277 k.k., Prokuratura i Prawo 2001, nr 10, s. 43-50. 3 Zob. np. Komentarze: L. Peiper, Komentarz do Kodeksu Karnego i Prawa o Wykroczeniach, Kraków 1936, s. 399-401; J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks Karny i Prawo o wykroczeniach z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego, Częstochowa 1945, wyd. V, s. 177-178; J. Wojciechowski, Kodeks Karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 480-481; M. Mozgawa, Kodeks Karny. Praktyczny Komentarz, Zakamycze 2006, s. 532-533. 4 Przykładowo: L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego, t. VIII, Warszawa 2013, s. 1066-1069. 5 Przykładowo: J. Błachut, Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Warszawa 2011, s.... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Rynia w Falentach z niespodzianką (Dariusz Pręgowski)
Tegoroczne, dziesiąte już cykliczne seminarium "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", organizowane przez Zarząd Oddziału SGP w Warszawie przy współpracy z Główną Komisją Kształcenia Zawodowego SGP, rozpoczęło się od sporej i miłej niespodzianki. 25 kwietnia, w dniu rozpoczęcia trzydniowego seminarium, do publicznej wiadomości podane zostały rezultaty konkursu na stanowisko Głównego Geodety Kraju. Wybrany na to stanowisko dr hab. inż. Waldemar Izdebski miał wziąć udział w spotkaniu w charakterze uczestnika panelu dyskusyjnego otwierającego seminarium, a także w następnym dniu zreferować temat podczas seminaryjnej sesji. Organizatorzy i uczestnicy, przybyli wcześniej do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego 4 Żywioły w Falentach k/Warszawy (tym razem tam impreza przeniosła się z tradycyjnej Ryni), dyskutowali już nad tym wyborem, a jednocześnie niepokoili się, czy Prezes-elekt będzie mógł wziąć udział w spotkaniu w tak ważnym dla niego i dla naszego środowiska dniu. Nie zawiedli się jednak, a rangi imprezie dodała obecność również innych ważnych osób, mających wpływ na kształtowanie dziedziny geodezji i kartografii. Przede wszystkim, oprócz wytypowanego kandydata na Głównego Geodetę Kraju, w seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministra Inwestycji i Rozwoju: Artur Soboń - Sekretarz Stanu, Bartłomiej Stecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury,... więcej»

Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

Konsorcjum przed sądem - czy lider może domagać się całej kwoty wynagrodzenia, czy jedynie jej określonej części (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Ustalenie strony w postępowaniu cywilnym ma kluczowe znaczenie dla oceny żądań i zarzutów. Konieczne jest rozważanie, czy między konsorcjantami występuje współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej, dlatego też sąd będzie badał charakter prawny konsorcjum i charakter więzi, które łączą uczestników konsorcjum. Przepisy Prawa zamówień publicznych jedynie częściowo regulują kwestię stosunków prawnych łączących zamawiającego z wykonawcą. Mianowicie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) przewiduje łączną reprezentację wykonawców jedynie w odniesieniu do etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w ramach tego postępowania oraz w obszarze środków ochrony prawnej. Także przepis art. 141 Pzp nie jest ustawowym źródłem współuczestnictwa koniecznego uczestników konsorcjum, a wyłącznie ustawowym źródłem ich solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Innymi słowy, Pzp nie reguluje statusu konsorcjum w postępowaniu sądowym, w którym np. dochodzone roszczenia wynikają z umowy o roboty budowlane zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu Stosownie do art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne1 linię brzegu ustala się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych2. Określając zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu, należy w szczególności odwołać się do pojęć zdefiniowanych na potrzeby tego aktu normatywnego, zgodnie z którymi ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami - art. 16 pkt 5 pr. wod.; 2) gruntach pokrytych wodami - rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących - art. 16 pkt 16 pr. wod.; 3) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu - art. 16 pkt 21 pr. wod.; 4) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu - art. 16 pkt 47 pr. wod.; 1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. 2 Art. 220 ust. 1 pr. wod. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 5) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów3 - art. 16 pkt 65 pr. wod.; 6) wodach pow... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Wezwanie wystosowane w trybie art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych pisma wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników - brzmi teza wyroku WSA w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SAB/Lu 169/17. Braki odnoszące się do wad materialnych dokumentacji mogą być - co do zasady - sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania. Z uwagi na to, że pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) nie podlega zaskarżeniu, kontrola tego aktu następuje w ramach skargi na bezczynność organu. Z bezczynnością organu mamy do czynienia nie tylko w przypadku, gdy mimo upływu terminu sprawa nie jest załatwiona, ale również przypadkach, gdy organ odmawia jej rozpoznania lub załatwienia, bo mylnie sądzi, że zachodzą okoliczności, które uwalniają go od obowiązku prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie i zakończenia go wydaniem aktu administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie, który pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 64 § 2 k.p.a., pozostaje w bezczynności. Art. 64 § 2 k.p.a. obejmuje wyłącznie formalne braki pisma, inne niż wskazane w § 1, do których, stosownie do treści art. 63 § 2 i 3 k.p.a., należą: określenie żądania, podpis strony, jeżeli działa przez pełnomocnika - dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania wskazane w przepisach szczególnych. Innymi słowy, art. 64 § 2 k.p.a. dotyczy wyłącznie tego rodzaju formalnych braków pisma, których nieusunięcie nie pozwala na nadanie temu pis... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Metadane to nic nowego W potocznym rozumieniu metadane można zdefiniować jako dane o danych. Pojedynczy plik metadanych opisuje odpowiadający mu zbiór danych (np.: książkę, utwór muzyczny, plan zagospodarowania przestrzennego, zbiór punktów osnowy czy zbiór obiektów mapy zasadniczej). Opis realizowany jest za pomocą niewielkiego dokumentu zapisanego w formacie XML. Zakres treści metadanych jest ściśle zależny od właściwości opisywanego zbioru danych. Inny będzie zestaw meta... więcej»

Ad vocem do niektórych tez dr. inż. Dariusza Felcenlobena (Witold RADZIO)
Ad vocem do niektórych tez dr. inż. Dariusza Felcenlobena zawartych w artykułach: - "Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego" (Przegląd Geodezyjny 2/2018), - "Rozbieżności w definiowaniu i oznaczaniu gruntów pokrytych wodami w rozumieniu Prawa wodnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego i skutki z tego wynikające" (Przegląd Geodezyjny 3/2018) Z uwagą zapoznaję się zawsze z wypowiedziami dr. inż. Dariusza Felcenlobena publikowanymi w Przeglądzie Geodezyjnym. Wysoko cenię sobie jego dociekliwość oraz wiedzę prawniczą połączoną z wiedzą techniczną z zakresu geodezji i kartografii. Z sentymentem wspominam rozmowy telefoniczne na tematy fachowe, jakie prowadziłem z Panem Dariuszem w ostatnim okresie mojej pracy w GUGiK, mimo że nie zawsze kończyły się one uzgodnionym stanowiskiem. W wielu przypadkach były one dla mnie inspiracją w mojej działalności zawodowej, związanej w dużej mierze z opracowaniem projektów aktów prawnych. Obecnie jako emeryt mam szczęście i przywilej, aby kontynuować rozmowę z Panem Dariuszem, wykorzystując do tego łamy Przeglądu Geodezyjnego, z nadzieją na jej pozytywne efekty dla naszej dziedziny zawodowej, jaką jest geodezja i kartografia. Przy okazji pragnę podziękować redakcji Przeglądu Geodezyjnego, a w szczególności jej redaktorowi naczelnemu Pani dr inż. Ludmile Pietrzak, za inicjowanie na łamach czasopisma rozmowy na ważne tematy dotyczące naszego środowiska zawodowego z udziałem wielu osobistości tego środowiska. Największe osiągnięcia ludzkości wydarzyły się dzięki rozmowie, a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy (Stephen Hawking). Do niniejszej wypowiedzi skłoniły mnie artykuły Dariusza Felcenlobena, opublikowane w Przeglądzie Geodezyjnym 2/2018 oraz 3/2018, gdyż w mojej ocenie niektóre zawarte w nich tezy są co najmniej kontrowersyjne. W artykule "Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia p... więcej»

Panie Mecenasie - to wygraliśmy czy przegraliśmy przed KIO? (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
O tym, jak bardzo wykonawca, odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) lub zamawiający może się zdziwić rozstrzygnięciem Izby, powinna decydować jedynie struktura procesu odwoławczego ustalona m.in. treścią art. 190 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 2-4 i ust. 7 i w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Jak wielokrotnie wskazywano w licznych wyrokach KIO, w trakcie postępowania odwoławczego skład orzekający Izby nie może zastąpić i nie zastępuje zamawiającego, dlatego też nie przeprowadza za zamawiającego przypisanych mu ustawowo czynności. Weryfikuje jedynie działania zamawiającego, biorąc pod uwagę wyłącznie treść przepisów i ustalony na moment zakończenia rozprawy stan faktyczny i tylko w tym obszarze ocenia zgodność działań lub zaniechań zamawiającego z literą ustawy Pzp. Chociaż trzeba dodać w tym miejscu, że skład orzekający nie jest związany żądaniami odwołującego się i Izba może nakazać np. wprowadzenie innej treści warunku udziału w postępowaniu czy opisu przedmiotu zamówienia, czy kryterium oceny ofert niż tego żądano w odwołaniu. Ta zmiana może nie satysfakcjonować odwołującego się, może też nie otworzyć mu dostępu do postępowania, pomimo uwzględnienia odwołania przez Izbę. Niemniej jednak treść nakazanej zmiany w SIWZ czy ogłoszeniu o zamówieniu musi się mieścić w ramach możliwości, jakie daje przepis, którego naruszenie Izba stwierdziła. Nie można zapominać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ko... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Wróciliśmy z dalekiej, makabrycznej podróży... na jak długo? (Zdzisław Adamczewski)
Motto: 22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy zaskarżonej ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. ulega likwidacji centralny organ administracji rządowej - Główny Geodeta Kraju oraz podległy mu urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przepisy te wprowadzono w drugim czytaniu projektu ustawy. W opinii Prezydenta RP, w trakcie prac ustawodawczych naruszone zostały standardy tworzenia prawa wynikające z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, zgodnie z którymi niedopuszczalne jest podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzenie poprawek, których zakres wykracza poza jej przedmiot. Z powyższych względów Prezydent RP podjął decyzję o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją. www. president. pl serwis informacyjny 22.12.2003 Kiedy z godziny na godzinę, na wstrzelony jak z procy wniosek posła z Gliwic, któremu napisali poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami (!), zlikwidowali centralny organ w sprawach geodezji i kartografii - Głównego Geodetę Kraju oraz jego urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, myślałem, że to jakiś koszmarny sen. Za pierwszej komuny by to w ten sposób nie przeszło. Rzecz bez precedensu. Parę dni budziłem się i szczypałem w pośladek, powtarzając: nie, to niemożliwe - taki idiotyzm?!!! Tak brutalnie wciśnięty! Przecież dopiero co dodali Urzędowi 8 etatów, dopiero co przyjęli projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieco wzmacniający nadzór Główn... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - styczeń 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu styczniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Daniel Páez (Kolumbia), Abbas Rajabifard (Australia), Joaquín Andrés Franco Gantiva (Kolumbia). Artykuł nosi tytuł: "Methodological proposal for measuring and predicting Urban Green Space per capita in a Land-Use Cover Change model: Case Study in Bogota"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 4 do 8 grudnia 2017 roku w Caratgenie w Kolumbii corocznego spotkania Komisji 7 FIG tzw. FIG Commission 7 Annual Meeting 2017, które było połączone z międzynarodową konferencją nt. "Cadastre for Emergencies and Disasters - Challenges and opportunities for islands and coastlines". W Kolumbii brak ciągłości działań ... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Interpretacja terminu "teren" w decyzji o warunkach zabudowy - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Po 546/17 - orzeczenie nieprawomocne. Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) uzależnia wydanie decyzji o warunkach zabudowy od istnienia co najmniej jednej działki sąsiedniej, dostępnej z tej samej drogi publicznej oraz zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Określenie granic terenu inwestycji, poprzez wskazanie ich liniami rozgraniczającymi w załączniku graficznym projektu decyzji, nie może zmieniać przyjętego zapatrywania, iż teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka, na której planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego. Na konieczność takowej wykładni tych przepisów pośrednio wskazuje także § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ze zm.), albowiem w przepisie tym prawodawca jednoznacznie odwołał się do szerokości frontu działki objętej wnioskiem, a nie do szerokości frontu terenu inwestycji. Do pojęcia działki budowlanej jako całości, a nie jej wydzielonego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji fragmentu, prawodawca odwołał się wprost także w pozostałych regulacjach tegoż rozporządzenia, co wyraźnie wskazuje, iż jego zamiarem nie było dopuszczenie możliwości ustalania warunków zabudowy dla fragmentów działek ewidencyjnych. W oc... więcej»

Spotkanie Noworoczne Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi
W dniu 22 stycznia 2018 roku z inicjatywy Zarządu Oddziału SGP w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie noworoczne zorganizowane w restauracji "Satyna". Na wstępie Prezes Zarządu Teresa Rżanek-Kmiecik powitała przybyłych wszystkich członków naszego oddziału i wraz z nimi powitała zaproszonych gości: Artura Dunina - Posła na Sejm VI, VII, VIII kadencji, Członków Honorowych Stowarzyszenia Geodetów Polskich: Profesora Zdzisława Adamczewskiego oraz Piotra Fabiańskiego - równocześnie Prezesa Oddziału Łódzkiego poprzednich kadencji, Janusza Walo - Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Wojciecha Dyakowskiego - Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjneg... więcej»

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Witold RADZIO)
Przepisy art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne upoważniają wykonawców prac geodezyjnych do wykonywania, poza postępowaniem rozgraniczeniowym, czynności mających na celu wznowienie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, a także do wyznaczenia punktów granicznych. Czynności te mogą być wykonywane, jeżeli położenie znaków lub punktów granicznych zostało uprzednio w odpowiednim trybie ustalone oraz istnieją dokumenty określające w odpowiedni sposób to położenie. W przypadku wyznaczania punktów granicznych, dodatkowym warunkiem skutecznego wykonania tych czynności jest fakt ujawnienia wyznaczanych punktów granicznych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Jeżeli brak jest dokumentacji określającej położenie znaków lub punktów granicznych lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, wykonawca prac geodezyjnych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków jest upoważniony do wykonania czynności mających na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Skuteczne wykonanie ww. czynności jest możliwe po uprzednim doręczeniu odpowiednim podmiotom i w odpowiednim terminie zawiadomienia o zamiarze ich wykonania przez wykonawcę prac geodezyjnych. Omawiane czynności wykonywane są poza postępowaniem administracyjnym, zatem do zawiadomień o zamiarze ich wykonania nie mają zastosowania przepisy kpa. Teza ta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. NSA w uzasadnieniu do postanowienia I OSK 2973/15 stwierdził: Wznowienie granic ma charakter czynności technicznej dokonywanej na zlecenie, a więc i koszt zainteresowanych osób. Przeprowadzania tej czynności nie dokonuje się w trybie administracyjnym, a w konsekwencji nie wydaje żadnego władczego rozstrzygnięcia, które mogłoby podlegać kontroli sądowoadministracyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że sposób wy... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Z Andrzejem Krygierem - Dyrektorem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ rozmawia Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelny "Przeglądu Geodezyjnego"
Znamy się wiele lat, dlatego pozwolę sobie zaproponować bardziej osobistą konwencję tej rozmowy. LUDMIŁA PIETRZAK: Dlaczego zostałeś geodetą? Nie mógł to być przypadek, skoro po ukończeniu Technikum Geodezyjnego kontynuowałeś edukację w zakresie geodezji na Politechnice Warszawskiej? ANDRZEJ KRYGIER: Moim rodzinnym domem była Gazownia Miejska w Pobiedziskach. Gdy byłem w podstawówce, geodeci dokonywali na tamtym terenie pomiarów; pewnie były to pomiary sytuacyjnowysokościowe. Była to moja pierwsza fascynacja geodezją i pewnie dlatego poszedłem do Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu. Później chciałem studiować geodezję, a taki kierunek oferowała Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska. Wybrałem dobrze, czyli Politechnikę. L.P.: W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej brałeś czynny udział w wydarzeniach z 1968 roku. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? A.K.: Na Marzec 1968 patrzę oczami studenta pierwszego roku i wolę o tych wydarzeniach opowiedzieć obrazami: uciekamy przed goniącymi nas milicjantami; obok biegnie dziewczyna w jasnym płaszczu, potyka się i dalej biegnie ubłocona. W dużej auli gmachu głównego Politechniki rozrzucono z krużganków konfetti z Trybuny Ludu ("prasa kłamie"). Kolejny obraz to strajk i mieszkańcy Warszawy, którzy przekazują studentom żywność. Widziałem tam też Andrzeja Wajdę z Beatą Tyszkiewicz. Po Marcu nasi profesorowie zostali pozbawieni stanowisk i odeszli z Politechniki. L.P.: Po powrocie z Warszawy zamieszkałeś na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu, zresztą w ciekawym sąsiedztwie. Jak potoczyła się Twoja praca zawodowa w Poznaniu? A.K.: Z Warszawy wróciłem za namową długoletniego pracownika poznańskiej geodezji - Artura Witkowskiego. Do Poznania przeprowadziłem się na stałe w 1973 roku, zamieszkałem na osiedlu Przyjaźni i rzeczywiście zyskałem niebanalnych sąsiadów - Zenona Laskowika i Krzysztofa Jaślara, twórców legendarnego kabaretu TEY. W tym czasie roz... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 28/02/2018 W celu określenia długości mostu, projektowanego przez rzekę, założono i pomierzono długości, na przeciwległych brzegach rzeki, dwóch równych i równoległych odcinków (bazy) AB = CD = a. Ponadto w punktach C i D pomierzono kąty α i β, pod którymi widać punkty końcowe bazy AB (rysunek). Obliczyć spodziewaną długość mostu L, czyli odległość między prostymi równoległymi oraz długości pozostałych boków równoległoboku.tym samym kątem, 5) umowny znak (symbol... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-01-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 23 2018-01-05 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 29 2018-01-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 91 2018-01-11 ... więcej»

Pogrążony w grzechu pychy nadzorca prześladuje "urzędników Pana Boga" (Zdzisław Adamczewski)
Przed nami czas Wielkiego Postu i rekolekcji. Nie ma nam kto o tym przypomnieć. Nie mamy już niestety kapelana geodetów, ustanowionego przez biskupa łomżyńskiego z inicjatywy ówczesnego Głównego Geodety Kraju (Jerzego Albina). Niedawno pożegnaliśmy na zawsze naszego księdza kapelana Jana Majewskiego, którego zmogła długa i ciężka choroba. Było o tym w PG (vide nr 8/2017). A przydałby się mentor, który by nam przypomniał o pierwszym grzechu głównym. W szczególności kapłańskie napomnienie należałoby się liderom różnych kanapowych organizacji geodezyjnych. Nikogo z tego rygoru nie wyłączam (oczywiście - także siebie). Jednak popełnienie grzechu pychy np. przez jakiegoś starego piernika, który o niczym ważnym nie decyduje, ma skutek znikomy w porównaniu z groźnymi i rozległymi skutkami tego grzechu popełnianego bez wyobraźni przez rządzącego nadzorcę wielkiego systemu informacyjnego państwa. Człowiek niewyobrażający sobie skutków tego co robi, to człowiek napiętnowany ociężałością intelektualną. Człowiek wyobrażający sobie fatalne skutki swego konkretnego postępowania to człowiek groźny. Myślę, że nasz nadzorca rządowy jest po prostu człowiekiem przeciętnym, o cechach poś... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym numerze chciałbym przedstawić ideę zbiorczych usług WMS oraz podstawowe informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu C-GEO, które przygotował Pan Jerzy Biegalski z firmy Softline w odpowiedzi na mój apel w poprzednim numerze. W dalszym ciągu oczekuję na informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu innych firm, które będę sukcesywnie przedstawiał. Mam nadzieję, że informacjami przedstawionymi w poprzednim numerze przekonałem Państwa, że dostępne usługi WMS są doskonałym materiałem referencyjnym przydatnym w codziennej pracy geodety. Wynika to głównie z faktu, że przeważnie usługi te dostarczane są z bieżących zbiorów danych, prowadzonych przez instytucje mające obowiązek dbania o aktualność danych. Najwięcej dostępnych usług WMS z zakresu treści geodezyjnych dotyczy danych ewidencji gruntów i budynków, której dane źródłowe prowadzone są w powiatach. Aktualnie 310 powiatów udostępnia usługi WMS, a ich adresy można znaleźć na stronach starostw powiatowych lub w zestawieniach publikowanych na portalach stronach internetowych: www.igeomap.pl, www. geoportal.gov.pl, www.geoforum.pl, www.gisplay.pl i innych. Aby użyt... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Przesłanki odmowy wszczęcia administracyjnego postępowania w sprawie aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2018.1.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Podstawę prawną odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego stanowi art. 61a § 1 k.p.a.1. Zgodnie z przywołaną normą, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61 k.p.a. (czyli żądanie strony, na podstawie którego wszczyna się postępowanie administracyjne) zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Analizowany przepis wskazuje dwie samodzielne i niezależne przesłanki wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego. Pierwszej z tych przesłanek k.p.a. nadaje wymiar podmiotowy (wniesienie podania przez osobę niebędącą stroną), a drugiej wymiar przedmiotowy (zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania). Dyskusja Odnosząc się do przesłanek formalnych, o których mowa w art. 61a § 1 k.p.a., warunkujących możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego, należy na wstępie podkreślić, że stosownie do art. 61 § 1 k.p.a. 1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) [dalej: k.p.a.]. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Pojęcie "strony postępowania administracyjnego" zdefiniowane zostało w art. 28 k.p.a., w rozumieniu przywołanej normy prawa "stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W świetle art. 28 k.p.a. zasadnicze znaczenie dla ustalenia kręgu podmiotów, mających przymiot strony postępowania administracyjnego, ma zatem określenie "interesu prawnego lub obowiązku" wnioskodawcy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego2 utrwalone jest stanowisko, iż o istnieniu interesu prawnego decydują przepisy prawa materialnego, przyznające stronie konkretne, indywidualne uprawnienia. Interes taki powinien b... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-12-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2168 2017-11-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2183 2017-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochron... więcej»

Dokładność pomiaru RTN-GNSS w różnych warunkach pomiarowych DOI:10.15199/50.2018.1.3
(Grzegorz OLENIACZ, Tomasz ŚWIĘTOŃ)

Sieciowe pomiary kinematyczne RTN są obecnie jednym z najszybszych sposobów prowadzenia pomiarów geodezyjnych, uzyskanie współrzędnych punktów możliwe jest bezpośrednio w terenie nawet w ułamku sekundy [8], właściwie w czasie rzeczywistym. Podstawowym ograniczeniem satelitarnych metod pozycjonowania jest jednak konieczność zapewnienia antenie odbiornika dostępu do otwartego horyzontu, bez przesłon spowodowanych przeszkodami terenowymi (budynki, drzewa itp.). Występowanie zasłon terenowych na punktach pomiarowych wpływa na pogorszenie dokładności i wiarygodności pomiarów GNSS [1, 3 - 5]. Dostępne obecnie geodezyjne odbiorniki GNSS są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, dzięki czemu mogą wyznaczać pozycję nawet w trudnych warunkach obserwacyjnych. Problemem pozostaje jednak wiarygodność takiego wyznaczenia pozycji [5, 8]. Celem niniejszej publikacji jest próba oszacowania rzeczywistej dokładności pomiaru sieciowego RTN GNSS w warunkach powszechnie występujących w wykonawstwie geodezyjnym w odniesieniu od sytuacji terenowej na stanowisku, wykorzystanego systemu nawigacji satelitarnej oraz czasu trwania pomiaru. Do badań wykorzystano dwa odbiorniki GNSS, jeden producenta o ugruntowanej pozycji na rynku, drugi stanowiący stosunkowo nową ofertę. 2. Warunki i przebieg testu Przeprowadzone w ramach badań pomiary zostały wykonane na sześciu punktach zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Trzy spośród nich, oznaczone literami A, B, C zostały zamarkowane w miejscach o otwartym hory... więcej»

Z historii Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Na marginesie tekstu "Interpelacja poselska w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach" zamieszczonego w numerze 11/2017 PG, zawierającego odpowiedź na tę interpelację sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, przekazuję in extenso mój list do pierwszego z kilku pełnomocników rządu ds. ZSIN Jana Kurylczyka (pełnił tę funkcję w czasie 15.12.2004 - 7.11.2005). W tym czasie byłem społecznym (bez honorarium) doradcą GGK Jerzego Albina. Z etatu doradcy zrezygnowałem w listopadzie 2003, by móc działać jako niezależny obywatel-geodeta w obronie GUGiK-u, który usiłowano zlikwidować "wrzutką" poselską do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tę bezprecedensową "operację" polityczno-biurokratyczną, podjętą dla uratowania przeznaczonego do likwidacji z dniem 31.12.2003 Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uchylił Trybunał Konstytucyjny. "Operacja" powyższa i jej klęska została opisana w geofelietonie "Wróciliśmy z dalekiej podróży… na jak długo?" (PG 1/2004). Daję też na koniec krótki komentarz, zawierający uzupełnienie jednostronnej z natury rzeczy odpowiedzi na interpelację. Oto wspomniany list: »Zdzisław Adamczews... więcej»

Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - cd. DOI:10.15199/50.2018.1.2
(Edward OSADA, Krzysztof SIUDZIŃSKI, Hanna GRALAK, Aleksandra DRĄG, Krzysztof SIRĘGA, Grzegorz KURPIŃSKI, Mateusz SETA)

4. Test procedury optymalnej aktualizacji w otoczeniu wykrytego przemieszczonego punktu nawiązania na danych rzeczywistych W przypadku osnowy wrocławskiej po jej przeliczeniu z układu PL- -KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH wykryty został tylko jeden przemieszczony punkt nawiązania o numerze 4533502 (rys. 2.1, rys. 2.2). Uruchomiona została więc procedura aktualizacyjna celem sprawdzenia, czy w otoczeniu tego punktu osnowy podstawowej przemieszczeń nie doznały również punkty osnowy szczegółowej. Jako pierwszy do pomiaru przyjęty został ciąg o największej wartości odchyłki rΔh = 16, wychodzący z punktu nawiązania 4533502 (rys. 2.1). Jednak podczas wywiadu terenowego okazało się, że punkt ten już nie istnieje, reper zamieszczony był na aktualnie 10.15199/50.2018.1.2 Przegląd Geodezyjny nr 1/2018  Rok XC 15 NAUKA wyburzonym budynku. Zatem, zgodnie z procedurą aktualizacji, jako drugi został wybrany ciąg o kolejnej największej wartości odchyłki rΔh = 10, między punktami 3311072 - 3311075 (rys. 2.1). Otrzymana z nowego pomiaru terenowego wartość przewyższenia -1,4777 m jest z dokładnością rzędu 0.001 m równa dawnej pomierzonej wartości -1.47651 m i dawnej wartości wyrównanej -1.4771 (rys. 4.1), wykazanych kolumnach odpowiednio f i F tabeli przewyższenia programu Niwelacja (rys. 4.1) [2]. Po wprowadzeniu nowej wartości pomierzonego przewyższenia -1,4777 m do programu Niwelacja w miejsce przewyższenia dawnego -1.47651 m (rys. 4.1, kolumna f ) oraz usunięciu nieistniejącego punktu 4533502 i przeprowadzaniu wyrównania sieci przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, otrzymano wartość wyrównanego przewyższenia -1.4780 (rys. 4.2) różną od wartości dawnego wyrównanego przewyższenia -1.4771 o 0.0009 m. Wyrównana sieć nie wykazuje więc deformacji, otrzymana wartość m0 = 0.916 (rys. 4.2) jest taka sama jak po wyrównaniu sieci z dawną wartością przewyższenia (rys. 4.1) oraz rozkłady poprawek standaryzowanych rΔh,... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577