• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Podlaskie Forum GIS (Danuta KONOPKA)
W dniach 14 - 15 czerwca 2018 roku w Białowieży pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Marszałka Województwa Podlaskiego odbyła się XV konferencja z cyklu "Podlaskie Forum GIS". Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji został wybrany temat "Systemy Informacji Przestrzennej - kierunki rozwoju". Przybyłych gości, prelegentów oraz uczestników przywitała Danuta Konopka - Geodeta Województwa Podlaskiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W pierwszym dniu w konferencji wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, ... więcej»

Spotkanie przy Ognisku
Niezwykle ważną sprawą dla Naszego Zarządu od wielu już lat jest podejmowanie działań zmierzających do integrowania środowiska geodezyjnego. Jedną z flagowych inicjatyw są organizowane corocznie ogniska w Lesie Łagiewnickim, na terenie udostępnianym przez Leśnictwo Miejskie Łódź. W tym roku impreza odbyła się 15 czerwca pod hasłem "Na sportowo". Jak co roku koleżanki i koledzy nie zawiedli, przybyli wraz z rodzinami i przyjaciółmi. We wspólnej zabawie udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w wieku od 1 do 17 lat.Spotkanie rozpoczęła prezes oddz... więcej»

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć (Jerzy GAJDEK)
1. Wstęp Co roku wojewódzkie Oddziały wraz Zarządem Głównym SGP organizują łącznie kilkanaście konferencji N-T, seminariów i spotkań technicznych, na których omawia się istotne dla środowiska geodezyjnego, a i tym samym też dla zleceniodawców prac geodezyjnych, zagadnienia mające wpływ na jakość świadczonych usług i postęp techniczny, przy naiwnym też mniemaniu o poprawie, nazwę to złośliwie - "bełkotu prawnego". Podobnie jest z konferencjami organizowanymi przez uczelnie wyższe posiadające kierunki geodezyjne. Nie inaczej traktowane są wspomniane zagadnienia w publikacjach zamieszczanych w Przeglądzie Geodezyjnym, GEODECIE i podręcznikach akademickich. Praktycznie wszystkie opracowania (artykuły) kończą się wnioskami. Zważywszy fakt, że większość konferencji jest cykliczna o długoletnich tradycjach, trzeba zadać proste pytanie - czy ktoś panuje nad tymi setkami (chyba nie przesadziłem) wniosków? Czy ktoś te wnioski analizuje i selekcjonuje, rekomendując te najistotniejsze dla prestiżu polskiej geodezji i geodetów? Odn... więcej»

Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2
(Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS)

Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble... więcej»

Plan uczestnictwa delegacji SGP w Komisji 6 FIG - Engineering Surveying (Ireneusz WYCZAŁEK)
Wpierwszych dniach maja bieżącego roku odbył się w Istambule (Turcja) Kongres FIG - Międzynarodowej Federacji Geodetów. Oprócz licznych sesji naukowych, głównym celem Kongresu było podsumowanie działalności Federacji w ostatniej czteroletniej kadencji, wybór nowych władz i nakreślenie planów na przyszłość. Delegacje krajowe wskazały też swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji tematycznych. Na nową kadencję 2018-2022 zostałem wskazany jako delegat SGP do Komisji 6, która zajmuje się tematyką geodezji inżynieryjnej. Dotychczasowym przedstawicielem SGP w tej Komisji był kolega Marek Woźniak, obecnie profesor Politechniki Warszawskiej. Jako reprezentant środowiska geodezyjnego postanowiłem się dzielić na łamach Przeglądu Geodezyjnego swoimi doświadczeniami w FIG. Postaram się też przeprowadzić wywiady z delegatami do innych Komisji, aby przybliżać szerokiemu gronu geodetów naszą działalność na niwie FIG. 1. Czym się zajmuje Komisja 6 FIG? FIG jest dobrowolnym stowarzyszeniem geodetów i licznych organizacji narodowych zajmujących się tematyką geodezyjną. Międzynarodowa Federacja Geodetów realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez popularyzowanie dobrych praktyk w zawodzie geodety, nakreślanie trendów rozwojowych geodezji, rozwiązywanie aktualnych problemów i wyzwań stających przed geodezją, promowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów. Ma także na celu promowanie na zewnątrz zawodu geodety i geodezji jako dziedziny działalności gospodarczej i naukowej, jak również poszukiwanie ścieżek współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody pokrewne, takie jak geologia, badania i przemysł kosmiczny, a przede wszystkim szeroko rozumiana inżynieria. Działalność ta jest realizowana w drodze organizacji lub współorganizacji wydarzeń naukowych, popularno- -naukowych i towarzyskich, a także poprzez kontakty indywidualne. FIG jest zarządzany przez Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się co roku podcza... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Obowiązek informacyjny z RODO Co to jest i jak go stosować w geodezji? (Maria OSIERDA)
Od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wiele podmiotów informowało nas na różne sposoby o tym, że przetwarza nasze dane osobowe. W ten sposób był realizowany w praktyce obowiązek informacyjny. O zasadności tych działań można dyskutować. Dlaczego? Bo żaden z przepisów RODO nie obligował do tego administratora (patrz wyrok SA z 11.04.2003 R. II SA 1578/02). Obowiązek informacyjny nie jest niczym nowym. Jego spełnienie było obowiązkiem od 20 lat, czyli od czasu, gdy zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. Być może Ci, którzy tak intensywnie rozsyłali klauzule informacyjne 25 maja nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Kiedy należy informować? Obowiązek informacyjny należy spełnić w momencie zbierania danych (gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą) albo co do zasady w terminie do 1 miesiąca od momentu pozyskania danych (gdy dane pozyskujemy z innych źródeł niż osoba, której one dotyczą). Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy do geodety przychodzi osoba fi zyczna i zl... więcej»

Zdzisław Kurczyński profesorem
W dniu 21 czerwca br. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, Zdzisław Kurczyński odebrał nominację profesorską. Zdzisław Kurczyński urodził się 28 czerwca 1952 r. w Czerwonej Woli (obecnie woj. świętokrzyskie). Dzieciństwo spędził w Łodzi. Tu, w 1971 r. ukończył Technikum Geodezyjne, rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej. Po 2. roku skorzystał z oferty stypendium Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, umożliwiającej kontynuację studiów w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji, Aerofotogeodezji i Kartografi i (MIIGAiK) na Wydziale Aerofotogeodezji. W 1976 r. z wyróżnieniem obronił pracę dyplomową. W tymże roku został słuchaczem Studium Doktoranckie... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - maj 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu maju 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Abdulvahita Torun z Turcji. Artykuł nosi tytuł: "Geodata Enabled Hierarchical Blockchain Architecture for Resolving Boundary Confl icts in Cadastre Surveys and Land Registration". Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) - zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsc... więcej»

Przyszłość fotogrametrii lotniczej (Krzysztof BAKUŁA)
To pytanie zadawać mogą sobie w ostatnich latach geodeci. Z jednej strony dostrzegamy ogromny rozwój tej specjalności geodezji w ostatnim dziesięcioleciu, zarówno w zakresie sensorów, jak i przetwarzania danych. Z drugiej zaś widzimy bardzo duże możliwości zastosowania sensorów w coraz bardziej licznych dziedzinach, co czasem wypierać może inne technologie pomiarowe, głównie w zakresie ekonomiczności pomiaru, ale obawa, że fotogrametria zabierze pracę geodetom mierzącym w terenie jest bezpodstawna. Może za to pomóc, jeżeli jej osiągnięcia zaczną być stosowane. W temacie przyszłości fotogrametrii można by napisać książkę w temacie sensorów, platform, pułapów pozyskiwania danych, ich jakości, sposobu przetwarzania oraz zastosowań. Nie sposób zatem omówić go w jednym felietonie. Postanowiłem zatem skupić się wyłącznie na trendach, które widać ostatnio w rozwoju kamer lotniczych. Analizując tendencje produkcyjne dwóch najbardziej znanych producentów kamer lotniczych, dostrzec można dwie d... więcej»

Czy geodeta może "porzucić" pracę bez konsekwencji karnych i dyscyplinarnych?
Tym razem zadaliśmy ważne pytanie z punktu widzenia wykonawcy prac geodezyjnych i kartografi cznych, dotyczące tzw. "porzucenia" pracy po negatywnym protokole weryfi kacji albo w ogóle odstąpienia od wykonania pracy po jej zgłoszeniu oraz pobraniu i zapłaceniu za materiały PZGiK. Zgodnie z art. 12a. [Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartografi cznych] 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartografi cznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartografi czne, o zakończeniu tych prac, przekazując: 1) zbiory nowych, zmodyfi kowanych lub zweryfi kowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b; 2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie. Art. 12b. [Weryfi kacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych] 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartografi cznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych, niezwłocznie weryfi kuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografi i. 4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego stanowi pozytywny wynik weryfi kacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartografi cznej. 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfi kacji, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartografi cznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartografi cznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uc... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej 2018 (Rafał Rutkowski)
3 marca b.r. już po raz siódmy odbył się fi nał Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej. Gospodarzem jak zwykle było Technikum Geodezyjne w Warszawie. Konkurs powstał w 2012 roku z inicjatywy naszego kolegi Staszka Grodzickiego. Początkowo był skierowany tylko do uczniów Warszawskiego Technikum. Z założenia składał się z trzech etapów. Uczniowie rozwiązywali 50 pytań testowych (dawniej zamkniętych, a obecnie otwartych) i 3 zadania obliczeniowe. Dziesięciu najlepszych w fi nale odpowiadało na 4 pytania, które oceniała komisja złożona z nauczycieli. ... więcej»

XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE
17 i 18 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się XIV i ostatnie już Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, zorganizowane przez Województwo Małopolskie, Wojewodę Małopolski, Miasto Kraków, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- -Kartograficzne w Krakowie. Tegorocznym tematem przewodnim była "Jedna przestrzeń - różne spojrzenia". Podczas dwudniowego sympozjum, uczestnicy mogli wysłuchać oraz dyskutować m.in. o nowych wyzwaniach stojących przed geoportalami regionalnymi, innowacyjnych rozwiązaniach i funkcjonalności regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, międzybranżowych problemach związanych z zasilaniem baz danych o budynkach oraz o opracowaniu modeli 3D budynków. - Kompetentna informacja przestrzenna jest kluczem do zarządzania przestrzenią - podkreśliła na wstępie Elżbieta Koterba, która reprezentowała Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zabierając głos, Jerzy Gaździcki, Prezes Polskiego Towarzystwa Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wyraził niepokój, że geodezja i kartografia oraz informacja geoprzestrzenna stają się przedmiotami w rozgrywkach politycznych, dlatego tak istotna jest współpraca między tymi dziedzinami. Pierwszą sesję pt. "Nowe wyzwania przed geoportalami regionalnymi" rozpoczęli Maria Wojtacha i Rafal Bletek, którzy omówili MIIP-2, czyli Małopolską Infrastrukturę Info... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Prawo do prywatności i prawo do informacji publicznej - wyrok NSA z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt: I OSK 657/16. W świetle art. 61 ust. 3 Konstytucji, ograniczenie prawa do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Realizację konstytucyjnego ograniczenia prawa do informacji w zakresie ochrony prawa do prywatności stanowi m.in. art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że informacja o środkach wydatkowanych ze źródeł publicznych, m.in. na wynagrodzenia pracowników, ale również na wynagrodzenia osób niebędących pracownikami podmiotu publicznego, stanowi informację publiczną. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym udzielenie informacji publicznej w postaci danych o wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach finansowanych ze środków publicznych (zarówno pełniących funkcje publiczne, jak też personelu pomocniczego) zazwyczaj nie musi się wiązać z koniecznością ingerencji w ich prawnie chronioną sferę prywatności. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy w danym podmiocie na określonym stanowisku zatrudnionych jest kilka osób. Udostępnienie informacji publicznej polega bowiem wówczas na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania dan... więcej»

RODO w geodezji - u starosty i wykonawcy (Ludmiła Pietrzak)
Wdniu 25 maja 2018 roku weszły w życie dwa akty prawne, które obowiązują wszystkich, a zapowiedzi ich wejścia wprowadziły niemal zbiorową histerię podsycaną przez fi rmy szkoleniowe, które niewątpliwie znalazły w tym fakcie dobry sposób na zarobienie pieniędzy. Z pewnością są to znaczące akty prawne, których nieprzestrzeganie może mieć poważne konsekwencje, zarówno w sferze kar pieniężnych, prawa cywilnego i karnego.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) - stosowane bezpośrednio - nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego. Akt nadrzędny w stosunku do Ustawy ODO. - Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku. Wdrożenie RODO wynika po pierwsze z konieczności dostosowania przepisów do rozwoju technologii, a po drugie - z potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad ochrony danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. RODO ma na celu wzmocnienie podstawowych praw obywateli w epoce cyfrowej i ułatwienie przedsiębiorstwom i organizacjom działania na wspólnym rynku. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób defi niuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w fi rmach i urzędach. RODO obowiązuje organizacje, które przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością prowadzoną w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy samo przetwarzanie danych odbywa się w Unii. Rozporządzenie obowiązuje również określone grupy podmiotów spoza UE, które nie mają jednostek organizacyjnych w Unii, ale ich czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, w Unii - niezależnie od tego, czy... więcej»

Informacje o użytkach gruntowych oraz klasach bonitacyjnych w ewidencji gruntów i budynków (Witold RADZIO)
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) treścią ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) są między innymi informacje dotyczące użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów. Z art. 20 ust. 3 tej ustawy wynika ponadto, że gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się wyłącznie grunty rolne oraz grunty leśne. Użytki gruntowe, które nie są zaliczane do gruntów rolnych lub gruntów leśnych nie podlegają tej klasyfikacji. Systematyka użytków gruntowych Systematykę użytków gruntowych, wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), ustalają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie EGiB". Zgodnie z § 67 tego rozporządzenia, użytki gruntowe, wykazywane w EGiB, dzielą się na 6 następujących grup: - grunty rolne, - grunty leśne, - grunty zabudowane i zurbanizowane, - użytki ekologiczne, - grunty pod wodami, - tereny różne oznaczone symbolem - Tr. Przepisy § 68 rozporządzenia w sprawie EGiB ustalają podział gruntów rolnych, gruntów leśnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów pod wodami na użytki gruntowe oraz określają oznaczenia tych użytków. Użytki ekologiczne oraz tereny różne nie podlegają dalszemu podziałowi; nazwy tych grup użytków gruntowych są jednocześnie nazwami użytków gruntowych. Grunty rolne dzielą się na: 1) użytki rolne, do których zalicza się: a) grunty orne, oznaczone symbolem - R, b) sady, oznaczone symbolem - S, c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł, d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps, e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br, f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr, g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W, h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczon... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 31/05/2018 Osie dwóch tras drogowych o1 i o2 należy połączyć łukiem kołowym przy spełnieniu następujących warunków. Oś drogi o1 jest określona równaniem x = 200.00, a projektowany łuk kołowy osi trasy ma przebiegać przez punkty A i B o znanych współrzędnych prostokątnych x, y, przy czym punkt B jest położony w osi drogi o2 i jest punktem końcowym łuku kołowego. Obliczyć współrzędne x, y punktu P (początek łuku), promień łuku kołowego R, kąt środkowy α (kąt zwrotu stycznych do łuku) i długość łuku kołowego L. Współrzędne punktów A i B wynoszą:Nr punktu x y A 300.00 500.00 B 700.00 700.00 Krzyżówka geodety 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 POZIOMO: 1) przekształcenie współrzędnych przestrzennych, 7) w złożeniach: góra, w... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
5 kwietnia 2018 r. odbyło się 3. zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich tej kadencji. Zebranie rozpoczęło się wręczeniem nagród laureatom konkursu za najlepsze prace dyplomowe: magisterską i inżynierską. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentował Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju. W swoim wystąpieniu podziękował i złożył gratulacje wszystkim laureatom, a także zaznaczył, że jest to sukces młodych ludzi w rozwoju dziedziny geodezji i kartografii. W zastępstwie Pana Artura Sobonia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wystąpił Pan Bartłomiej Stecki, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pan Bartłomiej Stecki podziękował za zaproszenie do uczestniczenia w zebraniu. Poinformował, iż Pan Minister nie mógł przybyć ze względu na zbieżność terminów innych spotkań, jednakże problemy geodezji są w jego żywym obszarze zainteresowania. Nagrody laureatom wręczali: Prezes SGP Kol. Janusz Walo, Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju, Pan Bartłomiej Stecki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także przedstawiciele sponsorów nagród: Dariusz Cieśla - Hexagon Safety&I... więcej»

Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

Materialnoprawna podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów DOI:10.15199/50.2018.5.2
(Artur Biela)

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Szczególne znaczenie geodety w procesie inwestycyjnym oraz doniosłość prawna czynności z zakresu opisu nieruchomości powodują, że od geodetów uprawnionych wymaga się niezwykłej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne1 osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, nie dochowując należytej staranności lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Należy rozróżnić odpowiedzialność dyscyplinarną - związaną z realizacją funkcji publicznych, od odpowiedzialności porządkowej - wynikającej z cech stosunku pracy i odpowiedzialności zawodowej - związanej z wykonywaniem odpowiedniego zawodu. W związku z tym, że gwarantowanie należytego wykonywania zawodów uznanych przez ustawodawcę za zawody zaufania publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu2 wiąże się właśnie z odpowiedzialnością zawodową, to wydaje się, że w przypadku zawodu geodety tego typu odpowiedzialność (zawodowa, a nie dyscyplinarna) winna być wskazana przez ustawodawcę3. Mimo wskazanych wątpliwości, w dalszej części artykułu autor będzie posługiwał się określeniem ustawowym. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za czyny związane z funkcjonowaniem właściwej organizacji publicznej4. Specyfika prawa dyscyplinarnego i rozproszony charakter jego źródeł utrudniają formułowanie twierdzeń o charakterze kategorycznym5. Odpowiedzialność dyscyplinarna ma charakter ustawowy, ustawa nie tylko ją przewiduje, ale określa też w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki - nie ma jednak charakteru powszechnego, zakres podmiotowy zostaje ograniczony tylko do pewnych kategorii osób. Generalnie są to osoby pełniące ważne funkcje w państwie czy funkcj... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - luty 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu lutym 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Grecji w składzie: Bakogiannis Efthimios, Charalampos Kyriakidis, Maria Siti, Nikolaos Kougioumtzidis, Chryssy Potsiou. Artykuł nosi tytuł: "The use of Volunteered Geographic Information (VGI) in noise mapping"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 14 do 15 września 2017 roku w Bukareszcie w Rumunii sympozjum "GeopreVi 2017", którego temat brzmiał: "Smart Solutions for a Secure and Valuable Property". Obecnie na świecie wśród czynników... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
W dniach 5-7 kwietnia 2018 roku zostaną przeprowadzone w Lublinie zawody drugiego i trzeciego stopnia, czyli etapy międzyszkolny i centralny XL Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Organizatorami tej edycji Olimpiady są jej inicjatorzy - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie i lubelski Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Początek Olimpiady, jednego z najdłużej i nieprzerwanie organizowanych przez czterdzieści lat przedsięwzięć Stowarzyszenia, o zasięgu ogólnopolskim, to rok 1979, w którym Komisja ds. Młodej Kadry Zarządu Oddziału SGP w Lublinie wystąpiła z inicjatywą zorganizowania "Konkursu o tytuł przodującego ucznia w ... więcej»

Recenzja Geofelietonów
MAESTRO Literatura straciła, geodezja zyskała. O 17 lat młodszy od Sławomira Mrożka. Gdyby na rozstajach młodości wybrał pisarstwo, mówilibyśmy o nim "drugi Mrożek". A może o Mrożku "drugi Adamczewski"? Porównywalibyśmy "Zdzicha" z Hrabalem, Haszkiem, Gogolem... TALENT «"Ogniem i mieczem" znałem jako dziecko na pamięć.» /201412/ «Ciągoty grafomańskie miałem od czasów gimnazjalnych. Jako dziecię ludu miałem trudności w poprawnym wysławianiu się, było dla mnie katorgą "opowiadanie" jakiegoś tekstu "własnymi słowami". Musiałem nadrabiać wypracowaniami pisemnymi i doszedłem w pisaniu do czołówki klasowej. Edek R-ski, mój student, redaktor naczelny gazetki wydziałowej "Paralaxa", gdzie ja prowadziłem dział "kroniki towarzyskiej", nie wie chyba, że pobudził u mnie jeszcze bardziej wspomniane ciągoty. Wystartowałem w konkursie "Polityki" na pamiętniki inżynierów i otrzymałem wyróżnienie honorowe. Nawet mnie wydrukowali w świątecznym, wielkanocnym numerze 1963... » Oto próbka talentu, wspomnienie z roku 1957, wieś Jęczydół w Szczecińskiem, opis kolektywizacji : ...Osadnicy wyprzedali lub przepili bądź zjedli cały prawie inwentarz żywy i założyli Rolniczy Zespół Spółdzielczy. Państwo postawiło spółdzielnię na nogi. Z kredytów zakupiono nową trzodę, zaczęto budować ośrodek gospodarczy. Przed październikiem 1956 spółdzielcy z Jęczydołu byli zupełnie dobrze zagospodarowani. Po październiku od razu rozwiązali spółdzielnię. Dla uczczenia tego wydarzenia ucztowali chyba z miesiąc. Wyrżnęli i zjedli wielkie stado owiec. Rozdzielili między siebie, jak łupy wojenne, całe za kredyty państwowe zakupione mienie spółdzielcze i długo jeszcze "urzędowali" w gospodzie w pobliskiej Kobylance. Niestety, wszystko co przyjemne, szybko przemija. Państwo przypomniało o konieczności spłacania kredytów. Powiało grozą. Nie było czym uprawiać ziemi. Jak na urągowisko sterczą mury zaczętej obory spółdzielczej na 150 krów. Jak tu żyć nam biednym... więcej»

Geodeci rozpoczęli studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej (Sławomir Pietrek, Jacek Szczygłowski)
Piątkowe popołudnie, 2 marca 2018 r., na długo zapadnie w pamięci studentów, którzy po ukończeniu studiów inżynierskich podjęli decyzję o kontynuacji nauki na studiach magisterskich. W tym dniu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji odbyła się inauguracja studiów magisterskich na kierunkach: "geodezja i kartografia" i "budownictwo" w roku akademickim 2017/2018 oraz uroczyste zakończenie studiów inżynierskich. Zgodnie z ceremoniałem obowiązującym w uczelni wojskowej, uroczystość rozpoczął meldunek złożony prorektorowi ds. kształcenia, dr. hab. inż. Zdzisławowi Bogdanowiczowi, prof. WAT, przez zastępcę dziekana - płk. dr. inż. Pawła Kamińskiego, po którym zabrzmiał hymn państwowy wykonany przez orkiestrę studencką WAT. Dziekan, prof. dr hab. inż. Ad... więcej»

Z Janem Zalewskim - Starostą Powiatowym w Siemiatyczach, Przewodniczącym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
LUDMIŁA PIETRZAK: Z wykształcenia jest Pan Starosta nauczycielem, po wydziale geograficzno-biologicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Był Pan też Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Czy doświadczenie pedagogiczne przydaje się w codziennej pracy Starosty? JAN ZALEWSKI: Jak najbardziej, bowiem wiedza pedagogiczna pozwala na znacznie skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie szkołami ponadgimnazjalnymi, które przypomnę podlegają pod powiat. Na oświatę przeznaczamy znaczną część budżetu powiatu. Niestety jak większość powiatów odczuwamy niż demograficzny. Szkoły powiatu siemiatyckiego oferują bogaty wybór kierunków kształcenia, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne. L.P.: W latach 2002-2010 pełnił Pan funkcję Starosty Siemiatyckiego, którą ponownie objął Pan w roku 2014. To duże doświadczenie na stanowisku, w którym zadania samorządowe przeplatają się z rządowymi. W tym niełatwy dział geodezyjny. Co jest na co dzień najtrudniejsze? J.Z.: Najtrudniejsze było przestawienie się ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kierownika dużego urzędu. To był stres i spore wyzwanie, które wymagało rozwinięcia umiejętności menadżerskich. Nie bałem się spraw, problemów zadań stojących przed urzędem, wiedziałem, co należy do kompetencji powiatów. Nie bałem się kontaktów z mieszkańcami powiatu, bo lubię takie żywe, ludzkie relacje. Już na początku urzędowania postanowiłem, że drzwi mojego gabinetu zawsze będę otwarte i tak jest do dzisiaj. Każda kadencja jest inna. W każdej władza ma swoje priorytety i przez to dynamika jej pracy, działań jest różna. Nie chciałbym różnicować, która najciekawsza, najpracowitsza, co jest najtrudniejsze. Najważniejsze dla mnie jest to, że mam przyjemność pracować z radnymi, którzy rozumieją istotę samorządu i zasady funkcjonowania powiatów. Mogę z całą od... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - styczeń 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu styczniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Daniel Páez (Kolumbia), Abbas Rajabifard (Australia), Joaquín Andrés Franco Gantiva (Kolumbia). Artykuł nosi tytuł: "Methodological proposal for measuring and predicting Urban Green Space per capita in a Land-Use Cover Change model: Case Study in Bogota"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 4 do 8 grudnia 2017 roku w Caratgenie w Kolumbii corocznego spotkania Komisji 7 FIG tzw. FIG Commission 7 Annual Meeting 2017, które było połączone z międzynarodową konferencją nt. "Cadastre for Emergencies and Disasters - Challenges and opportunities for islands and coastlines". W Kolumbii brak ciągłości działań ... więcej»

Żaba na środku polany (czyli rzecz o dokumentach operatu podziałowego) (Dariusz Pręgowski)
Do nakreślenia kilku słów na temat, skłoniła mnie niedawna sytuacja. Oto współpracownik zakomunikował mi właśnie: musimy napisać jakąś informację dla geodetów wykonujących u nas opracowania (czyli napisać tzw. wytyczne powiatowe...) w temacie wydawania im uwierzytelnionych protokołów z operatów złożonych przez nich do PZGiK. Troszkę zdziwiony, na zadane pytanie - a jakich to protokołów? - otrzymałem odpowiedź - Przyjęcia granic do podziału... Dalej współpracownik wyłuszczył mi swój już gotowy pomysł (za to cenię moich współpracowników!), dotyczący wymaganych pełnomocnictw, rygorów z tym związanych, wysokości opłat itp. Muszę przyznać, że przez chwilę zbaraniałem, nie rozumiejąc o co mu chodzi i o co w tym wszystkim w ogóle chodzi, dowiadując się dodatkowo, że takich próśb jest coraz więcej. Zaciekawiony więc już mocno, wysłuchałem o problemie do końca i postanowiłem napisać kilka zdań. Okazuje się, że stosowanie od lat utartej praktyki, która jakby się mogło wydawać, nie wymaga analizy oczywistych i starych (względnie) przepisów, może prowadzić do popełniania błędów. Problem jest drobny, ale wbrew pozorom takie błahe problemy często powodują, że pracownik administracji publicznej, czując się w obowiązku respektować przede wszystkim przepisy prawa, musi działać wbrew zdrowemu rozsądkowi lub też wymyślać "prawo powiatowe". Otóż w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm. - dalej: ustawa ogn), w art. 97 ust 1a wymienia się literalnie dokumenty, które wnioskodawca o podział nieruchomości powinien dołączyć do wniosku kierowanego do właściwego organu. Wśród tych dokumentów w pkt. 5 czytamy - protokół z przyjęcia granic nieruchomości. A zatem, urzędnik gminny, czytając również literalnie przepisy, winien egzekwować od wnioskodawcy złożenie takiego dokumentu. Przepisy wykonawcze dotyczące podziałów ujęte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i ... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 2 DOI:10.15199/50.2018.3.2
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

5. Rejestrowanie tymczasowych obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości W przepisach dotyczących katastru nieruchomości [11] w § 78 stanowiącym o rodzajach budynków i lokali, których nie wykazuje się w katastrze, wymienione zostały m.in. tymczasowe budynki stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Zapis ten jest bardzo ogólny. Z tego względu w pierwszej kolejności warto odwołać się do Prawa budowlanego [15], gdzie znajduje się legalna definicja tymczasowego obiektu budowlanego: należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Ponadto w art. 29 ust. 1 [15], stanowiącym o zwolnieniach od uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca wymienia: ??tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; ??tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Drugi z powyższych podpunktów niemal pokrywa się ze wspomnianym już zapisem z § 78 [11], stanowiącym o rodzajach budynków niewykazywanych w ewidencji. Zwykle nie ma wątpliwości, co do braku konieczności rejestrowania w EGiB obiektów tymczasowych na terenach rekreacji przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (przyczepy kempingowe) czy też baraków towarzyszących budowie innych inwestycji. ... więcej»

Co z tym systemem? (Władysław BAKA)
W2016 roku własnym sumptem wydałem książkę pt. "Wertepy polskiej geodezji - trudna droga do systemu", w której oprócz opisów stanów istniejących i propozycji rozwiązywania nabrzmiałych w środowisku geodetów problemów, w sposób wyrazisty nakreśliłem, można rzec, fizyczne istnienie systemu zwanego powszechnie geodezją i kartografią jako wielkiego systemu wymiany (tworzenia, ewidencjonowania, przetwarzania i wydawania) danych i informacji geoprzestrzennych. W książce tej, w celu sprawnej prezentacji systemu na użytek poszczególnych artykułów, zastosowałem skrót [ADN]. Prace nad książką wymagały przestudiowania podręczników oraz książkowych i referatowych publikacji z zakresu nie tylko samej geodezji, ale również z takich dziedzin jak: socjologia, etyka, prakseologia, organizacja i zarządzanie, a nawet filozofia i prawo. Pozycje literatury starałem się umieszczać pod tekstami niektórych artykułów. Książkę, o której mówię, ukończyłem, lecz studiowanie tekstów w dziedzinach, które choćby w małym stopniu związane są z geodezją i kartografią, kontynuuję z coraz większym zainteresowaniem, bowiem jako się rzekło, sam system jest wielki, a tyczące go dziedziny to prawie kosmos, czego dowodzi zagadnienie działania owego systemu, które wciąga jak kosmiczna czarna dziura. Po przeczytaniu książki (jeśli ktoś ma tyle cierpliwości) jawi się jaśniej druga część jej tytułu: "trudna droga do systemu". Skrót [ADN] miał dotychczas techniczny, a więc i doraźny charakter, natomiast całe zagadnienie to trwały społeczny system wielu funkcji zawodowych, których działanie w cał... więcej»

Zasady ujawniania władającego w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2018.3.3
(Artur Biela)

Wstęp Ewidencja gruntów i budynków gromadzi, aktualizuje oraz udostępnia informacje o gruntach, budynkach i lokalach (informacje przedmiotowe), ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (informacje podmiotowe)1. Przepisy prawa geodezyjnego, wskazując na podmiot ewidencji, odsyłają do art. 20 ust. 2 pkt 1 p.g.i k., zgodnie z którym w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się właścicieli nieruchomości, a w przypadku: a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli, inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości; b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Podmiotem ewidencji jest więc osoba, organ lub jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie prawo do gruntów, budynków lub lokali. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków2 prawa te uwidacznia się na podstawie wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych i umów zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa dokonuje podziału podmiotów ewidencji gruntów na trzy kategorie. Pierwszą stanowią właściciele nieruchomości, drugą władający, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz trzecią, którymi są władający na zasadach samoistnego posiadania3. W drugiej z ww. kat... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 28/02/2018 W celu określenia długości mostu, projektowanego przez rzekę, założono i pomierzono długości, na przeciwległych brzegach rzeki, dwóch równych i równoległych odcinków (bazy) AB = CD = a. Ponadto w punktach C i D pomierzono kąty α i β, pod którymi widać punkty końcowe bazy AB (rysunek). Obliczyć spodziewaną długość mostu L, czyli odległość między prostymi równoległymi oraz długości pozostałych boków równoległoboku.tym samym kątem, 5) umowny znak (symbol... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niniejszy materiał ma na celu przybliżenie dużego przedsięwzięcia realizowanego przez ostatnie półtora roku przez poznański Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. W chwili obecnej GEOPOZ wkracza w ostatni etap realizacji projektu, który zakończy się w czerwcu 2018, zatem sytuacja jest mocno dynamiczna: część zadań zostało ukończonych, niektóre trwają, w innych testowane są dostarczone rozwiązania. Cele projektu Celem strategicznym projektu jest zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i obywateli, a w szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców, projektantów i komorników - poprzez uruchomienie dedykowanych e-usług. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: ??ucyfrowieniu, podniesieniu jakości i uzyskaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ??zwiększeniu dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z pzgik obejmującego obszar Poznania przez wykonawców prac geodezyjnych i innych przedsiębiorców oraz obywateli (w tym właścicieli, władających nieruchomościami lub posiadających interes prawny), poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości. Wśród celów pośrednich projektu możemy wymienić: wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim, poprawę efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zmniejszenie obciąże... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - grudzień 2017 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu grudniu 2017 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Portugalii w składzie: José António Tenedório i Luís Marques. Artykuł nosi tytuł: "How can 3D models and augmented reality visualization based on mobile platforms enhance the value of urban heritage?"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas warsztatów Komisji 3 FIG "Volunteered Geographic Information: Emerging Applications in Public Science and Citizen Participation", które odbywały się w dniach od 27 do 30 listopada 2017 roku w Lizbonie w Portugalii. Zabudowa miejska i charakterystyczne jej budowle tworzą historię danych miejsc, stając się ich symbolem. Korzysta z... więcej»

XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley’a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera ... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 1 DOI:10.15199/50.2018.2.3
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

1. Wprowadzenie Budynek jako obiekt katastru nieruchomości charakteryzuje się znacząco większą złożonością aniżeli działka ewidencyjna czy wyodrębniony lokal. Potwierdza to choćby liczba danych ewidencyjnych budynku [9], o których mowa w § 63 ust. 1 [11]. Ponadto od 31 grudnia 2013 roku, tj. od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku [12], do zarejestrowania kompletnej informacji przestrzennej o budynku w bazie EGiB, koniecznym może okazać się zaewidencjonowanie aż trzech obiektów: EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie gromadzenia danych ewidencyjnych budynku, zgłaszanymi przez środowisko geodezyjne [5,6,7,8], autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę usystematyzowania poszczególnych aspektów tego zagadnienia. W kolejnych numerach Przeglądu Geodezyjnego omówili problem definicji budynku [1], identyfikacji zasięgu konturu budynku i bloków budynku [2], rozróżniania poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem [3], a także przedstawili najczęstsze wątpliwości towarzyszące pozyskiwaniu danych opisowych budynku [4]. Mimo to, w dalszym ciągu pojawia się wiele niejasności, dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Temat ten wciąż wydaje się być niewyczerpany. 2. Budynek częściowo drewniany częściowo murowany - jaki materiał ścian zewnętrznych? Pierwszym z zagadnień, które zostanie przedstawione w artykule, jest ewidencjonowanie budynków, wzniesionych z wykorzystaniem różnych materiałów. Ustawodawca zgodnie z załącznikiem numer 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [11] przewiduje trzy dopuszczalne wartości atrybutu "materiał ścian zewnętrznych budynku". Są nimi: 1 - mur, 2 - drewno, 3 - inny. Prawidłowe określenie wartości tego atrybutu na ogół nie jest kłopotliwe. Geodeta, w trakcie modernizacji bądź aktualizacji EGiB przep... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Zewnętrzny dowód absurdu (Władysław BAKA)
Zleceniodawca mgr inż. arch. zlecił geodecie sporządzenie dokumentu pn. "projekt podziału działek" za umówioną kwotę "K". Geodeta próbował obliczyć wynagrodzenie w wysokości "K" + "U". Zleceniodawca pyta, co to jest "U" i dowiaduje się, że: 1. Aby wykonać projekt, geodeta musi wykupić dokumenty z egib, na bazie których ma oczywisty obowiązek wykonać zleconą pracę tj. projekt podziału, dokonując również szeroko potraktowanej aktualizacji wykupionych dokumentów, bo przepisy zobowiązują geodetę do nieodpłatnego przekazania poprawionego materiału z powrotem do pzgik. 2. Geodeta po odczekaniu ok. 4 tygodni na weryfikację wykonanej pracy dowiaduje się, że poprawione dokumenty wyjściowe oraz wykaz zmian ewidencyjnych (cały operat techniczny) urząd ten (ODGiK) przyjmuje do państwowego zasobu, a produkt przewidziany dla zleceniodawcy, czyli w tym przypadku projekt podziału działek, urząd starosty może opatrzyć czerwoną pieczątką potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu, ale tylko na "dobrowolny" wniosek geodety i za już niedobrowolną opłatą. 3. Złożenie przez geodetę ww. wniosku mobilizuje urzędnika do obliczenia kwoty i wystawienia tzw. Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), przy czym wysokość kwoty zależy od te... więcej»

Walka o przetrwanie geodezji jako nauki i dekownicy (Zdzisław Adamczewski)
Wmoim ukochanym kraju, gdzie ludzie się nie kochają (za wyjątkiem mnie, bo ja kocham przynajmniej geodetów (wszystkich jak leci)), umyślono skasować geodezję jako dyscyplinę naukową egzystującą biurokratycznie w naukach o Ziemi jako dziedzinie naukowej. Prowadziłoby to do wypchnięcia jednej z najstarszych nauk z areny naukowej w niebyt. Na tej arenie, podobnie jak na innych arenach socjologicznych (np. politycznej, biurokratycznej, ekonomicznej, kulturalnej, mistycznej i innych), toczy się bezpardonowa walka o zawłaszczanie kompetencji, środków i dóbr wszelakich, a nawet o zwykłe przetrwanie. Formy aktywności ludzkiej, określane w encyklopediach jako nauki, pojawiały się w sposób naturalny w miarę ciągłego, racjonalnego poznawania otaczającego nas świata. Najpierw powstały te, które opisywały rozmiary przestrzeni, w której człowiek egzystował, a więc Ziemię i Przestworza. Tak powstały geodezja i astronomia. Potem pojawiały się jak grzyby po deszczu następne, przyjmując (jeżeli były związane silnie z Ziemią lub Przestworzami) identyfikator-przedrostek "g... więcej»

Ewidencja gruntów i budynków - rejestrem aktualnym? (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz PRĘGOWSKI)
Ewidencja gruntów i budynków, określana w wielu przepisach katastrem nieruchomości, jest tematyką powszechnie znaną wśród specjalistów, wokół której miało miejsce już wiele konferencji, powstało w tym zakresie wiele opracowań, publikacji i artykułów. Pokazuje to, jak obszernym tematycznie zadaniem jest prowadzenie związanych z tą ewidencją zbiorów danych. Zgodnie z podstawowymi regulacjami zawartymi w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: ustawa Pgik), ewidencja gruntów i budynków jest systemem informacyjnym zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie zgromadzonych danych w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Jako rejestr publiczny pełni istotną rolę, dostarczając informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oraz dla potrzeb oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Wskazuje to na szeroki wachlarz zastosowań zgromadzonych przez starostów w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków informacji. W dobie XXI wieku istotnym jest szybki dostęp do wielu różnych informacji, ale takich, które cechując się wiarygodnością oraz aktualnością, mogą posłużyć dla potrzeb zainteresowanych. Dlatego też obszar artykułu ogranicza się do tej problematyki w zakresie zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, aspektów związanych z utrzymaniem ich aktualności oraz jej znaczenia dla odbiorców udostępnianej informacji. Przystępując do analizy tematyki związanej z aktualnością danych ewidencyjnych, na wstępie, dla usystematyzowania pewnych stosowanych w dalszej części skrótów myślowych, warte przypomnienia pozostaje, że zgodnie z ustawą Pgik, organem właściwym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jako części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są starostowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin z zakresu funkcjonowania gospodarczego gmin, powiatów, województw... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego SGP w dniu 13.12.2017 r.
Przede wszystkim podjęto uchwałę nr 1/2017 w sprawie utrzymania dyscypliny naukowej "geodezja i kartografia" w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych w związku z planowaną reformą nauki o treści: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wyraża zdecydowane stanowisko za utrzymaniem dyscypliny "geodezja i kartografia" w opracowywanej nowej kwalifikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Wyrażamy opinię, że utrzymanie dyscypliny "geodezja i kartografia" jest niezwykle ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu jej obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchom... więcej»

Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w terenie zabudowanym (Stanisław LISIEWICZ)
Skonstruowanie tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia przemieszczeń we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach, wyszczególnionych na końcu tego opracowania, zaproponowałem sposób łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilny... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577