• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2017-10

zeszyt-5293-przeglad-geodezyjny-2017-10.html

 
W numerze m.in.:
Relacja z IV konferencji technicznej pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK" (Zbigniew Malinowski)
W dniach 13-15 września 2017 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyła się IV Konferencja Techniczna "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK". Organizatorem była firma Geo-System Sp. z o.o., a przewodniczył jej prezes zarządu - dr hab. inż. Waldemar Izdebski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu zajmujący się prowadzeniem PZGiK, ale obecni byli także przedstawiciele innych instytucji, chcący poznać nowoczesne technologie stosowane do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Konferencja rozpoczęła się od warsztatów oraz wystąpienia Pani Prezes GUGiK Grażyny Kierznowskiej, która ze względu na obowiązki służbowe uczestniczyła jedynie w pierwszym dniu konferencji. Pani Prezes poinformowała zebranych o toczących się pracach legislacyjnych dotyczących zmian prawa m.in. likwidacji licencji i przywrócenia ryczałtów, co spotkało się z wielkim zadowoleniem uczestników konferencji i potwierdzone zostało za klika dni rozpoczęciem procesu konsultacji do tzw. "ustawy inwestycyjnej".Warsztaty prowadzone ... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Kraków, 16 września 2017 r. (Włodzimierz Kędziora)
Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich odbyło się w Krakowie w dniu 16 września 2017 r. Było to pierwsze zebranie w kadencji Zarządu na lata 2017-2021. Jeszcze w poprzedniej kadencji Kol. Elżbieta Biel zaproponowała, a Zarząd Główny SGP wyraził na to zg... więcej»

Szkolenie nauczycieli zawodu rozpoczęte (Stanisław Marcin Wiliński)
Inicjatywa Beaty Startek, nauczyciela zawodu klas geodezyjnych Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, sugestia została przyjęta jako zadanie do planu pracy Zarządu bydgoskiego oddziału SGP w roku 2017 i znalazła swoje rozwiązanie w dniu 8 września br., kiedy rozpoczęło się spotkanie nauczycieli geodezji szkół geodezyj... więcej»

Relacja z XXIII Jesiennej Szkoły Geodezyjnej (Jan Blachowski)
W malowniczej scenerii Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu odbyła się XXIII Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana. Tematem przewodnim konferencji była "Geodezja i Geoinformatyka na Dolnym Śląsku". Tradycyjnie głównym celem Szkół, od 1974 roku organizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP), Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jest integracja naukowego, administracyjnego i produkcyjnego środowiska geodezyjnego. W tym roku rola głównego or... więcej»

Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym – rozstrzygnięte !!! (Paweł Dąbrowski)
Zakończyły się, rozgrywane w dniach 31.08-02.09.2017 na pięknym obiekcie OKT "Jodłowa" w Olsztynie XXXIV Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety Kraju. Przy świetnej pogodzie w czwartek i trochę gorszej w pozostałe dni, rywalizowało kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek. Po trzech dniach zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców: Mistrzem Polski Geodetów w 2017 roku zos... więcej»

2017-9

zeszyt-5264-przeglad-geodezyjny-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
Casus pascudeus (Władysław BAKA)
Ustanowione przepisy prawa, podobnie jak tezy naukowe, to pewnego rodzaju teoria weryfikowana praktyką życia codziennego z tym, że nieżyciowe (nietrafione) tezy naukowe same znikają w szarości niebytu, natomiast z przepisami prawa rzecz się ma zgoła inaczej, tym bardziej, że prawem urzędnika jest pilne sprawdzanie zgodności wszystkiego z owymi przepisami, wszystko więc można zrozumieć, jeśli stosowaniu prawa towarzyszy logika i zdrowy rozsądek, bo jako się rzekło coraz częściej stanowione w naszej branży prawa odbiegają od doskonałości. Szczególnie dotkliwie dyskomfort pracy z tego powodu odczuwają i opłacają geodeci poddani obowiązkowi zgłaszania urzędowi swoich prac i opłacania faktu otrzymania potrzebnych do wykonania swojej pracy dokumentów z tzw. "zasobu". Spotkałem wczoraj mgr. inż. Kolegę geodetę, który opowiedział mi swoje kolejne przeżycie urzęd... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 23-08-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin 1427 2017-07-26 2018-01-01 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw 1442 2017-07-28 2017-08-12 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia... więcej»

Co nowego w gospodarowaniu nieruchomościami publicznymi? (Tomasz Budzyński)
Przed wakacjami na łamach rubryki Nieruchomości pisałem o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących przedstawicieli zawodów obsługujących rynek nieruchomości - rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Już wtedy zapowiedziałem, że w jednym z najbliższych numerów PG napiszę o terminie wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i o nowych rozwiązaniach prawnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami, które ona zawiera. Czynię to w tym miesiącu. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm 20 lipca br. Poza nielicznymi wyjątkami przepisy jej weszły w życie dnia 1 września 2017 r. Ustawa w większości doprecyzowuje obowiązu... więcej»

Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich jako aktualne wyzwanie rozwojowe Polski DOI:10.15199/50.2017.9.5
(Jacek M. PIJANOWSKI, Franciszek WOCH)

Polska w ciągu ostatniego ćwierćwiecza doznała, bezsprzecznie w porównaniu do okresu powojennego, bardzo szybkiego wzrostu społeczno- -gospodarczego. Od ponad 10 lat praktycznie wszystkie segmenty rozwoju państwa objęte są wsparciem finansowym Unii Europejskiej (UE). Obszary wiejskie i rolnictwo korzystają ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Należy zaznaczyć, iż ze środków tego funduszu zyskało przede wszystkim rolnictwo - natomiast struktury przestrzenne na obszarach wiejskich rozwijają się bez spójnej polityki państwa czy samorządów. Zarówno środowiska naukowe, jak i praktycy otwarcie mówią, iż obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po prostu nie zdała egzaminu (porównaj np. [24], [8]). Obraz mówi więcej niż tysiąc słów lub inaczej - powtarzając za Ks. Benedyktem Chmielowskim herbu Nałęcz, autorem pierwszej polskiej encyklopedii z połowy XVII w. "Nowe Ateny" - "Koń jaki jest, każdy widzi". I rzeczywiście jest tak, że zbędne są jakiekolwiek statystyki czy wywody naukowe, aby ocenić przestrzeń obszarów wiejskich w Polsce. Świadczą o tym chociażby zamieszczone w niniejszym artykule dwa całkiem przypadkowo wybrane zdjęcia lotnicze z Geoportalu (rys. 1 i 2). Poza złą strukturą przestrzenną zabudowy, uderza masowe odłogowanie ziemi rolniczej. Gminy w Polsce bardzo niechętnie podejmują prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Równolegle w niedostatecznym stopniu sporządzano gminne programy (plany) prac urządzeniowo-rolnych. Głównym celem tych programów jest określenie założeń dla całościowego, wielofunkcyjnego rozwoju danej gminy, rozwoju gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia i pracy ludności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zachowania wartości kulturowych krajobrazu [22]. Programy te potencjalnie stanowić mogą Rys. 1. Przestrzeń wsi Iwanowice Małe oraz Iwanowice-Naboków w gminie Opatów, powi... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Do okoliczności uzasadniających brak winy w niedopełnieniu czynności procesowej w terminie należą np. nagła obłożna choroba zainteresowanego czy też dotyczące strony postępowania nadzwyczajne zjawiska wywołane działaniem sił przyrody eliminujące nie tylko możliwość złożenia przez nią pisma procesowego w terminie, ale wykluczające w ogóle normalne działanie - tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt: II GSK 3551/15. W sprawie strona w istocie twierdzi, że do uchybienia terminu nie doszło, gdyż brak było skutecznego doręczenia decyzji organu wydanej w pierwszej instancji. W związku z tym prawidłowe było wniesienie odwołania i dopiero w przypadku ewentualnego stwierdzenia postanowieniem organu uchybienia terminu do wniesienia odwołania strona będzie mogła zwalczać takie stanowisko, dowodząc, że do doręczenia decyzji nie doszło. Sąd I instancji prawidłowo zauważył, że do okoliczności uzasadniających brak winy w niedopełnieniu czynności procesowej w terminie należą np. nagła obłożna choroba zainteresowanego czy też dotyczące strony postępowania nadzwyczajne zjawiska wywołane działaniem sił przyrody eliminujące nie tylko możliwość złożenia przez nią pisma procesowego w terminie, ale wykluczające w ogóle normalne działanie. Słusznie też zauważył, że analizując akta administracyjne sprawy, można stwierdzić, że skarżący w toku postępowania administracyjnego praktycznie w ogóle nie wskazał okoliczności mających na celu uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu (art. 58 § 1 k... więcej»

2017-8

zeszyt-5232-przeglad-geodezyjny-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Droga od dwuwymiarowych map do trójwymiarowego modelu krajobrazu (Krzysztof BAKUŁA)
W jednym z ostatnich wydań internetowego portalu GIM International znaleźć można ciekawy wywiad z dr. Filipem Biljeckim z Uniwersytetu Technicznego w Delft, który obecnie realizuje prace badawcze w Singapurze, związane z zapisem rzeczywistości w postaci modeli 3D. Zagadnienie to od lat rozwija on w swoim zespole badawczym, będąc autorem wielu prac z zakresu modelowania 3D budynków. Za jego duże osiągnięcie uznać można rozwijanie kategoryzacji poziomu szczegółowości (Level Of Details) modeli w standardzie CityGML, o którym chciałem powiedzieć dziś kilka słów. W wywiadzie dr Biljecki odpowiada m.in., dlaczego władze miast są zainteresowane tworzeniem modeli 3D, wyjaśnia o problemach tworzenia modeli 3D o ogólnym zastosowaniu, a także o swoich doświadczeniach ze standardem CityGML. Wywiad jest na pewno wart przeczytania dla osób, które tematem tym się interesują. Polecam, gdyż sam często czytam jego prace. CityGML to schemat aplikacyjny stworzony dla GML tj. międzynarodowego formatu wymiany danych i kodowania wydanego przez OGC (Open Geospatial Consortium). Aby w dużym skrócie opisać ten standard, należy wskazać podstawowy podział na poziomy szczegółowości, w którym model na poziomie LOD0 odpowiada zapisowi 2.5-wymiarowemu (numeryczny model pokrycia terenu), modele poziomu LOD1 to modele "pudełkowe", które są prostopadłościanami reprezentującymi bryły budynków, modele LOD2 posiadają szczegółowość wyróżniającą podstawowe konstrukcje dachów, reprezentując bardzo zbliżony kształt rzeczywistych budynków, ale poddany ... więcej»

Ognisko u Boryny (Joanna Bojko)
7 maja 1867, w Kobielach Wielkich, wsi położonej wówczas w powiecie Nowo-Radomskim Guberni Piotrkowskiej, obecnie w powiecie radomszczańskim województwa łódzkiego - w rodzinie organisty przychodzi na świat Władysław Stanisław Reymont. 13 listopada 1924 Reymont otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za wybitny epos narodowy - powieść "Chłopi". W Łodzi, 18 maja 1905, w rodzinie związanej z przemysłem włókienniczym, przychodzi na świat Władysław Hańcza. W 1924 zdaje maturę w Gimnazjum Humanistycznym w Łodzi. W 1972 roku Władysław Hańcza wciela się w rolę Macieja Boryny w seria... więcej»

Pismo zespołu doradczego ds. systemowych w geodezji do Ministra Infrastruktury Tomasza Żuchowskiego (z dn. 26.07.2017 r.)
W wyniku pracy powołanego przez Pana Zespołu doradczego ds. rozwiązań systemowych w geodezji wypracowano wiele propozycji zmian, które szczegółowo zostały przedstawione na spotkaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. i mamy nadzieję, że będą przedmiotem analizy, a potem skutecznej realizacji. Jednakże wszystkie postulaty i propozycje zespół przygotował w oparciu o deklarację zawartą w Pana prezentacji na pierwszym spotkaniu zespołu w dniu 24 maja 2017 r., że w przepisach wprowadzających Kodeks urbanistyczno-budowlany zostaną zrealizowane następujące zmiany: 1. Likwidacja instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych dla opracowań wykonywanych na potrzeby procesu inwestycyjnego tj. mapy do celów projektowych, map z projektem podziału nie... więcej»

Z Danutą Konopką - Geodetą Województwa, Dyrektorem Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozmawia redaktor "Przeglądu Geodezyjnego" Stanisław Marcin Wiliński
Stanisław Marcin Wiliński: Tegoroczna czternasta konferencja "Podlaskie Forum GIS" stanowi dla mnie dziesiątą okazję do relacjonowania jej przebiegu na łamach "Przeglądu Geodezyjnego". Czy zechciałabyś podzielić się swoim udziałem w tym ważnym dla geodezji Podlasia wydarzeniu? Danuta Konopko: Dla mnie, jako jednego z organizatorów, to już czternasta konferencja, z tego więc wynika, że byłam na wszystkich. Przez te lata zdążyliśmy już nabrać doświadczenia. Zawsze jednak staramy się nie popaść w rutynę. Każde Forum jest dla nas wyjątkowe i przykładamy wielką uwagę do odpowiedniego poziomu merytorycznego i organizacyjnego. Myślę, że tak też było i tym razem. S.M.W.: Cechą wyróżniającą Podlaskie Forum od konferencji cyklicznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest proponowanie spotkań w różnych miejscach województwa. Ten dość trudny do realizacji pomysł jest interesujący, ale jak się on narodził i utrwalił? D.K.: Od początku przyjęliśmy założenie, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako instytucja o zasięgu regionalnym, ma za zadanie promować piękno naszej podlaskiej ziemi. Chcieliśmy, aby przyroda, wielokulturowość, historia i intrygujące miejsca stały się nierozerwalną częścią naszej Konferencji. Dlatego ... więcej»

Metoda najmniejszych kwadratów w obliczaniu błędów średnich mierzonych szczegółów terenowych - cd. (Jerzy GAJDEK)
3. Przykład z praktyki uzupełniony symulacjami antycypującymi inne możliwe sytuacje pomiarowe W 2015 roku mój przyjaciel Józio Poznański wykonał zlecenie zamawiającego, obejmujące inwentaryzację infrastruktury i budynku - rysunek 3. Na przykładzie tej pracy omówione zostaną kompleksowo metody pomiarów szczegółów poruszane w [1] oraz symulowane pomiary przedstawione w [2- 18.13] - "dopuszcza się pomiar ekscentryczny punktów niedostępnych do bezpośredniego pomiaru RTK, wykorzystując wcięcie liniowe lub domiary ortogonalne pod warunkiem zachowania wymaganych dokładności dla tego typu prac geodezyjnych oraz dla długości elementów takiej konstrukcji geometrycznej poniżej 50 m". A w obszerniejszym wymiarze warianty "pomiaru ekscentrycznego punktów niedostępnych do bezpośredniego pomiaru RTK" opisują autorzy w artykule [15], który wyprzedził zapisy z [1] i [2]. Informacje dotyczące pomiarowej osnowy sytuacyjnej z rysunku 3: ??1110VIA, 19Malawa, 17Laka - nadziemne punkty orientacji II i III klasy (punkty POG), ??S1, S2, S3 - punkty POS wyznaczone techniką RTK z zachowaniem zasad określonych w [1-§§12, 17], ??S2A, S5, S6 - punkty przyjęte do ilustracji innowacyjnych obliczeń współrzędnych i błędów średnich szczegółów terenowych MNK. 3.1. Pomiar szczegółów metodą biegunową Budynek pomierzony został tachimetrem metodą biegunową z dwóch stanowisk S2 i S3. Metoda biegunowa uznawana jest za dominującą tak z POS rozwiniętych klasycznie, jak i wyznaczonych przy pomocy GNSS. Błędy średnie współrzędnych wyliczone zostały na podstawie zadeklarowanych błędów pomiarów. Wyniki obliczeń obydwu stanowisk zawiera tabela 4. W tabeli 5 i 5A przedstawione są obliczenia wykonane MNK. W artykule [8] zauważam słabe punkty wzoru (1) : ??uwzględnia m∝ oparte tylko na jednej orientacji (przy obowiązujących dwóch orientacjach, a przecież może być ich więcej); ??błędy pomiaru kąta i odległości przyjmuje się na podstawie danych określonych przez producentó... więcej»

2017-7

zeszyt-5130-przeglad-geodezyjny-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI GEODETÓW (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - maj 2017 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu maju 2017 r. wyróżniono artykuł napisany przez Maaritę Kahila oraz Annę Broberg z Finlandii. Artykuł nosi tytuł: "Making cities wiser - Crowdsourcing for better decisions"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas corocznego tygodnia roboczego FIG, tzw. "FIG Working Week 2017", który odbywał się w Helsinkach w Finlandii, w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017... więcej»

Pierwsze propozycje Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii
20 czerwca 2017 r. przedstawiciele podzespołów Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii zaprezentowali wstępne wyniki prac. Przewodniczący zespołu, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski uczestniczył w krótkiej dy... więcej»

Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 21-06-2017 (Ludmiła PIETRZAK)
Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra 990 2017-05-19 2017-06-03 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 1006 2017-05-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłos... więcej»

Krzysztof Jan Serdakowski - niespokojny, migrujący Polak-geodeta (Justyna CHODOWICZ-ADAMCZEWSKA)
KANADA Powrót do Kanady. Kłopoty rodzinne i śmierć matki - krótki pobyt w Polsce. I znów poszukiwanie pracy. Rozpoczął pracę jako sprzedawca systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych (tak zwanych thermopomp) w firmie, która okazała się nieuczciwa. Zarejestrował swoją drugą firmę: Christophe Serdakowski Enr. Przy pomocy znajomego Polaka otrzymał prace geodezyjne z firmy AXOR w Montréalu. Wkrótce wygrał poważniejszy kontrakt na roboty geodezyjne w miasteczku Port Cartier położonym o 900 km na północ od Montréalu, już nad granicą kanadyjskiej tajgi. Należało, jeszcze w zimie, wykonać pomiary konieczne do przebudowy systemu wodno-sanitarnego miasteczka. Zima, śnieg i temperatura minus 25-30°C. Pracował sam (oszczędzając na zatrudnieniu technika) precyzyjnym instrumentem zwanym tutaj: station totale albo po angielsku: total station. Obliczenia wykonywał przy użyciu, zakupionego za 5000 dolarów komputerowego programu AGEO (wymagania klienta). Trudne warunki, odkopywanie łopatami i kilofami zasypanych śniegiem i zalodzonych włazów sanitarnych i ściekowych, hydrantów, krawężników ulic i innych urządzeń miejskiej infrastruktury, które miały być naniesione na mapę w skali 1:2000. Dalsze drobne zlecenia z firmy AXOR, dodatkowe pomiary w Port Carter i nowe w miasteczku Clarke City. Wreszcie zlecenie wykonania mapy, również w skali 1:2000, części Montréalskiej dzielnicy Saint Laurent i położonego tam byłego lotniska Cartierville, gdzie planowano zbudować nowe osiedle mieszkaniowe. Później pomiary do sporządzenia szczegółowej mapy sytuacyjno-wysokościowej zespołu dwóch miasteczek Lourdes de Blanc Sablon i Blanc Sablon, także w skali 1:2000. Miasteczka te są położone na lewym brzegu ujścia rzeki świętego Wawrzyńca do Atlantyku, nad cieśniną dzielącą Prowincję Québec i Nową Funlandię. Do miasteczek dostać się można (do dzisiaj) tylko samolotem lub statkiem. Znów ekstremalne warunki pracy, głównie mgły powodowane dryfującymi przez cieśninę górami l... więcej»

Nowe-stare innowacje w lotniczym skanowaniu laserowym (Krzysztof BAKUŁA)
Lotnicze skanowanie laserowe (ALS - ang. Airborne Laser Scanning) określane jest skrótem LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) pochodzącym od istoty skanowania, czyli wysyłania i rejestracji monochromatycznej wiązki światła (lasera) celem wyznaczenia zasięgu, w jakim znajduje się obiekt, od którego wiązka się odbiła. Przy znanej pozycji i nachylenia sensora emitującego wiązkę oraz przy założeniu ogromu impulsów wysłanych w czasie działania takiego skanera otrzymuje się znane nam chmury punktów. Ostatnie lata i rozwój tej technologii w Polsce, spowodowany głównie realizacją projektu ISOK, sprawiły, że zamówienia na dane LiDAR zdominowały nawet w pewnym momencie polski rynek fotogrametryczny. Natomiast wykorzystanie danych ALS i wypełnienie nimi zasobu w CODGIK ma od kilku lat ogromne znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin gospodarki. Dynamiczny rozwój fotogrametrii jako specjalności (a nie samej technologii, aby nie wnikać w burzliwą dyskusję, czy LiDAR to też fotogrametria, czy nie) nie pozostaje bez wpływu również na rozwój sensorów skanujących z powietrza. Rodzajem skanowania najbardziej rozpowszechnionym w świecie jest lotniczy skaning topograficzny. W tym podziale możemy również wyróżnić rozwijany w ostatnich latach lotniczy skaning batymetryczny określany również jako hydrograficzny, stosujący zielony laser umożliwiający skanowanie dna mórz i czystszych rzek oraz jezior. W i... więcej»

2017-6

zeszyt-5092-przeglad-geodezyjny-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Pismo Związku Miast Polskich do Tomasza Żuchowskiego Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa, Pełnomocnika Rządu do spraw Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (z dnia 5.04.2017 r., w odpowiedzi na pismo nr DAB.7.070.28.2017.KZ)
"W związku z pismem nr DAB.7.070.28.2017.KZ z dnia 15.02.2017 r., Związek Miast Polskich przedstawia poniżej swoją ocenę przyczyn niskiego stanu zaawansowania procesu budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz informuje o podejmowanych przez samorządy działaniach, mających na celu doprowadzenie do zgodności lokalnych baz danych, stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny z obowiązującymi standardami zdefiniowanymi przez przepisy prawa, jako warunkiem ich interoperacyjności. Budowa systemu centralnego gromadzącego informacje o nieruchomościach została zapoczątkowana w roku 2001 jako projekt Integrująca Platforma Elektroniczna i do dnia dzisiejszego nie została zakończona. Kolejne niepowodzenia projektu, aktualnie funkcjonującego pod nazwą Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, wskazują na konieczność weryfikacji podstawowych jego założeń, opartych o przekonanie, że techniczne połączenie rejestrów publicznych mających różne podstawy pojęciowe, przy niespójności prawa i wynikającego z tego braku spójnych zasad prowadzenia, doprowadzi do uzyskania kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych o nieruchomościach, w szczególności obecne przepisy nie gwarantują, że ewidencja gruntów i budynków w każdym przypadku odzwierciedla rzeczywisty stan nieruchomości we wszystkich rejestrowanych w niej aspektach. Odrębnym problemem są standardy wymiany danych, co szczegółowo przedstawiono w pkt 2. Odpowiedzialność za ten stan, w szczególności w odniesieniu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, ponosi przede wszystkim Główny Urząd Geodezji i Kartografii z racji jego roli określonej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.... więcej»

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (Krzysztof BAKUŁA)
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFIT) jest sekcją naukową Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Organizację tę założono w Warszawie 13 lutego 1930 r. i od tego czasu zrzesza ona środowiska akademickie, administracyjne i wykonawców prac fotogrametrycznych podczas organizowanych konferencji i seminariów. Wielokrotnie różnego rodzaju sprawozdania PTFIT publikowane były na łamach Przeglądu Geodezyjnego, stąd też pojawił się pomysł, aby i tym razem przedstawić Czytelnikom w skrócie przebieg tego zebrania z wnioskami, jakie się po nim zrodziły. W dniu 19 maja 2017 r. o godz. 11.00 w gmachu NOT-u w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy Towarzystwa. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dr. inż. Krzysztofa Bakuły (PW) nt. "Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych z ultralekkich skanerów laserowych dedykowanych platformom BSL". W ramach dyskusji po wystąpieniu omawiano szczegóły projektu i dyskutowano nad parametrami ilościowymi i jakościowymi danych z lotniczego skanowania laserowego, w kontekście oceny dokładności tychże danych. Drugim wystąpieniem był referat mgr. inż. Jacka Siedlika (MGGP Aero) pt. "Doświadczenia MGGP Aero w zakresie przekazywania wyników prac fotogrametrycznych do zasobu". Wystąpienie to zawierało szereg informacji, które pokazywały brak aktualności obowiąz... więcej»

Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB DOI:10.15199/50.2017.6.1
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

Wprowadzenie W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez środowisko geodezyjne, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zebrania najistotniejszych informacji dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Problem ten od kilku lat jest przedmiotem toczącej się w Polsce dyskusji ([1], [3], [4], [5], [6], [7], [8]), która rozgorzała zwłaszcza po wejściu w życie ostatnich nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ([12], [13], [14]). Niniejszy artykuł dotyka problemu definicji budynku, obowiązującej dla potrzeb katastru nieruchomości. Autorzy zwracają uwagę na konsekwencje wynikające ze zbyt ogólnego, niejednoznacznego charakteru tej definicji. Wskazują obiekty budowlane, które zdaniem autorów powinny być ujawniane w bazie danych EGiB. Rozpatrują najczęściej pojawiające się na tym polu wątpliwości i podają możliwe sposoby ich wyjaśnienia oraz rozwiązania istniejących problemów. Poruszona zostaje również kwestia braku zgodności definicji budynku zawartej w przepisach właściwych dla katastru nieruchomości ([9], [11], [12], [14]) oraz w Prawie budowlanym [19]. W kolejnych artykułach omówiona zostanie problematyka rejestrowania poszczególnych danych geometrycznych oraz danych opisowych budynku. Definicja budynku - dyskusja W rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków [12] w brzmieniu obowiązującym od 31 grudnia 2013 roku, budynek definiowany jest jako: obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Ustawodawca nie zdecydował się zatem zamieścić w rozporządzeniu bezpośrednio definicji budynku, a jedynie odwołanie do PKOB [9]. Takie działanie wynikało, jak się wydaje, z wymogów art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej [20], która nakazuje stosowanie standardowych klasyfikacji i nomenklatur w urzędowych rejestrach i systemach i... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła PIETRZAK)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 23-05-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 820 2017-04-21 2017-05-06 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej 835 2017-04-26 2017-04-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kw... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
Od 1 czerwca 2017 r. zacznie obowiązywać znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego. Nowe rozwiązania zaproponowane do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) mają przyśpieszyć wydawanie decyzji przez organy oraz zwiększyć zaufanie Polaków do administracji. Czytając szereg komentarzy dotyczących tej nowelizacji można wywieść, iż eksperci w tej dziedzinie oraz urzędnicy przypuszczają, że skutki tych zmian odczujemy najwcześniej za pół roku (o ile nie później). Dla administracji państwowej jak i samorządowej jest to bardzo poważna zmiana, bowiem nowelizacja wprowadza istotne zmiany w sferach: 1) zasad ogólnych postępowania administracyjnego - poprzez przyjęcie: zasady przyjaznej interpretacji przepisów - wprowadzony art. 7a stanowi, iż jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ; zasady współdziałania organów administracji publicznej - wprowadzony art. 7b stanowi, iż w toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy; zasady bezstronności, proporcjonalności oraz równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej; zasady pewności prawa - wprowadzony art. 8 § 2 stanowi, iż organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktyczny... więcej»

2017-5

zeszyt-5064-przeglad-geodezyjny-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych
"W kodeksie urbanistyczno-budowlanym wprowadzamy obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Proponujemy przyjęcie krajowego modelu danych oraz branżowego profilu metadanych, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do KUB. Chcemy także wdrożyć Rejestr Urbanistyczno-Budowlany" - mówił 19 kwietnia 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas seminarium "Organizacja i struktura IIP w samorządach terytorialnych". Rejestr Urbanistyczno-Budowlany będzie systemem teleinformatycznym zapew... więcej»

Skutki prawne wynikające z niewykonania warunkowej decyzji podziałowej DOI:10.15199/50.2017.5.2
(Dariusz FELCENLOBEN)

W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące charakteru prawnego decyzji administracyjnej, zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości z zastrzeżeniem zapisanego w niej warunku. Odwołując się do obowiązujących norm prawa oraz poglądów judykatury wykazano, iż niewykonanie warunku zapisanego w decyzji podziałowej powoduje, iż czynność cywilnoprawna w niej zastrzeżona, dotycząca umownego przeniesienia praw do wydzielonej części nieruchomości, jest nieskuteczna. Wykazano także, iż warunek stanowiący część orzeczenia decyzji podziałowej, w rozumieniu art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego ma charakter zlecenia. Powoduje to, iż w przypadku jego niewykonania organ administracji, który wydał decyzję podziałową, zobowiązany jest do uchylenia decyzji podziałowej w ramach odrębnego postępowania administracyjnego. Słowa kluczowe: warunkowa decyzja administracyjna, decyzja podziałowa, warunek i zlecenie w decyzji administracyjnej.Wstęp Ustawodawca, określając w rozdziale 1 działu III Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1 zasady dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przewidział trzy przypadki, w których organ administracji, wydając decyzję podziałową, uzależnia jej wykonanie od spełnienia ściśle ustalonego warunku (art. 93 ust. 2a i ust. 3 u.g.n. w zw. z art. 99 u.g.n. oraz art. 98b u.g.n.). Stosownie do art. 92 ust. 2a u.g.n. podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji, zatwierdzającej podział nieruchomości, określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, k... więcej»

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Wdniu 11 kwietnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje o wynikach kontroli w zakresie stosowania klauzul społecznych. Informacja w swojej części odnosi się do gminy Brzeziny, której ze względu na rozmiar czy na ilość udzielanych zamówień publicznych nie można uznać za podmiot referencyjny do przeprowadzania kontroli w zakresie skuteczności klauzul społecznych. Tym niemniej co najistotniejsze, NIK w swoim raporcie stwierdza nieprawidłowości w stosowaniu klauzul społecznych (zarówno przez administrację rządową, jak i samorządy) w zakresie nierzetelnego przygotowania zamówień, braku należytego nadzoru nad realizacją umów w części dotyczącej klauzul społecznych oraz nieprzeprowadzania analiz racjonalności stosowania tychże klauzul ani ocen społecznych skutków, kosztów i korzyści wynikających z ich zastosowania. Wnioski wynikające z przeprowadzonych przez NIK kontroli, wskazują na krytyczne trudności w prawidłowym funkcjonowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz, że działania szefa KPR... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. (dalej WSA) - sygn. Akt II SA/Wr 818/16 - z dnia 7 marca 2017 r. uchylający zaskarżoną decyzję DWINGiK z dnia 15 września 2016 r. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków (orzeczenie nieprawomocne). W dniu 19.12.2012 r. A.N. wniósł o zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków polegającą na "wykreśleniu dotychczasowego użytku Bi o powierzchni 0,5128 ha, oznaczającego inne tereny zabudowane i wpisaniu (tak jak przed 20.04.2004 r.) B-RIIIb - grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,3956 ha i B-RIVa - grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,1172 ha". Wniosek nie zawierał uzasadnienia i załączników. Organ pierwszej instancji zawiadomił A.N., że jego wniosek nie może być uwzględniony, bowiem według rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty z żądanym oznaczeniem powinny być zajęte pod budynek lub urządzenia służące do produkcji rolniczej. Tymczasem przedmiotowa działka według informacji zawartych w ewidencji gruntów zabudowana jest budynkami o funkcji: handlowo-usługowej, transportu i łączności i innej niemieszkalnej. Z korespondencji pomiędzy wnioskującym a organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków wynika, iż A.N. kupił działkę "jako grunty rolne zabudowane i działka została nieprawidłowo przekwalifikowana z urzędu zawiadomieniem z dnia 20.04.2004 r., ponieważ od początku do chwili obecnej jest na niej prowadzona działalność rolnicza, a jedynie na części gruntu działalność gospodarcza". Jednocześnie A.N. podtrzymywał wniosek złożony w dniu 19.12.2012 r. Decyzją z dnia 15 lipca 2014 r. organ I instancji odmówił dokonania wnioskowanej zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków. Stanowisko uzasadnił tym, iż w 2004 r. na wniosek prezydenta miasta wykreślono dotychczasowe użytki gruntowe i wpisano w ich miejsce użytek Bi, co nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków w... więcej»

Może historia znów zatoczy koło... (Albert WÓJCIK, Dariusz Pręgowski)
Wnieśmiertelnym filmie mistrza Stanisława Barei "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" była niezapomniana scena z dialogiem dyrektora Krzakowskiego i Dudały: K: Co tu się dzieje... w imię Ojca i Syna?! D: Zmiany, zmiany, zmiany. Zmiany, ciągłe zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. Ale ja mam wrażenie, że autorzy tych zmian chyba czasami zapominają lub, co gorsze, nie zdają sobie do końca sprawy, jaki wpływ ma to na gromadzone dane. Mało kto z nas zwrócił większą uwagę na zmiany, które dotyczyły rowów melioracyjnych. Ale po kolei. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dalej rozporządzenie w sprawie egib) do chwili obecnej podlegało dwukrotnej nowelizacji: ??■ pierwszy raz - poprzez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551); ??■ drugi raz - poprzez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2109). Pierwsza nowelizacja, oprócz wprowadzenia nowych baz danych (GESUT, BDOT500), zastąpienia formatu SWDE formatem GML, wprowadziła zmiany w zakresie rowów melioracyjnych. Do czasu nowelizacji z 2013 roku, zgodnie z pierwotnym brzmieniem rozporządzenia w sprawie egib oraz Aneksem nr 3 do Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków, dopuszczalne były następujące oznaczenia gruntów pod rowami: W, W-Ls od I do VI, W-R od I do VI, W-Ps od I do VI, W-Ł od I do VI. Po nowelizacji definicja gruntu pod rowami uzyskała brzmienie: do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Słowa "do produkcji rolniczej" mają tutaj kluczowe znaczenie. Usunięto możliwo... więcej»

2017-4

zeszyt-5033-przeglad-geodezyjny-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
Geodeci z Wojskowej Akademii Technicznej wystartowali po dyplomy magisterskie (Sławomir Pietrek, Jacek Szczygłowski, Grzegorz Rosiński)
Piątek, 3 marca 2017 roku, był dniem wypełnionym wydarzeniami ważnymi dla studentów i kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, w którym od ponad 60 lat kształci się geodetów. Dzień rozpoczął się od obrad Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych i kierownictwa wydziału. Następnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów magisterskich, w czasie której tegoroczni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów inżynierskich. zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Wiedza zdobyta na studiach, która zostanie wzbogacona doświadczeniem uzyskanym w pracy, powinna umożliwić absolwentom uzyskanie uprawnień pozwalających na w pełni samodzielną pracę zawodową. We wczesnych godzinach popołudniowych w Klubie WAT odbyła się uroczysta inauguracja studiów magisterskich na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Budownictwo, w której uczestniczyli także członkowie Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy wydziału. Zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni wojskowej uroczystość rozpoczął meldunek złożony dziekanowi prof. dr. hab. inż. Adamowi Stolarskiemu... więcej»

Mordercy, hodowcy i rzeźnicy drzew na służbie u pazernych ćwoków (refleksje ekologiczne) (Zdzisław Adamczewski)
Hemingway pisał, że drzewa umierają stojąc. Nie będzie już jednak tak w Polsce po "dobrej zmianie", za sprawą GRDP (Głównego Rzeźnika Drzew Polskich). Właściwie trzeba by go nazwać głównym mordercą drzew polskich, ponieważ obudził najniższe, mordercze instynkty właścicieli, czyli - jak się teraz modnie mówi - panów nieruchomości. Mogą teraz golić do zera roślinność na swoich działkach. Człowiek mentalnie nigdy nie zszedł z drzew. Realnie zaś - piłuje teraz ciągle i z coraz większą zaciętością i zręcznością gałąź, na której siedzi. Aż spadnie wraz z nią w niebyt. Oczywiście nie nastąpi to w relatywnie krótkim czasie. Chyba, że tenże człowiek, mieniący się dumnie, acz niezasłużenie, homo sapiens, zmajstruje katastrofę nuklearną (o zasięgu globalnym lub kontynentalnym) albo jakiś drobny kawałek Kosmosu uderzy w Ziemię. Wtedy nie będzie nie tylko drzew, ale także tego, co obiecywał wyborcom kandydat na prezydenta stolicy Podlasia, czyli - niczego nie będzie. Właściwie GRDP wykona... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W.(dalej WSA) - sygn. akt II SA/Wr 848/15 - z dnia 16 marca 2016 r. oddalający skargę na decyzję DWINGiK z dnia 21 października 2015 r. w przedmiocie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej (orzeczenie prawomocne). Zaskarżoną decyzją organ utrzymał w mocy decyzję w sprawie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. W uzasadnieniu organ na wstępie przedstawił przebieg dotychczasowego postępowania. Wniosek złożył pracownik Urzędu Miejskiego W., powołując art. 40b ust. 2 lit. a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej Pgik, obecnie Dz.U. z 2015 r., poz. 520). Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we W. wystawił Dokument Obliczenia Opłaty. Pełnomocnik Gminy W. wniósł o wyjaśnienie zasadności wymierzenia opłaty. W związku z tym Prezydent W. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wysokości opłaty, a następnie w decyzji określił wysokość opłaty w kwocie 150 zł. W odwołaniu Gmina W. wskazała, że wypis i wyrys był niezbędny do wyłączenia określonej działki gruntu z dotychczasowej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi wieczystej, a tym samym ujawnienia w nowej księdze wieczystej prawa... więcej»

Krzysztof Jan Serdakowski - niespokojny, migrujący Polak-geodeta (Justyna CHODOWICZ-ADAMCZEWSKA)
Kiedy po wielu latach od naszych studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii PW Krzysztof podarował mi trzy opasłe tomy swoich wspomnień stanowiących historię życia prywatnego i zawodowego absolwenta Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, historię starannie udokumentowaną i spisaną z ogromną precyzją, piękną polszczyzną i ogromną szczerością - postanowiłam "nie puścić mu tego płazem". Uznałam, że "recenzja" książki może (a według mnie może… powinna) w trudnych obecnie czasach dla polskiej geodezji zainteresować szczególnie moich rówieśników, ale także młodszych geodetów. Książka dedykowana jest bowiem rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Decydując się na napisanie niniejszego tekstu stanęłam przed trudnym zadaniem. Z jednej strony nie mógł on być długi i rozwlekły, a z drugiej - nie chciałam uronić zbyt wiele z opisu "burzliwego" życia Krzysztofa. Wybrałam formę jakby "wywiadu-rzeki" z moimi osobistymi wstawkami, które zaznaczone są kursywą. Potrzeba zwięzłości skutkowała miejscami "raportowym" stylem, za co przepraszam Czytelnika. A oto dane bibliograficzne książki: Krzysztof Jan Serdakowski MIGRACJE NIESPOKOJNEGO POLAKA - Wspomnienia Motto: Geodezja nie musi być tylko rzemiosłem… - zawód ryzykowny? Tom 1 - Domy Pierwszy i Drugi wyd. Éditions Szaser 2012 (390 str.) Tom 2 - Dom Trzeci wyd. Éditions Szaser 2013 (520 str.) Tom 3 - Dom Czwarty wyd. Éditions Szaser 2014 (615 str.) W sumie 1525 stronic. Jest co czytać w długie zimowe wieczory… Lektura wspomnień będzie z pewnością także interesująca dla: ??rówieśników autora, kolegów i znajomych: "szczęśliwe dzieciństwo" lat wojny, pierwsze lata po wojnie, studia, praca zawodowa w PRL-u, dalsze losy pracy zawodowej w Afryce, Ameryce Płn., Indonezji…, ??przyszłych studentów i absolwentów Naszego Wydziału, ??bardzo rozbudowany wątek rodzinny - pasjonująca lektura psychologicznie poznawcza, może zainteresować chętnych poznawania różny... więcej»

Niepozorne prazródło Geomatyki. Pięć wydań w ciągu 450 lat (Joanna Bojko)
17 lutego 2017 roku otwarcie wystawy "Od Grzepskiego do...?" Galeria Biblio-Art, pierwsze piętro Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 223. Rozległa przestrzeń z filarami i szklanymi gablotami, za parę minut trzynasta. Sporo osób już obecnych, rozmowy w niewielkich grupach, w większości geodeci. Przy wejściu od gospodarzy otrzymuję wydawnictwo przygotowane przez Tadeusza Kośkę z okazji 450-lecia wydania pierwszej w języku polskim książki technicznej. Atmosfera swobodnie odświętna. Siedząc samotnie Jerzy Weinberg filolog, emerytowany kustosz muzealny, z racji uprawianego od lat bibliofilstwa, przez niektórych zwany "bibliożercą", przegląda folder wystawy. Zachęcona takim przykładem zaglądam do środka. Na drugiej stronie okładki wita mnie młode oblicze Stanisława Grzepskiego (1524-1570), z lewej strony jego postaci logo Stowarzyszenia Geodetów Polskich. To elegancki, skomponowany w odcieniach sepii exlibris wystawy, przygotowany został przez kustosza specjalnie na dzisiejszy wernisaż (rys.1). Wchodzą kolejni goście: Geodeta Województwa Andrzej Dziubiński, przedstawiciele Łódzkiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej, pracownicy Łódzkiego Ośrodka Geodezji, Wojewódzkiego Biura Geodezji oraz niezawodni sympatycy i przyjaciele naszego Oddziału. W centralnie położonej gablocie trzy wydania dzieła Stanisława Grzepskiego: ?? Geometria Rok 1566, Wydanie III Warszawa rok 1929, nakładem Przeglądu Mierniczego (rys.2). ?? Geometria to jest miernicka nauka. Wydanie IV, Wrocław 1957, Niepozorne prazródło Geomatyki. Pięć wydań w ciągu 450 lat nakładem Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy Ossolińskich (rys.3). ??Geometria, To jest Miernicka Nauka po Polsku krótko napisana z Greckich i z Łacińskich Ksiąg. Reprint. Wydanie V. Wydawca Stowarzyszenie Geodetów Polskich, wykonano w Wojskowych Zakładach Kartograficznych w 1970 roku. Nakład 600 egzemplarzy, wymiary 100 na 140 mm. Sięgam do folderu wysta... więcej»

2017-3

zeszyt-5006-przeglad-geodezyjny-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOI:10.15199/50.2017.3.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

The division of the property independent for the local zoning plan W artykule przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności dokonania podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trybie art. 95 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W szczególności poddano analizie przypadek dotyczący możliwości zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej w związku ze zgłoszonym roszczeniem wynikającym z art. 211 Kodeksu cywilnego. W odniesieniu do poglądów doktryny w zakresie teorii wykładni prawa, obowiązujących zasad techniki prawodawczej, jak i norm prawa cywilnego regulujących zasady znoszenia współwłasności nieruchomości, wykazano niedopuszczalność dokonania podziału nieruchomości w tym celu, w trybie art. 95 ust. 4 ustawy. Słowa kluczowe: podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział rzeczy wspólnej The paper presents the issue concerning the admissibility of division of property regardless of the assignment from the local zoning plan, in accordance with Art. 95 paragraph 4 of the Law on Real Estate. In particular, a case concerning the possibility of abolition of joint ownership of a common real estate in connection with a claim filed under Art. 211 of the Civil Code was analyzed. With regard to the doctrine of the theory of law interpretation, the applicable principles of legislative techniques and norms of civil law regulating the abolition of joint ownership, it has been demonstrated that dividing the property for this purpose is unacceptable, in accordance with Art. 95 paragraph 4 of the Law on Real Estate. Keywords: division of property, abolition of joint ownership, division of common real estate Stosownie do art. 95 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1 niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić... więcej»

Zmiany w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą znów kosztem wykonawców (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 47), wprowadziło istotne zmiany tak dla wykonawców, jak i dla zamawiających. Jedna z istotnych zmian będzie skutkować obciążeniem finansowym wykonawcy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Zmiana dotyczy czynności cofnięcia przez wykonawcę odwołania tuż przed wyznaczonym terminem posiedzenia Izby albo na samym posiedzeniu. Wykonawcy, jeśli będą chcieli cofnąć odwołanie bez ponoszenia kosztów zamawiającego (w tym kosztów dojazdu i wynagrodzenia pełnomocników), będą musieli to zrobić co najmniej na 2 dni przed wyzna... więcej»

Weryfikacja bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie ortofotomap wykonanych w różnych okresach czasowych (Tomasz MALEJ)
I le razy idąc ulicą zastanawiamy się, czy aby na pewną wszystko jest na miejscu... Czy ten budynek tu stał? Czy to drzewo tu rosło? Czy czegoś tu przypadkiem nie brakuje? Bez wahania można stwierdzić, że każdy choć raz spotkał się z takim problemem. Żeby rozwiać nasze wątpliwości, sięgamy do pamięci, pytamy znajomych, wracamy do historii. Najlepszym jednak dokumentem, który doprowadzi nas do rozwiązania zagadki są zdjęcia: naziemne, lotnicze, czy satelitarne, wszystkie jakie są dostępne. Skoro już o zdjęciach i zagadkach mowa, to zapewne każdy zna popularną z gazet grę "znajdź różnicę", gdzie należało odnaleźć kilka różnic na dwóch podobnych obrazkach. Czasem różnic było sześć, czasem dziesięć, a czasem nawet dwadzieścia. Pierwsze odnajdowało się zwykle z ogromną łatwością, kolejne już ciężej, a znalezienie kilku ostatnich graniczyło z cudem. A gdyby tak zagadka sama się rozwiązywała? Gdyby można było w prosty i szybki sposób odnaleźć wszystkie różnice? Chyba nie będzie zaskoczeniem, jeśli okaże się, że można. jest również, aby obrazy były lokalizowane w przestrzeni... więcej»

Potrzeba prawnego uregulowania uprawnień w zakresie klasyfikowania gruntów (Franciszek WOCH)
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa na podstawie Uchwały Prezydium Rządu z dnia 5 maja 1956 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dn. 16 czerwca 1956 r.). Obejmowała grunty rolne, grunty pod lasami (z wyłączeniem państwowych gruntów leśnych, znajdujących się pod zarządem Ministra Leśnictwa) oraz wodozbiorami o powierzchni do 10 ha, na obszarze całego kraju, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. (Dz. U. Nr 5. poz. 21). Podstawy prawne i metodyczne systemu klasyfikacji bonitacyjnej gleb zostały zawarte w "Tabeli klas gruntów", ogłoszonej jako załącznik do powyższego rozporządzenia. Głównym celem przeprowadzonej klasyfikacji było sprostowanie błędów, wynikłych podczas wcześniejszej, tzw. "szacunkowej" klasyfikacji, stworzenie podstaw do określenia wysokości opodatkowania produkcji rolnej oraz dostarczenia danych dla jednostek, zajmujących się planowaniem zrejonizowanej produkcji rolniczej. Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zobowiązano ówczesne prezydia powiatowych rad narodowych, a do opracowania projektów klasyfikacji gruntów upoważniono klasyfikatorów przez Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych. Dodać tu należy, że praktycznym wykonawcą tej klasyfikacji na obszarze całego kraju były Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych pod nadzorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Upoważnienie mogła uzyskać osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przez Ministra Rolnictwa. Uszczegółowienie kryteriów dla osób mogących przeprowadzić klasyfikację gruntów zawarto w zarządzeniu Nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r. Według zarządzenia, klasyfikatorem może być osoba powołana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, o wykształceniu agrotechnicznym lub geodezyjnym, posiadająca praktyczną znajomość wykonywania klasyfikacji, na podstawie opinii k... więcej»

Referencyjne bazy danych dla opracowań planistycznych - geoinformatyka w audycie krajobrazowym (Marcin STRUG)
Dnia 2 lutego 2017 roku Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zorganizował seminarium pn. "ROLA GEOINFORMATYKI W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM". Tematem przewodnim spotkania był audyt krajobrazowy wprowadzony do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774), zwaną potocznie ustawą krajobrazową. Dokument określać ma charakterystyczne cechy krajobrazu i jego wartości oraz zawierać propozycję ich ochrony i zachowania ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazów priorytetowych. Zgodnie z założeniami ustawy, audyt ma być sporządzony w skali województwa, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, nie rzadziej niż raz na 20 lat. W chwili obecnej trwają prace nad odpowiednimi rozporządzeniami, regulującymi kwestie dotyczące wyglądu dokumentu i zasad jego sporządzania. Aktualnie obowiązujący projekt rozporządzenia (stan na dzień 26.01.2017 r.) zakłada, że audyt krajobrazowy sporządzony będzie na mapie w skali 1:50 000, a szczegółowa analiza pokrycia i użytkowania terenu wyznaczana będzie w obrębach mezoregionu, w zasięgu którego dokonany zostanie podział na krajobrazy. Głównym tematem seminarium była rola geoinformatyki oraz wykorzystania i dostosowania dostępnych baz danych przy sporządzaniu audytu krajobrazowego. Na etapie sporządzania dokumentu niezbędne będą dane w formie numerycznej, które z zastosowaniem oprogramowania GIS powinny być wykorzystane w opracowaniu. Wśród wielu d... więcej»

2017-2

zeszyt-4974-przeglad-geodezyjny-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Jak LSG (lokalne stowarzyszenia geodezyjne) przekształcić w OTGP (Obronę Terytorialną Geodezji Polskiej) (Zdzisław Adamczewski)
Zebranie Zarządu Głównego SGP 16 grudnia ubiegłego roku (już ubiegłego! -wydaje mi się, że wehikułowi czasu włączono dopalacze) było dla mnie wzruszające podwójnie. Ukryłem łezkę wzruszenia, kiedy odśpiewano mi "sto lat" na 85-lecie i zmartwiłem się bardzo wypowiedziami zaproszonych przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych. Pierwszy mówca, doświadczony fachowiec w sile wieku, wygłosił długą mowę oskarżycielską, na temat złych przepisów i oczywiście miał rację. Jednak w kontekście jaskrawo wybijał się zarzut, że winne temu jest SGP, bo "nic nie robiło", żeby te złe przepisy nie powstały. Ponadto kolega ten obarczył odpowiedzialnością nasze Stowarzyszenie za spadek rangi zawodu geodety. Drugi mówca, sporo młodszy (również oskarżyciel), użył zwrotu "wasza organizacja". Tu już nie wytrzymałem i przerywając mu, zapytałem jaka to "wasza organizacja"? Wydusił - SGP. To jest już groźne, ponieważ młody geodeta, przedstawiciel lokalnego stowarzyszenia, można powiedzieć: aktywista - uważa SGP za jakąś "ich" organizację. Epitety pod adresem naszego nobliwego Stowarzyszenia o wiekowej tradycji to nie nowość. Pewna kanapowa... więcej»

Wyciąć sosnę każdy może, jeden taniej, drugi drożej (Tomasz Budzyński)
Nowy 2017 rok przyniósł zmiany, te dobre jak i te złe. Zmieniły się między innymi przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody, a konkretnie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Jeżeli zatem widzieliście Państwo sąsiada, który bez zezwolenia 1 stycznia z rana wycinał drzewo, rosnące na jego nieruchomości, to możecie być spokojni, czynił to w zgodzie z przepisami prawa, mimo iż kilka godzin wcześniej nie wolno mu było tego zrobić. Dodatkowo należy zaznaczyć, dla jasności sprawy, że sąsiad, jako osoba fizyczna, usuwał drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzona zmiana do ustawy o ochronie przyrody pozwala, bez uzyskania zezwolenia przez wspomnianą osobę, na wycinkę drzew jak i krzewów... więcej»

Nieprawdziwa urzędowa baza danych (Alfons JACKO)
Każdy oczekuje, że dokument otrzymany w urzędzie miasta, starostwa lub gminy jest prawdziwy i zawiera rzetelne dane. Obywatel, który uiści opłaty w ośrodku geodezyjno-kartograficznym za dokumenty tam sporządzone, oczekuje, że dokumenty te zawierają wiarygodne zapisy. Czy tak jest naprawdę? Pomińmy inne bazy, a przyjrzyjmy się danym bazy EGIB, gdyż dotyczą one zapisów o własności, a własność jest główną motywacją do działania każdego człowieka. Kataster ( obecna nazwa - ewidencja gruntów i budynków) był zakładany przez państwa celem ściągania podatków. Pierwszy rejestr dóbr królewskich założyła w Polsce w XVI wieku królowa Bona, a później w XIX wieku kataster został założony przez trzech zaborców na terenach dawnej Rzeczypospolitej w trzech różnych systemach, czego skutki do dzisiaj odczuwamy. Dlaczego podaję w wątpliwość dane dotyczące zapisów w bazie ewidencji gruntów i budynków? Postaram się uzasadnić moje wątpliwości. Aby nie pominąć historii, więc tylko lapidarnie. W roku 1955 wprowadzono w PRL ewidencję gruntów i budynków na bazie katastru gruntów, założonego w czasach II Rzeczypospolitej, a tam gdzie go nie było, przystąpiono do założenia ewidencji gruntów i budynków. W tym procesie nastąpiło wielorakie zróżnicowanie powstałych zbiorów danych. Obecnie ustawodawca doprowadza do ujednolicenia i do podniesienia wia... więcej»

Satlab Geosolutions (Łukasz Migda)
Satlab Geosolutions, szwedzki producent odbiorników geodezyjnych RTK, urządzeń pomiarowych GIS, UAV, echosondy do pomiarów głębokości, a także mobilnego skanera laserowego już od wielu lat tworzy rozwiązania unikalne i innowatorskie. Wprowadzając na rynek odbiorników geodezyjnych, zestawy Satlab SL300 oraz Satlab SLC, całkowicie zmienia postrzeganie odbiorników RTK. Użytkownicy m.in. Geodeci przestali zwracać już uwagę tylko na markę urządzenia - wymagają od odbiorników również tego, by te były niezawodne, wykonane z dobrych materiałów (Satlab jako jedyny produkuje z materiałów Xenoy). Odbiornik ma pracować długo na baterii, służyć wiele lat użytkownikowi, ma być lekki i kompaktowy, a zarazem dostarczać bardzo wysoką powtarzalność pomiaru, nawet w trudnych warunkach pomiarowych, gdzie wiele obecnych marek na rynku nie niweluje sygnałów odbitych, p... więcej»

Skanowanie z drona (Krzysztof BAKUŁA)
Chociaż skrót LiDAR znaczy nazwę technologii pomiarowej, określanej jako skanowanie laserowe, to kojarzy się on głównie z lotniczym skanowaniem laserowym, które określane jest jako ALS (ang. airborne laser scanning). Jedną z nowych gałęzi rozwoju technologii LiDAR są nowe lekkie sensory, które umożliwiają ich umieszczanie na pokładzie bezzałogowych systemów latających. Branża ta nie doczekała się jeszcze szeroko stosowanego akronimu, ale tym już spotykanym jest ULS (ang. UAV laser scanning). Urządzenia te dopiero teraz przeżywają prawdziwy początek przewidywanego "boomu", który spowodowany został miniaturyzacją, a także skokiem technologicznym w zakresie stosowania rozwiązań, wykorzystujących monochromatyczną falę elektromagnetyczną, jaką jest laser, który dzięki pomiarowi... więcej»

2017-1

zeszyt-4949-przeglad-geodezyjny-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 15/12/2016 Z nieruchomości ABCD, określonej współrzędnymi prostokątnymi x, y jej punktów granicznych, wydzielić część pola powierzchni pod budowę drogi o szerokości h = 5.00 m, linią (1-2) równoległą do granicy (A-B) nieruchomości. Obliczyć współrzędne prostokątne x, y punktów granicznych 1 i 2 nowej działki i wykonać szkic dokumentacyjny wydzielanej działki AB12. DANE: Nr pktu x y A 3550.00 826.00 B 3540.00 800.00 C 3575.00 790.00 D 3580.00 810.00 Krzyżówka ... więcej»

Rozstrzygnięcie XL Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych (Agnieszka PACIOREK)
Polskie obszary wiejskie stanowią ponad 93% powierzchni kraju. Jednocześnie szacuje się, że około 2 mln ha gruntów ma wadliwą strukturę powierzchniową i przestrzenną. Instrumentem służącym do poprawy sytuacji jest proces scalenia. Wykonanie prac scaleniowych zlecane jest Wojewódzkim Biurom Geodezji i Terenów Rolnych. Począwszy od 1970-go roku, organizowane są konkursy jakości tychże prac. Realizacji tego przedsięwzięcia podejmują się Departament Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej. Ideą tego przedsięwzięcia jest popularyzacja scaleń gruntów, wymiana doświadczeń i promocja najlepszych stosowanych praktyk. W dniu 15 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium XL Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych. Na seminarium przybył szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel, kierownictwo Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele współorganizatorów wydarzenia: wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Jan Łopaciuk, przewodniczący Sekcji Naukowej Geodezji Rolnej i Leśnej SGP - Tadeusz Kuryłowicz, redaktor Przeglądu Geodezyjnego - Ludmiła Pietrzak. Gospodarz spotkania - Jerzy Kozłowski, naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Departamentu Gospodarki Ziemią - powitał zgromadzonych, wśród których byli przedstawiciele samorządów województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego,... więcej»

Bezzałogowe systemy latające w zastosowaniach katastralnych – już możliwe, czy jeszcze nie teraz? (Krzysztof BAKUŁA)
Przeczytałem ostatnio krótki tekst pt. "Bezzałogowe systemy latające w zastosowaniach katastralnych" (oryginalny tytuł ang.: "Unmanned Aerial Systems for Cadastral Applications") opublikowany w czasopiśmie internetowym GIM International autorstwa Sheilli Ramadhani (Spatial Planning/National Land Agency, Indonezja) Rohana Bennetta (University w Twente, Holandia) i Francesco Nexa (University w Twente, Holandia). Tekst nie był długi, a także pochodził z magazynu raczej popularnonaukowego, więc zacząłem szukać innych publikacji tych i kolejnych autorów pokazujących przykłady opisów projektów, które udowadniają bądź próbują udowodnić możliwość wykorzystania danych z pułapu bezzałogowego systemu latającego do zastosowań katastralnych. Również kilku polskich autorów publikuje pierwsze prace z tego zakresu. Pomimo tego, że sam jestem fotogrametrą i napisałem też teksty o wykorzystaniu danych fotogrametrycznych w modernizacji danych EGIB, to do k... więcej»

Ustalenie granic działek ewidencyjnych, w trybie aktualizacji operatu ewidencji gruntów DOI:10.15199/50.2017.1.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

W artykule przedstawione zostało zagadnienie dotyczące możliwości zastosowania w praktyce procedury geodezyjno-prawnej umożliwiającej, w określonych okolicznościach faktycznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie czynności o charakterze materialno-technicznym, a także obowiązujące zasady aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w tym zakresie. Słowa kluczowe: ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.1. Charakter czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych w procesie aktualizacji operatu ewidencyjnego Stosownie do § 45 rozp. ewid. gr. i bud.1 aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu: ??zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi, odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi, ??ujawnienia nowych danych ewidencyjnych, ??wyeliminowania danych błędnych. W przywołanym rozporządzeniu expressis verbis zapisano, że: ??przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 zamieszczone w rozdziale II (zakładanie ewidencji) stosuje się odpowiednio (§ 45 ust. 2), ??przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37-39 stosuje się odpowiednio (§ 45 ust. 3). Zapisana w § 37-39 rozp. ewid. gr. i bud. norma, określająca tryb jak i zasady ustalania granic działek ewidencyjnych, może być zatem odpowiednio zastosowana nie tylko podczas zakładania operatu ewidencyjnego, ale także w procesie jego aktualizacji. Zgodnie z § 35 rozp. ewid. gr. i bud. źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji i jej aktualizacji (art. 45 ust. 2) są: ??materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ??wyniki pomiarów fotogrametrycznych, ??wy... więcej»

Warszawska Szkoła Geodezyjna istnieje już sto lat - c.d. (Stanisław Różanka)
1939 - 1944 Uczniom Państwowego Liceum Mierniczego, którzy wstąpili do Szkoły w latach 1937 i 1938, wojna uniemożliwiła ukończenie nauki w normalny sposób. Niemcy nie pozwolili na uruchomienie Szkoły w roku szkolnym 1939/40. Młodzież rozproszyła się. Szkoła przestała istnieć. Ale bierne pogodzenie się z sytuacją, nie jest zgodne z duchem narodu. Z polityką Niemców, wyniszczenia polskiej inteligencji technicznej, nikt nie mógł się zgodzić. Profesor Kluźniak organizuje nielegalne nauczanie słuchaczy trzeciego roku. Włączają się profesorowie: M. Rybacki, Cz. Zakaszewski, L. Kosmulski, E. Ciborowski, M. Kotyński, A. Fabian. W prywatnych mieszkaniach profesora Kluźniaka i pozostałych nauczycieli, odbywa się przerabianie trudniejszych tematów, zadawanie, sprawdzanie, ocenianie ćwiczeń, przeprowadza się egzaminy. Okupanci niemieccy zdecydowali się jednak wydać zezwolenie na otwarcie szkoły typu średniego. W dniu 2.09.1940 r., w budynku przy ulicy Hożej 88, rozpoczyna pracę Państwowa Szkoła Miernicza. W dniu tym odbywa się pierwsze w czasie wojny, legalne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Szkoła nie miała sprecyzowanej nazwy, początkowo używa się nazwy Państwowa Szkoła Miernicza. Szkołę organizowali: dyrektor profesor Stanisław Kluźniak, sekretarz Rady Pedagogicznej M. Kotyński, nauczyciele. Stan ten utrzymywał się do 13.11.1940 r. Zamierzano kontynuować naukę w ciągu trzech lat wg programu przedwojennego. W dniu 9.11.1940 r. zorganizowano trzy kolejne kursy (klasy). W listopadzie 1940 roku Niemcy zgadzają się na otwarcie Szkoły o 2-letnim cyklu nauki. W 1941 pozwalają na otwarcie Państwowej Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego. PSM staje się Oddziałem Mierniczym tej szkoły. Dyrektorem Szkoły BLiW został były rektor Politechniki Warszawskiej, profesor Edward Warchałowski, a kierownikiem Oddziału Mierniczego - profesor Stanisław Kluźniak. Legalnie działająca Szkoła spełniała podwójne zadanie: ??kształciła młodzież w zakresie trzyletniego ... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577