• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Wystawa "4 BIURKA" hołd gdańskich geodetów na 100-lecie POLSKIEJ (niepodległej) GEODEZJI (Ryszard Rus)
Wystawa "4 BIURKA" jest powrotem do przeszłości… Nasz jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie, w trakcie którego dokonamy oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczymy nowe cele i zadania. Jubileusz SGP jest podsumowaniem działalności społecznej, organizatorskiej, technicznej i zawodowej geodetów polskich oraz skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło 100 lat od kiedy grupa ludzi pełnych zapału powołała do życia na ziemiach polskich w Warszawie pierwszą organizację zawodową geodetów "Związek Geometrów". W 1914 roku wybucha I WOJNA ŚWIATOWA z udziałem mocarstw rozbiorowych, co dopr... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 38/12/2018 Między dwa proste odcinki AW i WB osi trasy drogowej, przecinające się w wierzchołku W niedostępnym do bezpośredniego pomiaru kąta wierzchołkowego β, należy zaprojektować łuk kołowy o promieniu R = 400.00 m. Odcinki proste AW i WB osi trasy są określone odpowiednimi równaniami ogólnymi. Punkty A i B, o znanych współrzędnych prostokątnych X, Y, są położone na odpowiednich odcinkach prostych o znanych kierunkach. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego, długość odcinka trasy AB, współrzędne X, Y punktów głównych P, S, K łuku kołowego oraz współrzędn... więcej»

Model refrakcji aliniometrycznej ze strefowo oddziaływującym polem temperatury DOI:10.15199/50.2018.12.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI)

1. Wstęp i przedstawienie problemu Metoda aliniometryczna znalazła szerokie zastosowanie w pomiarach przemieszczeń oraz zadaniach realizacyjnych najwyższej dokładności, w szczególności obejmujących: ??kontrolę i justowanie urządzeń oraz instalacji w budownictwie maszynowym i przemyśle energetycznym; ??wyznaczanie położenia sytuacyjnego rotujących elementów turbin, pieców obrotowych i taśm transmisyjnych; ??kontrolę 3D geometrii linii produkcyjnych [2], urządzeń odlewni stali, linii produkcyjnych fabryk samochodów itp.; ??pomiary przemieszczeń i deformacji zapór betonowych oraz długich budowli hydrotechnicznych [5]; ??wyznaczanie geometrii torów szyn podsuwnicowych oraz elementów konstrukcji słupów podporowych. Rys.1. Zastosowana przez autorów metoda aliniometryczna w epokowych pomiarach geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń stalowych prowadnic automatu spawalniczego kratownicy stołu obróbki elementów blach statków rzecznych. Wymagana dokładność &#163;&#177; 0,5 mm. Stocznia Rzeczna nad rzeką ODRĄ we Wrocławiu. Wymagane odchylenia standardowe wyznaczanych punktów kontrolowanych wynosiły sx,y,z &#163;0,1 mm. Osnowa A - E (Linia żółta), (foto autorskie). Możliwe do osiągnięcia "wewnętrzne dokładności" zastosowań różnych metod dla wybranych odległości pomiarowych zestawiono w tabeli 1. Podany ogólny przegląd wariantów metod aliniometrycznych wskazuje na wagę problematyki oraz ich możliwości szerokiego zastosowania w praktyce inżynierskiej. Szczególna zaleta wymienionych metod pomiarowych polega na możliwości uzyskiwania wysokich dokładności wyznaczania położenia punktów kontrolowanych w przedziale sx,z < &#17... więcej»

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z WINGiK-ami i Geodetami Powiatowymi (Ludmiła Pietrzak)
W trakcie spotkania Geodetów Powiatowych oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Waldemarem Izdebskim, Głównym Geodetą Kraju, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 27-29 listopada 2018 roku, najgorętszym tematem były projektowane zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w przepisach wykonawczych. W spotkaniu wziął udział Wiceminister Artur Soboń. Wspólnie z GGK wręczyli wyróżnienia dla 13 powiatów za szczególną współpracę w ramach tworzenia i rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Wyróżnione powiaty to: miński, pruszkowski, słubicki, łęczycki, łowicki, skierniewicki, wieluński, ciechanowski, sochaczewski, turecki, bytowski, legionowski, niżański. Główny Geodeta Kraju przedstawił istotne planowane zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednocześnie zastrzegając, że nie jest to ostateczny kształt propozycji, które w wyniku konsultacji ze środowiskiem geodezyjnym i kartograficznym ulegają zmianom. Zarówno GGK Waldemar Izdebski, jak i Wiceminister Artur Soboń podkreślali, że ich celem jest doprowadzenie do takiej postaci propozycji zmian w prawie, która spotka się z jak najmniejszą ilością uwag, co nie jest procesem prostym. Wiceminister zadeklarował termin wprowadzenia zmian w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z czego do końca roku 2018 planowane jest wprowadzenie zmian na Komitet Stały Rady Ministrów.GGK jest zgrupowanie w portalu wszelkich informacji przestrzennych, co wpłynie również na podnoszenie świadomości społecznej np. o lokalizacji własnego domu i potencjalnych zagrożeniach związanych z lokalizacją. Żywą dyskusję wywołało udostępnienie księgi wieczystej dla konkretnej działki. Z poziomu elektronicznej księgi wieczystej istnieje możliwość przejścia na działkę ewidencyjną. W drugą stronę - przejście z działki ewidencyjnej na numer księgi wieczystej jest możliwy, narzędzia przygotowane, pisma skierowane do ministra i od niego zależy uruchomienie ... więcej»

II zebranie GKHiT... praca wre?! (Ryszard Rus)
16 listopada br., zwołane na podstawie § 7.1. Regulaminu Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP, w warszawskim NOT odbyło się II (prawomocne) zebranie komisji. Po powitaniu uczestników i prezentacji członków komisji, jej przewodniczący złożył obszerne sprawozdanie z działalności za okres luty-październik 2018. Uzupełnieniem w tej części zebrania były wystąpienia: Kol. Tadeusza Szczutko - szefa zespołu ds. znaków historycznych, który p... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Modularno-trilateracyjna sieć tunelowa z eliminacją wpływu zjawiska refrakcji horyzontalnej DOI:10.15199/50.2018.11.1
(Henryk BRYŚ)

Innowacyjne rozwiązania technologiczne są motorem postępu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Wdrażanie współczesnych technik i technologii w geodezji inżynieryjnej odgrywa w pomiarach sieci realizacyjnych nadrzędną rolę. Geodezja tunelowa wymaga precyzyjnych, niezawodnych i funkcjonalnych osnów, których punkty na konsolach ściennych służą do wyznaczania za pomocą wcięcia "wstecz" do 4 punktów, swobodnych stanowisk (Free station) tachimetru do sterowania maszyną budowlaną TBM (Tunnel Bohr Maschine) zgodnie z azymutem topograficznym. W pomiarach tunelowych stosowane są od dawna znane metody geodezji inżynieryjnej. Pomiary te mają długą tradycję, od budowy tunelu EUPALINOS, na wyspie Samos w VI wieku p.n.e., do Bazowego Tunelu Kolejowego Gotthard na początku XXI wieku. Do najstarszych metod geodezyjnych należą osnowy w postaci ciągów poligonowych, zarówno w pomiarach inwentaryzacyjnych, jak również realizacyjnych. Z uwagi na ich właściwości, znalazły one szczególne zastosowanie w budownictwie tunelowym oraz w tyczeniu wyrobisk w górnictwie podziemnym. Do lat 90. ubiegłego wieku, jednostronnie dowiązane, długie, prostoliniowe ciągi poligonowe stanowiły jedyne osnowy dla przenoszenia kierunku wzgl. azymutu oraz współrzędnych dla wyznaczania położenia sytuacyjnego osi tuneli komunikacyjnych. Jednak z uwagi na problem niezawodności oraz precyzji zbitki, ciągi otwarte zaliczyć należy do szczególnie krytycznych metod geodezyjnych. Oprócz błędów stochastycznych, występują znaczne odchyłki systematyczne wywoływane zjawiskiem refrakcji bocznej. Osnowy te, swoje wyjątkowe znaczenie zachowują - z ekonomicznych i metodycznych względów - w terenach dolin górskich, wąskich uliczkach staromiejskich, do renowacji starych tuneli [5], w długich kolektorach kanalizacyjnych, w eksploatacji górnictwa podziemnego itp. [16]. Szczególną istotność zachowują powyższe osnowy w pracach realizacyjnych super długich, podwodnych i lądowych budowli tun... więcej»

W oparach... RODO (aby nie pisać absurdu)
W dniach 3-4 października 2018 r., w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, pod patronatem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, odbyła się II Narada Szkoleniowa pt: "Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii". Zrealizowano następujący program: 3 października 2018 r.: ??Otwarcie obrad - wystąpienia Pomorskiego WINGiK w imieniu Wojewody Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego; ??Wystąpienie Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego; ??"Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej - stan realizacji prac" - WIGiK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (inspektor Andrzej Żylis) WGKiK Starostwa Powiatowego w Pucku (geodeta powiatowy Marek Cygiert); ??"RODO w geodezji" - Informacje Bezpieczne - Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c.; ??"Geodezja 4.0" - OPEGIEKA sp. z o.o. ... więcej»

Standaryzacja powiatowych usług sieciowych dotyczących danych EGiB (Waldemar Izdebski)
W styczniowym numerze Przeglądu Geodezyjnego opisałem podstawową usługę danych przestrzennych, jaką jest usługa WMS. Skrót WMS pochodzi od angielskiego określenia Web Map Service. Usługa WMS jest standardem opracowanym przez organizację OGC (Open Geospatial Consortium), która zrzesza ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów zajmujących się danymi przestrzennymi. Usługa WMS służy do udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP i jest dzisiaj podstawą publikacji danych przestrzennych w Internecie. Istota usługi polega na tym, że serwer WMS na bazie posiadanych danyc... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Wywłaszczenie z gruntów pod drogę poza podatkiem od towarów i usług - wyrok NSA z 5 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1639/16. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie występuje jako podatnik VAT, gdy na mocy decyzji wojewody zostaje pozbawiony ziemi w zamian za odszkodowanie. Rolnik ten jest czynnym podatnikiem VAT od 2006 r., a w 2014 r. w związku z planowaną budową drogi wojewoda zdecydował o wywłaszczeniu go z części gruntów. Grunty te rolnik otrzymał wcześniej od rodziców i wykorzystywał je wyłącznie do działalności rolniczej. Zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wypłaciła rolnikowi odszkodowanie, jak i dyrektor Izby Skarbowej, stali na stanowisku, iż rolnik jest płatnikiem VAT, zatem winien wystawić fakturę - bo w związku z wywłaszczeniem gruntów dokonał ich odpłatnej dostawy. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w Poznaniu i uchylił interpretację dyrektora Izby Skarbowej. Zwrócił w uzasadnieniu uwagę na to, że zmiana przeznaczenia działek (z rolnych na przeznaczonych na inwestycje drogowe) nie nastąpiła z inicjatywy rolnika. Nie podejmował on też żadnych działań w tym zakresie, a w chwili wywłaszczenia służyły one do działalności rolniczej. Dopiero na mocy decyzji lokalizacyjnej zostały przeznaczone pod budowę drogi. W efekcie rolnik zmuszony był do zaprzestania działalności rolniczej, a grunty te stały się jego majątkiem osobistym. Zatem w momencie dostawy (wywłaszczenia) zbywał swój majątek osobisty, a nie towary handlowe (co wskazuje, że nie działał jako podatnik VAT). WSA na poparcie swoich wniosków powołał się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który potwierdził, że rolnik nie występował w tej transakcji jako podatnik VAT. Uzasadniał, że rolnik nie działał jako handlowiec, nie dążył do przekształcenia formy prawnej gruntów i nie podejmował żadnych innych aktywności, ... więcej»

Wiarygodność granic w ewidencji gruntów i budynków (Witold RADZIO)
Na wstępie, aby uniknąć nieporozumień językowych, pragnę odnieść się do użytych w tytule pojęć: - wiarygodność, - granice, - ewidencja gruntów i budynków. Wiarygodność - według Wielkiego słownika języka polskiego to cecha kogoś lub czegoś niebudzącego wątpliwości i takiego, któremu można zaufać. W tym kontekście, w dalszej części mojej wypowiedzi będę starał się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), dotyczące granic, zasługują na miano wiarygodności lub w jakich przypadkach oraz w jakim stopniu te informacje można obdarzyć taką cechą. W EGiB, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzone są informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych. Każda z wymienionych wyżej rodzajów nieruchomości ma swoje granice, ale przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będzie wyłącznie granica nieruchomości gruntowych, rozumiana, w świetle art. 46 kc, jako linia rozdzielająca części powierzchni ziemskiej stanowiących odrębny przedmiot własności. Granice nieruchomości są immanentnymi elementami każdej nieruchomości, ponieważ każda nieruchomość jest częścią wydzieloną z całości, jaką jest terytorium naszego kraju. Nie znaczy to jednak, że każda granica nieruchomości jest oznaczona na gruncie za pomocą stałych znaków granicznych lub elementów zagospodarowania terenu, takich jak budynki, płoty, miedze. Z powyższej tezy nie wynika także, że w każdym przypadku dostępne są informacje o przebiegu granic nieruchomości. Z reguły informacje o przebiegu granic nieruchomości zawarte są w operatach technicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktach ksiąg wieczystych oraz innych dokumentach, takich jak akty notarialne i orzeczenia sądowe. Informacje te mogą mieć różną postać: - opisu słownego, np. w protokołach granicznych oraz w aktach notarialnych; - opisu liczbowego, sporządzonego na podstawie wyników geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub ... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
V Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2018 już za nami&#8230; (Lucjan Średnicki)
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz z Kołem SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym już po raz piąty zorganizowali, w dniach 22-23 września 2018 r. - Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym. W zawodach uczestniczyło łącznie 39 zawodniczek i zawodników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Patronat honorowy nad imprezą obj... więcej»

Szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu "Scalanie gruntów" Kraków, 19.09.2018 r. (Jacek M. Pijanowski)
W dniu 19.09.2018 r., na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zorganizował szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu "Scalanie gruntów". Scalenia gruntów w Polsce sukcesywnie zyskują na znaczeniu. Już nie tylko dla poprawy rozłogu gospodarstw, ale jako postępowanie pomocne w kształtowaniu struktury przestrzennej polskiej wsi. W końcowej fazie tzw. uzgodnień międzyresor... więcej»

eXAM (Jarosław POLAK)
Systemy Informacji Geograficznej pojawiają się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Celem wdrożenia jest już nie tylko paszportyzacja posiadanej infrastruktury, ale również zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Sam system GIS z reguły pozwala na dokładną inwentaryzację majątku sieciowego, zgromadzenie informacji w centralnej bazie danych oraz ich aktualizację. Jednak zarówno system, jak i zaewidencjonowane w nim dane stanowią tylko jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczowym zagadnieniem staje się umiejętne powiązanie tych elementów z procesami biznesowymi, które obejmują: ??przyłączanie nowych odbiorców, ?... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 36/10/2018 Nieruchomość ABCD, o określonych współrzędnych prostokątnych x, y jej punktów granicznych, należy podzielić na trzy działki, o jednakowych polach powierzchni, liniami równoległymi do granicy AD nieruchomości. Obliczyć też współrzędne x, y punktów granicznych i sporządzić szkic dokumentacyjny nowych działek. Dane współrzędne punktów granicznych nieruchomości: Nr punktu X Y A 1390.00 185.00 B 1610.00 175.00 C 1630.00 240.00 D 1425.00 295.00 Krzyżówka geodety 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... więcej»

Pozwolenie na budowę w trybie specustawy mieszkaniowej, czyli nowe rozwiązanie starych problemów (Tomasz Budzyński)
Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych rozpoczęła się 22 sierpnia br. O tym pisałem w zeszłym miesiącu, przybliżając zapisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Podjąłem wówczas temat warunków, jakie musi spełniać inwestycja, by mogła być realizowana w trybie ww. specustawy mieszkaniowej, jak i procedur ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W tym miesiącu idę krok dalej i przedstawię prawne regulacje w zakresie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W przypadku realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej, kluczowym dokumentem z punktu widzenia wydania przez organ (starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, a w ściśle określonych przypadkach - wojewodę) decyzji o pozwoleniu na budowę jest uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mies... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Cena wyszczególniona w ofercie stanowi samodzielny przedmiot oceny zamawiającego (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Zamawiający, badając cenę ofertową danego wykonawcy, ma za zadanie ustalić w sposób maksymalnie obiektywny, a zarazem jednoznaczny i trzeba dodać - analizując złożone dowody, czy cena ofertowa jest, czy nie jest ceną rażąco niską. Identyczne zasady obowiązują zamawiającego, gdy żąda w formularzu oferty wskazania ceny danego elementu zamówienia. Taki wyodrębniony element oferty także musi być rzetelnie, więc rynkowo wyceniony. Niezależnie jednak, jakie zajmie stanowisko, to twierdzenia zamawiającego w żadnym przypadku nie mogą być ogólnikowe i gołosłowne, ale głęboko osadzone w materiałach sprawy. Znowelizowane przepisy dają podstawę do żądania od wykonawcy wykazania rzeczywistego, tj. znajdującego potwierdzenie w realiach rynkowych, wyliczenia ceny jednostkowej nawet, co trzeba podkreślić - przy wynagrodzeniu ryczałtowym. Tym bardziej więc cena jednostkowa powinna być oddzielnie badana, gdy zamawiający wymagał w formularzu oferty jej osobnego podania lub wyliczenia. Niezastosowanie się do wymagań zamawiającego zawsze będzie obciążać wykonawcę, zarówno jeśli idzie o zgodność z postanowieniami S... więcej»

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (wartości atrybutów ZRD, BPP - kiedy? jakie?) (dyskusja )
W ramach działań związanych z ZSiN i RPO przeprowadzane są liczne modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Przy braku wiarygodnych danych w Zasobie odnośnie do granic, ma zastosowanie § 39 rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z tym paragrafem, kolejność czynności odbywa się następująco: 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Zgodnie z przykładowymi zapisami SIWZ w zakresie takich zamówień publicznych, przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych należy nadać wartości atrybutów ZRD, BPP, w zależności od wykonanych prac ustaleniowych: 1. Jeżel... więcej»

Pomiary weryfikacyjne geometrii toru jezdni podsuwnicowej DOI:10.15199/50.2018.9.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI, Janusz KUCHMISTER, Piotr GOŁUCH)

Torem podsuwnicowym jest najczęściej zespół dwóch szyn zajmujących w przestrzeni położenie określone kierunkiem, pochyleniem i rozstawem (rys. 2.). Może mieć kształt prostoliniowy, kołowy lub pierścieniowy [1], [4], [7]. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji i przemieszczeń odnośnie poziomego i pionowego położenia szyn toru podsuwnicowego, wyznaczane są zgodnie z obowiązującą normą następujące parametry geometryczne (rys. 1.): ??odchyłki obydwu osi szyn toru od prostoliniowości, tj. odchylenia w pomierzonych punktach kontrolowanych w odniesieniu do punktów: początkowego i końcowego prostych wiążących osie szyn, ??odchyłki od równoległości osi szyn, ??odchyłki prześwitów torów w przekrojach pomiarowych prostopadłych do osi torów, ??odchyłki wysokości powierzchni główek szyn, tj. różnic wysokości powierzchni tocznych główek szyn pomiędzy punktami kontrolowanymi wzdłuż profilu podłużnego, ??odchyłki wysokości obydwu toków szyn, tj. różnice wysokości pomiędzy powierzchniami bieżnymi w przekrojach pomiarowych toru. Rys. 1. Odchyłki geometryczne zdeformowanych szyn toru suwnicowego P K H1 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018 &#61557; Rok XC 17 NAUKA Suwnica przenosi ładunek do wielu punktów hali lub otwartej przestrzeni. Przestrzeń pracy suwnicy pomostowej jest ograniczona jej skrajnymi położeniami, wysokością podnoszenia i skrajnymi położeniami wciągarki. Zwiększające się w przemyśle wymiary i masy transportowanych ładunków przyczyniły się do konstruowania suwnic o znacznych wymiarach dźwigów. Stosowane przez wiele lat do kontroli warunków technicznych i eksploatacyjnych (torów i suwnic) metody warsztatowe i urządzenia pomiarowe, ze względu na szereg wad, zastąpione zostały metodami geodezyjnymi, spełniającymi wytyczne wykonania pomiarów, przepisy dozoru technicznego oraz normy. Wskutek osiadania konstrukcji nośnej toru podsuwnicowego oraz oddziaływania różnych czynników, w trakcie wieloletniej współpracy zespołu: tory podsuwni... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 35/09/2018 Dwa proste odcinki PW i WA osi trasy drogowej są określone przez współrzędne prostokątne dwóch punktów. Załamanie tych odcinków należy wyokrąglić łukiem kołowym, wiedząc, że punkt początkowy P łuku kołowego jest punktem początkowym odcinka PW. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego: długość stycznej T, wartość promienia R, kąt środkowy łuku &#945; i długość łuku kołowego L, a ponadto obliczyć długość DT trasy drogowej PSKA i współrzędne X, Y punktów S, K, O. DANE: współrzędne prostokątne punktów P, W, A: Nr punktu X Y P 618.00 215.00 W 821.00 780.00 A 106.00 327.00 Krzyżówka geodety 32 1... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Spotkanie przy Ognisku
Niezwykle ważną sprawą dla Naszego Zarządu od wielu już lat jest podejmowanie działań zmierzających do integrowania środowiska geodezyjnego. Jedną z flagowych inicjatyw są organizowane corocznie ogniska w Lesie Łagiewnickim, na terenie udostępnianym przez Leśnictwo Miejskie Łódź. W tym roku impreza odbyła się 15 czerwca pod hasłem "Na sportowo". Jak co roku koleżanki i koledzy nie zawiedli, przybyli wraz z rodzinami i przyjaciółmi. We wspólnej zabawie udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w wieku od 1 do 17 lat.Spotkanie rozpoczęła prezes oddz... więcej»

Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-07-2018
Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1211 2018-06-25 2018-07-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 1243 2018-06-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach s... więcej»

Zintegrowana gospodarka przestrzenna w Comarch ERGO
Gospodarka przestrzenna Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i jej racjonalne kształtowanie poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Ustawy kompetencyjne precyzują obszary gospodarki przestrzennej, w których jednostki samorządu terytorialnego muszą realizować zadania publiczne, wydając decyzje prawne, administracyjne i gospodarcze. Ich źródłem są informacje o stanach lub faktach zachodzących w przestrzeni, prowadzone w rejestrach publicznych przez różne samorządy. Platforma Comarch ERGO umożliwia prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej przez gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie.Podział zadań pomiędzy różne jednostki samorządu terytorialnego Polski system samorządowy charakteryzuje wyraźny podział zadań i kompetencji w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej. Wspólne są natomiast cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Gmina odpowiada m.in. za budowę i utrzymanie dróg gminnych, planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i zabytków. Powiat jest odpowiedzialny m.in. za budowę i utrzymanie dróg powiatowych, geodezję i kartografię, budownictwo, ochronę środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Podstawowym zadaniem województwa jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego, w tym planowanie przestrzenne i infrastrukturę o znaczeniu wojewódzkim. W procesach decyzyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej samorządy mogą pełnić różne role: regulacyjne, koordynacyjne, inwestycyjne czy też kontrolne. Wzajemne przenikanie się tych ról wymaga ścisłej współpracy samorządów, zapewniając sprawne wydawanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych, będących wynikami tych procesów. Problem sprawnego wydawania decyzji jest szczególnie istotny w przypadku decyzji administracyjnych, których wydanie wymaga dostępu do aktualnych... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - czerwiec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu czerwcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Malezji w składzie: Wan Anom Wan Aris, Tajul Ariffin Musa, Kamaludin Mohd Omar, Abdullah Hisam Omar. Artykuł nosi tytuł: "Non-Linear Crustal Deformation Modeling for Dynamic Reference Frame: A Case Study in Peninsular Malaysia"1. Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Artykuł został wybrany jako najlepszy artykuł obejmujący tematykę Komisji 5 FIG i otrzymał nagrodę tzw. the NavXperience Award. Autor... więcej»

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Krzysztof BAKUŁA)
W dniu 20 marca 2013 r., podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, powiadomiono ówczesnego Głównego Geodetę Kraju o zamiarze wystosowania wniosku do GUGIK z prośbą o powołanie zespołu do spraw analizy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu pod kątem wprowadzenia takich zmian, aby dokument był bardziej odporny na postęp technologiczny, m. in. poprzez koncentrację na cechach produktu i metodach kontroli. Byłaby to także okazja do usunięcia niedoskonałości ww. rozporządzenia, wyartykułowanych podczas seminarium w rok po obowiązywaniu tegoż dokumentu. W czasie seminarium, w którym udział wzięło ponad 50 osób, swój punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele wykonawców prac geodezyjnych, służby geodezyjnej i kartograficznej oraz środowiska naukowego. Podzielono się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami nabytymi przez rok obowiązywania nowego przepisu. Już wtedy dyskusje prowadzone w trakcie seminarium wykazały wiele braków i nieścisłości w aktualnie obowiązującej wersji rozporządzenia. Wymagało to, zdaniem uczestników seminarium, nowelizac... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Od daty, którą zapamiętała większość obywateli Europy, tj. od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO. Rozporządzenie to nałożyło na podmioty przetwarzające dane osobowe (administratora lub przedstawiciela administratora) m.in. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestrowanie czynności przetwarzania zostało uregulowane w art. 30 RODO. Należy podkreślić, że przedmiotowa norma prawna wyróżnia dwa rodzaje rejestrów: 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych - jest on prowadzony przez każdego administratora lub jego przedstawiciela. 2. Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania - ten rejestr są zobowiązani prowadzić podmioty przetwarzające lub przedstawiciele podmiotu przetwarzającego. Przez czynności przetwarzania rozumie się zaś "zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, wykonywanych przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane"1. W tym miejscu należy także podnieść, że nie są zobowiązani do prowadzenia ww. rejestru przedsiębiorcy lub podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób, chyba że: 1) przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą; 2) nie ma charakteru sporadycznego lub; 3) obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; 4) lub dane osobowe dotyczą wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 R... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - maj 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu maju 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Abdulvahita Torun z Turcji. Artykuł nosi tytuł: "Geodata Enabled Hierarchical Blockchain Architecture for Resolving Boundary Confl icts in Cadastre Surveys and Land Registration". Artykuł zaprezentowano podczas XXVI Kongresu FIG, który odbywał się w dniach od 6 do 11 maja 2018 roku w Stambule w Turcji. Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) - zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsc... więcej»

Od nauki do prawa (Tomasz BUDZYŃSKI)
Drodzy Czytelnicy, w lipcowej rubryce Nieruchomości, piszę o tym, co wydarzyło się jeszcze przed wakacjami, a działo się wiele, a zatem wyjątkowo w numerze podejmuję dwa tematy. Zaczynam od spraw naukowych, ale w klimatach już lekko wakacyjnych. 26-28 maja br., piękny Kazimierz Dolny nad Wisłą to czas i miejsce spotkania pasjonatów nieruchomości, organizowanego przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Tegoroczną już XXVI Konferencję Naukową TNN miał zaszczyt współtworzyć również Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej, którego pracownikiem jestem również i ja. W konferencji uczestniczyło blisko 90 osób, głównie z polskich uczelni, między innymi Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk... więcej»

Modele refrakcji geodezyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynieryjnych - problematyka nie tylko dla uczonych! DOI:10.15199/50.2018.7.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie Refrakcja atmosferyczna jest odwiecznym fenomenem optycznym, występującym od epoki kształtowania się atmosfery ziemskiej w archaiku tj. w okresie od 4,0 do 2,5 miliardów lat temu. Obserwowana jest jako naturalne zjawiska atmosferyczne: fatamorgana, widoki statków oraz dalekich portów nad powierzchnią mórz, lustrzany obraz samochodów nad gorącym asfaltem szosy, falowanie powietrza nad łanem zbóż, eliptyczny kształt tarczy Słońca i Księżyca nad horyzontem przed zachodem itp. Naukowe badania teoretyczne i doświadczalne nad refrakcją sięgają początków XIX wieku (Gauss-1800, Bessel-1838, Bruhns-1861, Bauernfeind-1880, Jordan-1897, Bendemann-1895 (triangulacja Dolnej Nadrenii), Lällemand-1898) [1], [2], [9]. Niemal przez ponad 200 lat był stosowany powszechnie w niwelacji trygonometrycznej, w pomiarach sieci triangulacyjnych o długich celowych, średni współczynnik refrakcji atmosferycznej k=0,13, dzisiaj już nieaktualny w związku ze stosowaniem technologii pomiarowej GNNS. Aktualnie refrakcję geodezyjną dzielimy na: &#61607; kosmiczną (tj. efekt soczewkowania grawitacyjnego przewidziany przez EINSTEINA, występujący w przestrzeni kosmicznej, gdy promień światła, przebiegając przez szereg dużych galaktyk oraz obok ciał niebieskich, ulega kolejnym zakrzywieniom, a znajdujące się w jego pobliżu obiekty - powiększeniu. Ten geometryczny fenomen kosmiczny był obserwowany przez wielu astronomów i kosmonautów, a ostatecznie obserwowany, potwierdzony i udowodniony w roku 2018) [15], &#61607; astronomiczną, &#61607; fotogrametryczną, &#61607; jonosferyczną (85 - 200 km n.p.m.), &#61607; troposferyczną (do 10-13 km n.p.m. - w zależności od szerokości geograficznej na kuli ziemskiej, &#61607; trygonometryczną, &#61607; niwelacyjną, &#61607; elektrooptyczną w otoczeniu płasko-równoległego pola wokół przewodu prądu stałego, &#61607; tunelową, &#61607; kopalnianą (zmienne położenie wiązki lasera przy różnych prędkościach powietrz... więcej»

"Co mogę weryfi kować, a czego nie?" - bolączka polskich PODGiK (Witold ZALEWSKI)
Artykuł Pana Krzysztofa Sobczaka tak mnie zainspirował, że postanowiłem przedstawić swój punkt widzenia, czyli wykonawcy, autora opracowań geodezyjnych. Nie da się ukryć, iż od lat niezmiennie proces weryfi kacji i czas oczekiwania /tygodnie, miesiące/ na otrzymanie uwierzytelnionych dokumentów z PODGiK to chyba zmora każdego geodety. Mam wręcz wrażenie, że proces ten się pogłębia, spychając głównych twórców geodezyjnych baz danych /wykonawców/ na margines geodezji - to niedopuszczalne. Przecież cierpią na tym nie tylko geodeci, ale przede wszystkim zleceniodawcy, in... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Praktyczne zastosowanie metadanych W poprzednim numerze przedstawiłem zagadnienia dotyczące metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W bieżącym postaram się krótko zaprezentować Państwu praktyczne aspekty wykorzystania metadanych do wyszukiwania danych i usług danych przestrzennych dostępnych w interesującym nas obszarze. Ponieważ w Polsce centralnym punktem dostępowym do metadanych jest serwis www.geoportal.gov.pl, więc w nim będziemy szukać potrzebnych metadanych. Aby uruchomić wyszukiwanie ... więcej»

Jan z Czarnolasu... z miernikiem w tle! \* (Ryszard RUS)
Kochanowski, Jan Kochanowski zwany Janem z Czarnolasu urodził się w Sycynie, w ziemi radomskiej, w roku 1530, czyli 488 lat temu. Dokładna data urodzin nie jest znana. Większość badaczy wskazuje na 1530 rok, a 6 czerwca to dzień umowny. Nauki początkowe pobierał według wszelkiego prawdopodobieństwa w Sieciechowie, u Benedyktynów, a następnie kształcił się w Akademii Krakowskiej, skąd powróciwszy na czas krótki do domu, udał się w 1552 roku do Padwy, gdzie studiował filozofię. Po ukończeniu nauk w Akademii Padewskiej, podróżował w ciągu dwóch lat po Włoszech, powrócił potem do kraju, aby go wkrótce znów opuścić. Tym razem udał się powtórnie do Włoch i Francji. Po śmierci matki, odziedziczył połowę Czarnolasu i folwark Rudę. W 1564 roku otrzymał miejsce sekretarza w kancelar... więcej»

RODO w geodezji - u starosty i wykonawcy (Ludmiła Pietrzak)
Wdniu 25 maja 2018 roku weszły w życie dwa akty prawne, które obowiązują wszystkich, a zapowiedzi ich wejścia wprowadziły niemal zbiorową histerię podsycaną przez fi rmy szkoleniowe, które niewątpliwie znalazły w tym fakcie dobry sposób na zarobienie pieniędzy. Z pewnością są to znaczące akty prawne, których nieprzestrzeganie może mieć poważne konsekwencje, zarówno w sferze kar pieniężnych, prawa cywilnego i karnego. &#61607; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) - stosowane bezpośrednio - nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego. Akt nadrzędny w stosunku do Ustawy ODO. - Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku. Wdrożenie RODO wynika po pierwsze z konieczności dostosowania przepisów do rozwoju technologii, a po drugie - z potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad ochrony danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. RODO ma na celu wzmocnienie podstawowych praw obywateli w epoce cyfrowej i ułatwienie przedsiębiorstwom i organizacjom działania na wspólnym rynku. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób defi niuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w fi rmach i urzędach. RODO obowiązuje organizacje, które przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością prowadzoną w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy samo przetwarzanie danych odbywa się w Unii. Rozporządzenie obowiązuje również określone grupy podmiotów spoza UE, które nie mają jednostek organizacyjnych w Unii, ale ich czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, w Unii - niezależnie od tego, czy... więcej»

Wykorzystanie modelu 3D do przeprowadzenia analizy zacienienia DOI:10.15199/50.2018.6.2
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) Według J. Gaździckiego [2] systemem informacji przestrzennej nazywamy "system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne i towarzyszące im informacje opisowe o obiektach". Analizując rozwój systemów informacji geograficznej w Polsce, można przypuszczać, że infrastruktura danych przestrzennych dotycząca kraju przeobrazi się w infrastrukturę informacyjną państwa. Nastąpi synchronizacja rejestrów publicznych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr granic, system TERYT i bazy danych topograficznych. W systemach katastralnych swoje miejsce znajdą nie tylko prawa własności, ale także inne prawa i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Można na tej podstawie sądzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na szczegółowe dane 3D. Łącząc takie dane z dokładnymi zobrazowaniami fotogrametrycznymi, będzie można otrzymać wirtualną rzeczywistość. Takie rozwiązanie przyczyni się do przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzennych oraz modelowania zjawisk występujących w rzeczywistości [3]. 2. Kataster wielowymiarowy Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [9] definiuje ewidencję gruntów i budynków jako "system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami". Zamiennie stosuje się również nazwę kataster nieruchomości. Stanowi on pe... więcej»

Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen DOI:10.15199/50.2018.6.1
(Jacek ZYGA)

Krótko o wycenie w podejściu porównawczym Podejście porównawcze jest jednym z trzech podstawowych podejść w wycenie praw majątkowych do nieruchomości. Zasadza się na koncepcji racjonalnego działania uczestników rynku oraz na ich zorientowaniu, co na danym rynku (tu: na rynku nieruchomości) jest sprzedawane i za ile. Ważnym założeniem jest też rozwaga uczestników rynku i ich świadomość co do wad i zalet nieruchomości będących przedmiotem obrotu. Podmiot dokonujący wyceny nieruchomości, to znaczy antycypujący szacunkową kwotę (według definicji z art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn)), jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w warunkach rynkowych (pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie), zobligowany jest do analogicznego rozeznania i rozwagi. Stanowi o tym art. 153. 1. ugn, który mówi, że: "podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej". Wiedza w zakresie co na danym rynku nieruchomości jest sprzedawane i za ile oraz wiedza o szczegółach opisu nieruchomości, które weszły na ten rynek, stanowi zatem o prawidłowości ewentualnych analiz i estymacji owych szacunkowych kwot, jakie można uzyskać ze sprzedaży przyjętych do rozważań nieruchomości. Z powyższego płynie wniosek, że w imię wiarygodności wyników szacowania wartości nieruchomości, konieczne jest gromadzenie informacji opisujących cechy nieruchomości, którymi posługują się uczestnicy konkretnego rynku we własnych procesach wartościowania [22]... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Co mogę weryfikować, a czego nie? (Krzysztof Sobczak)
Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte... więcej»

Zmiany w projekcie specustawy mieszkaniowej - to już pewne (Tomasz Budzyński)
Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawy mieszkaniowej budzi nadal duże emocje. Znalazło to odzwierciedlenie w trakcie konsultacji publicznych, w których do projektu zgłoszono ponad tysiąc uwag. Niektóre podmioty przesłały propozycje zmian do ustawy, niektóre głównie skrytykowały rozwiązania zawarte w projekcie, inne poszły jeszcze dalej - żądając wstrzymania prac legislacyjnych nad projektem specustawy mieszkaniowej. Wśród podmiotów zgłaszających propozycje zmian w ramach konsultacji publicznych było Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które przesłało ich łącznie 37. Nasze Stowarzyszenie jest przeciwne rozwiązaniom, stanowiącym "obchodzenie" prawa, które stanowi plan miejscowy. Proponuje się w zamian rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany MPZP w przyśpieszonej procedurze, na wzór zapisó... więcej»

Konsorcjum przed sądem - czy lider może domagać się całej kwoty wynagrodzenia, czy jedynie jej określonej części (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Ustalenie strony w postępowaniu cywilnym ma kluczowe znaczenie dla oceny żądań i zarzutów. Konieczne jest rozważanie, czy między konsorcjantami występuje współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej, dlatego też sąd będzie badał charakter prawny konsorcjum i charakter więzi, które łączą uczestników konsorcjum. Przepisy Prawa zamówień publicznych jedynie częściowo regulują kwestię stosunków prawnych łączących zamawiającego z wykonawcą. Mianowicie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) przewiduje łączną reprezentację wykonawców jedynie w odniesieniu do etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w ramach tego postępowania oraz w obszarze środków ochrony prawnej. Także przepis art. 141 Pzp nie jest ustawowym źródłem współuczestnictwa koniecznego uczestników konsorcjum, a wyłącznie ustawowym źródłem ich solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Innymi słowy, Pzp nie reguluje statusu konsorcjum w postępowaniu sądowym, w którym np. dochodzone roszczenia wynikają z umowy o roboty budowlane zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej &#8211; cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Metadane dla danych przestrzennych i usług danych przestrzennych W poprzednim numerze przedstawiono ogólnie pojęcie metadanych, a teraz zgodnie z obietnicą przechodzimy do istoty metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych do najistotniejszych informacji należy zaliczyć przede wszystkim zakres przestrzenny zbioru danych, który dla ułatwienia korzystania zapisuje się w postaci prostokąta ograniczającego - rys. 1. Do pozostałych najważniejszych informacji ... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Specustawa mieszkaniowa - rewolucja, jakiej jeszcze nie znamy (Tomasz Budzyński)
Ku rewolucji w inwestycjach mieszkaniowych uczyniony został kolejny krok. Rewolucji, która pozwoli zbudować więcej mieszkań, prawdopodobnie niszcząc przy tym planowanie przestrzenne. W marcowym PG pisałem o założeniach do specustawy mieszkaniowej, a miesiąc później przychodzi mi zająć się już projektem tegoż aktu prawnego tj. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szybkie przygotowanie tegoż projektu i przesłanie go do konsultacji publicznych świadczy o wielkiej determinacji ministra Jerzego Kwiecińskiego i jego współpracowników, aby zgodnie z zapowiedziami ustawa ta została uchwalona przez Sejm jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które mają skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z kilku lat do nawet sześciu miesięcy. Od razu należy zaznaczyć, że inwestycja ta ma spełniać określone warunki. Przede wszystkim ma obejmować co najmniej dwa budynki mieszkalne... więcej»

Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu Stosownie do art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne1 linię brzegu ustala się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych2. Określając zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu, należy w szczególności odwołać się do pojęć zdefiniowanych na potrzeby tego aktu normatywnego, zgodnie z którymi ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami - art. 16 pkt 5 pr. wod.; 2) gruntach pokrytych wodami - rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących - art. 16 pkt 16 pr. wod.; 3) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu - art. 16 pkt 21 pr. wod.; 4) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu - art. 16 pkt 47 pr. wod.; 1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. 2 Art. 220 ust. 1 pr. wod. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 5) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów3 - art. 16 pkt 65 pr. wod.; 6) wodach pow... więcej»

In memoriam Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik
Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik 11.11.1944 r. - 22.03.2018 r. Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 22.03.2018 roku zmarł nagle prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej - członek od 1969 roku Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był wychowawcą kilku pokoleń polskich geodetów. Prof. Marcin Barlik urodził się 11.11.19... więcej»

Zdobywamy Amsterdam (Albert WÓJCIK)
Wielkimi krokami zbliża się termin, do którego można stosować układ wysokości PL-KRON86-NH (Kronsztadt&#8217;86). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych w art. § 24 ust. 1 określa to w sposób następujący: Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Termin jak termin, wiele terminów mamy zawartych w naszych przepisach, w tym trzy szczególnie "gorące" dotyczące analogowej mapy zasadniczej, cyfrowych baz EGIB na terenach wiejskich i ZSIN. W chwili publikacji rozporządzenia wydawał się odległy, dzisiaj czuć już jego oddech na karku Geodety Powiatowego. W ostatnim czasie pojawiło się kilka artykułów w naszych pismach branżowych, które raczej skupiały się na metodologii przeliczania Bazy Danych Osnów Szczegółowych (BDSOG). Podczas przygotowań do projektu RPO "e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" stanęliśmy przed zadaniem opracowania jednolitego podejścia do zamówień publicznych na bazy BDOT500 i GESUT, w których występują obiekty posiadające rzędne wysokościowe. Projekt zgodnie z harmonogramem ma się kończyć 31 grudnia 2019 r., więc minimalne opóźnienie w odbiorze jednej z setek zamawianych baz BDOT500, GESUT skutkowałoby ich niezgodnością z przepisami prawa już w dniu odbioru. Ciekawa perspektywa zarysowałaby się przed różnej maści kontrolerami wydatków unijnych&#8230; Z tego też względu na starcie odrzuciliśmy model przyjęty przez GUGiK w ramach projektu ZSIN Faza II/K-GESUT, tj. możliwość uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą prac a Geodetą Powiatowym układu wysokościowego PL-KRON86-NH (Kronsztadt&#8217;86) lub PL-EVRF2007-NH (Amsterdam). Z tego powodu we wszystkich OPZ-tach do przetargów wpisany mamy układ PL-EVRF2007-NH. Wróćmy jeszcze na chwilę do GUGiK-owskiego projektu. Załącznik nr 5 do OPZ zawiera szczegó... więcej»

Recenzja Geofelietonów
MAESTRO Literatura straciła, geodezja zyskała. O 17 lat młodszy od Sławomira Mrożka. Gdyby na rozstajach młodości wybrał pisarstwo, mówilibyśmy o nim "drugi Mrożek". A może o Mrożku "drugi Adamczewski"? Porównywalibyśmy "Zdzicha" z Hrabalem, Haszkiem, Gogolem... TALENT &#171;"Ogniem i mieczem" znałem jako dziecko na pamięć.&#187; /201412/ &#171;Ciągoty grafomańskie miałem od czasów gimnazjalnych. Jako dziecię ludu miałem trudności w poprawnym wysławianiu się, było dla mnie katorgą "opowiadanie" jakiegoś tekstu "własnymi słowami". Musiałem nadrabiać wypracowaniami pisemnymi i doszedłem w pisaniu do czołówki klasowej. Edek R-ski, mój student, redaktor naczelny gazetki wydziałowej "Paralaxa", gdzie ja prowadziłem dział "kroniki towarzyskiej", nie wie chyba, że pobudził u mnie jeszcze bardziej wspomniane ciągoty. Wystartowałem w konkursie "Polityki" na pamiętniki inżynierów i otrzymałem wyróżnienie honorowe. Nawet mnie wydrukowali w świątecznym, wielkanocnym numerze 1963... &#187; Oto próbka talentu, wspomnienie z roku 1957, wieś Jęczydół w Szczecińskiem, opis kolektywizacji : ...Osadnicy wyprzedali lub przepili bądź zjedli cały prawie inwentarz żywy i założyli Rolniczy Zespół Spółdzielczy. Państwo postawiło spółdzielnię na nogi. Z kredytów zakupiono nową trzodę, zaczęto budować ośrodek gospodarczy. Przed październikiem 1956 spółdzielcy z Jęczydołu byli zupełnie dobrze zagospodarowani. Po październiku od razu rozwiązali spółdzielnię. Dla uczczenia tego wydarzenia ucztowali chyba z miesiąc. Wyrżnęli i zjedli wielkie stado owiec. Rozdzielili między siebie, jak łupy wojenne, całe za kredyty państwowe zakupione mienie spółdzielcze i długo jeszcze "urzędowali" w gospodzie w pobliskiej Kobylance. Niestety, wszystko co przyjemne, szybko przemija. Państwo przypomniało o konieczności spłacania kredytów. Powiało grozą. Nie było czym uprawiać ziemi. Jak na urągowisko sterczą mury zaczętej obory spółdzielczej na 150 krów. Jak tu żyć nam biednym... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Wróciliśmy z dalekiej, makabrycznej podróży... na jak długo? (Zdzisław Adamczewski)
Motto: 22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy zaskarżonej ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. ulega likwidacji centralny organ administracji rządowej - Główny Geodeta Kraju oraz podległy mu urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przepisy te wprowadzono w drugim czytaniu projektu ustawy. W opinii Prezydenta RP, w trakcie prac ustawodawczych naruszone zostały standardy tworzenia prawa wynikające z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, zgodnie z którymi niedopuszczalne jest podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzenie poprawek, których zakres wykracza poza jej przedmiot. Z powyższych względów Prezydent RP podjął decyzję o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją. www. president. pl serwis informacyjny 22.12.2003 Kiedy z godziny na godzinę, na wstrzelony jak z procy wniosek posła z Gliwic, któremu napisali poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami (!), zlikwidowali centralny organ w sprawach geodezji i kartografii - Głównego Geodetę Kraju oraz jego urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, myślałem, że to jakiś koszmarny sen. Za pierwszej komuny by to w ten sposób nie przeszło. Rzecz bez precedensu. Parę dni budziłem się i szczypałem w pośladek, powtarzając: nie, to niemożliwe - taki idiotyzm?!!! Tak brutalnie wciśnięty! Przecież dopiero co dodali Urzędowi 8 etatów, dopiero co przyjęli projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieco wzmacniający nadzór Główn... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 29/03/2018 W celu określenia długości przeszkody CD = x na odcinku prostym AB trasy drogowej, pomierzono długości odcinków prostych AC = a i BD = b oraz na stanowisku swobodnym P kierunki do punktów A, C, D, B, położonych na odcinku prostym trasy AB. Obliczyć długość odcinka prostego CD = x wzdłuż przeszkody oraz prostego odcinka trasy AB. DANE: 1) długości odcinków: a = AC = 40.00 m, b = BD = 50.00 m, 2) kierunki: Nr punktu Wartości średnich kierunków w gradach A 0.0000 C 26.1100 D 65.5540 B 84.9990 Krzyżówka geodety 26 1 2 3 4 5 6 ... więcej»

Zbyt piękne, by było prawdziwe, czyli o nadziejach związanych ze specustawą mieszkaniową (Tomasz Budzyński)
Każdy rząd chciałby odnosić sukcesy, obecny kierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, w szczególności w sferze gospodarczej i społecznej. Po pierwszych miesiącach jego funkcjonowania widać, iż "oczkiem w głowie" nowego rządu jest program Mieszkanie Plus. Program ten, szumnie ogłoszony przez poprzednią ekipę rządzącą i mozolnie przez nią wdrażany, złapał zadyszki. Ledwie dwa tysiące mieszkań w budowie jest kroplą w morzu potrzeb mieszkaniowych młodych Polaków. Ma to się zmienić i to już niebawem za sprawą powołanej 29 stycznia br. Rady Mieszkalnictwa, na czele której stanął Premier, a członkami zostali między innymi ministrowie: inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz finansów Teresa Czerwińska, a także prezesi: Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz BGK Nieruchomości Mirosł... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim numerze przedstawiłem Państwu ideę zbiorczych usług WMS i informacje o trzech funkcjonujących usługach zbiorczych, które integrują w sobie dane przestrzenne pochodzące z rożnych jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Omawianymi usługami były: 1. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - usługa prezentująca aktualne dane ewidencji gruntów i budynków z powiatów (obecnie 325 powiatów). 2. Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu - usługa prezentująca aktualne dane o uzbrojeniu terenu z powiatów (obecnie 51 powiatów). 3. Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Interpretacja terminu "teren" w decyzji o warunkach zabudowy - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Po 546/17 - orzeczenie nieprawomocne. Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) uzależnia wydanie decyzji o warunkach zabudowy od istnienia co najmniej jednej działki sąsiedniej, dostępnej z tej samej drogi publicznej oraz zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Określenie granic terenu inwestycji, poprzez wskazanie ich liniami rozgraniczającymi w załączniku graficznym projektu decyzji, nie może zmieniać przyjętego zapatrywania, iż teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka, na której planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego. Na konieczność takowej wykładni tych przepisów pośrednio wskazuje także § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ze zm.), albowiem w przepisie tym prawodawca jednoznacznie odwołał się do szerokości frontu działki objętej wnioskiem, a nie do szerokości frontu terenu inwestycji. Do pojęcia działki budowlanej jako całości, a nie jej wydzielonego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji fragmentu, prawodawca odwołał się wprost także w pozostałych regulacjach tegoż rozporządzenia, co wyraźnie wskazuje, iż jego zamiarem nie było dopuszczenie możliwości ustalania warunków zabudowy dla fragmentów działek ewidencyjnych. W oc... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
"KWIATKI" dydaktyki i praktyki (1) (Stanisław Grodzicki)
Tytułowe "kwiatki" mają na celu zwrócenie uwagi Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego na niektóre terminy, określenia, wyrazy niepoprawnie stosowane w literaturze geodezyjnej, w dydaktyce i praktyce geodezyjnej oraz w przepisach prawnych z dziedziny geodezji i kartografii. Poloniści dbają o kulturę i czystość języka polskiego. Geodeci powinni również mieć na uwadze poprawność, jednoznaczność i czytelność zapisu treści podręczników oraz dokumentów technicznych i prawnych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. Przekazywanie wiedzy geodezyjnej w szkołach średnich i wyższych, która zawiera niepoprawne nazwy i określenia, powoduje, że absolwenci szkół średnich i wyższych posługują się w swej praktyce zawodowej nazewnictwem żargonowym. W ten sposób oraz przy bardzo liberalnych wymaganiach kadry nauczającej w zakresie opanowania wiedzy przez uczących się, wypuszcza się na rynek pracy nie najlepiej wykształconych geodetów. To stwierdzenie wynika z mojego wieloletniego doświadczenia dydaktycznego, oceny wiedzy merytorycznej osób zdających na uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz recenzowania treści zadań egzaminacyjnych, które opracowują nauczyciele różnych szkół w Polsce i zgłaszają je do Centralnej Komisji Edukacyjnej. Przykłady nieprawidłowych określeń, podawane w tej publikacji i w następnych numerach PG nie są jednostkowymi, a powtarzającymi się w różnych dokumentach, publikacjach oraz w opisie dokonań zawodowych osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe. Przepisy prawne w geodezji i kartografii oraz opracowane normy polskie z tej dziedziny mają między innymi ... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-01-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 23 2018-01-05 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 29 2018-01-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 91 2018-01-11 ... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 28/02/2018 W celu określenia długości mostu, projektowanego przez rzekę, założono i pomierzono długości, na przeciwległych brzegach rzeki, dwóch równych i równoległych odcinków (bazy) AB = CD = a. Ponadto w punktach C i D pomierzono kąty &#945; i &#946;, pod którymi widać punkty końcowe bazy AB (rysunek). Obliczyć spodziewaną długość mostu L, czyli odległość między prostymi równoległymi oraz długości pozostałych boków równoległoboku.tym samym kątem, 5) umowny znak (symbol... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym numerze chciałbym przedstawić ideę zbiorczych usług WMS oraz podstawowe informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu C-GEO, które przygotował Pan Jerzy Biegalski z firmy Softline w odpowiedzi na mój apel w poprzednim numerze. W dalszym ciągu oczekuję na informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu innych firm, które będę sukcesywnie przedstawiał. Mam nadzieję, że informacjami przedstawionymi w poprzednim numerze przekonałem Państwa, że dostępne usługi WMS są doskonałym materiałem referencyjnym przydatnym w codziennej pracy geodety. Wynika to głównie z faktu, że przeważnie usługi te dostarczane są z bieżących zbiorów danych, prowadzonych przez instytucje mające obowiązek dbania o aktualność danych. Najwięcej dostępnych usług WMS z zakresu treści geodezyjnych dotyczy danych ewidencji gruntów i budynków, której dane źródłowe prowadzone są w powiatach. Aktualnie 310 powiatów udostępnia usługi WMS, a ich adresy można znaleźć na stronach starostw powiatowych lub w zestawieniach publikowanych na portalach stronach internetowych: www.igeomap.pl, www. geoportal.gov.pl, www.geoforum.pl, www.gisplay.pl i innych. Aby użyt... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 1 DOI:10.15199/50.2018.2.3
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

1. Wprowadzenie Budynek jako obiekt katastru nieruchomości charakteryzuje się znacząco większą złożonością aniżeli działka ewidencyjna czy wyodrębniony lokal. Potwierdza to choćby liczba danych ewidencyjnych budynku [9], o których mowa w § 63 ust. 1 [11]. Ponadto od 31 grudnia 2013 roku, tj. od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku [12], do zarejestrowania kompletnej informacji przestrzennej o budynku w bazie EGiB, koniecznym może okazać się zaewidencjonowanie aż trzech obiektów: EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie gromadzenia danych ewidencyjnych budynku, zgłaszanymi przez środowisko geodezyjne [5,6,7,8], autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę usystematyzowania poszczególnych aspektów tego zagadnienia. W kolejnych numerach Przeglądu Geodezyjnego omówili problem definicji budynku [1], identyfikacji zasięgu konturu budynku i bloków budynku [2], rozróżniania poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem [3], a także przedstawili najczęstsze wątpliwości towarzyszące pozyskiwaniu danych opisowych budynku [4]. Mimo to, w dalszym ciągu pojawia się wiele niejasności, dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Temat ten wciąż wydaje się być niewyczerpany. 2. Budynek częściowo drewniany częściowo murowany - jaki materiał ścian zewnętrznych? Pierwszym z zagadnień, które zostanie przedstawione w artykule, jest ewidencjonowanie budynków, wzniesionych z wykorzystaniem różnych materiałów. Ustawodawca zgodnie z załącznikiem numer 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [11] przewiduje trzy dopuszczalne wartości atrybutu "materiał ścian zewnętrznych budynku". Są nimi: 1 - mur, 2 - drewno, 3 - inny. Prawidłowe określenie wartości tego atrybutu na ogół nie jest kłopotliwe. Geodeta, w trakcie modernizacji bądź aktualizacji EGiB przep... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Zebranie Zarządu Głównego SGP w dniu 13.12.2017 r.
Przede wszystkim podjęto uchwałę nr 1/2017 w sprawie utrzymania dyscypliny naukowej "geodezja i kartografia" w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych w związku z planowaną reformą nauki o treści: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wyraża zdecydowane stanowisko za utrzymaniem dyscypliny "geodezja i kartografia" w opracowywanej nowej kwalifikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Wyrażamy opinię, że utrzymanie dyscypliny "geodezja i kartografia" jest niezwykle ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu jej obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchom... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-12-2017 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2017 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2168 2017-11-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2183 2017-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochron... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 27/01/2018 Na podstawie rysunku fragmentu niwelety osi trasy komunikacyjnej zaprojektuj wklęsły pionowy łuk kołowy w wierzchołku załamania niwelety W. Oblicz wysokości i pikietaże punktów głównych W, P, S, K łuku pionowego. DANE: 1) wysokości punktów niwelety: HA = 240.00 m, HB = 204.00 m, 2) pikietaż punktu A - PikA = 840.00 m, 3) pochylenia odcinków niwelety: i1 = -4%, i2 = -2%, 4) odległość między punktami A i B - d = 1300.00 m, 5) promień pionowego łuku kołowego R = 4000.00 m. Krzyżówka geodety 23 - rozwiązanie krzyżówki z Przeglądu Geodezyjnego nr 12/2017 PO... więcej»

Fotogrametryczne podsumowanie roku 2017 i plany na kolejny (Krzysztof BAKUŁA)
Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejny rok. Styczniowy numer Przeglądu Geodezyjnego to chyba odpowiednie miejsce na tego typu rozważania&#8230; Zeszłoroczna wiosna była bardzo udanym sezonem fotolotniczym. Mnogość realizowanych projektów sprawiła, że w minionym roku do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłoszono ok. 400 tysięcy zdjęć lotniczych z pikselem różnej wielkości - od 5 do 25 cm. Oczywiście zdjęcia te są dużo większej rozdzielczości oraz pozyskiwane są dla obszarów całych województw, co przekłada się na ich liczebność porównywalną z sumą zdjęć pozyskanych w ostatnich trzech sezonach fotolotniczych razem wziętych. Wiele przetargów na prace fotolotnicze jednak nie zostało rozwiązanych w minionym roku albo podpisane umowy zostały rozwiązane w późniejszym terminie. Spowodowane to było zarówno zbyt wysokimi cenami ofert (mnogość zamówień wygenerowała popyt podnoszący ceny w sezonie, szczególnie wiosennym), jak i zapisów w warunkach technicznych, które niekiedy uniemożliwiały wykonywanie nalotów po zadeklarowanym terminie. W kwietniu zeszłego roku pogoda nieco się popsuła, stąd z racji późno rozpoczętego okresu wegetacyjnego, bez widocznego, znaczącego rozwoju roślinności, istniała chęć wykonywania zdjęć jeszcze na początku maja. Uniemożliwiły to jednak w niektórych przypadkach wspomniane zapisy. W wyniku powyższych okoliczności m.in. samorząd Wrocławia odstąpił od wykonania umowy na ortofotomapę o pikselu 5 cm, a śląskie samorządy zrezygnowały z zamówienia zbyt drogich zdjęć lotniczych o rozdzielczościach 5, 10 i 25 cm. W tym roku wiele polskich miast pozyskało i opubli... więcej»

Interdyscyplinarność merytoryczna i intelektualna geodezji i geodetów (Andrzej HOPFER)
Szanowni Państwo, Prezentacja, którą Państwu dzisiaj przedstawiam nie jest oczywiście wynikiem dociekań naukowych i rezultatem obserwacji, poddanych "obróbce" matematycznej i logicznej. Chcę Państwu tylko zaprezentować moją wizję - tę z przeszłości i tę na przyszłość - tego, co ja uważam za GEODEZJĘ i jej cechy charakterystyczne. Jest to wynik moich przemyśleń i porównań z innymi zawodami nauczanymi i wykonywanymi w Polsce - i choć nie wiem, jak Państwo to osądzą - myślę, że jest to raczej wynik dość racjonalnego myślenia, niż tylko megalomanii. Rozważania te można zacząć od pytania - ilu nas jest? Moja odpowiedź to - nie wiem ilu, ale na pewno można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie. Oczywiście i przede wszystkim jako geodeci - tj. w wykonawstwie szeroko pojętym, w administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie. To jest według mnie oczywiste i nie będę rozwijał tego wątku dalej. Chcę jednak zwrócić Państwu uwagę na wielorakość, różnorodność i multidyscyplinarność tego co robiliśmy, robimy i będziemy zapewne robić w przyszłości. I nie chodzi mi o geodetów - "mistrzów" w innych dziedzinach jak na przykład Redlińskiego w literaturze, Pekowskiego w operze i Cichego jako himalaisty. Są to ludzie o specjalnych i nadzwyczajnych zdolnościach niewynikających z zawodu, a z nich samych. Nie będę też próbował klasyfikować, porządkować czy nawet definiować fragmentów swojego spojrzenia na temat tego wystąpienia, bo i tak byłoby to niepełne i podważalne. Będę się jedynie starał przedstawić Państwu, a pewnie najczęściej tylko przypomnieć, jak obszerną merytoryczną wiedzę prezentują geodeci-mierniczowie i co z tego wynika. I tu jedna próbka systematyzowania, bo albo umiemy tak wiele i sięgamy do tylu sąsiednich lub na... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577