• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
XXXII Dzień Geodezji w Legnickim Oddziale SGP (Włodzimierz Chytry)
Już po raz trzydziesty drugi na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, w dniu 7 września 2018 roku spotkali się geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W corocznym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy uczestniczyło 118 kolegów i koleżanek. Pogoda dopisała i otwarcie Dnia Geodezji nastąpiło na dziedzińcu zamkowym,... więcej»

Gdzie jest środek Polski? (Mariusz MEUS)
WXXI wieku można by sądzić, że przed polską geodezją nie stoją już żadne wyzwania o charakterze poznawczym; że o naszym kraju wiemy już wszystko, a wiedza ta jest kompletna i ostatecznie zweryfikowana. Nic bardziej mylnego! Dowodzę tego licznymi projektami realizowanymi w ramach prowadzonej przez mnie, od 2012 roku, geodezyjnej akcji "Honorowy Południk Krakowski". W związku z obchodami 100-lecia Polski Niepodległej oraz Roku Polskiej Geografii 2018 - której geodezja i kartografia są fundamentalną częścią - wystąpiłem z pomysłem, by także nasza społeczność uczciła ten wyjątkowy czas; rzecz jasna, w geodezyjny sposób. A czy jest na mapie Polski punkt lepiej nadający się do takiego celu niż właśnie środek Polski? Tylko… gdzie on właściwie jest? Od niemal pół wieku, miano środka Polski dzierży wieś Piątek (pow. łęczycki, woj. łódzkie), o czym informują znaki stojące przy drogach wjazdowych, pomnik ustawiony pośrodku rynku oraz niezliczone źródła. Wszystko zaczęło się w 1969 r., gdy na zlecenie ówczesnego prezesa GUGiK Borysa Szmielewa, pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie dr inż. Jan Bronisław Ciesielski wyznaczył środek Polski w Piątku jako punkt przecięcia przekątnych prostokąta złożonego z południków i równoleżników, opisanego na punktach skrajnych Polski. Już w następnym roku zorganizowano pierwszy zlot w środku Polski, zaś 8 sierpnia 1976 roku wzniesiono pomnik geometrycznego środka Polski. Odtąd Piątek niepodzielnie królował w geografii Polski jako powszechnie uznawany środek kraju. Do czasu… Zaczęły się bowiem pojawiać informacje,... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
11 września 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się V tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Głównych, sekcji i klubów, a także Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zaproszeni goście. Rozpoczynając zebranie, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusz Walo poprosił o uczczenie pamięci zmarłego prof. dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego, Członka Honorowego SGP, minutą ciszy, a także przekazał rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia. Wyrazy współczucia przesłał do Prezydium Zarządu Głównego Członek Honorowy SGP, były Przewodniczący Zespołu opracowującego projekt Kodeksu Etyki kol. Stanisław Górczyński: "Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Profesora dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego dla Redakcji Przeglądu G... więcej»

Historia Konferencji Technicznych "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK", czyli pięć lat innowacyjności (Zbigniew MALINOWSKI)
Piąta edycja konferencji w Jachrance już za nami. Po pięciu latach zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego konferencja organizowana przez firmę Geo‑System Sp. z o.o. cieszy się taką popularnością? Aby na nie odpowiedzieć, musimy wrócić do początku, czyli do roku 2014. To wtedy, w nocy z 11 na 12 lipca geodezyjna rzeczywistość uległa zmianie - weszły w życie istotne zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Te zmiany zmotywowały w lipcu 2014 roku ówczesnego Prezesa firmy Geo‑System Sp. z o.o. dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego do zorganizowania pierwszej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK". Jak wspomina Waldemar Izdebski: "Wymyśliłem to, leżąc na plaży na jednej z greckich wysp. Następnie kilka telefonów do firmy i zanim wróciłem do Polski wszystko było już ustalone i zarezerwowane". Zorganizowana w ekspresowym tempie konferencja miała na celu przede wszystkim podjęcie publicznej dyskusji w środowisku geodetów, dotyczącej wprowadzonych zmian. Pierwsza konferencja w Jachrance zgromadziła niemal 50 osób, przede wszystkim przedstawicieli powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Podsumowaniem konferencji było wystosowanie, znanego dalej jako "Postulaty z Jachranki", pisma do Głównego Geodety Kraju z wnioskami o zmianę zapisów prawnych dotyczących przede wszystkim likwidacji licencji i przywrócenia opłat zryczałtowanych za zgłoszenie prac geodezyjnych. Ilustracja 1 - uczestnicy I edycji konferencji Omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsługi płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane p... więcej»

Dane przestrzenne pozyskiwane przy pomocy BSL i ich zastosowanie w leśnictwie DOI:10.15199/50.2018.10.3
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Bezzałogowy statek latający (BSL) Bezzałogowym statkiem latającym (unmanned aerial vehicles, UAV) jest urządzenie sterowane "manualnie, półautomatycznie, autonomicznie lub też w kombinacjach wymienionych wyżej wariantów". W literaturze przedmiotu, obok pojęcia bezzałogowego statku latającego, można odnaleźć takie określenia jak: dron, platforma latająca oraz model latający. Pomimo, że wszystkie te pojęcia są stosowane zamiennie, nie mają do końca tego samego znaczenia. Przykładowo według definicji wojskowej dronami są wyłącznie urządzenia samodzielnie wykonujące zadania - autonomicznie [10]. Pojęciem szerszym ukazującym możliwości użytkowania tej technologii jest bezzałogowy system powietrzny (unmanned aerial system, UAS). Według definicji NATO jest to system, na który składają się takie elementy jak: bezzałogowy statek powietrzny, system wsparcia, a także całość wyposażenia i osoby niezbędne do kierowania bezzałogowym statkiem latającym. Definicja ta pokazuje, iż w przypadku dronów bezzałogowych niezbędnym elementem działania "statku" jest operator. Odstępstwo stanowią systemy autonomiczne, które działają w oparciu o przygotowane wcześniej algorytmy [5, 12]. Schemat obok przedstawia najważniejsze, czyli podstawowe elementy składowe multiwirnikowca. Jest to jeden z rodzajów bezzałogowych statków latających. Głównymi systemami napędowymi ww. platformy latającej są silniki oraz śmigła i to na nich spoczywa cały... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych (Tomasz Budzyński)
Dnia 22 sierpnia br. rozpoczęła się nowa era, a konkretnie nowa dekada w inwestycjach mieszkaniowych. Tak długo bowiem będzie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana powszechnie specustawą mieszkaniową. Zawiera ona rozwiązania, które pozwolą szybciej przeprowadzić proces inwestycyjny, w szczególności poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego. Aby móc skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, inwestor, a właściwie inwestycja powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi stanowić przedsięwzięcie, polegające na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie, w wyniku którego powstaną budynki lub budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych co najmniej 25-ciu lub liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie mniejszej niż 10. Ponadto inwestycja musi spełniać standardy lokalizacyjne oraz urbanistyczne określone w ustawie lub lokal... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Zakres postępowania wyjaśniającego przy zaświadczeniu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r., sygn. Akt I SA/Wa 154/18 Zaświadczenie jest przejawem wiedzy, a nie woli organu administracji publicznej, wydawanym przez niego na podstawie posiadanych rejestrów i ewidencji bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zakres postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przed wydaniem zaświadczenia, jest w konsekwencji takiej konstrukcji ograniczony do analizy posiadanej dokumentacji oraz danych zgromadzonych w ww. zasobach i oceny możliwości ich przeniesienia do treści zaświadczenia. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonywanie w tym trybie ustaleń faktycznych i ocen prawnych niewynikających wprost z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Sąd wskazuje w tym miejscu, że wprawdzie w doktrynie przyjmuje się, że do postępowania w sprawach zaświadczeń mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy o dowodach, to jednak z uwagi na treść art. 218 § 1 i 2 k.p.a. organ może prowadzić postępowanie wyjaśniające jedynie w koniecznym zakresie, a taka regulacja modyfikuje zasady postępowania dowodowego ustalone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Występujący w tym przepisie zwrot "w koniecznym zakresie" wyraźnie wskazuje na ograniczenie ram postępowania dowodowego w stosunku do zakreślonych w art. 75-86 k.p.a. Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości co do zna... więcej»

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa 42 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC geoinformatyka 2) gminy mają obowiązek przekazywać informacje o zmianach w numeracji adresowej do: ?? GUS prowadzącego rejestr TERYT, ?? Głównego Geodety Kraju prowadzącego rejestr PRG. Z powyższego wynika istotny wniosek, że to w jednostkach szczebla samorządowego są źródłowe i zawsze aktualne bazy danych adresowyc... więcej»

Dr inż. Józef Woźniak 8.03.1945 r. - 22.08.2018 r.
"Non omnis moriar" Jakże trafnie ten krótki cytat z III Pieśni Horacego odnosi się do życia Kolegi dr. inż. Józefa Woźniaka. Urodził się 8 marca 1945 r. w Męcinie na, jak sam mawiał, "Śtulkówce", pow. Limanowa woj. małopolskie. Nie było Mu jednak dane nacieszyć się pieczołowicie wyremontowanym domem rodzinnym na "Śtulkówce". W 1969 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej, Wydział Melioracji, Oddział Geodezji i Urządzeń Rolnych. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Przez 45 lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Swoją aktywność zaznaczał równocześnie w zakresie dydaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym, n... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Fikcyjna dolegliwość przepisów dotyczących podwykonawstwa w PZP (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Od blisko dwóch lat olbrzymie kontrowersje wzbudza okoliczność, jaką rangę należy przypisać informacji o podwykonawstwie, która stanowi część niemalże każdego formularza ofertowego. Czy oświadczenie tyczące się podwykonawstwa stanowi część oferty sensu stricto czy też jest to niewiążąca informacja, a jakiekolwiek niezgodności w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP? Czy skoro można nie podawać nazw (firm) naszych przyszłych podwykonawców, to czy można również nie wpisywać części zamówienia publicznego, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom? Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Po nowelizacji z lipca 2016 r. problematyczne początkowo było ... więcej»

Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2
(Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS)

Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble... więcej»

Podlaskie Forum GIS (Danuta KONOPKA)
W dniach 14 - 15 czerwca 2018 roku w Białowieży pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Marszałka Województwa Podlaskiego odbyła się XV konferencja z cyklu "Podlaskie Forum GIS". Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji został wybrany temat "Systemy Informacji Przestrzennej - kierunki rozwoju". Przybyłych gości, prelegentów oraz uczestników przywitała Danuta Konopka - Geodeta Województwa Podlaskiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W pierwszym dniu w konferencji wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, ... więcej»

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Krzysztof BAKUŁA)
W dniu 20 marca 2013 r., podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, powiadomiono ówczesnego Głównego Geodetę Kraju o zamiarze wystosowania wniosku do GUGIK z prośbą o powołanie zespołu do spraw analizy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu pod kątem wprowadzenia takich zmian, aby dokument był bardziej odporny na postęp technologiczny, m. in. poprzez koncentrację na cechach produktu i metodach kontroli. Byłaby to także okazja do usunięcia niedoskonałości ww. rozporządzenia, wyartykułowanych podczas seminarium w rok po obowiązywaniu tegoż dokumentu. W czasie seminarium, w którym udział wzięło ponad 50 osób, swój punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele wykonawców prac geodezyjnych, służby geodezyjnej i kartograficznej oraz środowiska naukowego. Podzielono się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami nabytymi przez rok obowiązywania nowego przepisu. Już wtedy dyskusje prowadzone w trakcie seminarium wykazały wiele braków i nieścisłości w aktualnie obowiązującej wersji rozporządzenia. Wymagało to, zdaniem uczestników seminarium, nowelizac... więcej»

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć (Jerzy GAJDEK)
1. Wstęp Co roku wojewódzkie Oddziały wraz Zarządem Głównym SGP organizują łącznie kilkanaście konferencji N-T, seminariów i spotkań technicznych, na których omawia się istotne dla środowiska geodezyjnego, a i tym samym też dla zleceniodawców prac geodezyjnych, zagadnienia mające wpływ na jakość świadczonych usług i postęp techniczny, przy naiwnym też mniemaniu o poprawie, nazwę to złośliwie - "bełkotu prawnego". Podobnie jest z konferencjami organizowanymi przez uczelnie wyższe posiadające kierunki geodezyjne. Nie inaczej traktowane są wspomniane zagadnienia w publikacjach zamieszczanych w Przeglądzie Geodezyjnym, GEODECIE i podręcznikach akademickich. Praktycznie wszystkie opracowania (artykuły) kończą się wnioskami. Zważywszy fakt, że większość konferencji jest cykliczna o długoletnich tradycjach, trzeba zadać proste pytanie - czy ktoś panuje nad tymi setkami (chyba nie przesadziłem) wniosków? Czy ktoś te wnioski analizuje i selekcjonuje, rekomendując te najistotniejsze dla prestiżu polskiej geodezji i geodetów? Odn... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi - cz. 2 (Marcin SOSIŃSKI)
Wpoprzedniej części artykułu (PG, czerwiec 2018) przedstawiłem aspekty zaliczania gruntów do użytków, określonych jako grunty rolne zabudowane, w kontekście zarówno historycznym, jak i obecnym. Ewolucja przepisów doprowadziła obecnie do kolejnej zmiany podejścia w tej tematyce, co początkowo wydawało się rozwiązaniem lepszym. Potwierdzeniem problematyczności tego zagadnienia jest to, że w tym zakresie zmiany wprowadzano dwukrotnie - zmianą rozporządzenia z 2013 i 2015 r. Zarówno stan prawny poprzedzający zmiany z 2013 r., jak również ten obowiązujący po 2015 r., powodują jednak powstanie kolejnych problemów. Temat wydaje się być istotny z punktu widzenia zarówno wykonawców, jak i administracji geodezyjnej. Aby właściwie odnieść się do meritum, zacząć należy od tego, że w rozważaniach odnoszę się do obecnej defi nicji pojęcia gruntów rolnych zabudowanych. Jak powszechnie wiadomo, wszyscy właściciele nieruchomości są płatnikami podatku od nieruchomości, określanego przez gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm.). Ustawa przewiduje określony sposób opodatkowania dla gruntów oraz budynków. Dane z zakresu przedmiotów opodatkowania pozyskiwane są z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Z tego też powodu, dane ewidencji mają priorytetowe znaczenie przy określaniu wysokości zobowiązania podatnika. Jest zatem bardzo istotnym, aby dane ewidencji gruntów i budynków pozostawały wiarygodne oraz zgodne z innymi dokumentami, do których nawiążę w dalszej części. Ze sporządzaniem dokumentacji dla potrzeb dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jako geodeci mamy styczność od wielu lat. Wydawać się zatem może,... więcej»

Modele refrakcji geodezyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynieryjnych - problematyka nie tylko dla uczonych! DOI:10.15199/50.2018.7.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie Refrakcja atmosferyczna jest odwiecznym fenomenem optycznym, występującym od epoki kształtowania się atmosfery ziemskiej w archaiku tj. w okresie od 4,0 do 2,5 miliardów lat temu. Obserwowana jest jako naturalne zjawiska atmosferyczne: fatamorgana, widoki statków oraz dalekich portów nad powierzchnią mórz, lustrzany obraz samochodów nad gorącym asfaltem szosy, falowanie powietrza nad łanem zbóż, eliptyczny kształt tarczy Słońca i Księżyca nad horyzontem przed zachodem itp. Naukowe badania teoretyczne i doświadczalne nad refrakcją sięgają początków XIX wieku (Gauss-1800, Bessel-1838, Bruhns-1861, Bauernfeind-1880, Jordan-1897, Bendemann-1895 (triangulacja Dolnej Nadrenii), Lällemand-1898) [1], [2], [9]. Niemal przez ponad 200 lat był stosowany powszechnie w niwelacji trygonometrycznej, w pomiarach sieci triangulacyjnych o długich celowych, średni współczynnik refrakcji atmosferycznej k=0,13, dzisiaj już nieaktualny w związku ze stosowaniem technologii pomiarowej GNNS. Aktualnie refrakcję geodezyjną dzielimy na:  kosmiczną (tj. efekt soczewkowania grawitacyjnego przewidziany przez EINSTEINA, występujący w przestrzeni kosmicznej, gdy promień światła, przebiegając przez szereg dużych galaktyk oraz obok ciał niebieskich, ulega kolejnym zakrzywieniom, a znajdujące się w jego pobliżu obiekty - powiększeniu. Ten geometryczny fenomen kosmiczny był obserwowany przez wielu astronomów i kosmonautów, a ostatecznie obserwowany, potwierdzony i udowodniony w roku 2018) [15],  astronomiczną,  fotogrametryczną,  jonosferyczną (85 - 200 km n.p.m.),  troposferyczną (do 10-13 km n.p.m. - w zależności od szerokości geograficznej na kuli ziemskiej,  trygonometryczną,  niwelacyjną,  elektrooptyczną w otoczeniu płasko-równoległego pola wokół przewodu prądu stałego,  tunelową,  kopalnianą (zmienne położenie wiązki lasera przy różnych prędkościach powietrz... więcej»

Zabór rosyjski w polskiej geodezji (Zdzisław ADAMCZEWSKI)
Fala oburzenia w ścisłym kierownictwie PTG oraz OZZG wezbrała na Facebooku po geofelietonie majowym z powodu owych "płaszczaków". Krótki akapit, a taka awantura. Jeden autor wpisu w postaci wklejki jest tak wzburzony, że chińskim przysłowiem daje mi sygnał, żebym się do niego nie zbliżał, co też uczynię. Wyjaśniłem miesiąc temu, że to nie obraza, bo np. sam jestem primo voto płaszczakiem (ukończyłem na PW geodezję rolną). A siebie bym przecież nie obrażał… Spekulowano jednak, że tu chodzi o mentalność. Cóż, jeżeli ktoś to tak odczytuje, nie będę na siłę prostował. Wszystkiemu jest jednak winien zabór rosyjski, który ukształtował naszą geodezyjną mentalność po 1918 roku. A stało się tak dlatego, że organizacją zrębów tego, co dziś nazywamy Służbą Geodezyjną i Kartografi czną, zajęli się głównie geodeci z tego zaboru. Gdyby to byli geodeci z zaboru np. pruskiego, sprawa mogłaby wyglądać zgoła inaczej. Na Pierwszym Powszechnym Zjeździe Mierniczych Polskich 4-6 stycznia 1919 roku "zabór rosyjski" dominował. Wśród 250 uczestników tylko 18 było z zaboru austriackiego, a 13 zaboru pruskiego. Prawdopodobnie geodeci z tych zaborów uznali, że u nich jest katastralny porządek, osn... więcej»

IN MEMORIAM Stanisław Edward Różanka 26.10.1927 r. - 26.05.2018 r. (Małgorzata Augustowska, Stanisław Grodzicki, Stanisław Przybyłek)
W dniu 6.06.2018 r. pożegnaliśmy mszą świętą w Kaplicy Pogrzebowej pw. Św. Ignacego Loyoli w Warszawie oraz na Cmentarzu Północnym wspaniałego człowieka, śp. Stanisława Edwarda Różankę, oddanego całym sercem polskiej geodezji oraz edukacji wielu pokoleń geodetów. Mgr inż. Stanisław Różanka urodził się 26.10.1927 r. w Gorlicach. Tam też w 1948 r. ukończył szkołę średnią, a w 1951 r. obronił pracę dyplomową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskał stopień inżyniera geodety. Tytuł magistra uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1975 r., po odbyciu dwuletnich studiów uzupełniających. W latach 1964-1965 odbył studia pedagogiczne, uzyskując tytuł nauczyciela. Po zakończeniu nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej dostał nakaz pracy do wojska i został skierowany do Ofi cerskiej Szkoły Topografów w Jeleniej Górze. W 1952 r. po zakończeniu szkolenia i złożeniu przysięgi, został skierowany do Warszawy do Sztabu Generalnego WP w stopniu podporucznika. W Zarządzie Topografi cznym Sztabu Generalnego pracował na stanowisku kierownika selekcji Toponomastyki. Po niespełna 4 latach, pod koniec 1955 r., został zwolniony w stopniu kapitana. W okresie od 1956 r. do 1960 r. pracował w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i na stanowisku inspektora kontroli i nadzoru. Była to, jego zdaniem, praca niedająca satysfakcji, bezsensowna, cenzorska. Na własną prośbę został przeniesiony do Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego. Można powiedzieć, że w tym przedsiębiorstwie wykazał się wysokimi umiejętnościami redagowania i nadzorowania pracy nad mapami wielkoskalo... więcej»

Zdzisław Kurczyński profesorem
W dniu 21 czerwca br. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, Zdzisław Kurczyński odebrał nominację profesorską. Zdzisław Kurczyński urodził się 28 czerwca 1952 r. w Czerwonej Woli (obecnie woj. świętokrzyskie). Dzieciństwo spędził w Łodzi. Tu, w 1971 r. ukończył Technikum Geodezyjne, rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej. Po 2. roku skorzystał z oferty stypendium Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, umożliwiającej kontynuację studiów w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji, Aerofotogeodezji i Kartografi i (MIIGAiK) na Wydziale Aerofotogeodezji. W 1976 r. z wyróżnieniem obronił pracę dyplomową. W tymże roku został słuchaczem Studium Doktoranckie... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
W ideomonitoring z kosmosu (Krzysztof BAKUŁA)
Fotogrametria w Polsce głównie kojarzy nam się z wykorzystaniem danych lotniczych z samolotów załogowych oraz ostatnio modnych dronów. Gdzieś jednak wyżej są satelity, które swoim "okiem" dostarczają zobrazowań mogących konkurować w niektórych zastosowaniach z danymi lotniczymi. Obecny poziom zaawansowania technologii kosmicznej umożliwił pozyskiwanie wysokiej jakości zobrazowań ukierunkowanych na różne zastosowania, a systemy obrazowania satelitarnego dostarczają coraz to nowych produktów. Satelity teledetekcyjne rejestrują, poza tradycyjnymi obrazami optycznymi w zakresie widzialnym, również dane wielospektralne oraz hiperspektralne. Mamy satelity radarowe, wykorzystujące pomiar laserowy oraz korzystające z wielu innych czujników. Rozdzielczość przestrzenna zobrazowań różni się w zależności od zastosowania, począwszy od satelitów meteorologicznych o kilometrowych rozdzielczościach, przez systemy średniej rozdzielczości o pikselu terenowym rozmiaru setek metrów (np. Modis), satelity środowiskowe wysokiej rozdzielczości (HRS) i kilkudziesięciu metrowej rozdzielczości np. misje amerykańskiego programu Landsat czy otwarte eur... więcej»

POROZUMIENIE organizacji geodezyjnych o WSPÓŁPRACY
W dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie sześć organizacji geodezyjnych i kartograficznych spotkało się w Gmachu Politechniki Warszawskiej, żeby podpisać porozumienie o współpracy. Spotkaniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo. Poniżej tekst porozumienia. 1. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowane przez: Janusza Walo i Ludmiłę Pietrzak; 2. Polska Geodezja Komercyjna KZPFG-K reprezentowana przez: Waldemara Klocka i Roberta Rachwała; 3. Polskie Towarzystwo Geodezyjne reprezentowane przez Barbarę Twardowską i Agnieszkę Zabłocką—Gasek; 4. Stowarzyszenie Kartografów Polskich reprezentowane przez: Agnieszkę Buczek i Grzegorza Kurzeja; 5. Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów reprezentowane przez: Władysława Bakę, Jakuba Lechowskiego i Krzysztofa Szczepanika; 6. Geodezyjna Izba Gospodarcza reprezentowana przez: Bogdana Grzechnika, Jakuba Krawczak... więcej»

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz Pręgowski)
Tematyka zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jest znana każdemu geodecie. Jednak pomimo wielu lat styczności z tym zagadnieniem, nadal powstają wątpliwości interpretacyjne, dotyczące właściwego oznaczenia użytku gruntowego dla danego obszaru terenu. Niebagatelne znaczenie mają zmiany przepisów prawa - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) oraz jego związek z innymi przepisami prawa, dotyczącymi nie tylko geodezji i kartografii. Najczęstszym źródłem problemów związanych z zaliczeniem gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych pozostaje kwestia ich późniejszego opodatkowania. Zgodnie z regulacjami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Dlatego też, zmiany dokonane w ewidencji gruntów i budynków z zakresu zaliczenia gruntów do odpowiednich kategorii użytków gruntowych, wprowadzane przy modernizacji ewidencji czy też w ramach bieżącej aktualizacji danych ewidencyjnych budynków wielokrotnie powodują, że u starostów, w wydziałach związanych z geodezją, interweniują płatnicy podatku od nieruchomości. Sprawy, które w tym zakresie są prowadzone, skutkują rozmaitymi orzeczeniami sądowymi, których rozstrzygnięcia wielokrotnie można uznać za oczywiste, ale niekiedy za zaskakujące. Z uwagi na rozległość problemu, w dalszych rozważaniach główna uwaga zostanie poświęcona problemom związanym z wprowadzaniem danych o użytkach gruntowych dotyczących gruntów zainwestowanych - w zakresie gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych. Niewłaściwe rozróżnienie tych rodzajów użytków powoduje powstawanie problematycznych sytuacji dla starostów, a co jest tego następstwem, także dla wykonawców prac geodezyjnych. Przybliżając problematykę zagadn... więcej»

Wyłączenie gruntów z produkcji
Tym razem zadaliśmy dwa pytania wynikające z praktyki, jaką stosują niektóre starostwa w zakresie użytku Bp, w kontekście wyłączenia gruntu z produkcji i momentu zmiany w ewidencji gruntów i budynków użytku rolnego lub leśnego na zurbanizowany, pociągający za sobą zmianę opodatkowania. W art. 11. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczącym decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji, postanowiono, że wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 oraz gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W pozostałych przypadkach wydawana jest decyzja umarzająca postępowanie w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji. Zgodnie z definicją użytku Bp w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty: 1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 2) które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Pytanie nr 1. Skoro decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej nie jest wydawana dla gleb innych niż wymienionych w art. 11, bo grunty te nie podlegają wyłączeniu, to czy organ prowadzący egib, mając na uwadze de... więcej»

List do Redakcji Przeglądu Geodezyjnego (Marian Kowalczyk)
W Przeglądzie Geodezyjnym nr 12/2017 (str. 3-9) ukazał się artykuł pt. "Granica prawna - Granica według stanu prawnego", zawierający pisemne opinie kilkunastu osób zaproszonych do dyskusji i poproszonych o odpowiedź na pytanie: czym według nich jest granica prawna nieruchomości? Odpowiedzi są zróżnicowane i bardzo ciekawie argumentowane. Wprowadzenie do wydrukowanej dyskusji Pani Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelna PG rozpoczyna od daty 9 grudnia 2009 r. tj. daty spotkania Głównej Komisji do Spraw Katastru Nieruchomości SGP. Chciałbym tym listem dokonać uzupełnienia. W dniach 4-6 czerwca 2009 r. odbyła się w Nowym Sączu XX Sesja Naukowo-Techniczna SGP z cyklu "Aktualne zagadnienia w geodezji" pod hasłem: "Porządek geodezyjno-prawny ... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Przekształcenia mienia Skarbu Państwa w kontekście prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1990 roku DOI:10.15199/50.2018.5.1
(Henryk BRYŚ, Anna Przewięźlikowska)

Uwłaszczenie państwowych i innych osób prawnych Uwłaszczeniem państwowych i innych osób prawnych jest przekształcenie posiadanego prawa zarządu do nieruchomości w prawo użytkowania wieczystego gruntów i własności położonych na tych gruntach budynków i innych urządzeń oraz lokali. Uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych nastąpiło w Polsce z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości [14]. Fakt uwłaszczenia potwierdzany był decyzjami wojewody, jeżeli uwłaszczenie następowało w stosunku do nieruchomości państwowych lub decyzjami zarządów gmin, jeżeli uwłaszczenie następowało dla nieruchomości komunalnych. Szczególny tryb uwłaszczenia, niewymagający decyzji wojewody, zastosowany został do wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Zasady uwłaszczenia wyższych uczelni określone były w art. 182 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym [13], a dla jednostek badawczo-rozwojowych w art. 64 ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych [9]. Transformacja mienia Skarbu Państwa Jest to proces polegający na przejmowaniu mienia prywatnego lub mienia Skarbu Państwa przez podmioty komunalne, obejmujący: nabycie, przekształcenie lub przekazanie praw majątkowych do nieruchomości innym osobom prawnym, które to prawa do 1990 roku przysługiwały Skarbowi Państwa. Główne założenia prawno-administracyjne przekształceń własnościowych to: - odstąpienie od zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, - dokonanie wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługuje mienie, - ograniczenie możliwości administracyjnego ingerowania w obrocie nieruchomościami. DOI: 10.15199/50.2018.5.1 Dr inż. Anna Przewięźlikowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków e-mail:... więcej»

Cele systemu (3) (Władysław BAKA)
Gdy zapalamy lampkę nocną, nie myśląc o tym, wchodzimy do systemu, który oświetla nam chociażby wiedzę o położeniu przedmiotu, którego bez światła nie moglibyśmy zobaczyć. Oto przykład mający modelowy wręcz związek z systemem geoinfologii, którego końcowym celem jest również danie pewnego rodzaju światła. Kontynuując podobieństwa poprzez wstępną analizę struktury systemu "oświetlenia", stwierdzamy, że mamy źródło, w którym powstaje prąd, mamy infrastrukturę przesyłową i komercyjną i mamy wreszcie cel przesyłu, którym jest umożliwienie odbiorcy pozyskania potrzebnej mu wiedzy zawsze w postaci jakiejś informacji lub energii. Analizując dalej przykład systemu elektroenergetyki, lampka nocna stanowi końcowy (docelowy) element tego systemu. Tak też się ma sprawa geoinformacji w systemie geoinfologii, bowiem geoinformacja to właśnie końcówka (terminal) systemu geoinfologii, zadajmy sobie pytanie: co w geoinfologii jest odpowiednikiem elektrowni jako źródło prądu elektrycznego nazywanego energią elektryczną, co zaś jest infrastrukturą przesyłu i jego komercją? Odpowiedź jest prosta. W geoinfologii źródłem (prądu), które wytwarza i kształtuje dane służące g... więcej»

Czterdzieści lat Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – cd.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs o tytuł "Przodującego ucznia w nauce zawodu z dziedziny geodezji i kartografii" został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Lublinie już w dniach 23 - 25 kwietnia 1979 r. Uczestniczyło w nim 11, spośród 22 istniejących wówczas w Polsce średnich szkół geodezyjnych. Również w Lublinie, w dniach 24-26 kwietnia 1980 r. został zorganizowany przez Zarząd Oddziału SGP i Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych II Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W konkursie tym, który zbiegł się z 50. rocznicą powstania Szkoły, uczestniczyło 13 szkół. Kolejne Konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej były organizowane: ??III Konkurs w Katowicach w dniach 10 - 11 kwietnia 1981 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??IV Konkurs w Gdańsku w dniach 24 - 26 kwietnia 1982 r. - uczestniczyło 13 szkół, ??V Konkurs w Lublinie w dniach 18 - 20 kwietnia 1983 r. - uczestniczyło 14 szkół, ??VI Konkurs w Lublinie w dniach 9 - 11 kwietnia 1984 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VII Konkurs w Opolu (w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej koło Prudnika) w dniach 18 - 20 kwietnia 1985 r. - uczestniczyło 12 szkół, ??VIII Konkurs w Białymstoku (w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu) w dniach 17 - 19 kwietnia 1986 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??IX Konkurs we Wrocławiu w dniach 23 - 25 kwietnia 1987 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??X Konkurs w Lublinie w dniach 14 - 16 kwietnia 1988 r. - uczestniczyło 15 szkół, ??XI Konkurs w Rzeszowie (w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Kaczawicy koło Czudca) w dniach 12 - 15 kwietnia 1989 r. - uczestniczyło 17 szkół, ??XII Konkurs w Zielonej Górze w dniach 2 3- 25 kwietnia 1990 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIII Konkurs w Poznaniu (w ośrodku PGR w Błażejewku) w dniach 11 - 12 kwietnia 1991 r. - uczestniczyło 16 szkół, ??XIV Konkurs w Warszawie w dniach 2 - 4 kwietnia 1992 r. - uczestniczyło 15 szkół; Konkurs zbiegł się z obchodami 75. rocznicy powstania Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, k... więcej»

Konsorcjum przed sądem - czy lider może domagać się całej kwoty wynagrodzenia, czy jedynie jej określonej części (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Ustalenie strony w postępowaniu cywilnym ma kluczowe znaczenie dla oceny żądań i zarzutów. Konieczne jest rozważanie, czy między konsorcjantami występuje współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej, dlatego też sąd będzie badał charakter prawny konsorcjum i charakter więzi, które łączą uczestników konsorcjum. Przepisy Prawa zamówień publicznych jedynie częściowo regulują kwestię stosunków prawnych łączących zamawiającego z wykonawcą. Mianowicie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) przewiduje łączną reprezentację wykonawców jedynie w odniesieniu do etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w ramach tego postępowania oraz w obszarze środków ochrony prawnej. Także przepis art. 141 Pzp nie jest ustawowym źródłem współuczestnictwa koniecznego uczestników konsorcjum, a wyłącznie ustawowym źródłem ich solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Innymi słowy, Pzp nie reguluje statusu konsorcjum w postępowaniu sądowym, w którym np. dochodzone roszczenia wynikają z umowy o roboty budowlane zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - marzec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu marcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Briana Couttsa z Nowej Zelandii. Artykuł nosi tytuł: "A case for Geospatial Surveyors"1. W latach osiemdziesiątych w wielu krajach zaczęto w odniesieniu do pomiarów (ang. "surveying") używać terminu "geomatyka". Termin ten najpierw zaczęto używać w Kanadzie, a potem rozprzestrzenił się on na inne anglojęzyczne kraje. Autor artykułu podaje trzy tego powody: po pierwsze termin ten (geomatyka) obejmuje szerszy zakres niż same pomiary geodezyjne, po drugie termin pomiary geodezyjne ni... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
In memoriam Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik
Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik 11.11.1944 r. - 22.03.2018 r. Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 22.03.2018 roku zmarł nagle prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej - członek od 1969 roku Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był wychowawcą kilku pokoleń polskich geodetów. Prof. Marcin Barlik urodził się 11.11.19... więcej»

Panie Mecenasie - to wygraliśmy czy przegraliśmy przed KIO? (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
O tym, jak bardzo wykonawca, odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) lub zamawiający może się zdziwić rozstrzygnięciem Izby, powinna decydować jedynie struktura procesu odwoławczego ustalona m.in. treścią art. 190 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 2-4 i ust. 7 i w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Jak wielokrotnie wskazywano w licznych wyrokach KIO, w trakcie postępowania odwoławczego skład orzekający Izby nie może zastąpić i nie zastępuje zamawiającego, dlatego też nie przeprowadza za zamawiającego przypisanych mu ustawowo czynności. Weryfikuje jedynie działania zamawiającego, biorąc pod uwagę wyłącznie treść przepisów i ustalony na moment zakończenia rozprawy stan faktyczny i tylko w tym obszarze ocenia zgodność działań lub zaniechań zamawiającego z literą ustawy Pzp. Chociaż trzeba dodać w tym miejscu, że skład orzekający nie jest związany żądaniami odwołującego się i Izba może nakazać np. wprowadzenie innej treści warunku udziału w postępowaniu czy opisu przedmiotu zamówienia, czy kryterium oceny ofert niż tego żądano w odwołaniu. Ta zmiana może nie satysfakcjonować odwołującego się, może też nie otworzyć mu dostępu do postępowania, pomimo uwzględnienia odwołania przez Izbę. Niemniej jednak treść nakazanej zmiany w SIWZ czy ogłoszeniu o zamówieniu musi się mieścić w ramach możliwości, jakie daje przepis, którego naruszenie Izba stwierdziła. Nie można zapominać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ko... więcej»

Udar, szpital - refleksje (Zdzisław Adamczewski)
Obudził mnie telefon. Zerwałem się, żeby odebrać. Miałem zakłóconą równowagę. U lewego ramienia zwisał mi bezwładnie… kawał mięsa z kością. To była moja ręka. Żona zadzwoniła po Pogotowie. Przyjechali szybko. W karetce zmierzyli cukier (w normie) i ciśnienie (jak dla mnie - gigantyczne: 227/90). Potem było odwrotnie niż w mediach o służbie zdrowia: sprawnie, przyjaźnie na ostrej izbie przyjęć, transport wewnętrzny i - znalazłem się na monitorowanym łóżku na Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (MSS). Wspaniały, solidnie wybudowany obiekt (dawny szpital kolejowy), jak na mój gust, dobrze wyposażony w aparaturę. Zostałem "przepuszczony" przez trzy tomografy komputerowe (dwa mniejsze i jeden gigantyczny), przez rentgen "leżący", byłem potraktowany aparatem USG i przez kilka pierwszych dni monitorowany na łóżku, a moje parametry były telemetrycznie przesyłane do centrum monitoringu Oddziału Neurologii. Personel medyczny Oddziału wspaniały. Pani doktor "prowadząca" mnie, traktująca z sercem pacjentów, acz także - z właściwym, profesjonalnym dystansem. Na moje oko pacjenta - mistrzyni... więcej»

Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu Stosownie do art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne1 linię brzegu ustala się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych2. Określając zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu, należy w szczególności odwołać się do pojęć zdefiniowanych na potrzeby tego aktu normatywnego, zgodnie z którymi ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami - art. 16 pkt 5 pr. wod.; 2) gruntach pokrytych wodami - rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących - art. 16 pkt 16 pr. wod.; 3) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu - art. 16 pkt 21 pr. wod.; 4) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu - art. 16 pkt 47 pr. wod.; 1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. 2 Art. 220 ust. 1 pr. wod. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 5) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów3 - art. 16 pkt 65 pr. wod.; 6) wodach pow... więcej»

Foto-Monitor (Krzysztof BAKUŁA)
Wiosna nie zaowocowała jeszcze zbytnio w fotogrametryczne wydarzenia. Wraz z marcową pogodą rozpoczął się jednak sezon fotolotniczy. Firmy fotogrametryczne rozpoczynają najbardziej intensywny okres w ciągu roku. Zmienna pogoda nie ułatwia działalności. Czy rok ten przyniesie równie dużo niezrealizowanych prac spowodowanych pogodą co zeszły, kiedy wiosenna pogoda była długo nieprzychylna, aż nagle szybko rozwijająca się roślinność uniemożliwiła zebranie danych przed rozwojem sezonu wegetacyjnego? Zobaczymy… Długo poszukiwałem tematu na obecny miesiąc. Wiele się przecież działo ostatnio w branży geodezyjnej. Szczególnie, jeżeli spojrzeć na temat projektów i problemów ogólnokrajowych. W związku z realizacją projektów unijnych GUGIK pojawiły się na przykład niefortunnie nazwane "oszczędności" Urzędu w związku ze zmianą zakresu realizowanych projektów ZSIN, K-GESUT, CAPAP. Odnosząc się do tego ostatniego projektu, w którym fotogrametria ma swój udział, nie doczekamy się niestety modeli 3D budynków dla województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, gdyż nie wyłoniono tu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, a na dalsze ogłoszenia o zamówieniu publicznym brak już czasu. Również część prac związanych z aktualizacją danych skanowania laserowego dużych miast (7 tys. km2) ni... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Interpretacja terminu "teren" w decyzji o warunkach zabudowy - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Po 546/17 - orzeczenie nieprawomocne. Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) uzależnia wydanie decyzji o warunkach zabudowy od istnienia co najmniej jednej działki sąsiedniej, dostępnej z tej samej drogi publicznej oraz zabudowanej w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Określenie granic terenu inwestycji, poprzez wskazanie ich liniami rozgraniczającymi w załączniku graficznym projektu decyzji, nie może zmieniać przyjętego zapatrywania, iż teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka, na której planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego. Na konieczność takowej wykładni tych przepisów pośrednio wskazuje także § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ze zm.), albowiem w przepisie tym prawodawca jednoznacznie odwołał się do szerokości frontu działki objętej wnioskiem, a nie do szerokości frontu terenu inwestycji. Do pojęcia działki budowlanej jako całości, a nie jej wydzielonego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji fragmentu, prawodawca odwołał się wprost także w pozostałych regulacjach tegoż rozporządzenia, co wyraźnie wskazuje, iż jego zamiarem nie było dopuszczenie możliwości ustalania warunków zabudowy dla fragmentów działek ewidencyjnych. W oc... więcej»

"Dwuetapowość" prac geodezyjnych nakładana na wykonawców przez administrację powiatową (PIETRZAK Ludmiła)
Geodeta (wykonawca z art.11 PGiK), podejmując się opracowania geodezyjnego, umawia się ze zleceniodawcą na określony termin i liczy na zakończenie pracy w tym terminie. Przy przeciętnej wielkości działce budowlanej (w tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową - trzecią definicję działki budowlanej, jaka weszła w życie w dniu 1.01.2018 r.), geodeta spędza jeden dzień na analizie materiałów (od momentu ich uzyskania od starosty), jeden dzień w terenie, jeden dzień na obliczeniach i sporządzeniu operatu technicznego wraz z przekazaniem go do weryfikacji. Trzy dni intensywnej pracy geodety. Chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia prac związanych z granicami na mapie do celów projektowych (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych) - wtedy określony czas zajmują procedury zawiadomienia stron o tych czynnościach. Przy podziale nieruchomości (klasyczny podział nieruchomości gruntowej na dwie działki gruntu) wykonawca prawie zawsze potrzebuje znacznie więcej czasu (stan idealny - znaki w terenie w układzie 2000, z błędem położenia punktu granicznego nieprzekraczającym 0,30 m w stosunku do osnowy 1 klasy jest raczej bardzo rzadki), albowiem musi o czynnościach zawiadomić strony (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości do podziału). Coraz częstszym przypadkiem jest wymuszanie na geodetach przez starostę dwuetapowości tych prac. W przypadku mapy do celów projektowych, nawet gdy przedmiotem opracowania nie są również granice, starosta wymaga, aby najpierw dokonano czynności aktualizacji mapy zasadniczej, a dopiero po tej czynności pobranie aktualnych materiałów zasobu i danych i na ich podstawie sporządzenie mapy do celów projektowych i przedstawienie jej do weryfikacji (drugiej w ramach jednego... więcej»

Zbyt piękne, by było prawdziwe, czyli o nadziejach związanych ze specustawą mieszkaniową (Tomasz Budzyński)
Każdy rząd chciałby odnosić sukcesy, obecny kierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, w szczególności w sferze gospodarczej i społecznej. Po pierwszych miesiącach jego funkcjonowania widać, iż "oczkiem w głowie" nowego rządu jest program Mieszkanie Plus. Program ten, szumnie ogłoszony przez poprzednią ekipę rządzącą i mozolnie przez nią wdrażany, złapał zadyszki. Ledwie dwa tysiące mieszkań w budowie jest kroplą w morzu potrzeb mieszkaniowych młodych Polaków. Ma to się zmienić i to już niebawem za sprawą powołanej 29 stycznia br. Rady Mieszkalnictwa, na czele której stanął Premier, a członkami zostali między innymi ministrowie: inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz finansów Teresa Czerwińska, a także prezesi: Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz BGK Nieruchomości Mirosł... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - styczeń 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu styczniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Daniel Páez (Kolumbia), Abbas Rajabifard (Australia), Joaquín Andrés Franco Gantiva (Kolumbia). Artykuł nosi tytuł: "Methodological proposal for measuring and predicting Urban Green Space per capita in a Land-Use Cover Change model: Case Study in Bogota"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 4 do 8 grudnia 2017 roku w Caratgenie w Kolumbii corocznego spotkania Komisji 7 FIG tzw. FIG Commission 7 Annual Meeting 2017, które było połączone z międzynarodową konferencją nt. "Cadastre for Emergencies and Disasters - Challenges and opportunities for islands and coastlines". W Kolumbii brak ciągłości działań ... więcej»

O dronach w trzech aktach (Krzysztof BAKUŁA)
Prolog Ostatnie wydarzenia, z jakimi miałem do czynienia, bardzo wiązały się z tematem bezzałogowych statków latających określanych w Polsce jako BSL, ale czasem i BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne), SBZ (Systemy Bezzałogowe - skrót ten jest nieco szerszy), a zagranicą po prostu UAV (Unmanned Aerial Vehicles), UAS (Unmanned Aircraft/Aerial System) czy Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), a i często jako ogólnie (chociaż nawiązując już do typu platformy): drony, wielowirnikowce, samoloty bezzałogowe, latające skrzydła. Rynek dronów jest rozwojowy i interdyscyplinarny, co zaowocowało namnażaniem się różnych skrótów określających narzędzia tej technologii. Wydarzenia te ułożyły mi się w pewne studium przypadków, które zaprezentuję w trzech odsłonach. Historia ta nie jest jeszcze dramatem, na co mogłyby wskazywać wyszczególnione części niniejszego felietonu, podzielone na akty z prologiem i epilogiem. Są to jednak trzy odsłony historii wykorzystania BSL, które zwieńczone zostały wnioskami, pokrywającymi się z tym, co usłyszałem podczas jednego z wydarzeń konferencyjnych, w którym uczestniczyłem w ostatnich tygodniach. Temat wiąże się z ortofotomapą - produktem, który można określić na wiele sposobów i który stworzyć można z różnych danych wejściowych. W artykule w PG 3/2017 "Po co nam ortofotomapa?" poruszałem tematykę różnego nazewnictwa ortofotomapy, celowo jednak nie dotykając tematu dronów, gdyż nazwa produktu przetwarzania zdjęć niskopułapowych z platform BSL jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Klasyczna definicja ortofotomapy związana jest z produktem przetworzenia zdjęć fotogrametrycznych do rzutu ortogonalnego (prostokątnego) z uwzględnieniem parametrów orientacji wewnętrznej kamery (związanej z błędami wynikającymi z wykorzystanej kamery), orientacji zewnętrznej (opisującej miejsce, z którego pozyskane zostało zdjęcie i kąty, pod jakim je wykonano), a także wpływu deniwelacji terenu opisanego numerycznym modelem tere... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Zarząd Oddziału SGP w Legnicy - spotkanie noworoczne 2018 (Włodzimierz Chytry)
19 stycznia 2018 r. w Legnicy, w kawiarni hotelu "Kamieniczka", członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, członkowie Zarządów Kół Terenowych SGP, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz najbardziej aktywni, zaangażowani w działalności statutowej członkowie Oddziału Legnickiego SGP spotkali się z naszymi kolegami i koleżankami emerytami i rencistami. W noworocznym spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wiesław Firliciński - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału w Legnicy, a zarazem Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego", Stanisław Sirojć - Dyrektor Biura Rady FSNT NOT ZM w L... więcej»

Pogrążony w grzechu pychy nadzorca prześladuje "urzędników Pana Boga" (Zdzisław Adamczewski)
Przed nami czas Wielkiego Postu i rekolekcji. Nie ma nam kto o tym przypomnieć. Nie mamy już niestety kapelana geodetów, ustanowionego przez biskupa łomżyńskiego z inicjatywy ówczesnego Głównego Geodety Kraju (Jerzego Albina). Niedawno pożegnaliśmy na zawsze naszego księdza kapelana Jana Majewskiego, którego zmogła długa i ciężka choroba. Było o tym w PG (vide nr 8/2017). A przydałby się mentor, który by nam przypomniał o pierwszym grzechu głównym. W szczególności kapłańskie napomnienie należałoby się liderom różnych kanapowych organizacji geodezyjnych. Nikogo z tego rygoru nie wyłączam (oczywiście - także siebie). Jednak popełnienie grzechu pychy np. przez jakiegoś starego piernika, który o niczym ważnym nie decyduje, ma skutek znikomy w porównaniu z groźnymi i rozległymi skutkami tego grzechu popełnianego bez wyobraźni przez rządzącego nadzorcę wielkiego systemu informacyjnego państwa. Człowiek niewyobrażający sobie skutków tego co robi, to człowiek napiętnowany ociężałością intelektualną. Człowiek wyobrażający sobie fatalne skutki swego konkretnego postępowania to człowiek groźny. Myślę, że nasz nadzorca rządowy jest po prostu człowiekiem przeciętnym, o cechach poś... więcej»

Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego DOI:10.15199/50.2018.2.2
(Dariusz FELCENLOBEN)

Charakter prawny postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 "Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy". W normie określającej zasady realizacji tego rodzaju prac zapisano jednocześnie, że: 1) wznowienia znaków granicznych2 dokonują, na zlecenie zainteresowanych, wykonawcy prac geodezyjnych (ust. 2), 2) zainteresowane w sprawie strony (właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni) winny zostać zawiadomione o planowanych czynnościach wznowienia znaków granicznych, na zasadach określonych w art. 32 ust. 1-4 p.g.k. (ust. 3), 1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, [dalej: p.g.k]. 2 Stosownie do § 2 pkt 4) rozporządzenia [8] pod pojęciem znaku granicznego należy rozumieć - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 3) z czynności wznowienia znaków granicznych wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić protokół (ust. 4), 4) przy wyznaczaniu punktów granicznych3 ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków należy stosować odpowiedni przepisy ust.1-4 p.g.k., 5) czynności techniczne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych winny być realizowane na zasadach określonych w § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego4. Analizując przepis art. 39 ust.1 ... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 31-01-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 23 2018-01-05 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 29 2018-01-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 91 2018-01-11 ... więcej»

XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley’a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera ... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Fotogrametryczne podsumowanie roku 2017 i plany na kolejny (Krzysztof BAKUŁA)
Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejny rok. Styczniowy numer Przeglądu Geodezyjnego to chyba odpowiednie miejsce na tego typu rozważania… Zeszłoroczna wiosna była bardzo udanym sezonem fotolotniczym. Mnogość realizowanych projektów sprawiła, że w minionym roku do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłoszono ok. 400 tysięcy zdjęć lotniczych z pikselem różnej wielkości - od 5 do 25 cm. Oczywiście zdjęcia te są dużo większej rozdzielczości oraz pozyskiwane są dla obszarów całych województw, co przekłada się na ich liczebność porównywalną z sumą zdjęć pozyskanych w ostatnich trzech sezonach fotolotniczych razem wziętych. Wiele przetargów na prace fotolotnicze jednak nie zostało rozwiązanych w minionym roku albo podpisane umowy zostały rozwiązane w późniejszym terminie. Spowodowane to było zarówno zbyt wysokimi cenami ofert (mnogość zamówień wygenerowała popyt podnoszący ceny w sezonie, szczególnie wiosennym), jak i zapisów w warunkach technicznych, które niekiedy uniemożliwiały wykonywanie nalotów po zadeklarowanym terminie. W kwietniu zeszłego roku pogoda nieco się popsuła, stąd z racji późno rozpoczętego okresu wegetacyjnego, bez widocznego, znaczącego rozwoju roślinności, istniała chęć wykonywania zdjęć jeszcze na początku maja. Uniemożliwiły to jednak w niektórych przypadkach wspomniane zapisy. W wyniku powyższych okoliczności m.in. samorząd Wrocławia odstąpił od wykonania umowy na ortofotomapę o pikselu 5 cm, a śląskie samorządy zrezygnowały z zamówienia zbyt drogich zdjęć lotniczych o rozdzielczościach 5, 10 i 25 cm. W tym roku wiele polskich miast pozyskało i opubli... więcej»

Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - cd. DOI:10.15199/50.2018.1.2
(Edward OSADA, Krzysztof SIUDZIŃSKI, Hanna GRALAK, Aleksandra DRĄG, Krzysztof SIRĘGA, Grzegorz KURPIŃSKI, Mateusz SETA)

4. Test procedury optymalnej aktualizacji w otoczeniu wykrytego przemieszczonego punktu nawiązania na danych rzeczywistych W przypadku osnowy wrocławskiej po jej przeliczeniu z układu PL- -KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH wykryty został tylko jeden przemieszczony punkt nawiązania o numerze 4533502 (rys. 2.1, rys. 2.2). Uruchomiona została więc procedura aktualizacyjna celem sprawdzenia, czy w otoczeniu tego punktu osnowy podstawowej przemieszczeń nie doznały również punkty osnowy szczegółowej. Jako pierwszy do pomiaru przyjęty został ciąg o największej wartości odchyłki rΔh = 16, wychodzący z punktu nawiązania 4533502 (rys. 2.1). Jednak podczas wywiadu terenowego okazało się, że punkt ten już nie istnieje, reper zamieszczony był na aktualnie 10.15199/50.2018.1.2 Przegląd Geodezyjny nr 1/2018  Rok XC 15 NAUKA wyburzonym budynku. Zatem, zgodnie z procedurą aktualizacji, jako drugi został wybrany ciąg o kolejnej największej wartości odchyłki rΔh = 10, między punktami 3311072 - 3311075 (rys. 2.1). Otrzymana z nowego pomiaru terenowego wartość przewyższenia -1,4777 m jest z dokładnością rzędu 0.001 m równa dawnej pomierzonej wartości -1.47651 m i dawnej wartości wyrównanej -1.4771 (rys. 4.1), wykazanych kolumnach odpowiednio f i F tabeli przewyższenia programu Niwelacja (rys. 4.1) [2]. Po wprowadzeniu nowej wartości pomierzonego przewyższenia -1,4777 m do programu Niwelacja w miejsce przewyższenia dawnego -1.47651 m (rys. 4.1, kolumna f ) oraz usunięciu nieistniejącego punktu 4533502 i przeprowadzaniu wyrównania sieci przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, otrzymano wartość wyrównanego przewyższenia -1.4780 (rys. 4.2) różną od wartości dawnego wyrównanego przewyższenia -1.4771 o 0.0009 m. Wyrównana sieć nie wykazuje więc deformacji, otrzymana wartość m0 = 0.916 (rys. 4.2) jest taka sama jak po wyrównaniu sieci z dawną wartością przewyższenia (rys. 4.1) oraz rozkłady poprawek standaryzowanych rΔh,... więcej»

Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w terenie zabudowanym (Stanisław LISIEWICZ)
Skonstruowanie tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia przemieszczeń we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach, wyszczególnionych na końcu tego opracowania, zaproponowałem sposób łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilny... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 27/01/2018 Na podstawie rysunku fragmentu niwelety osi trasy komunikacyjnej zaprojektuj wklęsły pionowy łuk kołowy w wierzchołku załamania niwelety W. Oblicz wysokości i pikietaże punktów głównych W, P, S, K łuku pionowego. DANE: 1) wysokości punktów niwelety: HA = 240.00 m, HB = 204.00 m, 2) pikietaż punktu A - PikA = 840.00 m, 3) pochylenia odcinków niwelety: i1 = -4%, i2 = -2%, 4) odległość między punktami A i B - d = 1300.00 m, 5) promień pionowego łuku kołowego R = 4000.00 m. Krzyżówka geodety 23 - rozwiązanie krzyżówki z Przeglądu Geodezyjnego nr 12/2017 PO... więcej»

Zewnętrzny dowód absurdu (Władysław BAKA)
Zleceniodawca mgr inż. arch. zlecił geodecie sporządzenie dokumentu pn. "projekt podziału działek" za umówioną kwotę "K". Geodeta próbował obliczyć wynagrodzenie w wysokości "K" + "U". Zleceniodawca pyta, co to jest "U" i dowiaduje się, że: 1. Aby wykonać projekt, geodeta musi wykupić dokumenty z egib, na bazie których ma oczywisty obowiązek wykonać zleconą pracę tj. projekt podziału, dokonując również szeroko potraktowanej aktualizacji wykupionych dokumentów, bo przepisy zobowiązują geodetę do nieodpłatnego przekazania poprawionego materiału z powrotem do pzgik. 2. Geodeta po odczekaniu ok. 4 tygodni na weryfikację wykonanej pracy dowiaduje się, że poprawione dokumenty wyjściowe oraz wykaz zmian ewidencyjnych (cały operat techniczny) urząd ten (ODGiK) przyjmuje do państwowego zasobu, a produkt przewidziany dla zleceniodawcy, czyli w tym przypadku projekt podziału działek, urząd starosty może opatrzyć czerwoną pieczątką potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu, ale tylko na "dobrowolny" wniosek geodety i za już niedobrowolną opłatą. 3. Złożenie przez geodetę ww. wniosku mobilizuje urzędnika do obliczenia kwoty i wystawienia tzw. Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), przy czym wysokość kwoty zależy od te... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577