• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-12

zeszyt-5701-przeglad-geodezyjny-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 38/12/2018 Między dwa proste odcinki AW i WB osi trasy drogowej, przecinające się w wierzchołku W niedostępnym do bezpośredniego pomiaru kąta wierzchołkowego β, należy zaprojektować łuk kołowy o promieniu R = 400.00 m. Odcinki proste AW i WB osi trasy są określone odpowiednimi równaniami ogólnymi. Punkty A i B, o znanych współrzędnych prostokątnych X, Y, są położone na odpowiednich odcinkach prostych o znanych kierunkach. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego, długość odcinka trasy AB, współrzędne X, Y punktów głównych P, S, K łuku kołowego oraz współrzędn... więcej»

Od użytkownika wieczystego do właściciela, czyli historia sylwestrowej nocy (Tomasz Budzyński)
Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok 2019. A wraz z nim obecni użytkownicy i współużytkownicy wieczyści gruntów, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi, staną się odpowiednio ich właścicielami i współwłaścicielami. Podstawą prawną tej rewolucyjnej zmiany jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Ustawa ta dla większości z dwóch i pół miliona obecnych użytkowników i współużytkowników wieczystych jest oczekiwanym rozwiązaniem, pozwalającym na uzyskanie najsilniejszego, a zatem o najwyższej wartości, prawa do gruntu, ale co ważniejsze, zmniejszającym łączne obciążenia finansowe związane z posiadaniem tych gruntów. Przypomnijmy, iż wspomniane osoby będą wnosiły, zgodnie z ogólnymi zasadami, opłatę z tytułu przekształcenia przez lat 20, w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z ... więcej»

Seminarium pt. "Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii"
Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Łodzi zorganizował - kolejny już raz -seminarium pod ogólnym tytułem: "Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii". Trzydniowe szkolenie odbyło się od 11 do 13 października 2018 roku w Swolszewicach Małych w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Nagórzyce". Seminarium - będące flagowym projektem szkolenia geodetów, który ma na celu podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych - otworzyła, podobnie jak w latach ubiegłych, Prezes Oddziału Łódzkiego SGP koleżanka Teresa Rżanek-Kmiecik. Powitanie przybyłych uczestników połączone było ze wzruszającym wspomnieniem o zmarłym 15 sierpnia bieżącego roku profesorze Zdzisławie Adamczewskim. Pamięć Profesora uczczono minutą ciszy. Znaczna grupa uczestników to osoby, które chcąc pozostawać na bieżąco ze zmianami w przepisach p... więcej»

Czy geodeta może przeskoczyć przez ogrodzenie w celu wykonania pomiaru, pod nieobecność właściciela nieruchomości?
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie: § 4.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej; § 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. Podobnie, wykonując modernizację ewidencji gruntów i budynków, geodeta musi pomierzyć budynki w terenie, często ogrodzonym, do którego nie ma dostępu. Również dokonując wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib czy też ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - istnieje potrzeba wejścia na ogrodzony teren. W zasadzie w wielu pracach geodezyjnych mamy do czynienia z taką sytuacją. Jednocześnie w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ustanowiono, że: Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; 2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; 3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki; 4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają: 1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych; 2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz inny... więcej»

Z właścicielem firmy Softline Plus Jerzym Biegalskim rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
W dniach 5-6 listopada 2018 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się kolejne z posiedzeń Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, wspierającego prace Konwentu Marszałków Województw RP. W trakcie obrad konsultowano najskuteczniejsze narzędzia realizacji zadań samorządowych w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Wypracowanie obszarów współpracy zarówno między regionami, jak i ze stroną rządową przyczyni się do wzrostu tempa rozwoju regionalnego i pozwoli na skuteczną realizację wieloletnich programów spełniających oczekiwania społeczne.LUDMIŁA PIETRZAK: Z wykształcenia jesteś geodetą. Czy czujesz się ciągle geodetą czy też geomatykiem lub informatykiem? JERZY BIEGALSKI: Całym sercem czuję się geodetą, mimo że nie wykonuję terenowych prac geodezyjnych, a już w czasie nauki w technikum geodezyjnym w Opolu moją pasją było programowanie pierwszych komputerów, by ułatwić rozwiązywanie geodezyjnych zadań obliczeniowych. Nie potrafię oczywiście tak szybko jak koledzy geodeci spoziomować tachimetru, ale staram się wnieść swój wkład do naszego zawodu w postaci potrzebnych rozwiązań informatycznych. Przeważająca większość prac, które wykonują geodeci, może być zrealizowana lepiej i szybciej, dzięki opracowaniu algorytmów komputerowych i oprogramowania. Moje wykształcenie, stała współpraca z macierzystą uczelnią - Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ciągły kontakt z koleżankami i kolegami wykonującymi zawód geodety w praktyce, daje mi rzeczywiste poczucie wspólnoty zawodowej. L.P.: Kiedy i w jakich okolicznościach powstała firma Softline? I dlaczego powstała? Czym się na początku zajmowała? J.B.: Firmę Softline założyłem w 1992 roku, na trzecim roku studiów geodezji i kartografii, z kolegą Jurkiem Grządkowskim, z którym od trzeciej klasy technikum geodezyjnego samodzielnie uczyliśmy się programowania. Wykładowcy Akademii Rolniczej (przede wszystkim prof. Edward Osada, dr inż. Tadeusz Lasota, dr inż. Krzysztof Mąkolski, dr i... więcej»

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Technologia iGeoMap/ePODGiK (Zbigniew MALINOWSKI)
Technologia iGeoMap/ePODGiK służy do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych i automatycznego przygotowania dla nich odpowiednich materiałów zasobu. Technologia funkcjonuje w Polsce już od ponad 11 lat. Obecnie wdrożona jest w wielu Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych, a łączna liczba przetworzonych prac geodezyjnych znacznie przekroczyła 560.000. W procesie obsługi prac geodezyjnych technologia z powodzeniem korzysta z operatów składanych w postaci elektronicznej, a dodatkowym elementem technologii jest automatyzacja składania wniosków o koordynację sieci uzbrojenia podziemnego (tzw. ZUD) oraz automatyzacja procesu prowadzenia narad koordynacyjnych. 1. Charakterystyka technologii iGeoMap/ePODGiK Technologia internetowego zgłaszania prac geodezyjnych iGeoMap/ePODGiK jest połączeniem oprogramowania służącego do publikacji danych przestrzennych powiatu tzw. powiatowego portalu mapowego ePowiat (np. minski.e-mapa.net) z serwisem ePODGiK (www.epodgik.pl) dedykowanym do obsługi wykonawców geodezyjnych oraz systemu GEO‑MAP służącego do prowadzenia baz powiatowych związanych z ewidencją gruntów, mapą zasadniczą i innymi obowiązkowymi bazami danych. Technologia umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet oraz automatyczne przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac, a także pełną komunikację na linii wykonawca‑ośrodek wraz z wykorzystaniem operatu elektronicznego zamiast tradycyjnych operatów papierowych. Wykonawcy uzyskują dostęp do usługi internetowego zgłaszania prac geodezyjnych po zarejestrowaniu firmy we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Użytkownik zarejestrowany w epodgik.pl widzi swoje prace we wszystkich ośrodkach dokumentacji (korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK). 2. Proces zgłaszania pracy Zgłaszanie prac geodezyjnych realizowane jest w powiatowym portalu mapowym, a procedura jest prosta i intuicyjna. Podczas... więcej»

KONFERENCJE
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Kataster Nieruchomości" na temat: "GRANICE W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI" Ostrów Wielkopolski, 20-21 września 2018 r. WNIOSKI: 1. Dokonać zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków określających zasady ustalania granic działek ewidencyjnych odpowiednio: a) § 38 ust. 1 - (zmienić) doprecyzować przepis poprzez jednoznaczne wskazanie, iż adres podmiotów ewidencyjnych ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jest wiążący dla jednostki wykonawstwa geodezyjnego, a w przypadku jego braku lub gdy dane te są nieaktualne nałożyć na starostów obowiązek ich ustalenia na podstawie danych pozyskiwanych z innych rejestrów publicznych (w zw. z art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego), b) § 38 - (dodać ust. 3b) - wprowadzić możliwość wstrzymania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych (na analogicznych zasadach jak w art. 32 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), c) § 38 - dodać ust. 3c ustalający zasady dokonywania doręczeń zawiadomień i skutków z tym związanych poprzez odwołanie do przepisów rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, d) § 38 ust. 4 - doprecyzować istniejący przepis poprzez jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia "nieruchomości ... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 37/11/2018 W celu określenia długości projektowanego, kolejowego tunelu AB, przebiegającego pod wzniesieniem, założono między punktami wlotu A i wylotu B ciąg poligonowy ADCB, w którym pomierzono trzy boki i dwa kąty. A oto uzyskane wyniki pomiarów: długości boków: AD = 320.00 m, CD = 180.00 m, BC = 460.00 m, wartości kątów: α = ADC = 125g.2222, β = DCB = 107g.0000. Krzyżówka geodety 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 POZIOMO: 3) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie ato... więcej»

Przyjęcie granic nieruchomości - granice w EGiB a granice w KW i innych dokumentach
W numerze 11/2018 Przeglądu Geodezyjnego zaprosiliśmy do dyskusji w kontekście przyjęcia granic nieruchomości do podziału. Zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym; 2) w celu podziału nieruchomości; 3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów; 4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości; 5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; 7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji; 8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. Art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z § 6.1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości - do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania: 1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; 2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa... więcej»

Vademecum scalania gruntów - czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują DOI:10.15199/50.2018.11.2
(Jarosław TASZAKOWSKI, Gustaw KORTA)

Podstawowym narzędziem umożliwiającym kompleksowe zmiany przestrzeni rolniczej jest scalenie gruntów (realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów - jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 908), postępowanie geodezyjno-prawne wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach zagospodarowania poscaleniowego, które może, oprócz poprawy warunków gospodarowania istniejących na danym obszarze gospodarstw, dać znaczący impuls do rozwoju danej wsi oraz spowodować poprawę jakości życia jej mieszkańców. Głównym celem scalenia jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu, uporządkowanie sieci dróg transportu rolnego poprzez zaprojektowanie i wytyczenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. Podczas scalenia gruntów realizuje się także zadania wpływające na regulację stosunków wodnych na danym obszarze, również w zakresie małej retencji wodnej oraz zadania wpływające na poprawę walorów estetycznych krajobrazu rolniczego. Zakres działania obejmuje szereg czynności geodezyjnych, prawnych oraz administracyjnych niezbędnych do wszczęcia postępowania scaleniowego, przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia. W szczególności obejmuje opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), jak również wykonanie zagospodarowania poscaleniowego - obejmującego budowę i przebudowę dróg transportu rolnego, korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych rowów melioracyjnych, rekultywację gruntów oraz realizację innych zabiegów wynikających z projektu scalenia, umożliwiającyc... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Czy polskie, zabytkowe znaki graniczne … znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? (Ryszard Rus)
W konsekwencji spotkania z dnia 1 lutego br. z prof. Bogusławem Szmyginem (str. 49 PG nr 3 z 2018 r.), Prezes SGP Janusz Walo i Sekretarz generalny SGP kol. Barbara Kosińska, pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. L.dz. 10/120/2018 zwrócili się do Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z prośbą o pozytywne zaopiniowanie międzynarodowych starań o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. E... więcej»

"Libijskie peregrynacje" - fragment książki (Stefan BAJER)
O książce Książka napisana w latach 2017 - 2018, w oparciu o posiadane dokumentacje, fotografie i filmy nakręcone w trakcie pobytu w Libii, w latach 1979 - 1981 i przebytych w tym czasie ok. 3 tysięcy km tras. Autor chciał w niej pokazać spostrzeżenia związane z pracą, podróżami i obserwacjami różnic kulturowych dwóch narodów o bardzo odrębnej historii, klimacie, geografii i wynikających z tego doświadczeń i zachowań. Celem było również pokazanie piękna i egzotyki architektury, przyrody, specyfiki wynikającej z wyznawanych wierzeń religijnych oraz tła perturbacji społecznopolitycznych. FRAGMENT - 1 8. Budowa drogi Molga — Sugh Al- Ahad Na tej budowie spędziłem sporo c... więcej»

Podstawy tomografii grawitacyjnej w układzie współrzędnych ortogonalnych DOI:10.15199/50.2018.10.2
(Stanisław BEDNAREK)

1. Wstęp Jednym z zadań geodezji jest badanie pola grawitacyjnego Ziemi i przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości g [1, 2]. Badania te, będące przedmiotem zainteresowania grawimetrii, mają istotne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Umożliwiają m.in. lepsze poznanie struktury Ziemi i wykrywanie złóż surowców kopalnych [3, 4]. Zbudowanie w ostatnich latach nowych typów grawimetrów, np. nadprzewodnikowych, pozwala na zwiększenie dokładności pomiarów [5]. Dzięki temu można tworzyć obrazy, pokazujące przekroje rozkładu przestrzennego gęstości mas w badanym obszarze. Metoda otrzymywania tych obrazów nazywana jest tomografią grawitacyjną. Artykuł zawiera opis opracowanej przez autora procedury dla współrzędnych ortogonalnych, która znajduje zastosowanie w tej metodzie. 2. Związek między przyspieszeniami i gęstością Niech badany obszar ma kształt sześcianu, który zostanie podzielony na mniejsze sześciany (elementy) o boku a. Z tym obszarem zostanie związany ortogonalny układ współrzędnych 0xyz, zgodnie z rys. 1. W rozpatrywanym przykładzie liczba tych sześcianów n = 8. (Wybór tak małej liczby sześcianów ma na celu ułatwienie poglądowego wyjaśnienia tej metody). Celem badań jest obliczenie średniej gęstości masy di, zawartej w każdym z sześcianów na podstawie pomiarów przyspieszeń siły ciężkości gi (i = 1, 2, …, n), spowodowanych przez masy zawarte w tym obszarze. W praktyce badany obszar nie jest izolowany od innych mas, które też są źródłem przyspieszenia siły ciężkości. Trzeba mieć to na uwadze i użyć, np. grawimetru względnego, pozwalającego na wyznaczenie gi, stanowiących anomalię przyspieszenia, pochodzącą od badanego obszaru. Żeby rozwiązanie problemu było jednoznaczne, należy wykonać n pomiarów przyspieszenia gi na różnych stanowiskach w otoczeniu badanego obszaru. Niech te stanowiska będą zlokalizowane nad środkami elementów o boku a na dwóch różnych wysokościach h1 i h2. Przyspiesze... więcej»

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich pn. „Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich” – konferencja inaugurująca pierwszy w Polsce Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraków, 17 września 2018 r. (Jacek M. Pijanowski)
Niewiele jest w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu geodezji organizowanych cyklicznie wspólnie z tzw. praktyką. W przypadku międzynarodowych konferencji naukowych Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczących urządzania obszarów wiejskich, jak dotąd się udawało. W dniu 17 września 2018 roku w murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się już XII konferencja z tego cyklu. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich. W ramach konferencji zainaugur... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 36/10/2018 Nieruchomość ABCD, o określonych współrzędnych prostokątnych x, y jej punktów granicznych, należy podzielić na trzy działki, o jednakowych polach powierzchni, liniami równoległymi do granicy AD nieruchomości. Obliczyć też współrzędne x, y punktów granicznych i sporządzić szkic dokumentacyjny nowych działek. Dane współrzędne punktów granicznych nieruchomości: Nr punktu X Y A 1390.00 185.00 B 1610.00 175.00 C 1630.00 240.00 D 1425.00 295.00 Krzyżówka geodety 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Bez tematu... (Dariusz Pręgowski)
Tym razem "Okiem powiatowego" bez tematu merytorycznego. Do przygotowania materiału do wrześniowego numeru usiadłem nieco zadumany 16 sierpnia. Tak właśnie - 16 sierpnia - dzień po uroczystościach związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Dzień po tragicznej śmierci Profesora. W dniu, w którym społeczność geodezyjną obiegła wiadomość o Jego śmierci. Jaki więc wybrać temat w taki dzień. Nie ma wyboru - no raczej! Szczerze mówiąc, jak pewnie większość czytelników, nie znałem Go dobrze. Nie miałem z Nim zajęć podczas studiów. Nie byłem zaangażowany również w stowarzyszeniowe życie studentów Politechniki Warszawskiej, a zatem tematy "bardziej polityczne" były mi obce. W czasach, gdy był prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dopiero raczkowałem w zawodzie i nie interesowałem się tym "co na górze". Trochę lepiej poznałem Profesora dopiero w czasach "współczesnych". Podczas kilku wydarzeń (Profesor użyłby tu w ośmieszającym tonie słowa - eventów), w których uczestniczyłem i jego zazwyczaj krótkich wypowiedzi. A już najlepiej od czasu mojej społecznej pisaniny dla Przeglądu Geodezyjnego, w trakcie spotkań zespołu redakcyjnego. I oczywiście - z felietonów. Podczas naszych kilku krótkich, bezpośrednich rozmów, zawsze intrygował mnie Jego przenikliwy wzrok, lekki uśmiech (który według mnie, rzadko schodził mu z twarzy) i swoboda wypowiedzi na każdy niemal temat. Te i inne spostrzeżenia powodowały, że będąc przeświadczony o wyjątkowej osobowości Profesora i Jego daleko odbiegającej nawet od oceny "wysoka" inteligencji, w czasie tych rozmów czułem się maluczki. Zazwyczaj jednak, po kilku chwilach, ośmielany nieco zainteresowaniem rozmówcy, który okazywał się być z krwi i kości człowiekiem, słowa zaczynały układać się w zdania. I później już jakoś szło... Nie chciałbym być tu zrozumiany, że to będzie pean na Jego cześć. Bo nie będzie. A będzie przede wszystkim o jego profesorskim, szerokim widzeniu problemów tego świata i co powinn... więcej»

Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych (Tomasz Budzyński)
Dnia 22 sierpnia br. rozpoczęła się nowa era, a konkretnie nowa dekada w inwestycjach mieszkaniowych. Tak długo bowiem będzie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana powszechnie specustawą mieszkaniową. Zawiera ona rozwiązania, które pozwolą szybciej przeprowadzić proces inwestycyjny, w szczególności poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego. Aby móc skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, inwestor, a właściwie inwestycja powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi stanowić przedsięwzięcie, polegające na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie, w wyniku którego powstaną budynki lub budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych co najmniej 25-ciu lub liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie mniejszej niż 10. Ponadto inwestycja musi spełniać standardy lokalizacyjne oraz urbanistyczne określone w ustawie lub lokal... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa 42 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC geoinformatyka 2) gminy mają obowiązek przekazywać informacje o zmianach w numeracji adresowej do: ?? GUS prowadzącego rejestr TERYT, ?? Głównego Geodety Kraju prowadzącego rejestr PRG. Z powyższego wynika istotny wniosek, że to w jednostkach szczebla samorządowego są źródłowe i zawsze aktualne bazy danych adresowyc... więcej»

Cena wyszczególniona w ofercie stanowi samodzielny przedmiot oceny zamawiającego (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Zamawiający, badając cenę ofertową danego wykonawcy, ma za zadanie ustalić w sposób maksymalnie obiektywny, a zarazem jednoznaczny i trzeba dodać - analizując złożone dowody, czy cena ofertowa jest, czy nie jest ceną rażąco niską. Identyczne zasady obowiązują zamawiającego, gdy żąda w formularzu oferty wskazania ceny danego elementu zamówienia. Taki wyodrębniony element oferty także musi być rzetelnie, więc rynkowo wyceniony. Niezależnie jednak, jakie zajmie stanowisko, to twierdzenia zamawiającego w żadnym przypadku nie mogą być ogólnikowe i gołosłowne, ale głęboko osadzone w materiałach sprawy. Znowelizowane przepisy dają podstawę do żądania od wykonawcy wykazania rzeczywistego, tj. znajdującego potwierdzenie w realiach rynkowych, wyliczenia ceny jednostkowej nawet, co trzeba podkreślić - przy wynagrodzeniu ryczałtowym. Tym bardziej więc cena jednostkowa powinna być oddzielnie badana, gdy zamawiający wymagał w formularzu oferty jej osobnego podania lub wyliczenia. Niezastosowanie się do wymagań zamawiającego zawsze będzie obciążać wykonawcę, zarówno jeśli idzie o zgodność z postanowieniami S... więcej»

Spojrzeć w przeszłość ze zdjęciami lotniczymi (Krzysztof BAKUŁA)
Ozdjęciach archiwalnych pisałem już na łamach Przeglądu Geodezyjnego w kwietniu 2017 roku. Temat ten, dzięki pięknym czarno-białym zdjęciom, kojarzy mi się z pewną nostalgią i zadumą, która niewątpliwie udziela się Redakcji i Czytelnikom… We wspomnianym artykule sprzed roku padły nazwy najważniejszych źródeł danych w postaci archiwalnych zdjęć lotniczych, jakimi obecnie jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralne Archiwum Wojskowe. Okazuje się jednak, że "kopalnią" zdjęć archiwalnych mogą być powiatowe ośrodki geodezyjne oraz urzędy miast i gmin, które niejednokrotnie są w posiadaniu kopii zdjęć lub ich papierowych odbitek uzupełnionych czasem o dodatkowe dane. Przykładem cieka... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Miesiąc na stanowisku Głównego Geodety Kraju? Upłynął już ponad miesiąc odkąd pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju i chciałbym przedstawić Państwu krótki raport ze swojej działalności. Oczywiście w zasadniczych sprawach niewiele się jeszcze zmieniło, ale mam nadzieję, że niektóre zmiany zostały już zainicjowane i w najbliższym czasie należy spodziewać sie pierwszych efektów. Szczególnie dotyczy to zmian w prawie, których niestety szybko nie da się wprowadzić. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w wykazie prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju znajdują się obecnie 4 nasze (geodezyjne) rozporządzenia tj.: 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodow... więcej»

Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2
(Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS)

Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble... więcej»

Zintegrowana gospodarka przestrzenna w Comarch ERGO
Gospodarka przestrzenna Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i jej racjonalne kształtowanie poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Ustawy kompetencyjne precyzują obszary gospodarki przestrzennej, w których jednostki samorządu terytorialnego muszą realizować zadania publiczne, wydając decyzje prawne, administracyjne i gospodarcze. Ich źródłem są informacje o stanach lub faktach zachodzących w przestrzeni, prowadzone w rejestrach publicznych przez różne samorządy. Platforma Comarch ERGO umożliwia prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej przez gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie.Podział zadań pomiędzy różne jednostki samorządu terytorialnego Polski system samorządowy charakteryzuje wyraźny podział zadań i kompetencji w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej. Wspólne są natomiast cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Gmina odpowiada m.in. za budowę i utrzymanie dróg gminnych, planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i zabytków. Powiat jest odpowiedzialny m.in. za budowę i utrzymanie dróg powiatowych, geodezję i kartografię, budownictwo, ochronę środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo. Podstawowym zadaniem województwa jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego, w tym planowanie przestrzenne i infrastrukturę o znaczeniu wojewódzkim. W procesach decyzyjnych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki przestrzennej samorządy mogą pełnić różne role: regulacyjne, koordynacyjne, inwestycyjne czy też kontrolne. Wzajemne przenikanie się tych ról wymaga ścisłej współpracy samorządów, zapewniając sprawne wydawanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych, będących wynikami tych procesów. Problem sprawnego wydawania decyzji jest szczególnie istotny w przypadku decyzji administracyjnych, których wydanie wymaga dostępu do aktualnych... więcej»

"Zapomniana kompetencja", czyli kontrola systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez administrację geodezyjną w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DOI:10.15199/50.2018.8.3
(NINARD Grzegorz)

1. Dnia 21 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1 [7]. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu tej ustawy2, miała ona stanowić kolejny krok w kierunku pełnej realizacji tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Generalnie podstawowym założeniem jej przyjęcia miało być utworzenie podstaw normatywnych dla stworzenia tzw. e-goverment (czyli administracji elektronicznej). Jej założeniem było zapewnienie przez organy władzy publicznej zapewnienia powszechnego dostępu "on-line do informacji publicznych oraz umożliwienia obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom załatwianie swoich spraw z zakresu administracji publicznej w sposób interaktywny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych". Ponadto ustawa ta wprowadzała zasadę pełnej i nieodpłatnej wymiany informacji zgromadzonej w rejestrach publicznych pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych. Istotne było tu założenie, że informacja raz wprowadzona do systemu rejestrów publicznych powinna być dostępna każdemu podmiotowi wykonującemu działania w interesie publicznym, niezależnie od płaszczyzny wykonywania tych zadań. Informacja zgromadzona w rejestrach publicznych nie mogła się bowiem marnować poprzez jej dostępność wyłącznie dla pomiotu prowadzącego dany rejestr. Regulacje tej ustawy, z oczywistych względów, miały charakter przekrojowy i dotyczyły całej sfery działalności publicznej. Nic dziwnego, że konsekwencje wejścia w życie tej ustawy dotknęły także prawa geodezyjnego i szeroko rozumianej administracji geodezyjnej. W znaczącej mierze konsekwencje te pojawiły się dopiero po wejściu w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej3 [10], która generalnie przemodelowała system prawa geodezyjnego, w szczególności zmieniając koncepcję (model) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbioru danych dokumentów papierowych na zbiór danych (i... więcej»

Adam Mickiewicz - syn mierniczego - co napisałby dziś? (Zdzisław Adamczewski)
Edward Redliński przesłał mi kolejną "lekturę obowiązkową" i pozwolił mi ją spożytkować ku pokrzepieniu naszych skołatanych serc w czasie okrutnym dla polskiej geodezji, co niniejszym uczynię. Mały fragment tej lektury przytoczę: Stefan Breyer w książce Spór Horeszków z Soplicami: studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" (Wydawnictwo Prawnicze 1955) pisze tak: Autor "Pana Tadeusza" - syn Mikołaja Mickiewicza, komornika mińskiego - (czyli geometry, mierniczego) i zarazem adwokata subseliów nowogródzkich - nasiąkł we wczesnej młodości atmosferą prawną, poznał różne ówczesne terminy prawnicze, dowiedział się o wielu ciekawych procesach omawianych w domu rodzinnym. Odbiciem tego jest np. fraza: "Dzielą słusznie jak wystarczy, i grosiwo, i śpiżarnię, i oborę, i owczarnię, i nabytek gospodarczy. - Potem z obu stron namowy, pan komornik przez zagony ciągnie sznurem na dwie strony, i wydziela dwie połowy." Jest to wspaniała poetycka synteza pracy dzisiejszych specjalistów: rzeczoznawcy majątkowego, geodety i - w razie szczególnej potrzeby - prawnika. Warto też na marginesie dodać, że nasz wieszcz, podczas egzaminó... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Od nauki do prawa (Tomasz BUDZYŃSKI)
Drodzy Czytelnicy, w lipcowej rubryce Nieruchomości, piszę o tym, co wydarzyło się jeszcze przed wakacjami, a działo się wiele, a zatem wyjątkowo w numerze podejmuję dwa tematy. Zaczynam od spraw naukowych, ale w klimatach już lekko wakacyjnych. 26-28 maja br., piękny Kazimierz Dolny nad Wisłą to czas i miejsce spotkania pasjonatów nieruchomości, organizowanego przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Tegoroczną już XXVI Konferencję Naukową TNN miał zaszczyt współtworzyć również Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej, którego pracownikiem jestem również i ja. W konferencji uczestniczyło blisko 90 osób, głównie z polskich uczelni, między innymi Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk... więcej»

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi - cz. 2 (Marcin SOSIŃSKI)
Wpoprzedniej części artykułu (PG, czerwiec 2018) przedstawiłem aspekty zaliczania gruntów do użytków, określonych jako grunty rolne zabudowane, w kontekście zarówno historycznym, jak i obecnym. Ewolucja przepisów doprowadziła obecnie do kolejnej zmiany podejścia w tej tematyce, co początkowo wydawało się rozwiązaniem lepszym. Potwierdzeniem problematyczności tego zagadnienia jest to, że w tym zakresie zmiany wprowadzano dwukrotnie - zmianą rozporządzenia z 2013 i 2015 r. Zarówno stan prawny poprzedzający zmiany z 2013 r., jak również ten obowiązujący po 2015 r., powodują jednak powstanie kolejnych problemów. Temat wydaje się być istotny z punktu widzenia zarówno wykonawców, jak i administracji geodezyjnej. Aby właściwie odnieść się do meritum, zacząć należy od tego, że w rozważaniach odnoszę się do obecnej defi nicji pojęcia gruntów rolnych zabudowanych. Jak powszechnie wiadomo, wszyscy właściciele nieruchomości są płatnikami podatku od nieruchomości, określanego przez gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm.). Ustawa przewiduje określony sposób opodatkowania dla gruntów oraz budynków. Dane z zakresu przedmiotów opodatkowania pozyskiwane są z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Z tego też powodu, dane ewidencji mają priorytetowe znaczenie przy określaniu wysokości zobowiązania podatnika. Jest zatem bardzo istotnym, aby dane ewidencji gruntów i budynków pozostawały wiarygodne oraz zgodne z innymi dokumentami, do których nawiążę w dalszej części. Ze sporządzaniem dokumentacji dla potrzeb dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jako geodeci mamy styczność od wielu lat. Wydawać się zatem może,... więcej»

Obowiązek informacyjny z RODO Co to jest i jak go stosować w geodezji? (Maria OSIERDA)
Od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wiele podmiotów informowało nas na różne sposoby o tym, że przetwarza nasze dane osobowe. W ten sposób był realizowany w praktyce obowiązek informacyjny. O zasadności tych działań można dyskutować. Dlaczego? Bo żaden z przepisów RODO nie obligował do tego administratora (patrz wyrok SA z 11.04.2003 R. II SA 1578/02). Obowiązek informacyjny nie jest niczym nowym. Jego spełnienie było obowiązkiem od 20 lat, czyli od czasu, gdy zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. Być może Ci, którzy tak intensywnie rozsyłali klauzule informacyjne 25 maja nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Kiedy należy informować? Obowiązek informacyjny należy spełnić w momencie zbierania danych (gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą) albo co do zasady w terminie do 1 miesiąca od momentu pozyskania danych (gdy dane pozyskujemy z innych źródeł niż osoba, której one dotyczą). Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy do geodety przychodzi osoba fi zyczna i zl... więcej»

Geoinfologia (4) Przyczynek do systemu – o stanowieniu prawa (Władysław BAKA)
Motto: Geodeta powinien utrzymać swą pracę na wysokim poziomie, poświęcając w miarę możności swój czas również sprawom nauki. Zrzeszenia fachowców ułatwiają wymianę poglądów, a uwagi praktyków są b. ważkie dla wprowadzenia bardziej doskonałych metod pracy. Jeżeli tedy inżynier miernictwa z jakichkolwiek powodów nie może oddać się ścisłej pracy naukowej, niechże nie pogardzi rolą systematyka, niechże spełni piękne zadanie kulturalne, polegające na stwarzaniu warunków dla postępu wiedzy technicznej, która tak wielką odgrywa rolę w gospodarstwie i obronie Państwa. Prof. dr inż. Kasper Weigel W odczycie pt: "Zadania naukowe inżyniera geodety" wygłoszonym na I Kongresie Inżynierów Miernictwa w Warszawie w lutym 1939 r. Geoinfologia jest to społeczny, zorganizowany system tworzenia, wymiany (w tym aktualizacji) i udostępniania danych geoprzestrzennych na potrzeby naukowe, gospodarcze i obronne całego społeczeństwa, poparty nauką i nauczaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w zawodach: geodety uprawnionego, urzędnika organu administracji geodezyjnej oraz pracownika nauki - nauczyciela w dziedzinie geodezji i kartografi ... więcej»

Modele refrakcji geodezyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynieryjnych - problematyka nie tylko dla uczonych! DOI:10.15199/50.2018.7.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie Refrakcja atmosferyczna jest odwiecznym fenomenem optycznym, występującym od epoki kształtowania się atmosfery ziemskiej w archaiku tj. w okresie od 4,0 do 2,5 miliardów lat temu. Obserwowana jest jako naturalne zjawiska atmosferyczne: fatamorgana, widoki statków oraz dalekich portów nad powierzchnią mórz, lustrzany obraz samochodów nad gorącym asfaltem szosy, falowanie powietrza nad łanem zbóż, eliptyczny kształt tarczy Słońca i Księżyca nad horyzontem przed zachodem itp. Naukowe badania teoretyczne i doświadczalne nad refrakcją sięgają początków XIX wieku (Gauss-1800, Bessel-1838, Bruhns-1861, Bauernfeind-1880, Jordan-1897, Bendemann-1895 (triangulacja Dolnej Nadrenii), Lällemand-1898) [1], [2], [9]. Niemal przez ponad 200 lat był stosowany powszechnie w niwelacji trygonometrycznej, w pomiarach sieci triangulacyjnych o długich celowych, średni współczynnik refrakcji atmosferycznej k=0,13, dzisiaj już nieaktualny w związku ze stosowaniem technologii pomiarowej GNNS. Aktualnie refrakcję geodezyjną dzielimy na:  kosmiczną (tj. efekt soczewkowania grawitacyjnego przewidziany przez EINSTEINA, występujący w przestrzeni kosmicznej, gdy promień światła, przebiegając przez szereg dużych galaktyk oraz obok ciał niebieskich, ulega kolejnym zakrzywieniom, a znajdujące się w jego pobliżu obiekty - powiększeniu. Ten geometryczny fenomen kosmiczny był obserwowany przez wielu astronomów i kosmonautów, a ostatecznie obserwowany, potwierdzony i udowodniony w roku 2018) [15],  astronomiczną,  fotogrametryczną,  jonosferyczną (85 - 200 km n.p.m.),  troposferyczną (do 10-13 km n.p.m. - w zależności od szerokości geograficznej na kuli ziemskiej,  trygonometryczną,  niwelacyjną,  elektrooptyczną w otoczeniu płasko-równoległego pola wokół przewodu prądu stałego,  tunelową,  kopalnianą (zmienne położenie wiązki lasera przy różnych prędkościach powietrz... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Smrodzenie przy jubileuszu SGP (Zdzisław Adamczewski)
Kocham geodezję, co uroczyście deklarowałem. Kocham też całe nasze środowisko zawodowe. Jednak to, co wyczyniają poniektórzy liderzy różnych lokalnych, zwykle kanapowych organizacji, które w ostatnich latach objawiły króliczą zdolność prokreacyjną, wystawia tę moją miłość na ciężką próbę. Aktywność części naszego środowiska, będącej w zasięgu indoktrynacji wspomnianych organizacji, przypomina obecnie przypowieść, jak to prowadził ślepy kulawego, wzięli do towarzystwa niemowę, żeby pytał o drogę, a na dodatek każdy z nich miał zdanie odrębne co do kierunku ich wędrówki. Przesłanie ideowe tych organizacji jest różnorodne, lecz podszyte merkantylizmem. Jednakże pojawiła się możliwość "integracji" działań. Mianowicie - jednoczenie się w walce z SGP i próby odbierania mu zasług, a nawet dobrego imienia. Jest to gryzienie po kostkach, ale utrudnia walkę z politbiurokratami o polską geodezję. Przypomniałem sobie jak obecny prezes PTG, zaproszony na zebranie Zarządu Głównego SGP, wygłosił dramatyczną mowę oskarżycielską, zarzucając naszej organizacji, że nie dba o interesy środowiska geodezyjnego i o rangę zawodu. Jaskrawie wbrew faktom. Było to wystąpienie wręcz wredne. Ale to było i przeszło. Mamy oto znowu nieświeży pasztet. Pan Władysław Baka kwestionuje prawo Stowarzyszenia Geodetów Polskich do samodzielnych obchodów jubileuszu stulecia. Że też w tej mojej Ojczyźnie wszystko musi być inaczej. Jesteśmy inaczej patriotyczni, inaczej inteligentni, inaczej solidarni itp., a więc nawet jubileusz SGP ma być obchodzony inaczej. Meritum sprawy zajmę się dalej, lecz najpierw muszę z przykrością odnotować nie najwyższej próby zachowanie tego autora. Pa... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 6 833 451,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 5 808 433,35 PLN.Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania umożliwiła wprowadzenie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ e-usług publ... więcej»

Wykorzystanie modelu 3D do przeprowadzenia analizy zacienienia DOI:10.15199/50.2018.6.2
(Joanna CHORĄŻEWICZ, Anita FILIPIAK)

1. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) Według J. Gaździckiego [2] systemem informacji przestrzennej nazywamy "system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne i towarzyszące im informacje opisowe o obiektach". Analizując rozwój systemów informacji geograficznej w Polsce, można przypuszczać, że infrastruktura danych przestrzennych dotycząca kraju przeobrazi się w infrastrukturę informacyjną państwa. Nastąpi synchronizacja rejestrów publicznych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr granic, system TERYT i bazy danych topograficznych. W systemach katastralnych swoje miejsce znajdą nie tylko prawa własności, ale także inne prawa i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Można na tej podstawie sądzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na szczegółowe dane 3D. Łącząc takie dane z dokładnymi zobrazowaniami fotogrametrycznymi, będzie można otrzymać wirtualną rzeczywistość. Takie rozwiązanie przyczyni się do przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzennych oraz modelowania zjawisk występujących w rzeczywistości [3]. 2. Kataster wielowymiarowy Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [9] definiuje ewidencję gruntów i budynków jako "system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami". Zamiennie stosuje się również nazwę kataster nieruchomości. Stanowi on pe... więcej»

Próba wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988-2010 (Bogusław ŻUKOWSKI)
Duży zasób ewidencji gruntów według gmin na dzień 1 stycznia 2016 roku zainspirował podjęcie próby wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988- 2010. Wynikało to m. in. z następujących przyczyn: ??uczestniczenia w dyskusjach na temat potrzeby aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rpp); ??trwających od wielu lat zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych, polegających m.in. na zmniejszaniu liczby gospodarstw i w przeważającej ich liczbie zwiększania powierzchni; ??sporządzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii po raz pierwszy wykazów ewidencji gruntów kraju, województw, powiatów i gmin według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz danych z rejestru TERYT na ten dzień; ??posiadania komputerowego zapisu wyników terenowych badań przeprowadzonych w 1988 roku przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w celu uzyskania danych do publikacji "Grunty rolnicze w Polsce", obejmującej 167 cech (atrybutów) dla ponad 43 tys. obrębów. W latach 1998 - 2001 przeniesiono dane do aktualnego już systemu Excel, pomijając dane dla miast na prawach gmin, powiatów i województw, ograniczając liczbę cech do 99. Zrezygnowano z przenoszenia 68 nieistotnych lub mało istotnych cech po zmianie ustroju politycznego oraz warunków społeczno-ekonomicznych w rolnictwie; ??możliwości uzyskania wyników Powszechnego Spisu Rolnego GUS z roku 2010 (dotyczących gospodarstw rolnych) w formie elektronicznej. Wieloletnie i różnorodne korzystanie z wyników w/w badań, pomimo ich wykonania poza systemem badań GUS, wykonanego raz pierwszy dla całego kraju od poziomu obrębów ewidencyjnych, skłania do przypuszczenia, że ich wyniki, zwłaszcza od poziomu gmin, są porównywalne z późniejszymi wynikami badań GUS. Należy też zwrócić uwagę, że dane z 1988 r. uzyskano w warunkach poprzedniego ustroju politycznego. Posiadanie wymienionych informacji skłoniło do próby opracowania ... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Praktyczne zastosowanie metadanych W poprzednim numerze przedstawiłem zagadnienia dotyczące metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W bieżącym postaram się krótko zaprezentować Państwu praktyczne aspekty wykorzystania metadanych do wyszukiwania danych i usług danych przestrzennych dostępnych w interesującym nas obszarze. Ponieważ w Polsce centralnym punktem dostępowym do metadanych jest serwis www.geoportal.gov.pl, więc w nim będziemy szukać potrzebnych metadanych. Aby uruchomić wyszukiwanie ... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Konsorcjum przed sądem - czy lider może domagać się całej kwoty wynagrodzenia, czy jedynie jej określonej części (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Ustalenie strony w postępowaniu cywilnym ma kluczowe znaczenie dla oceny żądań i zarzutów. Konieczne jest rozważanie, czy między konsorcjantami występuje współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej, dlatego też sąd będzie badał charakter prawny konsorcjum i charakter więzi, które łączą uczestników konsorcjum. Przepisy Prawa zamówień publicznych jedynie częściowo regulują kwestię stosunków prawnych łączących zamawiającego z wykonawcą. Mianowicie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) przewiduje łączną reprezentację wykonawców jedynie w odniesieniu do etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w ramach tego postępowania oraz w obszarze środków ochrony prawnej. Także przepis art. 141 Pzp nie jest ustawowym źródłem współuczestnictwa koniecznego uczestników konsorcjum, a wyłącznie ustawowym źródłem ich solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Innymi słowy, Pzp nie reguluje statusu konsorcjum w postępowaniu sądowym, w którym np. dochodzone roszczenia wynikają z umowy o roboty budowlane zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... więcej»

Rynia w Falentach z niespodzianką (Dariusz Pręgowski)
Tegoroczne, dziesiąte już cykliczne seminarium "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", organizowane przez Zarząd Oddziału SGP w Warszawie przy współpracy z Główną Komisją Kształcenia Zawodowego SGP, rozpoczęło się od sporej i miłej niespodzianki. 25 kwietnia, w dniu rozpoczęcia trzydniowego seminarium, do publicznej wiadomości podane zostały rezultaty konkursu na stanowisko Głównego Geodety Kraju. Wybrany na to stanowisko dr hab. inż. Waldemar Izdebski miał wziąć udział w spotkaniu w charakterze uczestnika panelu dyskusyjnego otwierającego seminarium, a także w następnym dniu zreferować temat podczas seminaryjnej sesji. Organizatorzy i uczestnicy, przybyli wcześniej do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego 4 Żywioły w Falentach k/Warszawy (tym razem tam impreza przeniosła się z tradycyjnej Ryni), dyskutowali już nad tym wyborem, a jednocześnie niepokoili się, czy Prezes-elekt będzie mógł wziąć udział w spotkaniu w tak ważnym dla niego i dla naszego środowiska dniu. Nie zawiedli się jednak, a rangi imprezie dodała obecność również innych ważnych osób, mających wpływ na kształtowanie dziedziny geodezji i kartografii. Przede wszystkim, oprócz wytypowanego kandydata na Głównego Geodetę Kraju, w seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministra Inwestycji i Rozwoju: Artur Soboń - Sekretarz Stanu, Bartłomiej Stecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury,... więcej»

SURVEYORS (Ryszard RUS)
Mount Rushmore - góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota Południowa, w której w latach 1927-1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to (od lewej): George Washington (początek budowy 1930),Thomas Jefferson (1936), Theodore Roosevelt (1939) oraz Abraham Lincoln (1937). Czy wiesz, że 3 z nich ma w CV "geodezyjne doświadczenie"? George Washington (ur. 1732 - zm. 1799) Pierwszy Prezydent USA [30 kwiecień 1789 - - 4 marzec 1797] George Washington urodził się 22 lutego 1732 roku w Pope’s Creek w brytyjskiej kolonii Wirginia. Doświadczenia George'a Washingtona jako GEODETY (SURVEYOR) we wczesnych latach młodzieńczych t... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Droga wewnętrzna a droga publiczna - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 r. , sygn. akt II SA/Gd 756/17. Drogi wewnętrzne różni od dróg publicznych ich status własnościowy. Z art. 2a oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych wynika, że w odróżnieniu od dróg publicznych, właścicielem drogi wewnętrznej, oprócz podmiotu publicznoprawnego - Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, może być również osoba prywatna - fizyczna lub prawna. Oznacza to, że drogi wewnętrzne nie są kategorią wewnętrznie jednolitą i ocena możliwości korzystania z dróg wewnętrznych w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej musi być dokonywana in casu. Drogi wewnętrzne mogą mieć różny charakter i w związku z tym mogą się też znacznie różnić w zakresie dostępności. Mogą być drogi wewnętrzne, należące do osób fizycznych lub niepublicznych osób prawnych, które są dostępne tylko dla podmiotów wybranych przez zarządcę lub właściciela drogi wewnętrznej. Jednakże może być też tak, że drogi należące do takich podmiotów będą dostępne tak jak drogi publiczne. Charakter prawny drogi wewnętrznej, a zatem jej dostępność, może też zależeć od tego, kto jest jej zarządcą albo właścicielem. Przede wszystkim wskazać należy, że podmiot publicznoprawny (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego) nie może w sposób całkowicie dowolny decydować o udostępnieniu drogi wewnętrznej. W szczególności za sprzeczne z prawem należałoby uznać udostępnianie przez podmiot publicznoprawn... więcej»

Materialnoprawna podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów DOI:10.15199/50.2018.5.2
(Artur Biela)

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Szczególne znaczenie geodety w procesie inwestycyjnym oraz doniosłość prawna czynności z zakresu opisu nieruchomości powodują, że od geodetów uprawnionych wymaga się niezwykłej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne1 osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, nie dochowując należytej staranności lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Należy rozróżnić odpowiedzialność dyscyplinarną - związaną z realizacją funkcji publicznych, od odpowiedzialności porządkowej - wynikającej z cech stosunku pracy i odpowiedzialności zawodowej - związanej z wykonywaniem odpowiedniego zawodu. W związku z tym, że gwarantowanie należytego wykonywania zawodów uznanych przez ustawodawcę za zawody zaufania publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu2 wiąże się właśnie z odpowiedzialnością zawodową, to wydaje się, że w przypadku zawodu geodety tego typu odpowiedzialność (zawodowa, a nie dyscyplinarna) winna być wskazana przez ustawodawcę3. Mimo wskazanych wątpliwości, w dalszej części artykułu autor będzie posługiwał się określeniem ustawowym. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za czyny związane z funkcjonowaniem właściwej organizacji publicznej4. Specyfika prawa dyscyplinarnego i rozproszony charakter jego źródeł utrudniają formułowanie twierdzeń o charakterze kategorycznym5. Odpowiedzialność dyscyplinarna ma charakter ustawowy, ustawa nie tylko ją przewiduje, ale określa też w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki - nie ma jednak charakteru powszechnego, zakres podmiotowy zostaje ograniczony tylko do pewnych kategorii osób. Generalnie są to osoby pełniące ważne funkcje w państwie czy funkcj... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Z Janem Zalewskim - Starostą Powiatowym w Siemiatyczach, Przewodniczącym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego rozmawia dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego
LUDMIŁA PIETRZAK: Z wykształcenia jest Pan Starosta nauczycielem, po wydziale geograficzno-biologicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Był Pan też Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Czy doświadczenie pedagogiczne przydaje się w codziennej pracy Starosty? JAN ZALEWSKI: Jak najbardziej, bowiem wiedza pedagogiczna pozwala na znacznie skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie szkołami ponadgimnazjalnymi, które przypomnę podlegają pod powiat. Na oświatę przeznaczamy znaczną część budżetu powiatu. Niestety jak większość powiatów odczuwamy niż demograficzny. Szkoły powiatu siemiatyckiego oferują bogaty wybór kierunków kształcenia, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne. L.P.: W latach 2002-2010 pełnił Pan funkcję Starosty Siemiatyckiego, którą ponownie objął Pan w roku 2014. To duże doświadczenie na stanowisku, w którym zadania samorządowe przeplatają się z rządowymi. W tym niełatwy dział geodezyjny. Co jest na co dzień najtrudniejsze? J.Z.: Najtrudniejsze było przestawienie się ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kierownika dużego urzędu. To był stres i spore wyzwanie, które wymagało rozwinięcia umiejętności menadżerskich. Nie bałem się spraw, problemów zadań stojących przed urzędem, wiedziałem, co należy do kompetencji powiatów. Nie bałem się kontaktów z mieszkańcami powiatu, bo lubię takie żywe, ludzkie relacje. Już na początku urzędowania postanowiłem, że drzwi mojego gabinetu zawsze będę otwarte i tak jest do dzisiaj. Każda kadencja jest inna. W każdej władza ma swoje priorytety i przez to dynamika jej pracy, działań jest różna. Nie chciałbym różnicować, która najciekawsza, najpracowitsza, co jest najtrudniejsze. Najważniejsze dla mnie jest to, że mam przyjemność pracować z radnymi, którzy rozumieją istotę samorządu i zasady funkcjonowania powiatów. Mogę z całą od... więcej»

Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające DOI:10.15199/50.2018.4.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu Stosownie do art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne1 linię brzegu ustala się dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych2. Określając zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu, należy w szczególności odwołać się do pojęć zdefiniowanych na potrzeby tego aktu normatywnego, zgodnie z którymi ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami - art. 16 pkt 5 pr. wod.; 2) gruntach pokrytych wodami - rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących - art. 16 pkt 16 pr. wod.; 3) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu - art. 16 pkt 21 pr. wod.; 4) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu - art. 16 pkt 47 pr. wod.; 1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, [dalej: pr. wod.]. 2 Art. 220 ust. 1 pr. wod. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. 5) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów3 - art. 16 pkt 65 pr. wod.; 6) wodach pow... więcej»

Panie Mecenasie - to wygraliśmy czy przegraliśmy przed KIO? (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
O tym, jak bardzo wykonawca, odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) lub zamawiający może się zdziwić rozstrzygnięciem Izby, powinna decydować jedynie struktura procesu odwoławczego ustalona m.in. treścią art. 190 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 2-4 i ust. 7 i w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Jak wielokrotnie wskazywano w licznych wyrokach KIO, w trakcie postępowania odwoławczego skład orzekający Izby nie może zastąpić i nie zastępuje zamawiającego, dlatego też nie przeprowadza za zamawiającego przypisanych mu ustawowo czynności. Weryfikuje jedynie działania zamawiającego, biorąc pod uwagę wyłącznie treść przepisów i ustalony na moment zakończenia rozprawy stan faktyczny i tylko w tym obszarze ocenia zgodność działań lub zaniechań zamawiającego z literą ustawy Pzp. Chociaż trzeba dodać w tym miejscu, że skład orzekający nie jest związany żądaniami odwołującego się i Izba może nakazać np. wprowadzenie innej treści warunku udziału w postępowaniu czy opisu przedmiotu zamówienia, czy kryterium oceny ofert niż tego żądano w odwołaniu. Ta zmiana może nie satysfakcjonować odwołującego się, może też nie otworzyć mu dostępu do postępowania, pomimo uwzględnienia odwołania przez Izbę. Niemniej jednak treść nakazanej zmiany w SIWZ czy ogłoszeniu o zamówieniu musi się mieścić w ramach możliwości, jakie daje przepis, którego naruszenie Izba stwierdziła. Nie można zapominać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ko... więcej»

In memoriam Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik
Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik 11.11.1944 r. - 22.03.2018 r. Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 22.03.2018 roku zmarł nagle prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej - członek od 1969 roku Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był wychowawcą kilku pokoleń polskich geodetów. Prof. Marcin Barlik urodził się 11.11.19... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Metadane to nic nowego W potocznym rozumieniu metadane można zdefiniować jako dane o danych. Pojedynczy plik metadanych opisuje odpowiadający mu zbiór danych (np.: książkę, utwór muzyczny, plan zagospodarowania przestrzennego, zbiór punktów osnowy czy zbiór obiektów mapy zasadniczej). Opis realizowany jest za pomocą niewielkiego dokumentu zapisanego w formacie XML. Zakres treści metadanych jest ściśle zależny od właściwości opisywanego zbioru danych. Inny będzie zestaw meta... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
System zamówień, jaki znamy wkrótce odejdzie do lamusa, a mało kto jest na to przygotowany, zwłaszcza dotyczy to MŚP (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r., powoduje po stronie wykonawców, że składanie dokumentu JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Innymi słowy, złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r., będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Zatem wykonawca nie może do oferty dołączyć... więcej»

Spotkanie Noworoczne Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi
W dniu 22 stycznia 2018 roku z inicjatywy Zarządu Oddziału SGP w Łodzi odbyło się coroczne spotkanie noworoczne zorganizowane w restauracji "Satyna". Na wstępie Prezes Zarządu Teresa Rżanek-Kmiecik powitała przybyłych wszystkich członków naszego oddziału i wraz z nimi powitała zaproszonych gości: Artura Dunina - Posła na Sejm VI, VII, VIII kadencji, Członków Honorowych Stowarzyszenia Geodetów Polskich: Profesora Zdzisława Adamczewskiego oraz Piotra Fabiańskiego - równocześnie Prezesa Oddziału Łódzkiego poprzednich kadencji, Janusza Walo - Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Wojciecha Dyakowskiego - Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjneg... więcej»

STOWARZYSZENIA MIERNICZE PROJEKT KODEKSU DEONTOLOGJI MIERNICZEJ
Cel kodeksu deontologicznego § 1. Niniejszy kodeks deontologji mierniczej ma służyć mierniczym przysięgłym za wskazówkę postępowania względem klientów, publiczności, kolegów, pracowników i korporacji mierniczych przysięgłych, a sądowi honorowemu za podstawę przy dochodzeniu i rozstrzygnięciu spraw. Jakkolwiek sądom honorowym korporacji mierniczych przysięgłych nie podlegają mierniczowie rządowi i wojskowi, jednakże i ci mierniczowie powinni się poczuwać do obowiązku przestrzegania przepisów niniejszego kodeksu, jeżeli oprócz czynności swych służbowych także praktykę prywatną wykonywują. W razie wykroczeń w tym kierunku wspomnianych mierniczych, nie przynależnych do korporacji mierniczych przysięgłych, ta ostatnia w obronie godności stanu zwracać się będzie do właściwych władz dyscyplinarnych tych mierniczych. I. Obowiązki mierniczych przysięgłych w ogólności § 2. Każdy mierniczy powinien sumiennie wykonywać obowiązki swego zawodu, mając przede wszystkim na względzie dobro klienta, powinien też przestrzegać godności, honoru tudzież wspólnych interesów moralnych i materialnych stanu mierniczego, a koleżeństwa w stosunku z innymi mierniczemi. § 3. Godności mierniczego przysięgłego nie może piastować człowiek, wykluczony ze społeczności ludzi honorowych, tj. zaliczony do osób, które dopuściły się pewnego ściśle kodeksem honorowym określonego czynu. § 4. Praktyka miernicza opiera się na swobodnej umowie między mierniczym a klientem. Za swe czynności mierniczy ma prawo i obowiązek żądać stosownego wynagrodzenia. § 5. Mierniczy ma unikać natrętnego narzucania usług, tudzież reklamy kupieckiej, a tembardziej reklamy jarmarcznej i szarlatańskiej. § 6. Stosunki koleżeńskie ma cechować prawość, lojalność i uprzejmość. Mierniczy wystrzegać się będzie wszystkiego, coby mogło przynieść ujmę stanowi mierniczemu. § 7. Mierniczowie, przynależni do korporacji mierniczych przysięgłych, mają się stosować do jej uchwał i zarządzeń. II. Obowiązki... więcej»

Peak XV/ K2\* (Ryszard RUS)
Narodowa, zimowa wyprawa na K2 [2017/2018] oraz rocznica pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięczniki [17 lutego 1980 Mount Everest (8848 m) - geodeta Leszek Cichy (absolwent Politechniki Warszawskiej) i elektronik Krzysztof Wielicki (absolwent Politechniki Wrocławskiej)] to powód poszukiwań "geodezyjnych korzeni"… Podczas Kampanii Wschodnioindyjskiej w 1802 roku Brytyjczycy rozpoczęli "The Great Trigonometrical Survey" Indii, aby ustalić m.in. lokalizacje, wysokości i nazwy najwyższych gór świata. Zaczynając od południowych Indii, zespoły badawcze pracowały przy pomocy gigantycznych teodolitów, każdy o masie 500 kg (1100 funtów) i wymagając... więcej»

Wróciliśmy z dalekiej, makabrycznej podróży... na jak długo? (Zdzisław Adamczewski)
Motto: 22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy zaskarżonej ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. ulega likwidacji centralny organ administracji rządowej - Główny Geodeta Kraju oraz podległy mu urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przepisy te wprowadzono w drugim czytaniu projektu ustawy. W opinii Prezydenta RP, w trakcie prac ustawodawczych naruszone zostały standardy tworzenia prawa wynikające z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, zgodnie z którymi niedopuszczalne jest podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzenie poprawek, których zakres wykracza poza jej przedmiot. Z powyższych względów Prezydent RP podjął decyzję o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją. www. president. pl serwis informacyjny 22.12.2003 Kiedy z godziny na godzinę, na wstrzelony jak z procy wniosek posła z Gliwic, któremu napisali poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami (!), zlikwidowali centralny organ w sprawach geodezji i kartografii - Głównego Geodetę Kraju oraz jego urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, myślałem, że to jakiś koszmarny sen. Za pierwszej komuny by to w ten sposób nie przeszło. Rzecz bez precedensu. Parę dni budziłem się i szczypałem w pośladek, powtarzając: nie, to niemożliwe - taki idiotyzm?!!! Tak brutalnie wciśnięty! Przecież dopiero co dodali Urzędowi 8 etatów, dopiero co przyjęli projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieco wzmacniający nadzór Główn... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
W nowym roku - nowe budynki - po nowemu, czyli zmiany w zasadach projektowania (Tomasz Budzyński)
Przełom roku to czas wielu zmian, w nieruchomościach również. W związku z rekonstrukcją rządu z dniem 22 stycznia br. kierowanie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w tym także nadzór nad Głównym Geodetą Kraju przejął od Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministra Infrastruktury) nowo powołany Minister Inwestycji i Rozwoju. O jego działaniach, mam nadzieję, że nie raz jeszcze będę miał okazję napisać, również w związku z rozwojem polskiej geodezji. Póki co, w tym miesiącu, wrócę jeszcze do efektów działalności ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp... więcej»

XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley’a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera ... więcej»

Katalog wytycznych na stronie GUGiK (Robert ŁUCZYŃSKI)
Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił na swojej stronie internetowej "Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii" (gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/katalog-wytycznych). Katalog podzielono na 16 tematów głównych: 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, materiały zasobu. 2. Rejestry publiczne w pzgik. 3. Operat techniczny. 4. Wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowywanie ich wyników. 5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 6. Udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac. 7. Przekazanie wyników zgłoszonych prac do pzgik, weryfikacja, przyjęcie/ odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik. 8. Licencje. 9. Opłaty za udostępnianie ... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym numerze chciałbym przedstawić ideę zbiorczych usług WMS oraz podstawowe informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu C-GEO, które przygotował Pan Jerzy Biegalski z firmy Softline w odpowiedzi na mój apel w poprzednim numerze. W dalszym ciągu oczekuję na informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu innych firm, które będę sukcesywnie przedstawiał. Mam nadzieję, że informacjami przedstawionymi w poprzednim numerze przekonałem Państwa, że dostępne usługi WMS są doskonałym materiałem referencyjnym przydatnym w codziennej pracy geodety. Wynika to głównie z faktu, że przeważnie usługi te dostarczane są z bieżących zbiorów danych, prowadzonych przez instytucje mające obowiązek dbania o aktualność danych. Najwięcej dostępnych usług WMS z zakresu treści geodezyjnych dotyczy danych ewidencji gruntów i budynków, której dane źródłowe prowadzone są w powiatach. Aktualnie 310 powiatów udostępnia usługi WMS, a ich adresy można znaleźć na stronach starostw powiatowych lub w zestawieniach publikowanych na portalach stronach internetowych: www.igeomap.pl, www. geoportal.gov.pl, www.geoforum.pl, www.gisplay.pl i innych. Aby użyt... więcej»

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Joanna Krzyszkowska)
Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyło się 9 stycznia 2018 roku, poprowadził Prezes Zarządu Głównego SGP Janusz Walo. Wśród gości powitał: posła Józefa Rackiego, Roberta Kowalczyka, który przybył w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela, Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Ewę Janczar - z-cę Geodety ... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Zebranie Zarządu Głównego SGP w dniu 13.12.2017 r.
Przede wszystkim podjęto uchwałę nr 1/2017 w sprawie utrzymania dyscypliny naukowej "geodezja i kartografia" w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych w związku z planowaną reformą nauki o treści: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wyraża zdecydowane stanowisko za utrzymaniem dyscypliny "geodezja i kartografia" w opracowywanej nowej kwalifikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Wyrażamy opinię, że utrzymanie dyscypliny "geodezja i kartografia" jest niezwykle ważne dla prowadzenia spójnych badań w tym obszarze, kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju gospodarki narodowej w wielu jej obszarach. Wiedza, zasoby informacyjne, bazy danych obiektów topograficznych, kataster nieruchom... więcej»

Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w terenie zabudowanym (Stanisław LISIEWICZ)
Skonstruowanie tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia przemieszczeń we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach, wyszczególnionych na końcu tego opracowania, zaproponowałem sposób łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilny... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Czy dokumenty obcojęzyczne mogą być dopuszczone jako dowód w postępowaniu administracyjnym? - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2017 r. (III SA/Lu 242/17). Dopuszczalne jest uznanie obcojęzycznych dokumentów jako dowodów w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej i nie jest to sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kodeksu) oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Powoływany przepis art. 4 pkt 3 ustawy o języku polskim stanowi, że język polski jest językiem urzędowym terenowych organów administracji publicznej. Z kolei z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie w sprawie prowadzone było w języku polskim. Przepisy art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim nie zostały zatem naruszone. Z powołanych wyżej przepisów nie można również wywodzić zakazu dopuszczenia nieprzetłumaczonego dokumentu obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Dopuszczenie takiego dowodu nie jest sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przy wykładni tego przepisu należy wziąć pod uwagę, że czym innym j... więcej»

Ewidencja gruntów i budynków - rejestrem aktualnym? (Marcin SOSIŃSKI, Dariusz PRĘGOWSKI)
Ewidencja gruntów i budynków, określana w wielu przepisach katastrem nieruchomości, jest tematyką powszechnie znaną wśród specjalistów, wokół której miało miejsce już wiele konferencji, powstało w tym zakresie wiele opracowań, publikacji i artykułów. Pokazuje to, jak obszernym tematycznie zadaniem jest prowadzenie związanych z tą ewidencją zbiorów danych. Zgodnie z podstawowymi regulacjami zawartymi w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: ustawa Pgik), ewidencja gruntów i budynków jest systemem informacyjnym zapewniającym gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie zgromadzonych danych w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Jako rejestr publiczny pełni istotną rolę, dostarczając informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń oraz dla potrzeb oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Wskazuje to na szeroki wachlarz zastosowań zgromadzonych przez starostów w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków informacji. W dobie XXI wieku istotnym jest szybki dostęp do wielu różnych informacji, ale takich, które cechując się wiarygodnością oraz aktualnością, mogą posłużyć dla potrzeb zainteresowanych. Dlatego też obszar artykułu ogranicza się do tej problematyki w zakresie zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków danych, aspektów związanych z utrzymaniem ich aktualności oraz jej znaczenia dla odbiorców udostępnianej informacji. Przystępując do analizy tematyki związanej z aktualnością danych ewidencyjnych, na wstępie, dla usystematyzowania pewnych stosowanych w dalszej części skrótów myślowych, warte przypomnienia pozostaje, że zgodnie z ustawą Pgik, organem właściwym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jako części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są starostowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków mają istotne znaczenie dla wielu dziedzin z zakresu funkcjonowania gospodarczego gmin, powiatów, województw... więcej»

Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym - kiedy można? Czy można ponownie rozgraniczyć nieruchomość rozgraniczoną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym?
Tym razem zadaliśmy autorytetom pytania: 1. Kiedy można przeprowadzić rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym, a kiedy należy odmówić przeprowadzenia takiego rozgraniczenia? 2. Czy można ponownie przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości rozgraniczonej w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowym - jeżeli tak to kiedy? Do zadania właśnie takich pytań skłoniły mnie rozmowy z różnymi autorytetami, gdzie na tak zadane pytanie otrzymywałam zupełnie skrajne odpowiedzi. Jako, że dyskusja dotyka rozgraniczeń, o których ostatnio jest głośno, z powodu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, jakie odbyło się w dniu 19.12.2017 r. w Sejmie, chciałam wypowiedzieć się w temacie weryfikacji dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia w aspekcie orzecznictwa sądowego w tym zakresie. W zakresie weryfikacji przez starostę w kontekście dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia dochodzi do wielu konfliktów, albowiem weryfikator wkracza często w kompetencje wójta/burmistrza/prezydenta, do czego, zgodnie z przepisami, takiego prawa nie posiada. W trakcie rozgraniczenia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, powstają dwie dokumentacje: Oceniana przez wójta/burmistrza/prezydenta dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (§ 19), która obejmuje: 1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, 3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji, 4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie, 5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony, 6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł, 7) protokół graniczny (załącznik - szkic graniczny) lub akt ugody, 8) opinię geodety dotyczącą... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577