• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2018-11

zeszyt-5676-przeglad-geodezyjny-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Reforma nauki a nasza naukowa niepodległość (Tomasz Budzyński)
Gdy 1 października br. zainaugurowany został kolejny rok akademicki, a wraz z nim rozpoczęła się wielka reforma szkolnictwa wyższego i nauki, stało się jasne, że już nigdy nie będzie tak samo jak kiedyś. Co prawda, jeszcze nie słychać wyraźnych odgłosów nadciągającej rewolucji, ale to jest tylko cisza przed burzą. Do końca listopada br. każdy pracownik prowadzący działalność naukową na uczelni (w instytucie) ma przypisać się do nowej dyscypliny (maksymalnie dwóch), a dokładnie złożyć oświadczenie o reprezentowanej przez niego dziedzinie i dyscyplinie. Jest to niezwykle ważne dla uczelni i samych pracowników, gdyż aby dana dyscyplina mogła być rozwijana, powinno ją reprezentować co najmniej 12 pracowników. Rozwój danej dyscypliny będzie zależał między innymi od jej finansowania, a z kolei wysokość ministe... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 37/11/2018 W celu określenia długości projektowanego, kolejowego tunelu AB, przebiegającego pod wzniesieniem, założono między punktami wlotu A i wylotu B ciąg poligonowy ADCB, w którym pomierzono trzy boki i dwa kąty. A oto uzyskane wyniki pomiarów: długości boków: AD = 320.00 m, CD = 180.00 m, BC = 460.00 m, wartości kątów: α = ADC = 125g.2222, β = DCB = 107g.0000. Krzyżówka geodety 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 POZIOMO: 3) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie ato... więcej»

Poziom kar umownych rodzajem represji względem wykonawcy (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
W celu uzyskania narzędzia dla pozyskiwania dodatkowych dochodów - za przyzwoleniem różnych organów państwowych - zamawiający gremialnie zaczęli wpisywać do umów w sprawie zamówienia publicznego regulacje dotyczące kar, po pierwsze na wygórowanym poziomie, czasami rażąco wygórowanym, po drugie za "opóźnienie". Takie rozwiązanie uprawnia zamawiającego do nałożenia kar umownych na wykonawcę na zasadzie ryzyka, a nie winy, co ewidentnie odrywa takie rozwiązanie od funkcji odszkodowawczej kary umownej. Zamawiający powinni sobie zdawać sprawę, że w sytuacji gdy zamówienie zostanie wykonane należycie i w terminie, to powinni spotkać się z wytykiem, ... więcej»

Wiarygodność granic w ewidencji gruntów i budynków (Witold RADZIO)
Na wstępie, aby uniknąć nieporozumień językowych, pragnę odnieść się do użytych w tytule pojęć: - wiarygodność, - granice, - ewidencja gruntów i budynków. Wiarygodność - według Wielkiego słownika języka polskiego to cecha kogoś lub czegoś niebudzącego wątpliwości i takiego, któremu można zaufać. W tym kontekście, w dalszej części mojej wypowiedzi będę starał się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), dotyczące granic, zasługują na miano wiarygodności lub w jakich przypadkach oraz w jakim stopniu te informacje można obdarzyć taką cechą. W EGiB, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzone są informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych. Każda z wymienionych wyżej rodzajów nieruchomości ma swoje granice, ale przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będzie wyłącznie granica nieruchomości gruntowych, rozumiana, w świetle art. 46 kc, jako linia rozdzielająca części powierzchni ziemskiej stanowiących odrębny przedmiot własności. Granice nieruchomości są immanentnymi elementami każdej nieruchomości, ponieważ każda nieruchomość jest częścią wydzieloną z całości, jaką jest terytorium naszego kraju. Nie znaczy to jednak, że każda granica nieruchomości jest oznaczona na gruncie za pomocą stałych znaków granicznych lub elementów zagospodarowania terenu, takich jak budynki, płoty, miedze. Z powyższej tezy nie wynika także, że w każdym przypadku dostępne są informacje o przebiegu granic nieruchomości. Z reguły informacje o przebiegu granic nieruchomości zawarte są w operatach technicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktach ksiąg wieczystych oraz innych dokumentach, takich jak akty notarialne i orzeczenia sądowe. Informacje te mogą mieć różną postać: - opisu słownego, np. w protokołach granicznych oraz w aktach notarialnych; - opisu liczbowego, sporządzonego na podstawie wyników geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub ... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-10-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 1846 2018-09-28 2019-01-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 1872 2018-10-01 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania li... więcej»

2018-10

zeszyt-5644-przeglad-geodezyjny-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Dzień Geodety w Rzeszowskim Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich (1-2 września 2018 roku) (Zdzisław Obłój)
Obchody "Dnia Geodety" w Oddziale Rzeszowskim odbyły się w dniach 1-2 września 2018 r. w Rymanowie Zdroju w zajeździe "Zacisze". W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu geodetów z rodzinami. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie. Zespół dawnych miejskich piwnic, znajdujących się pod staromiejskim Rynkiem został odremontowany, połączony w trasę turystyczną i oddany do zwiedzania w 2007 r. Długość trasy wynosi 396 metrów. Aktualnie trasa składa się z 40 połączonych ze sobą pomieszczeń, położon... więcej»

Czy polskie, zabytkowe znaki graniczne … znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? (Ryszard Rus)
W konsekwencji spotkania z dnia 1 lutego br. z prof. Bogusławem Szmyginem (str. 49 PG nr 3 z 2018 r.), Prezes SGP Janusz Walo i Sekretarz generalny SGP kol. Barbara Kosińska, pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. L.dz. 10/120/2018 zwrócili się do Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z prośbą o pozytywne zaopiniowanie międzynarodowych starań o objęcie historycznych granic i znaków granicznych ochroną poprzez umieszczenie ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. E... więcej»

Historia Konferencji Technicznych "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK", czyli pięć lat innowacyjności (Zbigniew MALINOWSKI)
Piąta edycja konferencji w Jachrance już za nami. Po pięciu latach zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego konferencja organizowana przez firmę Geo‑System Sp. z o.o. cieszy się taką popularnością? Aby na nie odpowiedzieć, musimy wrócić do początku, czyli do roku 2014. To wtedy, w nocy z 11 na 12 lipca geodezyjna rzeczywistość uległa zmianie - weszły w życie istotne zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Te zmiany zmotywowały w lipcu 2014 roku ówczesnego Prezesa firmy Geo‑System Sp. z o.o. dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego do zorganizowania pierwszej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK". Jak wspomina Waldemar Izdebski: "Wymyśliłem to, leżąc na plaży na jednej z greckich wysp. Następnie kilka telefonów do firmy i zanim wróciłem do Polski wszystko było już ustalone i zarezerwowane". Zorganizowana w ekspresowym tempie konferencja miała na celu przede wszystkim podjęcie publicznej dyskusji w środowisku geodetów, dotyczącej wprowadzonych zmian. Pierwsza konferencja w Jachrance zgromadziła niemal 50 osób, przede wszystkim przedstawicieli powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Podsumowaniem konferencji było wystosowanie, znanego dalej jako "Postulaty z Jachranki", pisma do Głównego Geodety Kraju z wnioskami o zmianę zapisów prawnych dotyczących przede wszystkim likwidacji licencji i przywrócenia opłat zryczałtowanych za zgłoszenie prac geodezyjnych. Ilustracja 1 - uczestnicy I edycji konferencji Omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsługi płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane p... więcej»

"Libijskie peregrynacje" - fragment książki (Stefan BAJER)
O książce Książka napisana w latach 2017 - 2018, w oparciu o posiadane dokumentacje, fotografie i filmy nakręcone w trakcie pobytu w Libii, w latach 1979 - 1981 i przebytych w tym czasie ok. 3 tysięcy km tras. Autor chciał w niej pokazać spostrzeżenia związane z pracą, podróżami i obserwacjami różnic kulturowych dwóch narodów o bardzo odrębnej historii, klimacie, geografii i wynikających z tego doświadczeń i zachowań. Celem było również pokazanie piękna i egzotyki architektury, przyrody, specyfiki wynikającej z wyznawanych wierzeń religijnych oraz tła perturbacji społecznopolitycznych. FRAGMENT - 1 8. Budowa drogi Molga — Sugh Al- Ahad Na tej budowie spędziłem sporo c... więcej»

Metoda wyznaczania rzeczywistych kątów refrakcji w tunelowej sieci modularnej DOI:10.15199/50.2018.10.1
(Henryk BRYŚ)

1. Wprowadzenie i postawienie problemu Propagacja fal świetlnych w atmosferze ziemskiej wskutek różnych niż w próżni oraz zmiennych w czasie i przestrzeni czynników meteorologicznych, jak również zmiennego składu powietrza, ulega zakłóceniom wyrażającym się zmianami prędkości, częstotliwości, intensywności i kierunku. Zakłócona zostaje prostoliniowość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Efekty tych zmian obniżają w istotny sposób możliwe do osiągnięcia współczesnymi instrumentami geodezyjnymi dokładności wyznaczania kierunku i odległości. Wartości pojedynczych kierunków poziomych, bez wpływu heterogenicznego ośrodka pomiarowego, wyznaczane są aktualnie z odchyleniem standardowym 0,15 mgon, natomiast odległości z błędem względnym 10-7 (dalmierze Terrameter LDS 2 oraz CR 2014 Geomensor) tj. 0,1 mm/ km [4]. Podniesienie wewnętrznej dokładności pomiarów kątowych tachimetrami elektronicznymi ostatniej generacji, od czasu wprowadzenia najnowszych osiągnięć optoelektroniki, przy równocześnie wysokim stopniu automatyzacji procesu pomiarowego, spowodowało, że największym źródłem błędów pomiarów tunelowych są systematyczne wpływy refrakcji poziomej. Realne warunki meteorologiczne i klimatyczne naturalnego ośrodka pomiarowego powodują bowiem, że wyniki obserwacji kierunków obarczone są błędami o jeden rząd większymi od odchyleń standardowych podawanych przez renomowane firmy sprzętu geodezyjnego. Wartość efektów refrakcji jest funkcją takich czynników jak: współczynnik załamania powietrza, długość celowej, długość stref pola temperatury, usytuowanie stanowiska instrumentu i celu względem otaczającej zabudowy, topografia terenu, intensywność insolacji, prędkość wiatru, stopień zachmurzenia nieba, ale przede wszystkim - wartość gradientów współczynnika załamania powietrza w kierunku prostopadłym do linii celowej. Głównymi czynnikami kształtującymi pole refrakcyjne są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prężność pary wodne... więcej»

2018-9

zeszyt-5621-przeglad-geodezyjny-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Spojrzeć w przeszłość ze zdjęciami lotniczymi (Krzysztof BAKUŁA)
Ozdjęciach archiwalnych pisałem już na łamach Przeglądu Geodezyjnego w kwietniu 2017 roku. Temat ten, dzięki pięknym czarno-białym zdjęciom, kojarzy mi się z pewną nostalgią i zadumą, która niewątpliwie udziela się Redakcji i Czytelnikom… We wspomnianym artykule sprzed roku padły nazwy najważniejszych źródeł danych w postaci archiwalnych zdjęć lotniczych, jakimi obecnie jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralne Archiwum Wojskowe. Okazuje się jednak, że "kopalnią" zdjęć archiwalnych mogą być powiatowe ośrodki geodezyjne oraz urzędy miast i gmin, które niejednokrotnie są w posiadaniu kopii zdjęć lub ich papierowych odbitek uzupełnionych czasem o dodatkowe dane. Przykładem cieka... więcej»

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II (Robert ŁUCZYŃSKI)
Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 roku. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom: ??Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), ??K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), ??ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN Faza II). Celem CAPAP jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennyc... więcej»

GRANICA \* ...czyli HiT_ofonowe uzupełnienie w nawiązaniu do publikacji dr inż. Ludmiły Pietrzak "Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych" PG 7/2018 (Ryszard RUS)
Kiedy ludność była na etapie zbieractwa, pojęcie granicy nie było znane. Gromady (hordy) ludzi przemieszczały się z miejsca na miejsce na ogromnych, nieograniczonych przestrzeniach. Granica pojawiła się dopiero na wyższym etapie rozwoju społecznego wraz z przejściem do życia osiadłego, kiedy nauczono się uprawiać ziemię, hodować zwierzynę, budować chaty i osiedla. Istnieje hipoteza, że najstarsze wyobrażenie granicy wywodzi się z obrządku uświęconego kultem religijnym, w toku którego kapłan (czarownik) zakreślał w miejscu przebiegu uroczystości linię władania bóstwa. Zakreślony przez nią obszar stawał się świętością, toteż przekroczenie linii traktowano jako sprzeniewierzenie się bóstwu i było surowo karane. Z upływem czasu miejsce mistycyzmu religijnego zajęła praktyka polityczna tworzących się organizacji przedpaństwowych i państwowych czyniąca nienaruszalność granic treścią społeczną. Pojęcie to ukształtowane było już w momencie powstawania Pisma Świętego, w którym dokładnie określono granice ziemi - zgodnie z Wikipedią najstarszą formą jest kudurru (kamień graniczny, stela graniczna). W starożytnej Mezopotamii stela kamienna ozdobiona reliefem w kompozycji pasowej (sceny figuralne, przedstawienia symboliczne) i czasami zawierająca napisy w piśmie klinowym o wysokości do 1 m, stanowiąca świadectwo nadania przez władcę majątku ziemskiego. Znana od III tysiąclecia p.n.e., powszechna w okresie panowania Kasytów. Kudurru zazwyczaj przechowywane było w świątyni, a właściciel otrzymywał kopię na glinianej tabliczce. Stałym elementem płyty było umieszczenie imienia darczyńcy i obdarowanego, a także odwołanie się do bogów. Kudurru były dokumentami poświadczającymi królewskie nadania ziemi członkom rodziny królewskiej oraz dworskim dostojnikom w okresie pa... więcej»

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (wartości atrybutów ZRD, BPP - kiedy? jakie?) (dyskusja )
W ramach działań związanych z ZSiN i RPO przeprowadzane są liczne modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Przy braku wiarygodnych danych w Zasobie odnośnie do granic, ma zastosowanie § 39 rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z tym paragrafem, kolejność czynności odbywa się następująco: 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek. 3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków. Zgodnie z przykładowymi zapisami SIWZ w zakresie takich zamówień publicznych, przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych należy nadać wartości atrybutów ZRD, BPP, w zależności od wykonanych prac ustaleniowych: 1. Jeżel... więcej»

Nowa era w inwestycjach mieszkaniowych (Tomasz Budzyński)
Dnia 22 sierpnia br. rozpoczęła się nowa era, a konkretnie nowa dekada w inwestycjach mieszkaniowych. Tak długo bowiem będzie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana powszechnie specustawą mieszkaniową. Zawiera ona rozwiązania, które pozwolą szybciej przeprowadzić proces inwestycyjny, w szczególności poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego. Aby móc skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, inwestor, a właściwie inwestycja powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi stanowić przedsięwzięcie, polegające na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie, w wyniku którego powstaną budynki lub budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych co najmniej 25-ciu lub liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie mniejszej niż 10. Ponadto inwestycja musi spełniać standardy lokalizacyjne oraz urbanistyczne określone w ustawie lub lokal... więcej»

2018-8

zeszyt-5588-przeglad-geodezyjny-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Krzysztof BAKUŁA)
W dniu 20 marca 2013 r., podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, powiadomiono ówczesnego Głównego Geodetę Kraju o zamiarze wystosowania wniosku do GUGIK z prośbą o powołanie zespołu do spraw analizy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu pod kątem wprowadzenia takich zmian, aby dokument był bardziej odporny na postęp technologiczny, m. in. poprzez koncentrację na cechach produktu i metodach kontroli. Byłaby to także okazja do usunięcia niedoskonałości ww. rozporządzenia, wyartykułowanych podczas seminarium w rok po obowiązywaniu tegoż dokumentu. W czasie seminarium, w którym udział wzięło ponad 50 osób, swój punkt widzenia zaprezentowali przedstawiciele wykonawców prac geodezyjnych, służby geodezyjnej i kartograficznej oraz środowiska naukowego. Podzielono się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami nabytymi przez rok obowiązywania nowego przepisu. Już wtedy dyskusje prowadzone w trakcie seminarium wykazały wiele braków i nieścisłości w aktualnie obowiązującej wersji rozporządzenia. Wymagało to, zdaniem uczestników seminarium, nowelizac... więcej»

Lekki wstyd - wypisy i wyrysy nie zawsze bez opłat dla podmiotów publicznych (Dariusz Pręgowski)
Nie wiem, czy inni geodeci powiatowi mają z tym dylemat, ale domyślam się, że tak. W tym artykule, tak jak zazwyczaj, roztrząsając zadany sobie problem merytoryczny, skupiam się na jednym tylko przepisie. Tym razem padło na przepis ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej ustawa Pgik), ujęty w art. 40b ust. 2 pkt 4, w którym to ustawodawca przewidział jeden z wyjątków w stosunku do ogólnej zasady odpłatności za udostępniane dane i wykonanie czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. A mianowicie, nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu: a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa. Obecnie dostrzegam, że coraz częściej orzecznictwo sądów administracyjnych w przypadku jakichkolwiek możliwości interpretacji przepisu, zmierza do rozstrzygnięć na korzyść interesantów administracji. W zasadzie, jest to słuszna tendencja, zgodna z jedną z naczelnych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego ujętych w art. 7a § 1: Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Jednakże, również coraz częściej mam wrażenie, że sądy te próbują interpretować również to, co nie powinno podlegać interpretacji ze względu na to, że sformułowani... więcej»

Ocena realizacji celów stawianych przed systemami regionalnymi (Dorota TRACZYK)
W jakim celu tworzy się regionalne systemy informacji przestrzennej? Podstawowym celem tworzenia systemów regionalnych jest zapewnienie dostępu do wiarygodnej, aktualnej, kompleksowej informacji przestrzennej o regionie szerokiemu gronu odbiorców: administracji, instytucjom, przedsiębiorstwom i mieszkańcom regionu. Dostęp do szerokiego wachlarza danych przestrzennych o województwie realizowany jest za pomocą geoportalu regionalnego, który umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie metadanych i danych, wizualizację danych przestrzennych, integrację danych pochodzących z różnych źródeł i różnych dziedzin oraz przeprowadzanie analiz przestrzennych. Jest to miejsce, gdzie publikowane są dane przestrzenne z poziomu województwa, wynikające z realizacji nałożonych na samorząd zadań. Prezentowane są one na tle danych ogólnokrajowych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Poza tym znajdziemy dane pochodzące z poziomu lokalnego (powiatowego, miejskiego i gminnego), dane branżowe oraz dane różnych organizacji działających w regionie. Warto podkreślić, że tworzenie systemów informacji przestrzennej niesie wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim zbiory danych, które funkcjonują w urzędzie zostają zinwentaryzowane i dostosowane do formy elektronicznej. Kolejnym aspektem jest wykluczenie problemu związanego z redundancją danych, zarówno przy tworzeniu jak i pozyskiwaniu od innych jednostek. Powstaje szereg różnych tematycznych wykazów, rejestrów i oprac... więcej»

Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2
(Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Paweł HANUS)

Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble... więcej»

Fikcyjna dolegliwość przepisów dotyczących podwykonawstwa w PZP (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Od blisko dwóch lat olbrzymie kontrowersje wzbudza okoliczność, jaką rangę należy przypisać informacji o podwykonawstwie, która stanowi część niemalże każdego formularza ofertowego. Czy oświadczenie tyczące się podwykonawstwa stanowi część oferty sensu stricto czy też jest to niewiążąca informacja, a jakiekolwiek niezgodności w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP? Czy skoro można nie podawać nazw (firm) naszych przyszłych podwykonawców, to czy można również nie wpisywać części zamówienia publicznego, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom? Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Po nowelizacji z lipca 2016 r. problematyczne początkowo było ... więcej»

2018-7

zeszyt-5560-przeglad-geodezyjny-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Geoinfologia (4) Przyczynek do systemu – o stanowieniu prawa (Władysław BAKA)
Motto: Geodeta powinien utrzymać swą pracę na wysokim poziomie, poświęcając w miarę możności swój czas również sprawom nauki. Zrzeszenia fachowców ułatwiają wymianę poglądów, a uwagi praktyków są b. ważkie dla wprowadzenia bardziej doskonałych metod pracy. Jeżeli tedy inżynier miernictwa z jakichkolwiek powodów nie może oddać się ścisłej pracy naukowej, niechże nie pogardzi rolą systematyka, niechże spełni piękne zadanie kulturalne, polegające na stwarzaniu warunków dla postępu wiedzy technicznej, która tak wielką odgrywa rolę w gospodarstwie i obronie Państwa. Prof. dr inż. Kasper Weigel W odczycie pt: "Zadania naukowe inżyniera geodety" wygłoszonym na I Kongresie Inżynierów Miernictwa w Warszawie w lutym 1939 r. Geoinfologia jest to społeczny, zorganizowany system tworzenia, wymiany (w tym aktualizacji) i udostępniania danych geoprzestrzennych na potrzeby naukowe, gospodarcze i obronne całego społeczeństwa, poparty nauką i nauczaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w zawodach: geodety uprawnionego, urzędnika organu administracji geodezyjnej oraz pracownika nauki - nauczyciela w dziedzinie geodezji i kartografi ... więcej»

Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych DOI:10.15199/50.2018.7.3
(Ludmiła PIETRZAK)

Znak graniczny zdefi niowany jest nie na poziomie ustawy, lecz na poziomie rozporządzenia. W § 2 rozporządzenia ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.1999.45.453) ustanowiono, że: znak graniczny - to znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym (punkt graniczny to punkt określający przebieg granicy nieruchomości) lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. Tym samym znaki graniczne to nie tylko wyprodukowane i zakopane w gruncie słupki betonowe, ale również kopce, kamienie, inne trwałe elementy zagospodarowania w terenie (np. narożnik ogrodzenia, budynku itp.). Obowiązek ochrony znaków granicznych wpisany jest w art. 38 ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi czne, zgodnie z którym właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych. Kodeks cywilny w art. 152. stanowi, że właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Z kolei w art.154 domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów, a korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Sankcję za niszczenie znaków granicznych wpisane są w art. 277 Kodeksu karnego (Dz.U.2017.2204 t.j.), zgodnie z którym, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy odróżnić często mylone dwie defi nicje: znaku granicznego od znaku geodezyjnego. Znak geodezyjny zdefi niowany jest w art.2... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Infrastruktura Informacji Przestrzennej i jej związek z geodezją Jak Państwo zapewne wiecie od 7 czerwca 2018 roku pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju. Zaczynając w styczniu 2018 r. prowadzenie działu "Geoinformatyka przyjazna geodecie", zupełnie nie przewidywałem takiego scenariusza rozwoju wydarzeń. Ponieważ jednak pojawiła się realna szansa na dokonanie koniecznych zmian w geodezji i wyeliminowanie zjawisk, które nam wszystkim przeszkadzają, postanowiłem podjąć to niełatwe wyzwanie. W związku z tym pozbyłem się większościowych udziałów w Geo-System Sp. z o.o., fi rmie którą stworzyłem i przez lata rozwijałem. Zrezygnowałem także z funkcji prezesa zarządu Geo-System Sp. z o.o. i teraz z całym zaangażowaniem pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju, łącząc to z pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej. Mimo wielu dodatkowych obowiązków postanowiłem kontynuować prowadzenie działu "Geoinformatyka przyjazna geodecie", bo sądząc z opinii, jakie do mnie docierają, dział jest dosyć popularny wśród czytelników, a teraz dodatkowo ... więcej»

Międzynarodowa dyskusja o innowacjach w geodezji i nie tylko... (Przemysław Leń, Żanna Stręk, Agnieszka Listosz)
W dniach 6-8 czerwca br. odbyła się cykliczna, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacje w geodezji i kartografi i, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych", organizowana przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedrę Geodezji Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Miejscem konferencji był Hotel DUO**** SPA w Janowie Lubelskim. Przybyłych gości uroczyście przywitał dr inż. Przemysław Leń, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Konferencję otworzył dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. UP, kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwe... więcej»

XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Anna Barańska)
W dniach 28-30 maja 2018 r., w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęła Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. Alina Maciejewska. Konferencje TNN stworzyły już ponad ćwierćwiekową tradycję corocznych spotkań środowiska naukowego i branżowego, zajmującego się w swojej działalności zawodowej tematyką związaną z gospodarowaniem nieruchomościami. Wpisały się one na stałe w działalność Towarzystwa, obok ogólnopolskich seminariów naukowych czy działalności wydawniczej. W tegorocznej konferencji uczestniczyło rekordowo dużo, bo aż 97 osób. Wzięli w niej udział przed... więcej»

2018-6

zeszyt-5529-przeglad-geodezyjny-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Infologia jak ufologia, a na dodatek - geoinfologia (Zdzisław Adamczewski)
Wnaszym piśmie, po sąsiedzku z Geofelietonem egzystuje od kilku miesięcy rubryka Wertepy geodezji, w której pan Władysław Baka przekazuje interesująco, acz miejscami kontrowersyjnie, swoje przemyślenia. Początkowe dwa z tych tekstów znalazły się nawet omyłkowo w rubryce Geofelieton, a wszystkie one zasługują na uwagę i... polemikę. Na wstępie pozwolę sobie zaprotestować przeciwko nazwie "Wertepy geodezji", co zresztą już uczyniłem w majowym geofelietonie. Geodezja, moja ukochana, była porządkowana, doskonalona i upiększana od wieków przez znakomitych uczonych i światłych praktyków. Nie ma w niej żadnych "wertepów". Wertepy to ryją ciągle dookoła niej, jako dziedziny pełniącej określone funkcje, osoby prawne, zawłaszczając jej kompetencje oraz osoby fizyczne - zagrażając jej destrukcją przez brak kompetencji lub wręcz pychę, głupotę i pazerność. Wnoszę zatem do Kolegium redakcyjnego o zmianę nazwy wspomnianej rubryki ew. na Wertepy wokół geodezji. Polemizując z panem Władysławem Baką, mam pewien dyskomfort, ponieważ ignoruje on (przemilcza?) moje publikacje, w szczególności pracę "Identyfikacja geodezji jako wielkiego systemu informacyjnego państwa" (EIGiK, Warszawa 2015) czy też geofelietony zamieszczane w naszym piśmie od ponad 27 lat, które traktują o problemach poruszanych przez tego Autora. Notabene pozostaje to w dysonansie np. z pierwszym zdaniem jego tekstu pt. Coś... więcej»

XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji (Włodzimierz Chytry)
W dniach 24-26 maja 2018 roku, w stolicy Czech, Pradze odbyły się XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji. Od wielu lat Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Cesky Svaz Geodetu a Kartografu oraz Slovenska Spolecnost Geodetov i Kartografov organizują naprzemiennie, tradycyjne Międzynarodowe Dni Geodezji. Organizacja tych dni, w roku 2018, przypadła kolegom z Czech, którzy przygotowali Konferencję w Pradze, w hotelu DUO, ul. Teplicka 492.Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowała liczna grupa koleżanek i kolegów, pod przewodnictwem kol. Prezesa SGP prof. Janusza Walo, który był jednocześnie jednym z prowadzących obrady. Program konferencji XXIV Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskich Dni Geodezji został podzielony na następujące bloki tematyczne: Blok 1. Aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezji w poszczególnych krajach. Blok 2. Osnowa geodezyj... więcej»

List do Redakcji Przeglądu Geodezyjnego (Marian Kowalczyk)
W Przeglądzie Geodezyjnym nr 12/2017 (str. 3-9) ukazał się artykuł pt. "Granica prawna - Granica według stanu prawnego", zawierający pisemne opinie kilkunastu osób zaproszonych do dyskusji i poproszonych o odpowiedź na pytanie: czym według nich jest granica prawna nieruchomości? Odpowiedzi są zróżnicowane i bardzo ciekawie argumentowane. Wprowadzenie do wydrukowanej dyskusji Pani Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelna PG rozpoczyna od daty 9 grudnia 2009 r. tj. daty spotkania Głównej Komisji do Spraw Katastru Nieruchomości SGP. Chciałbym tym listem dokonać uzupełnienia. W dniach 4-6 czerwca 2009 r. odbyła się w Nowym Sączu XX Sesja Naukowo-Techniczna SGP z cyklu "Aktualne zagadnienia w geodezji" pod hasłem: "Porządek geodezyjno-prawny ... więcej»

Przegląd przepisów prawa (Ludmiła Pietrzak)
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 28-05-2018 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2018 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 798 2018-04-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 799 2018-04-27 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz... więcej»

Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej 2018 (Rafał Rutkowski)
3 marca b.r. już po raz siódmy odbył się fi nał Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej. Gospodarzem jak zwykle było Technikum Geodezyjne w Warszawie. Konkurs powstał w 2012 roku z inicjatywy naszego kolegi Staszka Grodzickiego. Początkowo był skierowany tylko do uczniów Warszawskiego Technikum. Z założenia składał się z trzech etapów. Uczniowie rozwiązywali 50 pytań testowych (dawniej zamkniętych, a obecnie otwartych) i 3 zadania obliczeniowe. Dziesięciu najlepszych w fi nale odpowiadało na 4 pytania, które oceniała komisja złożona z nauczycieli. ... więcej»

2018-5

zeszyt-5504-przeglad-geodezyjny-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - marzec 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu marcu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez Briana Couttsa z Nowej Zelandii. Artykuł nosi tytuł: "A case for Geospatial Surveyors"1. W latach osiemdziesiątych w wielu krajach zaczęto w odniesieniu do pomiarów (ang. "surveying") używać terminu "geomatyka". Termin ten najpierw zaczęto używać w Kanadzie, a potem rozprzestrzenił się on na inne anglojęzyczne kraje. Autor artykułu podaje trzy tego powody: po pierwsze termin ten (geomatyka) obejmuje szerszy zakres niż same pomiary geodezyjne, po drugie termin pomiary geodezyjne ni... więcej»

Zmiany w projekcie specustawy mieszkaniowej - to już pewne (Tomasz Budzyński)
Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawy mieszkaniowej budzi nadal duże emocje. Znalazło to odzwierciedlenie w trakcie konsultacji publicznych, w których do projektu zgłoszono ponad tysiąc uwag. Niektóre podmioty przesłały propozycje zmian do ustawy, niektóre głównie skrytykowały rozwiązania zawarte w projekcie, inne poszły jeszcze dalej - żądając wstrzymania prac legislacyjnych nad projektem specustawy mieszkaniowej. Wśród podmiotów zgłaszających propozycje zmian w ramach konsultacji publicznych było Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które przesłało ich łącznie 37. Nasze Stowarzyszenie jest przeciwne rozwiązaniom, stanowiącym "obchodzenie" prawa, które stanowi plan miejscowy. Proponuje się w zamian rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany MPZP w przyśpieszonej procedurze, na wzór zapisó... więcej»

Rynia w Falentach z niespodzianką (Dariusz Pręgowski)
Tegoroczne, dziesiąte już cykliczne seminarium "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", organizowane przez Zarząd Oddziału SGP w Warszawie przy współpracy z Główną Komisją Kształcenia Zawodowego SGP, rozpoczęło się od sporej i miłej niespodzianki. 25 kwietnia, w dniu rozpoczęcia trzydniowego seminarium, do publicznej wiadomości podane zostały rezultaty konkursu na stanowisko Głównego Geodety Kraju. Wybrany na to stanowisko dr hab. inż. Waldemar Izdebski miał wziąć udział w spotkaniu w charakterze uczestnika panelu dyskusyjnego otwierającego seminarium, a także w następnym dniu zreferować temat podczas seminaryjnej sesji. Organizatorzy i uczestnicy, przybyli wcześniej do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego 4 Żywioły w Falentach k/Warszawy (tym razem tam impreza przeniosła się z tradycyjnej Ryni), dyskutowali już nad tym wyborem, a jednocześnie niepokoili się, czy Prezes-elekt będzie mógł wziąć udział w spotkaniu w tak ważnym dla niego i dla naszego środowiska dniu. Nie zawiedli się jednak, a rangi imprezie dodała obecność również innych ważnych osób, mających wpływ na kształtowanie dziedziny geodezji i kartografii. Przede wszystkim, oprócz wytypowanego kandydata na Głównego Geodetę Kraju, w seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministra Inwestycji i Rozwoju: Artur Soboń - Sekretarz Stanu, Bartłomiej Stecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury,... więcej»

Fotogrametria w monitoringu roślinności (Krzysztof BAKUŁA)
Maj w większości kojarzy się nam z dynamicznym rozwojem roślinności. Poszukując tematu do obecnego numeru czasopisma, postanowiłem uciec od wydarzeń i problemów dotyczących naszej branży. W tym numerze chciałem zwrócić uwagę na lekturę czasopism naukowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. Do tego tematu powrócę zapewne niejednokrotnie. W Polsce mamy szereg czasopism, które obejmują szeroko rozumianą fotogrametrię i teledetekcję. W związku ze zmianami, które w nauce są wprowadzane w ostatnim dziesięcioleciu, coraz częściej czasopisma te tracą na znaczeniu na rzecz renomowanych czasopism zagranicznych. Coraz częściej też polskie czasopisma zmuszone są do publikowania i nakłaniania autorów do pisania w języku angielskim. Jest to dla niektórych pewne ograniczenie w dostępie do wiedzy, tak jak jest nim również brak otwartego dostępu do niektórych czasopism. Nauka polska musi zdaniem Ministerstwa stać się jednak bardziej umiędzynarodowiona. Polityka w tej kwestii jest chyba niezależna od władzy, bo problem niewątpliwie był i nadal jest. Flagowe czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji - ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (P&RS) jest platformą komunikacji dla naukowców i profesjonalistów, pracujących w wielu dyscyplinach, które wykorzystują fotogrametrię, teledetekcję, systemy informacji przestrzennej, widzenie maszynowe i dziedziny pokrewne. Czasopismo w swoim opisie wskazuje, iż służy jako źródło odniesienia i archiwum postępów w tych dziedzinach. Jego celem jest publikowanie wysokiej jakości, recenzowanych artykułów o charakterze naukowo-badawczym oraz technologicznym i aplikacyjnym.... więcej»

SURVEYORS (Ryszard RUS)
Mount Rushmore - góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota Południowa, w której w latach 1927-1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to (od lewej): George Washington (początek budowy 1930),Thomas Jefferson (1936), Theodore Roosevelt (1939) oraz Abraham Lincoln (1937). Czy wiesz, że 3 z nich ma w CV "geodezyjne doświadczenie"? George Washington (ur. 1732 - zm. 1799) Pierwszy Prezydent USA [30 kwiecień 1789 - - 4 marzec 1797] George Washington urodził się 22 lutego 1732 roku w Pope’s Creek w brytyjskiej kolonii Wirginia. Doświadczenia George'a Washingtona jako GEODETY (SURVEYOR) we wczesnych latach młodzieńczych t... więcej»

2018-4

zeszyt-5471-przeglad-geodezyjny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Udar, szpital - refleksje (Zdzisław Adamczewski)
Obudził mnie telefon. Zerwałem się, żeby odebrać. Miałem zakłóconą równowagę. U lewego ramienia zwisał mi bezwładnie… kawał mięsa z kością. To była moja ręka. Żona zadzwoniła po Pogotowie. Przyjechali szybko. W karetce zmierzyli cukier (w normie) i ciśnienie (jak dla mnie - gigantyczne: 227/90). Potem było odwrotnie niż w mediach o służbie zdrowia: sprawnie, przyjaźnie na ostrej izbie przyjęć, transport wewnętrzny i - znalazłem się na monitorowanym łóżku na Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (MSS). Wspaniały, solidnie wybudowany obiekt (dawny szpital kolejowy), jak na mój gust, dobrze wyposażony w aparaturę. Zostałem "przepuszczony" przez trzy tomografy komputerowe (dwa mniejsze i jeden gigantyczny), przez rentgen "leżący", byłem potraktowany aparatem USG i przez kilka pierwszych dni monitorowany na łóżku, a moje parametry były telemetrycznie przesyłane do centrum monitoringu Oddziału Neurologii. Personel medyczny Oddziału wspaniały. Pani doktor "prowadząca" mnie, traktująca z sercem pacjentów, acz także - z właściwym, profesjonalnym dystansem. Na moje oko pacjenta - mistrzyni... więcej»

Specustawa mieszkaniowa - rewolucja, jakiej jeszcze nie znamy (Tomasz Budzyński)
Ku rewolucji w inwestycjach mieszkaniowych uczyniony został kolejny krok. Rewolucji, która pozwoli zbudować więcej mieszkań, prawdopodobnie niszcząc przy tym planowanie przestrzenne. W marcowym PG pisałem o założeniach do specustawy mieszkaniowej, a miesiąc później przychodzi mi zająć się już projektem tegoż aktu prawnego tj. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szybkie przygotowanie tegoż projektu i przesłanie go do konsultacji publicznych świadczy o wielkiej determinacji ministra Jerzego Kwiecińskiego i jego współpracowników, aby zgodnie z zapowiedziami ustawa ta została uchwalona przez Sejm jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Projekt ustawy zawiera szereg zapisów, które mają skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z kilku lat do nawet sześciu miesięcy. Od razu należy zaznaczyć, że inwestycja ta ma spełniać określone warunki. Przede wszystkim ma obejmować co najmniej dwa budynki mieszkalne... więcej»

Wstęp do systemu (2) (Władysław BAKA)
Geodezja w Polsce jako system, rozpatrywana i opisywana jest w literaturze i przepisach prawa w trzech zasadniczych płaszczyznach. Pierwsza jako płaszczyzna techniczna to nauka i nauczanie opisujące techniki i technologie pomiarowe stosowane w geodezji i służące rozwiązywaniu problemów z tym związanych, druga to płaszczyzna przepisów prawa i trzecia to płaszczyzna organizacji administracji geodezyjnej. W tym spektrum rzeczywistości mamy jeszcze do czynienia z płaszczyzną zawodu geodety, a także z płaszczyzną społecznej współpracy poszczególnych środowisk zawodowych, działających w ramach owej "geodezji", które jednak w przepisach prawa i w literaturze przedmiotu zajmują zbyt mało miejsca lub nie mówi się o nich wcale. Zbytnie uogólnienie i nadzwyczaj różnoznaczne używanie słowa "geodezja" lub słów "geodezja i kartografia" wprowadza chaos i przyzwolenie na zabałaganienie w społecznej komunikacji w tej dziedzinie nauki, techniki i gospodarki. Dochodzi do tego, że przymiotnik pochodzący od rzeczownika "geodezja" stosowany jest w kilkudziesięciu sytuacjach, jeśli więc sami geodeci w swoim gronie jeszcze wiedzą o co w tekstach okołogeodezyjnych chodzi, to ludzie spoza tej branży są już kompletnie zdezorientowani i bezradni. Komicznym wręcz przykładem profana (z całym dla niego szacunkiem) była wypowi... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Metadane to nic nowego W potocznym rozumieniu metadane można zdefiniować jako dane o danych. Pojedynczy plik metadanych opisuje odpowiadający mu zbiór danych (np.: książkę, utwór muzyczny, plan zagospodarowania przestrzennego, zbiór punktów osnowy czy zbiór obiektów mapy zasadniczej). Opis realizowany jest za pomocą niewielkiego dokumentu zapisanego w formacie XML. Zakres treści metadanych jest ściśle zależny od właściwości opisywanego zbioru danych. Inny będzie zestaw meta... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 6 833 451,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 5 808 433,35 PLN W lutowym wydaniu Przeglądu Geodezyjnego sporo miejsca poświęciliśmy przedstawieniu projektu realizowanego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Dziś kilka słów na temat uruchamianej e-usługi, którą GEOPOZ przygotował dla wykonawców prac geode... więcej»

2018-3

zeszyt-5440-przeglad-geodezyjny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin Karabin)
Artykuł miesiąca - styczeń 2018 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu styczniu 2018 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Daniel Páez (Kolumbia), Abbas Rajabifard (Australia), Joaquín Andrés Franco Gantiva (Kolumbia). Artykuł nosi tytuł: "Methodological proposal for measuring and predicting Urban Green Space per capita in a Land-Use Cover Change model: Case Study in Bogota"1. Artykuł o tym tytule został zaprezentowany podczas odbywającego się w dniach od 4 do 8 grudnia 2017 roku w Caratgenie w Kolumbii corocznego spotkania Komisji 7 FIG tzw. FIG Commission 7 Annual Meeting 2017, które było połączone z międzynarodową konferencją nt. "Cadastre for Emergencies and Disasters - Challenges and opportunities for islands and coastlines". W Kolumbii brak ciągłości działań ... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednim numerze przedstawiłem Państwu ideę zbiorczych usług WMS i informacje o trzech funkcjonujących usługach zbiorczych, które integrują w sobie dane przestrzenne pochodzące z rożnych jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Omawianymi usługami były: 1. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - usługa prezentująca aktualne dane ewidencji gruntów i budynków z powiatów (obecnie 325 powiatów). 2. Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu - usługa prezentująca aktualne dane o uzbrojeniu terenu z powiatów (obecnie 51 powiatów). 3. Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 2 DOI:10.15199/50.2018.3.2
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

5. Rejestrowanie tymczasowych obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości W przepisach dotyczących katastru nieruchomości [11] w § 78 stanowiącym o rodzajach budynków i lokali, których nie wykazuje się w katastrze, wymienione zostały m.in. tymczasowe budynki stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Zapis ten jest bardzo ogólny. Z tego względu w pierwszej kolejności warto odwołać się do Prawa budowlanego [15], gdzie znajduje się legalna definicja tymczasowego obiektu budowlanego: należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Ponadto w art. 29 ust. 1 [15], stanowiącym o zwolnieniach od uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca wymienia: ??tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; ??tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Drugi z powyższych podpunktów niemal pokrywa się ze wspomnianym już zapisem z § 78 [11], stanowiącym o rodzajach budynków niewykazywanych w ewidencji. Zwykle nie ma wątpliwości, co do braku konieczności rejestrowania w EGiB obiektów tymczasowych na terenach rekreacji przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (przyczepy kempingowe) czy też baraków towarzyszących budowie innych inwestycji. ... więcej»

Zasady ujawniania władającego w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2018.3.3
(Artur Biela)

Wstęp Ewidencja gruntów i budynków gromadzi, aktualizuje oraz udostępnia informacje o gruntach, budynkach i lokalach (informacje przedmiotowe), ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (informacje podmiotowe)1. Przepisy prawa geodezyjnego, wskazując na podmiot ewidencji, odsyłają do art. 20 ust. 2 pkt 1 p.g.i k., zgodnie z którym w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się właścicieli nieruchomości, a w przypadku: a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli, inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości; b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Podmiotem ewidencji jest więc osoba, organ lub jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie prawo do gruntów, budynków lub lokali. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków2 prawa te uwidacznia się na podstawie wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych i umów zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa dokonuje podziału podmiotów ewidencji gruntów na trzy kategorie. Pierwszą stanowią właściciele nieruchomości, drugą władający, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz trzecią, którymi są władający na zasadach samoistnego posiadania3. W drugiej z ww. kat... więcej»

Wróciliśmy z dalekiej, makabrycznej podróży... na jak długo? (Zdzisław Adamczewski)
Motto: 22 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy zaskarżonej ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. ulega likwidacji centralny organ administracji rządowej - Główny Geodeta Kraju oraz podległy mu urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przepisy te wprowadzono w drugim czytaniu projektu ustawy. W opinii Prezydenta RP, w trakcie prac ustawodawczych naruszone zostały standardy tworzenia prawa wynikające z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, zgodnie z którymi niedopuszczalne jest podczas drugiego czytania projektu ustawy wprowadzenie poprawek, których zakres wykracza poza jej przedmiot. Z powyższych względów Prezydent RP podjął decyzję o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją. www. president. pl serwis informacyjny 22.12.2003 Kiedy z godziny na godzinę, na wstrzelony jak z procy wniosek posła z Gliwic, któremu napisali poprawkę do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami (!), zlikwidowali centralny organ w sprawach geodezji i kartografii - Głównego Geodetę Kraju oraz jego urząd - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, myślałem, że to jakiś koszmarny sen. Za pierwszej komuny by to w ten sposób nie przeszło. Rzecz bez precedensu. Parę dni budziłem się i szczypałem w pośladek, powtarzając: nie, to niemożliwe - taki idiotyzm?!!! Tak brutalnie wciśnięty! Przecież dopiero co dodali Urzędowi 8 etatów, dopiero co przyjęli projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieco wzmacniający nadzór Główn... więcej»

2018-2

zeszyt-5409-przeglad-geodezyjny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego DOI:10.15199/50.2018.2.2
(Dariusz FELCENLOBEN)

Charakter prawny postępowania w sprawie wznowienia znaków granicznych Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 "Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy". W normie określającej zasady realizacji tego rodzaju prac zapisano jednocześnie, że: 1) wznowienia znaków granicznych2 dokonują, na zlecenie zainteresowanych, wykonawcy prac geodezyjnych (ust. 2), 2) zainteresowane w sprawie strony (właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni) winny zostać zawiadomione o planowanych czynnościach wznowienia znaków granicznych, na zasadach określonych w art. 32 ust. 1-4 p.g.k. (ust. 3), 1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, [dalej: p.g.k]. 2 Stosownie do § 2 pkt 4) rozporządzenia [8] pod pojęciem znaku granicznego należy rozumieć - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 3) z czynności wznowienia znaków granicznych wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić protokół (ust. 4), 4) przy wyznaczaniu punktów granicznych3 ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków należy stosować odpowiedni przepisy ust.1-4 p.g.k., 5) czynności techniczne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych winny być realizowane na zasadach określonych w § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego4. Analizując przepis art. 39 ust.1 ... więcej»

Uzyskanie zamówienia publicznego w wyniku poświadczenia nieprawdy pociąga za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinni dużą staranność przykładać do informacji i dokumentów przedkładanych zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania. Choć art. 24 ust. 1 pkt 16 i 16 ustawy Pzp sankcjonuje wykluczenie z postępowania wykonawcy, który przedłożył zamawiającemu nieprawdziwe informacje, to może dojść do sytuacji, w której ni... więcej»

Z Andrzejem Krygierem - Dyrektorem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ rozmawia Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelny "Przeglądu Geodezyjnego"
Znamy się wiele lat, dlatego pozwolę sobie zaproponować bardziej osobistą konwencję tej rozmowy. LUDMIŁA PIETRZAK: Dlaczego zostałeś geodetą? Nie mógł to być przypadek, skoro po ukończeniu Technikum Geodezyjnego kontynuowałeś edukację w zakresie geodezji na Politechnice Warszawskiej? ANDRZEJ KRYGIER: Moim rodzinnym domem była Gazownia Miejska w Pobiedziskach. Gdy byłem w podstawówce, geodeci dokonywali na tamtym terenie pomiarów; pewnie były to pomiary sytuacyjnowysokościowe. Była to moja pierwsza fascynacja geodezją i pewnie dlatego poszedłem do Technikum Geodezyjno-Drogowego w Poznaniu. Później chciałem studiować geodezję, a taki kierunek oferowała Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska. Wybrałem dobrze, czyli Politechnikę. L.P.: W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej brałeś czynny udział w wydarzeniach z 1968 roku. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? A.K.: Na Marzec 1968 patrzę oczami studenta pierwszego roku i wolę o tych wydarzeniach opowiedzieć obrazami: uciekamy przed goniącymi nas milicjantami; obok biegnie dziewczyna w jasnym płaszczu, potyka się i dalej biegnie ubłocona. W dużej auli gmachu głównego Politechniki rozrzucono z krużganków konfetti z Trybuny Ludu ("prasa kłamie"). Kolejny obraz to strajk i mieszkańcy Warszawy, którzy przekazują studentom żywność. Widziałem tam też Andrzeja Wajdę z Beatą Tyszkiewicz. Po Marcu nasi profesorowie zostali pozbawieni stanowisk i odeszli z Politechniki. L.P.: Po powrocie z Warszawy zamieszkałeś na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu, zresztą w ciekawym sąsiedztwie. Jak potoczyła się Twoja praca zawodowa w Poznaniu? A.K.: Z Warszawy wróciłem za namową długoletniego pracownika poznańskiej geodezji - Artura Witkowskiego. Do Poznania przeprowadziłem się na stałe w 1973 roku, zamieszkałem na osiedlu Przyjaźni i rzeczywiście zyskałem niebanalnych sąsiadów - Zenona Laskowika i Krzysztofa Jaślara, twórców legendarnego kabaretu TEY. W tym czasie roz... więcej»

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ realizuje projekt pn. "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Niniejszy materiał ma na celu przybliżenie dużego przedsięwzięcia realizowanego przez ostatnie półtora roku przez poznański Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. W chwili obecnej GEOPOZ wkracza w ostatni etap realizacji projektu, który zakończy się w czerwcu 2018, zatem sytuacja jest mocno dynamiczna: część zadań zostało ukończonych, niektóre trwają, w innych testowane są dostarczone rozwiązania. Cele projektu Celem strategicznym projektu jest zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i obywateli, a w szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców, projektantów i komorników - poprzez uruchomienie dedykowanych e-usług. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: ??ucyfrowieniu, podniesieniu jakości i uzyskaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ??zwiększeniu dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z pzgik obejmującego obszar Poznania przez wykonawców prac geodezyjnych i innych przedsiębiorców oraz obywateli (w tym właścicieli, władających nieruchomościami lub posiadających interes prawny), poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości. Wśród celów pośrednich projektu możemy wymienić: wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim, poprawę efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zmniejszenie obciąże... więcej»

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 1 DOI:10.15199/50.2018.2.3
(Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK)

1. Wprowadzenie Budynek jako obiekt katastru nieruchomości charakteryzuje się znacząco większą złożonością aniżeli działka ewidencyjna czy wyodrębniony lokal. Potwierdza to choćby liczba danych ewidencyjnych budynku [9], o których mowa w § 63 ust. 1 [11]. Ponadto od 31 grudnia 2013 roku, tj. od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku [12], do zarejestrowania kompletnej informacji przestrzennej o budynku w bazie EGiB, koniecznym może okazać się zaewidencjonowanie aż trzech obiektów: EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie gromadzenia danych ewidencyjnych budynku, zgłaszanymi przez środowisko geodezyjne [5,6,7,8], autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę usystematyzowania poszczególnych aspektów tego zagadnienia. W kolejnych numerach Przeglądu Geodezyjnego omówili problem definicji budynku [1], identyfikacji zasięgu konturu budynku i bloków budynku [2], rozróżniania poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem [3], a także przedstawili najczęstsze wątpliwości towarzyszące pozyskiwaniu danych opisowych budynku [4]. Mimo to, w dalszym ciągu pojawia się wiele niejasności, dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Temat ten wciąż wydaje się być niewyczerpany. 2. Budynek częściowo drewniany częściowo murowany - jaki materiał ścian zewnętrznych? Pierwszym z zagadnień, które zostanie przedstawione w artykule, jest ewidencjonowanie budynków, wzniesionych z wykorzystaniem różnych materiałów. Ustawodawca zgodnie z załącznikiem numer 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [11] przewiduje trzy dopuszczalne wartości atrybutu "materiał ścian zewnętrznych budynku". Są nimi: 1 - mur, 2 - drewno, 3 - inny. Prawidłowe określenie wartości tego atrybutu na ogół nie jest kłopotliwe. Geodeta, w trakcie modernizacji bądź aktualizacji EGiB przep... więcej»

2018-1

zeszyt-5381-przeglad-geodezyjny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym - kiedy można? Czy można ponownie rozgraniczyć nieruchomość rozgraniczoną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym?
Tym razem zadaliśmy autorytetom pytania: 1. Kiedy można przeprowadzić rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym, a kiedy należy odmówić przeprowadzenia takiego rozgraniczenia? 2. Czy można ponownie przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości rozgraniczonej w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowym - jeżeli tak to kiedy? Do zadania właśnie takich pytań skłoniły mnie rozmowy z różnymi autorytetami, gdzie na tak zadane pytanie otrzymywałam zupełnie skrajne odpowiedzi. Jako, że dyskusja dotyka rozgraniczeń, o których ostatnio jest głośno, z powodu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, jakie odbyło się w dniu 19.12.2017 r. w Sejmie, chciałam wypowiedzieć się w temacie weryfikacji dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia w aspekcie orzecznictwa sądowego w tym zakresie. W zakresie weryfikacji przez starostę w kontekście dokumentacji rozgraniczenia i dokumentacji technicznej rozgraniczenia dochodzi do wielu konfliktów, albowiem weryfikator wkracza często w kompetencje wójta/burmistrza/prezydenta, do czego, zgodnie z przepisami, takiego prawa nie posiada. W trakcie rozgraniczenia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, powstają dwie dokumentacje: Oceniana przez wójta/burmistrza/prezydenta dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (§ 19), która obejmuje: 1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, 3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji, 4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie, 5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony, 6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł, 7) protokół graniczny (załącznik - szkic graniczny) lub akt ugody, 8) opinię geodety dotyczącą... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Czy dokumenty obcojęzyczne mogą być dopuszczone jako dowód w postępowaniu administracyjnym? - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2017 r. (III SA/Lu 242/17). Dopuszczalne jest uznanie obcojęzycznych dokumentów jako dowodów w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej i nie jest to sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kodeksu) oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Powoływany przepis art. 4 pkt 3 ustawy o języku polskim stanowi, że język polski jest językiem urzędowym terenowych organów administracji publicznej. Z kolei z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie w sprawie prowadzone było w języku polskim. Przepisy art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim nie zostały zatem naruszone. Z powołanych wyżej przepisów nie można również wywodzić zakazu dopuszczenia nieprzetłumaczonego dokumentu obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Dopuszczenie takiego dowodu nie jest sprzeczne z art. 75 § 1 Kodeksu, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przy wykładni tego przepisu należy wziąć pod uwagę, że czym innym j... więcej»

Granice w ewidencji gruntów i budynków - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych na zobrazowaniach lotniczych (Witold RADZIO)
Zawsze byłem i nadal jestem przeciwnikiem postulatu części naszego środowiska zawodowego, aby do systemu prawnego dotyczącego nieruchomości wprowadzić pojęcie "granica prawna" bądź "granica według stanu prawnego". Sądzę, że taki postulat jest rezultatem oczekiwania, aby z rejestru publicznego, jakim jest kataster nieruchomości, wynikało wprost, czy dane określające przebieg konkretnej granicy nieruchomości są pewne i wiążące dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla wykonawców prac geodezyjnych, czy też dane te nie posiadają takiej cechy. W swojej wypowiedzi będę starał się udowodnić, że udzielenie odpowiedzi na takie pytanie nie jest w wielu przypadkach możliwe za pomocą jednego prostego atrybutu informacyjnego, a jednocześnie będę starał się wykazać, że istniejące rozwiązania prawne tworzą odpowiednie warunki do gromadzenia w polskim systemie katastralnym informacji, których analiza umożliwia uzyskanie takiej odpowiedzi. Przede wszystkim dostrzegam trudności w logicznym, a jednocześnie precyzyjnym zdefiniowaniu pojęcia "granica prawna" lub "granica według stanu prawnego". Zwracam uwagę, że w świetle definicji nieruchomości, zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, każda nieruchomość gruntowa ma granice, ponieważ jest częścią wydzieloną z całości, jaką jest terytorium naszego kraju. W sensie prawnym każda granica nieruchomości jest elementem sąsiadujących ze sobą nieruchomości, ponieważ określa ona zasięg prawa własności odrębnych podmiotów lub grup podmiotów do gruntów położonych po obu jej stronach. W przypadku, gdy granica nieruchomości oznaczona jest na gruncie za pomocą znaków lub śladów granicznych, jest ona również elementem sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sensie fizycznym; znaki i ślady graniczne należą do obu nieruchomości. Każda granica nieruchomości gruntowych ma bezpośredni związek ze stanem prawnym sąsiadujących ze sobą gruntów. W tym kontekście pojęcia "granica prawna" lub "granica według stanu prawnego",... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 27/01/2018 Na podstawie rysunku fragmentu niwelety osi trasy komunikacyjnej zaprojektuj wklęsły pionowy łuk kołowy w wierzchołku załamania niwelety W. Oblicz wysokości i pikietaże punktów głównych W, P, S, K łuku pionowego. DANE: 1) wysokości punktów niwelety: HA = 240.00 m, HB = 204.00 m, 2) pikietaż punktu A - PikA = 840.00 m, 3) pochylenia odcinków niwelety: i1 = -4%, i2 = -2%, 4) odległość między punktami A i B - d = 1300.00 m, 5) promień pionowego łuku kołowego R = 4000.00 m. Krzyżówka geodety 23 - rozwiązanie krzyżówki z Przeglądu Geodezyjnego nr 12/2017 PO... więcej»

XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygnięty
W dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium podsumowujące XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Główny Sąd Konkursowy został powołany dla oceny założeń do projektu scaleń gruntów obiektów, wpisanych na zatwierdzoną listę operacji realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dla oceny założeń do projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady. Główny Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Jarosław Wiśniewski wraz z zespołem w składzie: Kamil Baćkowski, Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Robert Kowalczyk, Jacek Wincenciak, kierując się zasadami określonymi Regulaminem Konkursu, zatwierdzonym w dniu 8 września 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, dokonał oceny i wyboru prac. Przy wyborze kierowano się: ??wynikami szczegółowego zbadania przedstawionych operatów scaleniowych, ??opiniami poszczególnych Oddziałowy... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577